KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ðÔNG Á

68 33 1
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TÔN ðÔNG Á Sinh viên thực hiện: PHẠM LÂM ðỒNG Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 - Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƠN ðƠNG Á Tác giả: PHẠM LÂM ðỒNG Khóa luận ñược ñệ trình ñể ñáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY - Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi mong muốn bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn dành cho Bố Mẹ - Người dày cơng sinh thành nuôi nấng nên người ngày hôm Cảm ơn anh chị Gia đình tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn Q Thầy Khoa Môi trường Tài nguyên – Trường ðại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ñã giảng dạy truyền ñạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian qua ðặc biệt, thời gian thực đề tài, tơi nhận hướng dẫn tận tình Vũ Thị Hồng Thủy Tơi cảm ơn giới thiệu Cơng ty để tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Tôi chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc tình cảm cơng lao dành cho tơi Cảm ơn lớp DH07QM người bạn thân yêu – ln động viên tơi tiến phía trước, nguồn động lực to lớn đưa tơi vượt qua nhiều khó khăn thử thách ðồng thời, tơi xin cảm ơn anh Nguyễn Tấn Tới chú, công nhân viên Công ty Cổ phần Tôn ðông Á ñã hết lòng giúp ñỡ, tạo ñiều kiện tốt cho suốt thời gian thực tập Công ty Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 06 Năm 2011 Sinh viên thực Phạm Lâm ðồng TÓM TẮT KHÓA LUẬN ðề tài “Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Tơn ðơng Á” thực khoảng thời gian từ tháng ñến tháng năm 2011 Công ty Cổ phần Tôn ðông Á doanh nghiệp sản xuất tôn kẽm, tôn màu tôn mạ hợp kim nhôm - kẽm (tôn lạnh) chất lượng cao Hoạt ñộng sản xuất Công ty gây nhiều tác động xấu tới mơi trường khơng kiểm sốt hiệu Vì kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty vấn đề cần thiết Trong q trình thực đề tài sử dụng phương pháp: - Khảo sát thực địa Cơng ty - Nghiên cứu tài liệu từ phòng ban liên quan, sách báo internet - Phỏng vấn trực tiếp với nhân viên Cơng ty ðề tài trình bày nội dung sau đây: - Tổng quan Cơng ty Tơn ðơng Á giới thiệu lịch sử hình thành phát triển, quy trình cơng nghệ sản xuất, vấn đề mơi trường phát sinh biện pháp kiểm sốt thực Cơng ty - Xác định vấn đề mơi trường tồn đọng đề xuất giải pháp nhằm khắc phục nâng cao ðề tài ñã thu ñược kết quả: - ðem ñến nhìn tương đối tồn diện trạng mơi trường (khơng khí, nước, chất thải rắn) cơng tác an tồn lao động phòng cháy chữa cháy, giải pháp thực Cơng ty Tơn ðơng Á - Nhận diện vấn đề mơi trường chưa giải quyết, kể đến hóa chất độc hại khơng khí nơi làm việc chuyền sản xuất tôn, số chất thải nguy hại chưa ñược thu gom xử lý… - Trên sở q trình nhận diện, đề xuất giải pháp giúp khắc phục nâng cao: xử lý axit kiềm tháp hấp thụ với chất hấp thụ nước, xử lý crom dung môi tháp hấp phụ với chất hấp phụ than hoạt tính, thực phân loại chất thải giúp nâng cao khả thu gom xử lý… MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT KHÓA LUẬN MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ðỒ vi DANH MỤC BẢNG vii CHƯƠNG 1: MỞ ðẦU 1.1 ðẶT VẤN ðỀ 1.2 MỤC TIÊU ðỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG ðỀ TÀI 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ðỀ TÀI CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.1 KHÁI NIỆM 2.2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 2.3 NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.3.1 Nội dung 2.3.2 Các bước thực .4 2.3.3 Các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 2.3.3.1 Các biện pháp giảm thiểu nguồn 2.3.3.2 Tái chế tái sử dụng 2.3.3.3 Thay đổi cơng nghệ, ngun liệu 2.4 CÁC CÔNG CỤ ÁP DỤNG 2.4.1 Công cụ huy kiểm soát .6 2.4.2 Công cụ kinh tế 2.4.3 Công cụ thông tin 2.5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG i 2.5.1 Lợi ích mơi trường 2.5.2 Lợi ích kinh tế CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ðÔNG Á 3.1 THÔNG TIN TỔNG QUÁT 3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3.3 VỊ TRÍ 3.4 SƠ ðỒ TỔ CHỨC 3.5 SỞ HẠ TẦNG 3.5.1 Diện tích mặt nhà xưởng 3.5.2 Hệ thống đường giao thơng xanh 3.5.3 Hệ thống cấp ñiện .10 3.5.4 Hệ thống cấp nước 10 3.5.5 Hệ thống thoát nước mưa 10 3.5.6 Hệ thống thu gom xử lý nước thải .10 3.6 SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 10 3.6.1 Sản phẩm 10 3.6.2 Thị trường tiêu thụ 10 3.7 Ý NGHĨA KINH TẾ - Xà HỘI 11 CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT, HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC GIẢI PHÁP ðà THỰC HIỆN 12 4.1 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT 12 4.1.1 Dây chuyền sản xuất 12 4.1.1.1 Quy trình sản xuất tôn mạ kẽm 12 4.1.1.2 Quy trình cán sóng 14 4.1.1.3 Quy trình sản xuất tơn mạ màu 15 4.1.1.4 Quy trình sản xuất tôn mạ hợp kim nhôm - kẽm .17 4.1.2 Nhu cầu ñiện - nước, nguyên vật liệu hóa chất 18 4.1.2.1 Nhu cầu ñiện - nước 18 4.1.2.2 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu hóa chất 18 ii 4.1.3 Các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất 18 4.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC GIẢI PHÁP ðà THỰC HIỆN 19 4.2.1 Mơi trường khơng khí .19 4.2.1.1 Tiếng ồn, nhiệt dư 19 4.2.1.2 Khí thải từ phương tiện giao thơng, lò máy phát ñiện 20 4.2.1.3 Hơi kim loại dung mơi độc hại .22 4.2.2 Môi trường nước .26 4.2.1.1 Nước mưa 26 4.2.1.2 Nước thải sinh hoạt 26 4.2.1.3 Nước thải sản xuất .27 4.2.3 Chất thải rắn 30 4.2.3.1 Chất thải sinh hoạt .30 4.2.3.2 Chất thải sản xuất 31 4.2.4 Cơng tác an tồn lao ñộng phòng cháy chữa cháy .32 4.2.4.1 An tồn lao động 32 4.2.4.2 Phòng cháy chữa cháy .33 CHƯƠNG 5: CÁC VẤN ðỀ MƠI TRƯỜNG CỊN TỒN ðỌNG, ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO 34 5.1 CÁC VẤN ðỀ MƠI TRƯỜNG CỊN TỒN ðỌNG 34 5.1.1 Môi trường khơng khí .34 5.1.2 Môi trường nước .34 5.1.3 Chất thải rắn 35 5.1.4 Công tác an tồn lao động phòng cháy chữa cháy .35 5.2 ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO 35 5.2.1 Mơi trường khơng khí .35 5.2.2 Môi trường nước .37 5.2.3 Chất thải rắn 38 5.2.4 Công tác an tồn lao động phòng cháy chữa cháy .38 iii 5.2.5 Yêu cầu pháp luật 39 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 6.1 KẾT LUẬN 39 6.2 KIẾN NGHỊ .40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC Phụ lục Sơ ñồ tổ chức Công ty Tôn ðông Á Phụ lục Nhu cầu nguyên nhiên liệu hóa chất sử dụng hàng tháng Phụ lục Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho trình sản xuất Phụ lục Tính tốn nồng độ chất nhiễm từ lò dùng dầu DO Phụ lục Danh mục văn pháp luật môi trường Phụ lục Một số hình ảnh Cơng ty Tơn ðơng Á iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLðTBXH Bộ Lao ñộng - Thương Binh Xã hội BOD Nhu cầu oxy sinh học BTC Bộ Tài BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BYT Bộ Y tế COD Nhu cầu oxy hóa học CP Cổ phần DO Dầu diesel IPP Ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp KCN Khu công nghiệp KPH Không phát NðCP Nghị định Chính phủ NOF Lò nung khơng oxy PP Ngăn ngừa nhiễm QCKTQG Quy chuẩn khí thải quốc gia QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thông tư TTLT Thông tư liên tịch v DANH MỤC SƠ ðỒ Hình 2.1: Sơ đồ bước chương trình ngăn ngừa nhiễm Hình 4.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất tơn mạ kẽm 13 Hình 4.2 Quy trình công nghệ sản xuất tôn mạ màu 15 Hình 4.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất tôn mạ hợp kim nhôm - kẽm 17 Hình 4.4 Sơ đồ xử lý kim loại .24 Hình 4.5 Quy trình cơng nghệ xử lý nước thải sản xuất 28 Hình 5.1 Sơ đồ xử lý axit kiềm .36 Hình 5.2 Sơ đồ xử lý crom, toluen butyl acetat 36 vi PHỤ LỤC Phụ lục Sơ ñồ tổ chức Công ty Tôn ðông Á Phụ lục Nhu cầu nguyên nhiên liệu hóa chất sử dụng hàng tháng STT Tên nguyên nhiên vật liệu ðơn vị Số lượng Kẽm Kg 90.454 Chì Kg 5.042 Nhãn Kg 400 ZnCl2 Kg NH4Cl Kg 356 Dầu DO Kg 52.034 HCl Kg 2.188 NaOH Kg 2.511 Muối Chromate Kg 1.742 10 Sơn Kg 42.395 11 Gas Kg 45.034 12 Dung môi Kg 8.233 108.454 Nguồn: Công ty Cổ phần Tôn ðông Á, tháng 2/2011 Phụ lục Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho trình sản xuất STT Tên thiết bị ðVT Số lượng Máy cán Bộ Máy cán sóng vng Bộ Máy cắt Bộ Máy nén khí piston Bộ Chuyền sang cuộn Hệ thống Máy xả cuộn Bộ Bàn dẫn ñầu vào Bộ Trục dẫn ñầu vào Bộ Dao cắt ñầu vào Bộ 10 Trục cán phẳng Bộ 11 Hệ thống tẩy rửa Hệ thống 12 Bộ thổi khô Bộ 13 Máy sơn hóa chất Bộ 14 Máy sấy hóa chất Bộ 15 Lò sấy Hệ thống 16 Hệ thống khí nén Hệ thống 17 Máy cuộn Hệ thống 18 Bể hóa chất Bể 19 Máy làm niềng ngồi (vòng nhúng) Bộ 20 Máy làm niềng Cái 21 Tháp giải nhiệt Rinky Bộ 22 Lò Cái 23 Hệ thống nước thủy cục Cái 24 Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 25 Máy phát ñiện Cái 26 Trạm ñiện Trạm 27 Hệ thống Gas Bộ 28 Cân ñiện tử Cái 29 Máy hàn điện Cái 30 ðèn cắt gió đá Bộ 31 Xe nâng Cái 32 Xe rùa Bộ 33 Máy tiện Cái 34 Máy khoan Cái Nguồn: Công ty Cổ phần Tôn ðông Á, tháng 2/2011 Phụ lục Tính tốn nồng độ chất nhiễm từ lò dùng dầu DO Phương pháp tính tốn dựa cách trình bày tác giả Trần Ngọc Chấn tài liệu "Ô nhiễm khơng khí xử lý khí thải, 2001, Tập – Lý thuyết tính tốn Cơng nghệ xử lý khí độc hại" Thành phần dầu DO: TT Thành phần Tỷ lệ (%) Cacbon (Cp) 85,55 Hyñro (Hp) 11,5 Nitơ (Np) 0,2 Oxy (Op) 0,2 Lưu huỳnh (Sp) 0,4 ðộ tro (Ap) 0,15 ðộ ẩm (Wp) Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải, Tập – Lý thuyết tính tốn Cơng nghệ xử lý khí độc hại Với Cp + Hp + Np + Op + Sp + Ap + Wp = 100% Trong số thành phần dầu DO nêu trên, cacbon, hro, nitơ lưu huỳnh cháy ñược tạo nhiệt nhiên liệu theo phản ứng cháy sau ñây: - ðối với cacbon: * Khi cháy hoàn toàn: C + O2 → CO2 * Khi cháy khơng hồn tồn: C + ½ O2 → CO - ðối với hyñro: 2H2 + O2 → 2H2O - ðối với lưu huỳnh: S + O2 → SO2 - ðối với Nitơ: Vấn ñề phát thải khí NOx khơng xem xét giả thiết nhiệt độ thấp (dưới 20000C) lượng khí NOx hình thành nhiệt nhiên liệu khơng đáng kể Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều trường hợp nhiệt độ cháy khơng q cao phát thấy NOx khói thải Vì thế, để dự báo cách chắn khả gây ô nhiễm mơi trường, tính tốn lượng khí NOx phát sinh theo công thức thực nghiệm Woolrich: MNOx = 1,723.10-3*B1,18 (ñối với nhiên liệu lỏng – dầu DO) Các đại lượng q trình cháy tính tốn sau: Lượng khơng khí khơ lý thuyết cần cho trình cháy: V0 = 0,089*Cp + 0,264*Hp – 0,0333*(Op – Sp) = 0,089*85,55 + 0,264*11,5 – 0,0333*(0,2 – 0,4) = 10,656 Nm3/kg NL (NL – nhiên liệu) Lượng khơng khí ẩm lý thuyết cần cho q trình cháy: Va = (1 + 0,0016*d)*V0 Trong d khối lượng nước nhiệt ñộ t = 300C, ñộ ẩm φ = 65% → d = 17 g/kg NL → Va = (1 + 0,0016*17)*10,656 = 10,945 Nm3/kg NL Lượng khơng khí ẩm thực tế với hệ số thừa khơng khí α = 1,4: Vt = α*Va = 1,4*10,945 = 15,323 Nm3/kg NL Lượng khí SO2 sản phẩm cháy (SPC): VSO2 = 0,683.10-2*Sp = 0,683.10-2*0,4 = 2,73.10-3 Nm3/kg NL Lượng khí CO SPC với hệ số cháy khơng hồn tồn η = 0,6%: VCO = 1,865.10-2*η*Cp = 1,865.10-2*6%*85,55 = 9,57.10-3 Nm3/kg NL Lượng CO2 SPC: VCO2 = 1,853.10-2*(1 – η)*Cp = 1,853.10-2*(1 – 6%)*85,55 = 1,57 Nm3/kg NL Lượng nước SPC: VH2O = 0,111*Hp + 0,0124*Wp + 0,0016*d*Vt = 0,111*11,5 + 0,0124*2 + 0,0016*17*15,323 = 1,718 Nm3/kg NL Lượng khí N2 SPC: VN2 = 0,8.10-2*Np + 0,79*Vt = 0,8.10-2*0,2 + 0,79*15,323 = 12,106 Nm3/kg NL Lượng khí O2 khơng khí thừa: VO2 = 0,21*(α – 1)*Va = 0,21*(1,4 – 1)*10,945 = 0,919 Nm3/kg NL 10 Lượng khí NOx SPC (NOx xem NO2; ρNO2 = 2,054 kg/Nm3) a MNOx = 1,723.10-3*B1,18 = 1,723.10-3* 3001,18 = 1,443 kg/h Trong B lượng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ: B = 300 kg/h b Quy ñổi Nm3/kg NL MNOx 1,443 = = 2,341.10-3 Nm3/kg NL VNOx = B*ρNO2 300*2,054 c Thể tích khí N2 tham gia vào phản ứng NOx: VN2(NOX) = 0,5*VNOX = 0,5*2,341.10-3 = 1,17.10-3 Nm3/kg NL d Thể tích khí O2 tham gia vào phản ứng NOx: VO2(NOX) = VNOX = 2,341.10-3 Nm3/kg NL 11 Lượng SPC tổng cộng ñiều kiện chuẩn: VSPC = mục (4 – 9) + mục 10b – mục 10c – mục 10d = (2,73.10-3 + 9,57.10-3 + 1,57 + 1,718 + 12,106 + 0,919) + (2,341.10-3 – 1,17.10-3 – 2,341.10-3) = 16,324 Nm3/kg NL 12 Lượng khói (SPC) điều kiện chuẩn: VSPC*B Lc = 16,324*300 = 3600 = 1,36 Nm3/s 3600 13 Tải lượng khí SO2 với ρSO2 = 2,926 kg/Nm3: 103*VSO2*B.ρSO2 MSO2 = 103*2,73.10-3*300*2,926 = 3600 = 0,665 g/s 3600 14 Tải lượng khí CO với ρCO = 1,25 kg/Nm3: 103*VCO*B.ρCO MCO = 103*9,57.10-3*300*1,25 = 3600 = 0,996 g/s 3600 15 Tải lượng khí NOx: 103*MNOx VNOx = 103*1,443 = 3600 = 0,4 Nm3/kg NL 3600 16 Tải lượng tro bụi với hệ số tro bụi bay theo khói a = 0,5: 103*a*Ap*B Mbụi = 103*0,5.10-3*0,15*300 = = 0,0625 g/s 3600 3600 17 Nồng ñộ phát thải chất nhiễm khói tính theo cơng thức: Tải lượng Nồng ñộ = Lưu lượng Tiếp theo kết tính tốn: - Khí SO2: MSO2 CSO2 = 0,665 = Lc = 0,488 g/Nm3 = 488 mg/Nm3 1,36 - Khí CO: MCO CCO = 0,996 = Lc = 0,732 g/Nm3 = 732 mg/Nm3 1,36 - Khí NOx: 0,4 MNOx CNOx = = Lc = 0,294 g/Nm3 = 294 mg/Nm3 1,36 - Bụi: MBụi CBụi = 0,0625 = Lc = 0,046 g/Nm3 = 46 mg/Nm3 1,36 Phụ lục Danh mục văn pháp luật môi trường Khía TT cạnh mơi Văn pháp luật liên quan trường Luật Bảo Vệ Mơi Trường (2005) Nghị định 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực BVMT quan ban hành Quốc Hội Chính Phủ Quyết định 3733/2002/Qð-BYT việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao ñộng, 05 nguyên tắc 07 Bộ Y Tế thông số vệ sinh lao ñộng Khí thải QCVN 05:2009/BTNMT QCKTQG chất lượng khơng khí xung quanh QCVN 19:2009/BTNMT QCKTQG khí thải cơng nghiệp bụi chất vơ QCVN 20:2009/BTNMT QCKTQG khí thải cơng Bộ Tài ngun Mơi Trường nghiệp số chất hữu QCVN 27:2010/BTNMT QCKTQG ñộ rung Luật Bảo Vệ Mơi Trường (2005) Nghị định 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực BVMT Nghị ñịnh 67/2003/Nð-CP ngày 13/06/2003 Quy ñịnh Nước thải phí bảo vệ mơi trường nước thải Quốc Hội Chính Phủ Chính Phủ Thơng tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT Bộ Tài - ngày 18/12/2003 hướng dẫn Nghị ñịnh 67/2003/Nð- Bộ Tài nguyên CP phí bảo vệ mơi trường nước thải Mơi trường QCVN 24:2009/BTNMT QCKTQG nước thải công Bộ Tài nguyên nghiệp Môi Trường QCVN 14:2009/BTNMT QCKTQG nước thải sinh Bộ Tài nguyên hoạt Môi Trường Luật Bảo Vệ Mơi Trường (2005) Nghị định 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 việc xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực BVMT Tiếng ồn Quốc Hội Chính phủ Quyết định 3733/2002/Qð-BYT việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao ñộng, 05 nguyên tắc 07 Bộ Y Tế thơng số vệ sinh lao động QCVN 26:2010/BTNMT QCKTQG tiếng ồn Luật Bảo Vệ Môi Trường (2005) Quốc Hội Bộ Tài nguyên xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực BVMT Môi Trường Chất thải Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Quy Bộ Tài nguyên nguy hại ñịnh quản lý chất thải nguy hại Môi Trường QCVN 07:2009/BTNMT QCKTQG ngưỡng chất Bộ Tài nguyên thải nguy hại Môi Trường TCVN 6707:2009 - Chất thải nguy hại Dấu hiệu cảnh Bộ Khoa học báo, phòng ngừa Cơng nghệ Chất thải Nghị định 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 việc Mơi Trường Nghị định 117/2009/Nð-CP ngày 31/12/2009 việc Luật Bảo Vệ Môi Trường (2005) Bộ Tài ngun Quốc Hội Chính Phủ thơng xử phạt vi phạm pháp luật lĩnh vực BVMT thường TCVN 6705:2009 - Chất thải không nguy hại Phân Bộ Khoa học loại Công nghệ Thông tư 37/2005/TT-BLðTBXH ngày 29/12/2005 Bộ Lao ðộng - Hướng dẫn công tác huấn luyện an tồn lao động, vệ Thương Binh An tồn lao động sinh lao động Xã hội 10 PCCC TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình 11 Bộ Xây dựng Phụ lục Một số hình ảnh Cơng ty Tơn ðơng Á Hình Kho xuất xưởng Hình Kho thành phẩm Hình Xe nâng Hình Tơn thành phẩm Hình Máy cán sóng Hình Máy nâng cuộn 12 Hình Máy xả cuộn Hình Hệ thống tẩy rửa Hình Tháp làm nguội Hình 10 Looper Hình 11 Lò NOF Hình 12 Thụ động hóa bề mặt 13 Hình 13 Hệ thống xử lý nước thải Hình 14 Khu chứa phế liệu Hình 16 Thiết bị chữa cháy Hình 15 Hệ thống xử lý khí thải Hình 17 Tháp làm mát 14
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ðÔNG Á , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ðÔNG Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay