Chuyên đề hạt nhận LTĐH

17 21 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN LTĐH I LÍ THUYẾT Cấu tạo hạt nhân nguyên tử:  Hạt nhân có kí hiệu   Trong gồm có A nuclơn, Z prơtơn số nơtrơn là: N = A – Z - Prơtơn kí hiệu: p = 11 p 11H - Nơtrơn kí hiệu: n = 01 n Đồng vị: hạt nhân có số prơtơn khác số nơtrôn Đơn vị khối lượng nguyên tử: 1u = khối lượng nguyên tử đồng vị 126C 12 1u = 1,66055.10-27 kg = 931,5MeV/c2  uc2 = 931,5MeV Hệ thức Anhxtanh lượng khối lượng: W = m.c2 Lực hạt nhân: lực tương tác nulôn (tương tác mạnh hay tương tác hạt nhân) Chỉ phát huy tác dụng phạm vi kích thước hạt nhân ( 10-15 m) Năng lượng liên kết hạt nhân   : Độ hụt khối:  m = [ Z.mp + (A – Z).mn - mhn ] Nếu  m có đơn vị đo kg thì: Wl k =  m.c2 ( J ) Nếu  m có đơn vị đo u thì: Wl k =  m.931,5 ( MeV ) Hạt nhân có lượng liên kết riêng ( Wl k /A ) lớn bền vững Phản ứng hạt nhân: trình biến đổi hạt nhân Có loại: - Phản ứng hạt nhân tự phát: trình phân rã hạt nhân khơng bền - Phản ứng hạt nhân kích thích: hạt nhân tương tác với tạo hạt nhân khác * Các định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân: - Bảo tồn điện tích - Bảo tồn số nuclơn ( bảo tồn số khối A ) - Bảo toàn lượng toàn phần - Bảo tồn động lượng ( Số hạt nơtron, prơtơn, khối lượng nghỉ khơng bảo tồn phản ứng hạt nhân.) * Năng lượng phản ứng hạt nhân: Q = (m t – m s).c2  Nếu Q > 0: phản ứng toả lượng Nếu Q < 0: phản ứng thu lượng Hiện tượng phóng xạ: - Khái niệm: Phóng xạ q trình phân hủy tự phát hạt nhân không bền vững - Chu kì bán rã T: thời gian qua số lượng hạt nhân lại 50% - Số hạt nhân phân hủy nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ 0,693 Nt = N0.e-  t với   số phóng xạ T * Nếu thời gian phân rã k.T ( k số ngun ) số hạt nhân lại là: Nt = N0.2-k - Các dạng phóng xạ: 238 234 + Phóng xạ  ( 24 He ) : 92 U  90Th e Gia sư Tài Năng Việt + Phóng xạ   ( 1 https://giasudaykem.com.vn 14 e ): C 147N  10 e  11 11 + Phóng xạ  ( 1 e ): C  B 1 e + Phóng xạ  : thường xảy phản ứng hạt nhân phóng xạ  hay  , không làm biến đổi hạt nhân Bản chất sóng điện từ, kơng bị lệch điện từ trường Hai loại phản ứng toả lượng: Phản ứng phân hạch:  vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình  Phân hạch U-235 tác dụng nơtron tỏa lượng khoảng 200 MeV  Phân hạch dây chuyền trì khối lượng chất phân hạch phải đủ lớn (k  1)  Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển tạo lò phản ứng Phản ứng nhiệt hạch:  Là trình hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành hạt nhân nặng  Điều kiện thực phản ứng: nhiệt độ cao ( 100 triệu độ )  Thực tế quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch tạo thành heli ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM TN 2007 Câu 1:Hạt nhân 146C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prôtôn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn nơtrôn Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân: α + A 20 10 B Ne 30 15 P 27 13 Al → X + n Hạt nhân X C 24 12 Mg D 23 11 Na Câu 3: Chất phóng xạ iốt 131 53 I có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác là: A 150g B 50g C 175g D 25g Câu 4: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật là: A E = mc2/2 B E = m2c C E= mc2 D E = 2mc2 Câu 5: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A số prơtơn B số nơtrơn C số nuclôn D khối lượng TN 2008 Câu 6: Hạt pôzitrôn ( A hạt β+ 1 e ) B hạt 11H C hạt β- D hạt 01n 30 27 Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân α + 13 P + X hạt X Al → 15 A prôtôn B nơtrôn C êlectrơn D pơzitrơn Câu 8: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau đúng? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Năng lượng toàn phần phản ứng hạt nhân ln bảo tồn C Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn D Tất phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 9: Ban đầu có lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A 4/3 B C 1/3 D TN 2009 Câu 10: Trong hạt nhân nguyên tử A 84 prôtôn 210 nơtron C 210 prôtôn 84 nơtron Câu 11: Pôlôni A 24 H 210 84 210 84 po có B 126 prơtơn 84 nơtron D 84 prơtơn 126 nơtron po phóng xạ theo phương trình: 210 84 po → ZA X + 206 82 pb Hạt X D 10 e C 10 e B 23 H Câu 12: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nuclơn khác số prôtôn B số nơtron khác số prôtôn C số nuclôn khác số nơtron D số prôtôn khác số nơtron Câu 13: Hạt nhân bền vững hạt nhân 24 H e , A 137 55 Cs B 56 26 235 92 U, C Fe 56 26 235 92 Fe U 137 55 C s D 24 H e Câu 14: Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Chu kì bán rã chất A B C D TN năm 2010 Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân ZA X + 94 Be  A prôtôn B hạt α 12 C + n Trong phản ứng ZA X C êlectron D pôzitron Câu 16: Biết khối lượng prôtôn 1,00728 u; nơtron 1,00866 u; hạt nhân 23 11 Na 23 22,98373 u 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết 11 Na A 8,11 MeV B 81,11 MeV C 186,55 MeV D 18,66 MeV Câu 17: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu phóng xạ ngun chất chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu phóng xạ 1 1 A N0 B N0 C N0 D N0 16 17 Câu 18: Hạt nhân C sau lần phóng xạ tạo hạt nhân N Đây A phóng xạ γ B phóng xạ α C phóng xạ β- D phóng xạ β+ 56 Câu 19: So với hạt nhân 40 20 Ca, hạt nhân 27 Co có nhiều A nơtron prôtôn B 11 nơtron 16 prôtôn C nơtron prôtôn D 16 nơtron 11 prôtôn TN 2011 67 Câu 20: Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 30 Zn là: A.30 37 B 30 67 C 67 30 D 37 30 Gia sư Tài Năng Việt Câu 22: Khi hạt nhân https://giasudaykem.com.vn U bị phân hạch tỏa lượng 200 MeV Cho số A-vô-ga- 235 92 đrô NA = 6,02.10 mol Nếu g 235 92U bị phân hạch hoàn toàn lượng tỏa xấp xỉ 16 A 5,1.10 J B 8,2.1010 J C 5,1.1010 J D 8,2.1016J Câu 23: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 24: Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri 12 D 1,0073u ; 23 -1 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 12 D : A 3,06 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclôn Câu 25: Một chất phóng xạ có số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là: A N0et B N (1  t) C N0 (1  et ) D N0 (1  et ) Câu 26: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 24 B C 30 D 47 Câu 27: Theo thuyết tương đối, lượng toàn phần E khối lượng m vật có liên hệ là: A E=m2c B E=mc2 C E=m2c2 D E=mc 210 206 Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: 84 Po  X  82 Pb Hạt X A 13 H B He C He D H Câu 29: Đồng vị X chất phóng xạ, có chu kì bán rã T Ban đầu có mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau số hạt nhân phân rã nửa số hạt nhân X lại? A 0,58T B T C 2T D 0,71T 60 Câu 30: Hạt nhân côban 27 Co có A 27 prơtơn 60 nơtron C 27 prôtôn 33 nơtron B 60 prôtôn 27 nơtron D 33 prôtôn 27 nơtron Câu 31: Hạt nhân 235 92U có lượng liên kết riêng 7,6 MeV/nuclôn Độ hụt khối hạt nhân 235 92U A 1,917 u B 1,942 u C 1,754 u D 0,751 u TN 2013 Câu 32: Cho khối lượng hạt nhân 31T ; hạt prôtôn hạt nơtron 3,0161 u; 1,0073 u 1,0087 u Cho biết 1u = 931, MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 31T A 8,01 eV/nuclôn B 2,67 MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn D 6,71 eV/nuclơn Câu 33: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã A 0,750 N0 B 0,250 N0 C 0,125 N0 D 0,875 N0 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A A 210 210 Câu 34: Hạt nhân Pơlơni 84 Po phóng xạ α theo phương trình 84 Po → + Z X Hạt nhân Z X có A 84 prơtơn 210 nơtron B 124 prôtôn 82 nơtron C 82 prôtôn 124 nơtron D 210 prôtôn 84 nơtron A 27 A Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: He13Al Z X 0 n Hạt nhân Z X 13 30 31 Na A 15 B 15 C 168O D 11 P P TN 2014 94 Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân 01n 235 92 U 38 Sr  X 20 n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 54 prôtôn 86 nơtron C 54 prôtôn 140 nơtron B 86 prôtôn 54 nơtron D 86 prôtôn 140 nơtron 12 14 Câu 37: Khi so sánh hạt nhân C hạt nhân C phát biểu sau đúng? A Điện tích hạt nhân C nhỏ điện tích hạt nhân 146C 12 C số nuclôn hạt nhân 146C B Số nuclôn hạt nhân 12 C Số prôtôn hạt nhân 12 C lớn số prôtôn hạt nhân 146C 12 14 D Số nơtron hạt nhân C nhỏ số nơtron hạt nhân C Câu 38: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Tính từ lúc ban đầu, khoảng thời gian 10 ngày có 3/4 số hạt nhân đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A 2,5 ngày B ngày C 7,5 ngày D 20 ngày Câu 39: Phản ứng phân hạch A xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng Câu 40: Biết khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân 126C 1,00728 u; 1,00867 u 11,9967 u Cho u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 12C A 92,22 MeV B 7,68 MeV C 46,11 MeV D 94,87 MeV ĐỀ THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CÁC NĂM Câu 1(CĐ 2007): Ban đầu mẫu chất phóng xạ ngun chất có khối lượng m0 , chu kì bán rã chất 3,8 ngày Sau 15,2 ngày khối lượng chất phóng xạ lại 2,24 g Khối lượng m0 A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 2(CĐ 2007): Phóng xạ β A phản ứng hạt nhân thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C giải phóng êlectrơn (êlectron) từ lớp êlectrơn ngồi ngun tử D phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 3(CĐ 2007): Hạt nhân Triti ( T13 ) có A nuclơn, có prôtôn B nơtrôn (nơtron) prôtôn C nuclơn, có nơtrơn (nơtron) D prôtôn nơtrôn (nơtron) Câu 4(CĐ 2007): Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A số nuclôn B số nơtrôn (nơtron) C khối lượng D số prôtôn Câu 5(CĐ 2007): Hạt nhân bền vững có A số nuclơn nhỏ B số nuclơn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 6(CĐ 2007): Xét phản ứng hạt nhân: H12 + H12 → He23 + n01 Biết khối lượng hạt nhân H12 MH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; u = 931 MeV/c2 Năng lượng phản ứng toả A.7,4990 MeV B 2,7390 MeV C 1,8820 MeV D 3,1654 MeV Câu 7(CĐ 2007): Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết A tính cho nuclơn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron) Câu 8(ĐH – 2007): Giả sử sau phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân đồng vị phóng xạ lại 25% số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ A B 1,5 C 0,5 D Câu 9(ĐH – 2007): Phát biểu sai? A Các đồng vị phóng xạ khơng bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn (nơtron) khác gọi đồng vị C Các đồng vị nguyên tố có số nơtrơn khác nên tính chất hóa học khác D Các đồng vị ngun tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu10(ĐH – 2007): Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 11(ĐH – 2007): Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol urani U92238 238 g/mol Số nơtrôn (nơtron) 119 gam urani U 238 A 8,8.1025 B 1,2.1025 C 4,4.1025 D 2,2.1025 Câu 12(ĐH – 2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành nuclôn riêng biệt Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV 37 Câu 13(CĐ 2008): Hạt nhân Cl17 có khối lượng nghỉ 36,956563u Biết khối lượng nơtrôn (nơtron) là1,008670u, khối lượng prôtôn (prôton) 1,007276u u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Error! Not a valid link.bằng A 9,2782 MeV B 7,3680 MeV C 8,2532 MeV D 8,5684 MeV 238 Câu 14(CĐ 2008): Trong trình phân rã hạt nhân U92 thành hạt nhân U92234, phóng hạt α hai hạt A nơtrơn (nơtron) B êlectrôn (êlectron) C pôzitrôn (pôzitron) D prôtôn (prôton) Câu15(CĐ 2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Khối lượng chất X lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu A 3,2 gam B 2,5 gam C 4,5 gam D 1,5 gam Câu 16(CĐ 2008): Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 17(CĐ 2008): Biết số Avơgađrơ NA = 6,02.1023 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prơtơn (prơton) có 0,27 gam Al1327 A 6,826.1022 B 8,826.1022 C 9,826.1022 D 7,826.1022 Câu 18(CĐ 2008): Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 19(ÐH 2008): Hạt nhân A  - 226 88 Ra biến đổi thành hạt nhân B - Câu 22(ÐH 2008): Hạt nhân 10 C  222 86 Rn phóng xạ D + Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 Be A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Câu 23(ÐH 2008): Hạt nhân A đứng n phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã m A  mB m  B  B   m  m C B m m  D     mB  Gia sư Tài Năng Việt Câu 24(ÐH 2008): Hạt nhân A1 Z1 https://giasudaykem.com.vn X phóng xạ biến thành hạt nhân A2 Z2 Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ bán rã T Ban đầu có khối lượng chất A1 Z1 A1 Z1 X có chu kì X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A A1 A2 B A2 A1 C A2 A1 Câu 25(CÐ 2009): Biết NA = 6,02.1023 mol-1 Trong 59,50 g 23 25 D 238 92 A1 A2 U có số nơtron xấp xỉ A 2,38.10 B 2,20.10 C 1,19.10 D 9,21.1024 Câu 26(CÐ 2009): Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ , có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 27(CÐ 2009): Gọi  khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2 số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% Câu 28(CÐ 2009): Cho phản ứng hạt nhân: nhân 23 11 Na ; 20 10 25 23 11 Na  11 H  42 He  20 10 Ne Lấy khối lượng hạt Ne ; 42 He ; 11 H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV C tỏa 2,4219 MeV B thu vào 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 29(CÐ 2009): Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV Câu 30(ÐH 2009): Trong phân hạch hạt nhân 235 92 16 O xấp xỉ D 190,81 MeV U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 31(ÐH 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐH 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T  21 D  42 He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 33(ÐH 2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A 0,5T B 3T C 2T D T Câu 34(ÐH 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân Sau năm, lại phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã Sau năm nữa, số hạt nhân lại chưa phân rã chất phóng xạ N N N N A B C D 16 Câu 35(ÐH 2010): Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, động hạt chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25m0c2 B 0,36m0c2 C 0,25m0c2 D 0,225m0c2 Câu 36(ÐH 2010):Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y Câu 37(ÐH 2010): Hạt nhân 210 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân con C động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38(ÐH 2009): Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới prơtơn có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 3,125 MeV B 4,225 MeV C 1,145 MeV D 2,125 MeV Câu 39(ÐH 2010): Phóng xạ phân hạch hạt nhân Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A có hấp thụ nơtron chậm C phản ứng hạt nhân B phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 40(ÐH 2010): Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 40 18 Ar ; 63 Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân 63 Li lượng liên kết riêng hạt nhân 40 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Câu 41(ÐH 2010): Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ ngun chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ N N N A B C D N0 Câu 43(CĐ 2010): Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ A 50 s B 25 s C 400 s D 200 s Câu 44(CĐ 2010): Cho phản ứng hạt nhân H  12 H  24 He  01n  17,6MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.108J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J Câu 45(CĐ 2010): Dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( 37 Li ) đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống có động không kèm theo tia  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 19,0 MeV B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV Câu 46(CĐ 2010): Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) Câu 47(CĐ 2010): So với hạt nhân 29 14 Si , hạt nhân Ca có nhiều 40 20 A 11 nơtrôn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn Câu 48(CĐ 2010): Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Gia sư Tài Năng Việt Câu 49(CĐ 2010): Pơlơni 210 84 https://giasudaykem.com.vn Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = 931,5 MeV Năng c2 lượng tỏa hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 5,92 MeV B 2,96 MeV C 29,60 MeV D 59,20 MeV Câu 50(ĐH 2011) : Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạthạt nhân Y Hệ thức sau ? v v v v m m m m K K K K A   B   C   D   v2 m2 K v2 m1 K v2 m1 K1 v1 m1 K1 Câu 51(ĐH 2011): Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A thu lượng 18,63 MeV B thu lượng 1,863 MeV C tỏa lượng 1,863 MeV D tỏa lượng 18,63 MeV Câu 52(ĐH 2011): Bắn prôtôn vào hạt nhân 37 Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống bay với tốc độ theo phương hợp với phương tới prơtơn góc 600 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tỉ số tốc độ prôtôn tốc độ hạt nhân X 1 A B C D Câu 53(ĐH 2011): Chất phóng xạ pơlơni kì bán rã 210 84 210 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 206 82 Pb Cho chu Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pơlơni ngun chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu 1 1 A B C D 15 16 25 Câu 54(ĐH 2011): Theo thuyết tương đối, êlectron có động nửa lượng nghỉ êlectron chuyển động với tốc độ A 2,75.108 m/s B 2,24.108 m/s C 1,67.108 m/s D 2,41.108 m/s Câu 55(ĐH 2011): Khi nói tia  , phát biểu sau sai? A Tia  sóng điện từ B Tia  khơng mang điện C Tia  có tần số lớn tần số tia X D Tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X Câu 56(ĐH 2012): Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân Gia sư Tài Năng Việt Câu 57(ĐH 2012): Hạt nhân urani https://giasudaykem.com.vn U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 238 92 Trong q trình đó, chu kì bán rã 206 82 Pb U biến đổi thành hạt nhân chì 4,47.109 năm Một khối 238 92 đá phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân U 6,239.1018 hạt nhân 238 92 206 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã U Tuổi khối đá phát 238 92 A 3,3.108 năm B 6,3.109 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm Câu 58(ĐH 2012): Tổng hợp hạt nhân heli 24 He từ phản ứng hạt nhân 11H  37 Li  24 He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Câu 59(ĐH 2012): Các hạt nhân đơteri 12 H ; triti 13 H , heli 24 He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A 12 H ; 24 He ; 13 H B 12 H ; 13 H ; 24 He C 24 He ; 13 H ; 12 H D 13 H ; 24 He ; 12 H Câu 60(ĐH 2012): Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 2v 4v 4v 2v A B C D A4 A4 A4 A4 Câu 61(CĐ 2011): Hạt nhân A 17 nơtron 35 17 Cl có B 35 nuclơn Câu 62(CĐ 2011): Biết khối lượng hạt nhân D 35 nơtron C 18 prôtôn 235 92 U 234,99 u , prôtôn 1,0073 u nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 235 92 U là: A 7,95 MeV/nuclôn B 6,73 MeV/nuclôn C 8,71 MeV/nuclôn D 7,63 MeV/nuclơn Câu 63(CĐ 2011): Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? Q Q A mA = mB + mC B mA = - mB – mC C mA = mB + mC + D mA = mB + mC c c Q c2 Câu 64(CĐ 2011): Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt prôtôn 17 hạt nhân ôxi theo phản ứng : 42  14 N 8 O 1 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: mα = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mP = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 3,007 MeV B 1,211 MeV C 29,069 MeV D 1,503 MeV Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 65(CĐ 2011): Trong khoảng thời gian h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A h B h C h D h Câu 66(CĐ 2012): Giả thiết chất phóng xạ có số phóng xạ  = 5.10-8s-1 Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (với lne = 1) A 5.108s B 5.107s C 2.108s D 2.107s Câu 67(CĐ 2012): Trong hạt nhân: 42 He , 37 Li , A 235 92 Câu 68(CĐ B U 56 26 56 26 Fe 235 92 U , hạt nhân bền vững C 37 Li Fe D 42 He 2012): Cho phản ứng hạt nhân : 12 D 12 D 32 He 10 n Biết khối lượng D,32 He,10 n mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV Câu 69(CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân: X + A anpha B nơtron C 7,4991 MeV 19 D 3,1671 MeV F  He  O Hạt X 16 C đơteri D prôtôn Câu 70(CĐ 2012): Hai hạt nhân T He có 3 A số nơtron B số nuclơn C điện tích D số prơtơn Câu 71(CĐ 2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Ban đầu (t=0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt N0 Sau khoảng thời gian t=3T (kể từ t=0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,25N0 B 0,875N0 C 0,75N0 D 0,125N0 Câu 72(ĐH 2013): Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 73(ĐH 2013): Một lò phản ứng phân hạch có cơng suất 200 MW Cho tồn lượng mà lò phản ứng sinh phân hạch 235U đồng vị bị tiêu hao trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA=6,02.1023 mol-1 Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 461,6 kg B 461,6 g C 230,8 kg D 230,8 g Câu 74(ĐH 2013): Dùng hạt  có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 14 N đứng 14 17 yên gây phản ứng   N 1 p 8 O Hạt prơtơn bay theo phương vng góc với phương bay tới hạt  Cho khối lượng hạt nhân: m = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Động hạt nhân A 2,075 MeV B 2,214 MeV C 6,145 MeV Câu 75(ĐH 2013): Tia sau tia phóng xạ? A Tia  B Tia + C Tia  17 O D 1,345 MeV D Tia X Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 76(ĐH 2013): Hiện urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 235 U 238 U , với tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U Biết chu kì bán rã 235 U 238 U 7,00.108 năm 1000 4,50.109 năm Cách năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U 100 ? A 2,74 tỉ năm B 2,22 tỉ năm C 1,74 tỉ năm D 3,15 tỉ năm Câu 77(ĐH 2013): Cho khối lượng hạt prôtôn, nơtrôn hạt nhân đơteri 21 D 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u= 931,5MeV / c Năng lượng liên kết hạt nhân 21 D là: A 2,24 MeV B 4,48 MeV C 1,12 MeV D 3,06 MeV Câu 78(ĐH 2013) : Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu chất phóng xạ 15 1 A B C N D N N0 N0 16 16 4 Câu 79(CĐ 2013): Cho khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân He là: 1,0073 u; 1,0087u 4,0015u Biết 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân He A 18,3 eV B 30,21 MeV C 14,21 MeV D 28,41 MeV Câu 80(CĐ 2013): Trong khơng khí, tia phóng xạ sau có tốc độ nhỏ nhất? A Tia  B Tia  C Tia + D Tia - Câu 81(CĐ 2013): Trong phản ứng hạt nhân: A êlectron 210 84 F  p 16 O  X , hạt X B pôzitron Câu 82(CĐ 2013): Hạt nhân rã 19 210 84 C prơtơn Po phóng xạ  biến thành hạt nhân Po 138 ngày ban đầu có 0,02 g 210 84 D hạt  206 82 Pb Cho chu kì bán Po nguyên chất Khối lượng 210 84 Po lại sau 276 ngày A mg B 10 mg C 7,5 mg D 2,5 mg Câu 83(CĐ 2013) : Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có A khối lượng, khác số nơtron B số nơtron, khác số prôtôn C số prôtôn, khác số nơtron D số nuclôn, khác số prôtôn Câu 85(CĐ 2013): Hạt nhân A 17 nơtron 35 17 Cl có B 35 nơtron C 35 nuclơn D 18 prơtơn Câu 86(ĐH 2014): Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A prơtơn khác số nuclôn B nuclôn khác số nơtrôn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C nuclôn khác số prôtôn D nơtrôn khác số prôtôn Câu 87(ĐH 2014): Số nuclôn hạt nhân 23090Th nhiều số nuclôn hạt nhân A B 126 C 20 Câu 88(ĐH 2014): Trong hạt nhân nguyên tử: He , 210 84 Po D 14 56 26 Fe , 238 92 U Th , hạt nhân bền vững 230 90 A 42 He B 230 90 Th C 56 26 Fe D 238 92 U Câu 89(ĐH 2014): Tia  A có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không B dòng hạt nhân 42 He C khơng bị lệch qua điện trường từ trường D dòng hạt nhân ngun tử hiđrơ Câu 90(ĐH 2014): Trong phản ứng hạt nhân khơng có bảo tồn A lượng tồn phần B số nuclơn C động lượng D số nơtrôn Câu 91(ĐH 2014): Bắn hạt  vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng: 30 He  27 13 A  15 P  n Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với vận tốc phản ứng không kèm xạ  Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt  A 2,70 MeV B 3,10 MeV C 1,35 MeV D 1,55 MeV Câu 92(CĐ 2014): Năng lượng liên kết riêng hạt nhân tính A tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân B tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không C thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không D thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân Câu 93(CĐ 2014): Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0 e-t B N0(1 – et) C N0(1 – e-t) D N0(1 - t) Câu 94(CĐ 2014): Cho khối lượng: hạt nhân 37 17 Cl ; nơtron, prôtôn 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 8,2532 B 9,2782 Câu 95(CĐ 2014): Hạt nhân 210 84 37 17 Cl (tính MeV/nuclơn) C 8,5975 D 7,3680 Po (đứng yên) phóng xạ  tạo hạt nhân (không kèm xạ  ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt  A nhỏ động hạt nhân C lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân D động hạt nhân Câu 96(CĐ 2014): Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử A 55 82 B 82 55 C 55 137 ĐÁP ÁN 137 55 Cs D 82 137 Gia sư Tài Năng Việt 1B 11C 21D 31A 41B 51A 61B 71B 81D 91B 2D 12B 22C 32C 42D 52A 62D 72B 82A 92D 3A 13D 23A 33C 43A 53A 63C 73C 83C 93C 4A 14B 24C 34B 44D 54B 64B 74A 84C 94C https://giasudaykem.com.vn 5D 15B 25B 35C 45C 55A 65A 75D 85C 95C 6D 16C 26C 36A 46A 56A 66D 76C 86A 96A 7A 17D 27C 37A 47B 57A 67B 77A 87C 8B 18A 28C 38D 48D 58C 68D 78B 88C 9C 19C 29C 39D 49A 59C 69D 79D 89B 10A 20C 30B 40B 50C 60C 70B 80B 90D ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 1: Hạt nhân bền vững có A lượng liên kết riêng lớn B số prôtôn lớn C số nuclôn lớn D lượng liên kết lớn Câu 2: Cho tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β– tia γ vào miền có điện trường theo phương vng góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu A tia γ B tia β– C tia β+ D tia α 14 14 Câu 3: Hạt nhân C hạt nhân N có A điện tích B số nuclôn C số prôtôn D số nơtron 107 Câu 4: Cho khối lượng hạt nhân 47 Ag 106,8783u; nơtron 1,0087u; proton 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân 107 47 138 ngày Ban đầu có mẫu 210 84 Ag là: A 0,9868u B 0,6986u C 0,6868u D 0,9686u 210 206 Câu 5: Đồng vị phóng xạ 84 Po phân rã  , biến đổi thành đồng vị bền 82 Pb với chu kì bán rã 206 82 Po tinh khiết Đến thời điểm t, tổng số hạt  số hạt nhân Pb (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân A 5523 ngày B 414 ngày 210 84 Po lại Giá trị t C 828 ngày D 276 ngày Câu 6: Bắn hạt prơtơn có động 5,5 MeV vào hạt nhân Li đứng yên, gây phản ứng hạt nhân p + 37 Li   Giả sử phản ứng khơng kèm theo xạ γ, hai hạt α có động bay theo hai hướng tạo với góc 160o Coi khối lượng hạt tính theo đơn vị u gần số khối Năng lượng mà phản ứng tỏa A 14,6 MeV B 10,2 MeV C 17,3 MeV D 20,4 MeV ĐÁP ÁN: 1A 2A 3B 4A 5B 6C Chương VII: (6 câu) Câu 1: Đại lượng sau đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A Năng lượng liên kết B Năng lượng nghỉ C Độ hụt khối D Năng lượng liên kết riêng 2 Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân: H 1 H 2 He Đây A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D tượng phóng xạ hạt nhân Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 23 Na : Câu 3: Số nuclơn có hạt nhân 11 A 23 B 11 C 34 D 12 14 Câu 4: Khi bắn phá hạt nhân N hạt α, người ta thu hạt prôtôn hạt nhân X Hạt nhân X 17 A 126 C B 168 O C 8O D 14 C Câu 5: Người ta dùng hạt prơtơn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 73 Li đứng yên, sau phản ứng thu hai hạt giống có động Giả sử phản ứng không kèm theo xạ  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 8,7 MeV B 7,9 MeV C ... 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng... hạt nhân C hạt nhân C phát biểu sau đúng? A Điện tích hạt nhân C nhỏ điện tích hạt nhân 146C 12 C số nuclôn hạt nhân 146C B Số nuclôn hạt nhân 12 C Số prôtôn hạt nhân 12 C lớn số prôtôn hạt nhân... gọi đồng vị hạt nhân chúng có A số prơtơn B số nơtrôn C số nuclôn D khối lượng TN 2008 Câu 6: Hạt pôzitrôn ( A hạt β+ 1 e ) B hạt 11H C hạt β- D hạt 01n 30 27 Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân α
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề hạt nhận LTĐH , Chuyên đề hạt nhận LTĐH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay