Chuyên đề dòng điện xoay chiều LTĐH

42 14 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU LTĐH I CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Biểu thức điện áp tức thời dòng điện tức thời: u = U0cos(t + u) i = I0cos(t + i)   Với  = u – i độ lệch pha u so với i, có     2 Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2ft + i) * Mỗi giây đổi chiều 2f lần   * Nếu pha ban đầu i =  i = giây đổi chiều 2f-1 lần 2 Dòng điện xoay chiều đoạn mạch R,L,C U U I  R R U Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện khơng đổi qua có I  R * Đoạn mạch có cuộn cảm L: uL nhanh pha i /2, U U I  với ZL = L cảm kháng I ZL ZL * Đoạn mạch có điện trở R: uR pha với i I  Lưu ý: Cuộn cảm L cho dòng điện khơng đổi qua hồn tồn (khơng cản trở) * Đoạn mạch có tụ điện C: uC chậm pha i /2 U U I  với Z C  dung kháng I C ZC ZC Lưu ý: Tụ điện C khơng cho dòng điện khơng đổi qua (cản trở hoàn toàn) Đặc điểm đoạn mạch RLC nối tiếp: a Tổng trở: Z  R2  ( ZL  ZC )2 m pha hôn i  ZL  ZC : u sớ ZL  ZC U L  UC     ZL  ZC : u cù ng pha vớ ii b Độ lệch pha (u so với i): tan  R UR  Z  Z : u trễpha i C  L U U c Định luật Ohm: I  ; I  Z Z R U ng suaá t:cos   R d Công suất tiêu thụ đoạn mạch: P  UI cos ; Hệsốcô Z U Chú ý: Với mạch chứa L, chứa C, chứa LC không tiêu thụ công suất ( P  0) u i  I 0cos t u  U 0cos( t+ ) Neá ;  u i  u  i  i u  u u  U 0cos t i  I 0cos( t- ) Neá Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  u  uR  uL  uC e Giản đồ véc tơ: Ta có:   U  U R  U L  U 0C Liên hệ hiệu điện hiệu dụng đoạn mạch RLC nối tiếp: Từ Z  R2  ( ZL  ZC )2 suy U  U R2  (UL  UC )2 Tương tự ZRL  R2  ZL2 suy U RL  U R2  UL2 • • Tương tự ZRC  R2  ZC2 suy URC  UR2  UC2 ZLC  ZL  ZC suy U LC  U L  UC Tần số dòng điện máy phát điện xoay chiều pha có P cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây phát ra: f = pn + Từ thông gửi qua khung dây máy phát điện  :   NBScos(t   )   cos(t   ) (Wb) d   ' ; e   NBSsin(t   ) (V )  E0 sin(t   ) dt    sin  cos(  ) e  E0 sin(t   )  E0 cos(t    ) = NSBcos(t +  - ); 2 + Hiệu điện tức thời: u  U0 cos(t  u ) Nếu máy phát có điện trở nhỏ : U0 = E0 + Suất điện động tức thời: e   Với 0 = NBS từ thơng cực đại, N số vòng dây, B cảm ứng từ từ trường, S diện tích vòng dây,  = 2f , E0 = NSB suất điện động cực đại Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động 2 xoay chiều tần số, biên độ độ lệch pha đôi Công thức máy biến áp: U1 E1 I N1    U E2 I1 N 10 Công suất hao phí q trình truyền tải điện năng:  Hiệu suất tải điện: H   100% = H   U 2cos2 Pr Pt Ur   Pv Pc Uv II BÀI TOÁN CỰC TRỊ Hiện tượng cộng hưởng: Z  Z C  L U U  Điều kiện cộng hưởng   Zmin  R  I Max   LC Zmin R   u i  R Gia sư Tài Năng Việt PMax  I M2 R  Suy cos  U2  UI M R R 1 Zmin https://giasudaykem.com.vn U R  U Chú ý  U  I Khi điện trở R thay đổi đại lượng khác giữ không đổi * Công suất P đạt cực đại : R  ZL  ZC U2 U2 U suy PM   ; cos  đóU R = 2R ZL  ZC 2 * Khi P < Pmax tồn giá trị R1, R2 để công suất tiêu thụ mạch   1       R1 R2   Z L  Z C   P  P  U  R1  R2  * Các giá trị I, UL, UC đạt cực đại : R = * Giá trị UR cực đại : R =  * Khi R = R1 R = R2 mà công suất mạch có giá trị Pmax : R = Nếu cuộn dây có điện trở r : R + r = R1 R2  R1  r  R2  r  Khi giá trị điện dung C tụ thay đổi, đại lượng khác không đổi: U U * Hiệu điện UC  IZC  đạt cực đại  2 2 R  ( ZL  ZC ) R  ZL 2ZL  1 ZC2 ZC ZC2  R2  ZL2 Z   C ZL Khi :   U R2  ZL2 UC max   R U  max C  U LU Cmax  U  * Khi C = C1 C = C2 mà công suất P mạch Pmax : 1 1      C  C1 C2  * Khi C = C1 C = C2 mà UC UC đạt giá trị cực đại : C=  C1  C2  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * Khi C = C1 C = C2 mà giá trị : I, P, UR, UL : Z L  Z C1  Z C2 * Các giá trị P, I, UR, UL, đạt cực đại mạch xảy cộng hưởng : ZC = ZL Khi giá trị độ tự cảm L cuộn dây thay đổi, đại lượng khác không đổi: U U * Hiệu điện U L  IZL  đạt cực đại :  2 2 R  ( ZL  ZC ) R  ZC 2ZC  1 ZL2 ZL2 ZL  R2  ZC2  ZL  ZC    U R2  ZC2 U   Lmax  R ta có : U Lmax   U CU Lmax  U  * Khi L = L1 L = L2 mà công suất P mạch Pmax : L   L1  L2  1 1      L  L1 L2  Z L1  Z L2 * Khi L = L1 L = L2 mà UL có giá trị ULmax : * Khi L = L1 L = L2 mà I, P, UC, UR : Z C  * Các giá trị P, I, UR, Uc, đạt cực đại mạch xảy cộng hưởng : ZL = ZC Khi tần số góc ω mạch thay đổi, giá trị khác khơng đổi 2  LC  R 2C 2UL U Lmax  * Điều kiện ω để UL max : R LC  R 2C * Điều kiện ω để UC max :  R2     LC L2   2UL U Cmax   R LC  R 2C * Khi ω = ω1 ω = ω2 mà P, I, Z, cosφ, UR có giá trị P, I, Z, cosφ, UR đạt giá  12 trị cực đại : ω= LC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM TN 2009 Câu 1: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220V Bỏ qua hao phí Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 44V B 110V C 440V D 11V Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện A cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B dòng điện xoay chiều tồn đoạn mạch C tần số dòng điện đoạn mạch khác tần số điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = , H, tụ điện có  4 điện dung C= 10 F công suất tỏa nhiệt điện trở R 80W Giá trị điện trở  R A 80 Ω B 20 Ω C 40 Ω D 30Ω Câu 4: Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay từ trường không đổi tốc độ quay rơto A lớn tốc độ quay từ trường B nhỏ tốc độ quay từ trường C lớn tốc độ quay từ trường, tùy thuộc tải sử dụng D tốc độ quay từ trường Câu 5: Khi đặt hiệu điện không đổi 12V vào hai đầu cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L dòng điện qua cuộn dây dòng điện chiều có cường độ 0,15A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V cường độ dòng điện hiệu dụng qua 1A, cảm kháng cuộn dây A 30 Ω B 60 Ω C 40 Ω D 50 Ω Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L Điện áp hiệu dụng hai đầu R 30V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 20V B 40V C 30V D 10V Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh có tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ Gia sư Tài Năng Việt A 480 vòng/phút B 75 vòng/phút https://giasudaykem.com.vn C 25 vòng/phút D 750 vòng/phút Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 2cos 100  t(v) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 50 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = H  tụ điệnđiện dung C = 10  F Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch  A 1A B 2 A C 2A D A cos 100  t( V ) Giá trị hiệu dụng Câu 9: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= 220 điện áp A 220 V B 220V C 110V D 110 V Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TN 2010 Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U cosωt (V) vào hai đầu điện trở R = 110  cường độ hiệu dụng dòng điện qua điện trở A Giá trị U A 220 V B 110 V C 220 V D 110 V Câu 11 Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng khơng tải 55 V 220 V Tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp A C B D Câu 12 Điện truyền tải xa thường bị tiêu hao, chủ yếu tỏa nhiệt đường dây Gọi R điện trở đường dây, P công suất điện truyền đi, U điện áp nơi phát, cos hệ số cơng suất mạch điện cơng suất tỏa nhiệt dây A P = R C P = P2 (U cos  ) R2P (U cos  ) B P = R U2 ( P cos  ) D P = R (U cos  ) P2 Câu 13 Đặt điện áp u = U cosωt (với U ω khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết điện trở R độ tự cảm L cuộn cảm xác định tụ điệnđiện dung C thay đổi Thay đổi điện dung tụ điện đến công suất đoạn mạch đạt cực đại thấy điện áp hiệu dụng hai tụ điện 2U Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lúc A U B 2U C 3U D 2U Câu 14 Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L =  H tụ điệnđiện dung C = 10  F mắc nối tiếp Cường độ dòng 2 điện đoạn mạch A 2A B 1,5A C 0,75A D 2 A Câu 15 Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Biết  = Tổng trở đoạn mạch LC A 0,5R B R C 2R D 3R Câu 16: điện áp hai cực vôn kế xoa chiều u  100 cos(100t ) (V) Số vôn kế A 70 V B 141 V C 100 V D 50 V Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17: Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz Chạy cuộn cảm có độ tự cảm H cảm kháng cuộn cảm 2 A 25  B 50  C.75  D 100  Câu 18 Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện mạch Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 200 V B 150 V C 50 V D 100 V Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TN 2011 Câu 19: Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút suất điện động máy tạo có tần số A 60 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 50 Hz Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 2cos100 tV ( ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 100, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện  u 0 2c o s(1 0 t )(V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB c A 200 W B 100 W C 400 W D 300 W Câu 21: Phát biểu sau sai nói đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện? A Hệ số công suất đoạn mạch không B Công suất tiêu thụ đoạn mạch khác không C Tần số góc dòng điện lớn dung kháng đoạn mạch nhỏ  D Điện áp hai tụ điện trễ pha so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch o s1 0 t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều uU 0c gồm điện trở 100, tụ điệnđiện dung Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha  4 F cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB độ tự cảm cuộn cảm 2 B H 2 1 A H 5 5 D  C 2 H H Câu 23: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N1 N2 Biết N1 = 10N2 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u = U0cost điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A U B U 20 C U D 2U  Câu 25: Đặt điện áp u = U0(100t  )(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp  cường độ dòng điện qua mạch i= I0cos(100t )(A) Hệ số công suất đoạn mạch : A 0,50 B.0,71 C.1,00 D.0,86 A ) Cường Câu 26: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100t( độ hiệu dụng dòng điện : Gia sư Tài Năng Việt A B 2 A A https://giasudaykem.com.vn C.1A D.2A 0 c o s1 0t (V )vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm H Câu 27 Đặt điện áp u =  Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:   A i2cos(100 B i2 2co s(1 0t  )(A t )(A ) ) 2   C i2 2co D i2cos(100 s(1 0t t )(A  )(A ) ) 2 TN 2012 Câu 28.Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i = cos 100  t (A )(t tính s) Cường độ dòng điện tức thời thời điểm t 2012 s là: A A B -5 A C 5A D -5A Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi vào hai đầu cuộn cảm Khi tần số 50 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm 3A Khi tần số 60 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A 4,5 A B 2,0 A C 2,5 A D 3,6 A Câu 30: Khi nói đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn cảm thuần, phát biểu sau đúng? A Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện qua B Hệ số cơng suất đoạn mạch C Điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện qua D Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kì dòng điện qua Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100 t (V) (U không đổi) vào hai đầu đoạn mach mắc nối tiếp gồm điện trở 100  , tụ điệnđiện dung thay đổi cuộn cảm có độ tự cảm 0,318 H Để cđ dđ hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại phải điều chỉnh điện dung tụ điện có giá trị A 47,74 F B 42,48 F C 31,86 F D 63,72 F Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu tụ điện 100 V 100 V Hệ số công suất đoạn mạch là: 2 3 B C D 3 Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R A cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Tổng trở đoạn mạch là: A R   L2 B R   L2 2 C R   L 2 D R   L Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thấy giá trị cực đại 100 V điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 36 V Giá trị U A 80 V B 136 V C 64 V D 48 V Câu 88(ĐH 2011) : Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 A   U I u i2 B   U I u i2 D   U I u i2 C   U I Câu 90(ĐH 2011) : Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM 10 3 F , đoạn mạch MB 4 gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM MB 7 : u AM  50 cos(100t  ) (V) u MB  150cos100t (V) Hệ số công suất đoạn mạch 12 AB A 0,86 B 0,84 C 0,95 D 0,71 Câu 91(ĐH 2011) : Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 100 V Từ thơng cực đại qua vòng phần ứng mWb Số vòng dây  cuộn dây phần ứng A 71 vòng B 200 vòng C 100 vòng D 400 vòng gồm điện trở R1 = 40  mắc nối tiếp với tụ điệndiện dụng C  Câu 92(ĐH 2011) : Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100t (U khơng đổi, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ 5 điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại U Điện trở R A 10  B 20  C 10  D 20  Câu 93(ĐH 2012): Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở 100 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đoạn mạch MB có tụ điệnđiện dung hai đầu đoạn mạch AM lệch pha A  H B  104 F Biết điện áp 2  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Giá trị L H C  H D  H Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 94(ĐH 2012): Trong thực hành, học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở 40 , tụ điệnđiện dung C thay đổi cuộn dây có độ tự cảm L nối thứ tự Gọi M điểm nối điện trở tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số 50 Hz Khi điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị Cm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu 75 V Điện trở cuộn dây A 24  B 16  C 30  D 40  Câu 94(ĐH 2012): Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư đường dây truyền tải pha Cho biết, điện áp đầu truyền tăng từ U lên 2U số hộ dân trạm cung cấp đủ điện tăng từ 120 lên 144 Cho chi tính đến hao phí đường dây, cơng suất tiêu thụ điện hộ dân nhau, công suất trạm phát không đổi hệ số công suất trường hợp Nếu điện áp truyền 4U trạm phát huy cung cấp đủ điện cho A 168 hộ dân B 150 hộ dân C 504 hộ dân D 192 hộ dân Câu 97(ĐH 2012): Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện; Z tổng trở đoạn mạch Hệ thức u u u A i = u3C B i = C i = D i = R L Z Câu 98(ĐH 2012): Đặt điện áp u = 400cos100t (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50  mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V; thời điểm t  (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch không giảm Công 400 suất tiêu thụ điện đoạn mạch X A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 99(ĐH 2012) Đặt điện áp u = U0cos2  ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi UR, UL, UC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Trường hợp sau đây, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch pha với điện áp tức thời hai đầu điện trở? A Thay đổi C để URmax B Thay đổi R để UCmax C Thay đổi L để ULmax D Thay đổi f để UCmax Câu 100(ĐH 2012): Đặt điện áp u = U0cos  t (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện, cuộn cảm điện trở mắc nối tiếp Gọi M điểm nối tụ điện cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM điện áp hiệu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn dụng hai đầu MB cường độ dòng điện đoạn mạch lệch pha  so với điện áp 12 hai đầu đoạn mạch Hệ số công suất đoạn mạch MB A B 0,26 C 0,50 D 2 Câu 101(ĐH 2012): Đặt điện áp u= 150 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60  , cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Cơng suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn có điện trở khơng đáng kể Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện có giá trị A 60 3 B 30 3 C 15 3 D 45 3 Câu 102*(ĐH 2012) Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,8 Biết cơng suất hao phí động 11 W Hiệu suất động (tỉ số công suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 80% B 90% C 92,5% D 87,5 % Câu 103(ĐH 2012): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos  t (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi  =  cảm kháng dung kháng đoạn mạch Z1L Z1C Khi  =  đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức A 1  2 Z1L Z1C B 1  2 Z1L Z1C C 1  2 Z1C Z1L Câu 104(ĐH 2012) Khi đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm D 1  2 Z1C Z1L 0, H hiệu điệnchiều 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,4 A Sau đó, thay hiệu điện điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 12 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A Câu 105(CĐ 2011): Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chạy qua đoạn mạch Khoảng thời gian hai lần liên tiếp cường độ dòng điện là: 1 1 s s s B C D s 200 50 25 100 Câu 106(CĐ 2011): Khi nói hệ số cơng suất cosφ đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosφ = B Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ = C Với đoạn mạch có điện trở cosφ = A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosφ < Câu 107(CĐ 2011): Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A ln lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp B ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp C tần số dòng điện cuộn sơ cấp D nhỏ lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Câu 108(CĐ 2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Phát biểu sau đúng? A Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch lớn tần số f lớn  B Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện đoạn mạch C Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch khơng đổi tần số f thay đổi D Dung kháng tụ điện lớn tần số f lớn Câu 109(CĐ 2011): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch     A B π C  D  6 Câu 110(CĐ 2011): Đặt điện áp u = 220 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc     A B C D Câu 111(CĐ 2011): Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điệnđiện dung điều chỉnh Khi dung kháng 100 Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 100Ω B 150 Ω C 160 Ω D 120 Ω Câu 112(CĐ 2011): Đặt điện áp u = 150 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 150 V Hệ số công suất đoạn mạch 3 B C D 2 Câu 113(CĐ 2011): Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vng góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 0,45 T B 0,60 T C 0,50 T D 0,40 T Câu 114(CĐ 2011): Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn E0 E E0 E B C D 2 Câu 115(CĐ 2011): Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí đường dây ∆P Để cho công suất hao phí đường dây P (với n>1), nơi phát điện người ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng n dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 1 A B C n D n n n A  Câu 116(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U cos(t  ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, cường độ dòng điện mạch i = 2 I sin(t  ) Biết U0, I0  không đổi Hệ thức A R = 3L B L = 3R C R = L D L = R Câu 117(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi  = 2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức A 1 = 22 B 2 = 21 C 1 = 42 D 2 = 41 Câu 118(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0 khơng đổi, tần số góc  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh  = 1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số cơng suất đoạn mạch I1 k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị  = 2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I2 k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu 119(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U cos2ft (trong U khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở Khi f = f1 công suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 với f2 = 2f1 cơng suất tiêu thụ điện trở P A P B C P D 2P Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 120(CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch  X sớm pha so với cường độ dòng điện mạch góc nhỏ Đoạn mạch X chứa A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng B điện trở tụ điện C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở cuộn cảm Câu 121(CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng 60 V 20 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch A 20 13 V B 10 13 V C 140 V D 20 V Câu 122(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch L R L R A B C D 2 L R R  ( L) R  ( L)2 Câu 123(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (với U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại Khi A điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm B điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C hệ số công suất đoạn mạch D hệ số công suất đoạn mạch 0,5  Câu 124(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0 cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức i =  cos(t  ) (A) công suất tiêu thụ đoạn mạch 150 W Giá trị U0 A 100 V B 100 V C 120 V D 100 V Câu 125(CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(t + ) (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 L = L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mặt Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch giá trị cực đại giá trị L LL 2L1 L2 A ( L1  L2 ) B C D 2(L1 + L2) L1  L2 L1  L2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 126(CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai tụ điện 100V 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn     A B C D Câu 127(CĐ 2012): Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôtô số cặp cực p Khi rôtô quay với tốc độ n (vòng/s) từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) n pn A B C 60pn D.pn 60 p 60 Câu 131(ĐH 2013): Đặt điện áp u  220 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 104 gồm điện trở R  100 , tụ điện có C  F cuộn cảm có L  H Biểu thức cường 2  độ dòng điện đoạn mạch   A i  2, 2 cos 100 t   (A) 4    B i  2, cos 100 t   (A) 4    C i  2, cos 100 t   (A) 4    D i  2, 2 cos 100 t   (A) 4  Câu 132(ĐH 2013): Đặt điện áp u = 220 cos100 t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20, cuộn cảm có độ tự cảm 0,8  H tụ điệnđiện dung 10 3 F Khi điện 6 áp tức thời hai đầu điện trở 110 V điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm có độ lớn A 330V B 440V C 440 V D 330 V Câu 134(ĐH 2013): Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp M1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp M1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp M2 để hở 12,5 V Khi nối hai đầu cuộn thứ cấp M2 với hai đầu cuộn thứ cấp M1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp M2 để hở 50 V Bỏ qua hao phí M1 có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp A B 15 C D Câu 135(ĐH 2013): Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 60 cm2, quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,4 T Từ thông cực đại qua khung dây Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 2,4.10-3 Wb B 1,2.10-3Wb C 4,8.10-3Wb D 0,6.10-3Wb Câu 136*(ĐH 2013): Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây không vượt 20% Nếu công suất sử dụng điện khu dân cư tăng 20% giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A 85,8% B 87,7% C 89,2% D 92,8%   Câu 138(ĐH 2013): Đặt điện áp u=U0cos 100t   (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 12     gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có cường độ dòng điện qua mạch i=I0 cos 100t   (A) 12   Hệ số công suất đoạn mạch bằng: A 1,00 B 0,87 C 0,71 D 0,50 Câu 139(ĐH 2013): Đặt điện áp xoay chiều u=U cos t (V) vào hai đầu điện trở R=110  cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng 2A Giá trị U A 220V B 220 V C 110V D 110 V Câu 140(ĐH 2013): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f thay đổi vào hai đầu cuộn cảm Khi f = 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng A Khi f = 60 Hz cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng A 3,6 A B 2,5 A C 4,5 A D 2,0 A Câu 141(CĐ 2013): Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu suất truyền tải H Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu giữ nguyên điện áp nơi phát hiệu suất truyền tải điện đường dây A – (1 – H)k2 B – (1 – H)k C  1-H k D  1-H k2 Câu 142(CĐ 2013) : Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm cặp cực (6 cực nam cực bắc) Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút Suất điện động máy tạo có tần số A 60 Hz B 100 Hz C 50 Hz D 120 Hz Câu 143(CĐ 2013): Đặt điện áp u  220 cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điệnđiện dung C (thay đổi được) Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax Biết UCmax = 440 V, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 110 V B 330 V C 440 V D 220 V Câu 144(CĐ 2013): Cường độ dòng điện i  2 cos100 t (A) có giá trị hiệu dụng A A B 2 A C A D A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 145(CĐ 2013): Khi có dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây có điện trở 50  hệ số cơng suất cuộn dây 0,8 Cảm kháng cuộn dây A 45,5  B 91,0  C 37,5  D 75,0  Câu 146(CĐ 2013): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 10  cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 30 V Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 120 W B 320 W C 240 W D 160 W Câu 147(CĐ 2013) : Đặt điện áp ổn định u  U cos t vào hai đầu cuộn dây có điện trở R cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha  so với u Tổng trở cuộn dây A 3R B R C.2R D R Câu 148(CĐ 2013) : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến lí tưởng, cuộn thứ cấp máy nối với biến trở R dây dẫn điệnđiện trở khơng đổi R0 Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp I, điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở U Khi giá trị R tăng A I tăng, U tăng B I giảm, U tăng C I tăng, U giảm D I giảm, U giảm Câu 149(CĐ 2013) : Điện áp hai đầu đoạn mạch u=160cos100  t (V) (t tính giây) Tại thời điểm t1, điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị 80V giảm đến thời điểm t2=t1+0,0015s, điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị A 40 v B 80 V C 40V D 80V Câu 150(CĐ 2013) : Một dòng điện có cường độ i = Iocos2  ft Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện 0,004 s Giá trị f A 62,5 Hz B 60,0 Hz C 52,5 Hz D 50,0 Hz Câu 151(CĐ 2013) : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L giá trị cực đại cường độ dòng điện đoạn mạch A Giá trị L A 0,99 H B 0,56 H C 0,86 H D 0,70 H Câu 152(CĐ 2013): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện nửa điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Hệ số công suất đoạn mạch A 0,87 B 0,92 C 0,50 D 0,71 Câu 153(CĐ 2013): Đặt điện áp ổn định u = U0 cost vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 40 3 tụ điệnđiện dung C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha với cường độ dòng điện đoạn mạch Dung kháng tụ điện A 20 3 B 40 C 40 3 D 20 Câu 154(ĐH 2014): Điện áp u  141 2cos100t (V) có giá trị hiệu dụng  so Gia sư Tài Năng Việt A 141 V B 200 V https://giasudaykem.com.vn C 100 V D 282 V Câu 155(ĐH 2014): Dòng điện có cường độ i  2 cos100t (A) chạy qua điện trở 100  Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa điện trở A 12 kJ B 24 kJ C 4243 J D 8485 J   Câu 156(ĐH 2014): Đặt điện áp u  U o cos 100t    V  vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện 4  cường độ dòng điện mạch i  Io cos 100t    A  Giá trị  A 3 B  C  3  D  Câu 157(ĐH 2014): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có cảm kháng với giá trị R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện mạch    A B C D Câu 158(ĐH 2014): Đặt điện áp u  U cos t  V  (với U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi đèn sáng cơng suất định mức Nếu nối tắt hai tụ điện đèn sáng với công suất 50W Trong hai trường hợp, coi điện trở đèn nhau, bỏ qua độ tự cảm đèn Dung kháng tụ điện giá trị giá trị sau? A 345  B 484  C 475  D 274  Câu 159(ĐH 2014): Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai C L A B M X N đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ) Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm có cảm kháng ZL 3ZL = 2ZC Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Điệp áp hiệu dụng hai điểm M N A 173V B 86 V C 122 V D 102 V Câu 160(ĐH 2014): Đặt điện áp u = 180 cos t (V) (với  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ) R điện trở thuần, tụ điệnđiện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB độ lớn góc C L A R lệch pha cường độ dòng điện so với điện áp u L = L1 U M 1, L = L2 tương ứng A 135V U 2 Biết 1 + 2 = 900 Giá trị U bằng: B 180V C 90 V D 60 V B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 163(ĐH 2014): Một động điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh công suất học 88 W Tỉ số công suất học với cơng suất hao phí động A B C D Câu 165(ĐH 2014): Các thao tác sử dụng đồng hồ đa số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm: a Nhấn nút ON OFF để bật nguồn đồng hồ b Cho hai đầu đo hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp c Vặn đầu đánh dấu núm xoay tới chấm có ghi 200, vùng ACV d Cắm hai đầu nối hai dây đo vào hai ổ COM V e Chờ cho chữ số ổn định, đọc trị số điện áp g Kết thúc thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn đồng hồ Thứ tự thao tác A a, b, d, c, e, g B c, d, a, b, e, g C d, a, b, c, e, g D d, b, a, c, e, g Câu 166(CĐ 2014): Đặt điện áp u  U0 cos t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R có giá trị cực đại cường độ dòng điện qua R U0 U U B C D R 2R 2R Câu 167(CĐ 2014): Đặt điện áp u  U cos 2ft (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai A đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị 36 144 Khi tầ số 120 Hz cường độ dòng điện đoạn mạch pha với u Giá trị f1 A 50 Hz B 60 Hz C 30 Hz D 480 Hz Câu 168(CĐ 2014): Đặt điện áp u = 100 cos100t  V  vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm I H cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức A i  cos 100t  A  B i  cos100t ( A) C i  cos 100t  0,5  A  D i  cos(100t  0,5 ) ( A) Câu 169(CĐ 2014): Trong đoạn mạch điện xoay chiềuđiện trở thuần, cường độ dòng điện mạch điện áp hai đầu đoạn mạch A lệch pha 600 B ngược pha C pha D lệch pha 90 Câu 170(CĐ 2014): Đặt điện áp u = 200cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ, điện dung C thay đổi Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện đoạn mạch Điều chỉnh C để Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại U Giá trị U A 282 V B 100 V C 141 V D 200 V Câu 171(CĐ 2014): Điện áp u = 100cos314t (u tính V, t tính s) có tần số góc A.100 rad/s B 157 rad/s C 50 rad/s D 314 rad/s Câu 172(CĐ 2014): Cường độ dòng điện i = 2cos100t (A) có giá trị cực đại A A B 2,82 A C A D 1,41 A Câu 173(CĐ 2014): Đặt điện áp u = U cos t (U  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây tụ điện Biết cuộn dây có hệ số cơng suất 0,8 tụ điệnđiện dung C thay đổi Gọi Ud UC điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Điều chỉnh C để (Ud + UC) đặt giá trị cực đại, tỉ số cảm kháng với dung kháng đoạn mạch A 0,60 B 0,71 C 0,50 D 0,80 Câu 174(CĐ 2014): Máy biến áp thiết bị A biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều B biến đổi tần số dòng điện xoay chiều C có khả biến đổi điện áp xoay chiều D làm tăng công suất dòng điện xoay chiều Câu 175(CĐ 2014): Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay với tốc độ 25 vòng/giây quanh trục cố định  từ trường có cảm ứng từ B Biết  nằm mặt phẳng khung dây vng góc với B Suất điện đọng hiệu dụng khung 200V Độ lớn B A 0,18 T B 0,72 T C 0,36 T D 0,51 T 100 cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc  nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i= 2 cos(t  ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch Câu 176(CĐ 2014): Đặt điện áp u = A 200 W 1B 11C 21C 31B 41D 51C 61D 71D 2B 12C 22A 32D 42D 52C 62D 72B B 200 W 3A 13D 23D 33A 43C 53A 63B 73D C 400 W ĐÁP ÁN: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 4C 5A 6B 7A 14A 15D 16D 17A 24B 25A 26C 27B 34B 35D 36A 37D 44A 45D 46B 47D 54B 55B 56B 57A 64C 65B 66A 67C 74C 75B 76A 77A D 100 W 8B 18D 28C 38C 48D 58C 68C 78B 9B 19A 29D 39C 49A 59C 69B 79A 10A 20B 30C 40D 50D 60D 70C 80B Gia sư Tài Năng Việt 81A 91C 101B 111A 121D 131C 141C 151A 161C 171D 82C 92C 102D 112D 122B 132B 142A 152A 162B 172A 83B 93C 103B 113C 123B 133B 143A 153B 163B 173A 84B 94A-94B 104C 114A 124D 134C 144D 154A 164A 174C https://giasudaykem.com.vn 85C 95B 105C 115A 125A 135A 145C 155A 165B 175C 86D 96C 106B 116D 126A 136B 146D 156A 166A 176D 87A 97B 107C 117A 127A 137B 147C 157A 167B 88C 98B 108A 118C 128A 138B 148B 158D 168D 89B 99A 109B 119C 129C 139A 149B 159B 169C 90B 100C 110C 120D 130C 140B 150A 160D 170D ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 1: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có điện áp hiệu dụng A 220 V B 100 V C 220 V D 100 V Câu 2: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha thời điểm t A 50πt B 100πt C D 70πt Câu 3: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Tần số góc ω0 A LC B C D LC LC LC Câu 4: Đặt điện áp u = U cos100πt (t tính s) vào hai đầu tụ điệnđiện dung C = 10-4/  (F) Dung kháng tụ điện A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu 5: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu điện trở 100 Ω Công suất tiêu thụ điện trở A 800 W B 200 W C 300 W D 400 W Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 100 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,8 B 0,7 C D 0,5 Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C Khi f = f1 = 25 Hz f = f = 100 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị U0 Khi f = f0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Giá trị f0 gần giá trị sau đây? A 70 Hz B 80 Hz C 67 Hz D 90 Hz Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 8: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1, u2 u3 có giá trị hiệu dụng tần số khác vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp cường độ dòng điện mạch tương ứng là: i1 = I cos(150  t +  /3); i2 = I cos(200  t +  /3) i3 = I.cos(100  t -  /3) Phát biểu sau đúng? A i2 sớm pha so với u2 B i3 sớm pha so với u3 C i1 trễ pha so với u1 D i1 pha với i2 ĐÁP ÁN 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7A 8B Chương III: (10 câu) Câu 1: Một biện pháp làm giảm hao phí điện đường dây tải điện truyền tải điện xa áp dụng rộng rãi A tăng điện áp hiệu dụng trạm phát điện B tăng chiều dài đường dây truyền tải điện C giảm điện áp hiệu dụng trạm phát điện D giảm tiết diện dây truyền tải điện Câu 2: Suất điện động cảm ứng máy phát điện xoay chiều pha tạo có biểu thức e  220 cos(100t  0, 25) V Giá trị cực đại suất điện động A 220V B 110√2 V C 110 V D 220√2V Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có điện trở A cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha 0,5v so với điện áp hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha 0,5v so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch phụ thuộc vào tần số điện áp Câu 4: Đặt điện áp u = U0cost (U0 không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A 2LCR – = B 2LC – = C R = L  C D 2LC – R = Câu 5: Cho dòng điện có cường độ i  cos 100t (i tính A, t tính s) chạy qua đoạn mạch có tụ điện Tụ điệnđiện dung 250 F Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện  A 400 V B 220 V C 200 V D 250 V Câu 6: Khi máy phát điện xoay chiều pha hoạt động bình thường tạo hai suất điện động có tần số f Rơto máy thứ có p1 cặp cực quay với tốc độ n1 = 1800 vòng/phút Rơto máy thứ hai có p2 = cặp cực quay với tốc độ n2 Biết n2 có giá trị khoảng từ 12 vòng/giây đến 18 vòng/giây Giá trị f A 54 Hz B 50 Hz C 60 Hz D 48 Hz Câu 7: Đặt điện áp u  U cos t (với U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm: điện trở, cuộn cảm tụ điện dung C thay đổi Khi C = C0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại công suất đoạn mạch 50% cơng suất đoạn mạch có cộng hưởng Khi C = C1 điện áp hai tụ điện có giá trị hiệu dụng U1 trễ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn pha φ1 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Khi C = C2 điện áp hai tụ điện có giá trị hiệu dụng U2 trễ pha φ2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Biết U2 = U1 2  1   / Giá trị φ1 A π/12 B π/6 C π/4 D π/9 Câu 8: Từ trạm điện, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, điện áp cường độ dòng điện ln pha Ban đầu, trạm điện chưa sử dụng máy biến áp điện áp hiệu dụng trạm điện 1,2375 lần điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ Để công suất hao phí đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp A 8,1 C 6,5 D 7,6 D 10 u  U cos  t Câu 9: Đặt diện áp ( với U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ R biến trở, cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C Biết LCω2= Gọi P công suất tiêu thụ đoạn mạch AB Đồ thị hệ tọa độ vng góc ROP biểu diễn phụ thuộc P vào R trường hợp K mở ứng với đường (1) trường hợp K đóng ứng với đường (2) hình vẽ Giá trị điện trở r A 20 Ω B 60 Ω C 180 Ω D 90  Câu 10: Đặt điện áp u  200 cos100 t (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ Biết cuộn dây cuộn cảm thuần, R = 20 Ω cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 3A Tại thời điểm t u=200√2 V Tại thời điểm t  s cường độ dòng điện đoạn mạch không 600 giảm Công suất tiêu thụ đoạn mạch MB A 200W B 180W ĐÁP ÁN 1A 2D 3A 4B 5C 6C C 90W 7A D 120W 8A 9A 10D ... điện áp mà không thay đổi tần số dòng điện xoay chiều B giảm điện áp giảm tần số dòng điện xoay chiều C tăng điện áp mà không thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D tăng điện áp tăng tần số dòng. .. có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều   Câu 55(ĐH – 2009): Đặt điện áp u  U cos  100... tụ điện D điện trở cuộn cảm Câu 33 (ĐH – 2008): Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều ba pha ? A Khi cường độ dòng điện pha khơng cường độ dòng điện hai pha lại khác khơng B Chỉ có dòng điện xoay
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề dòng điện xoay chiều LTĐH , Chuyên đề dòng điện xoay chiều LTĐH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay