Bộ đề thi thử THPT môn vật lý đề 3

18 31 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT BỘ ĐỀ SỐ Câu 1: Người nghe phân biệt âm La đàn ghita đàn piano phát hai âm A Mức cường độ âm khác B Cường độ âm khác C Âm sắc khác D Tần số âm khác Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Cảm kháng cuộn cảm tính A L/ω B ωL C 1/ωL D ω/L Câu 3: Nhận xét sau không đúng? Sóng sóng điện từ A mang lượng B giao thoa C bị phản xạ gặp vật cản D truyền chân không Câu 4: Khi nói quang phổ liên tục, phát biểu sai? A quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng B quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C quang phổ liên tục gồm vạch màu riêng biệt tối D quang phổ liên ụtc chất rắn, lỏng khí có áp suất lớn bị nung nóng phát Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều có tần số khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp Biết dung kháng tụ điện nhỏ cảm kháng cuộn cảm So với cường độ dòng điện đoạn mạch điện áp hai đầu đoạn mạch A trễ pha B sớm pha C ngược pha D pha Câu 6: Máy phát điện xoay chiều pha, roto nam châm có p cặp cực quay với tốc độ n (vòng/s) tần số suất điện động xoay chiều máy tạo f (Hz) Hệ thức Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A f = pn B f = 1/pn C f = 2/pn D f = pn/2 Câu 7: Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ có giá trị nhỏ ánh sáng tím B ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ sang tím D chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ cm cm Dao động tổng hợp khơng thể có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 9: Khi nói q trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? A chân khơng, bước sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần số B cường độ điện trường c ảm ứng từ điểm dao động vuông pha với C véc tơ cường độ điện trường véc tơ cảm ứng từ vng góc với phương truyền sóng D sóng điện từ mang theo lượng truyền Câu 10: Khi nói sóng âm, phát biểu sai? A âm có cường độ lớn nghe to B độ to âm tỉ lệ nghịch với cường độ âm C âm có t ần số nhỏ nghe trầm D độ to âm đặc trưng sinh lí âm Câu 11: Dao động tắt dần có A biên độ giảm dần theo thời gian B li độ biến thiên điều hòa theo thời gian C tần số tần số lực ma sát D khơng đổi theo thời gian Câu 12: Sóng vơ tuyến sau xuyên qua tầng điện li? A Sóng dài B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn D Sóng trung Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 13: Hiện nay, mạng điện xoay chiều sử dụng hộ gia đình Việt Nam Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn có điện áp hiệu dụng t ần số tương ứng A 220 V 25 Hz B 220 V 25 Hz C 220 V 50 Hz D 220 V 50 Hz Câu 14: Trong dao động điều hòa, đại lượng có t ần số tần số li độ A Vận tốc, gia tốc động B Lực kéo về, động vận tốc C Vận tốc, gia tốc lực kéo D lực kéo về, động gia tốc Câu 15: Bạn An nghe tin tức máy thu có tiếng kêu xẹt xẹt loa đồng thời với điện thoại di động gần đổ chuông Tiếng kêu xẹt xẹt loa sóng điện từ điện thoại di động tác động trực tiếp vào A mạch khuếch đại âm tần máy thu B mạch tách sóng máy thu C loa máy thu D anten thu máy thu Câu 16: Một lắc đơn dao động điều hòa gần mặt đất Trong dao động toàn phần, số lần lắc đạt giá trị cực đại A B C D Câu 17: Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz truyền chân khơng với tốc độ 3.108 m/s Bước sóng ánh sáng chân khơng A 0,25 µm B 0,75 µm C 0,25 mm D 0,75 mm Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 2mm, khoảng cách từ hai khe đến 1m, khoảng vân thu 0,2 mm Ánh sáng dùng thí nghiệm có màu: A lục B đỏ C cam Câu 19: Phương trình dao động vật D tím x 5cos t+ /3 (cm) (tính giây) Tốc độ cực đại vật là: A 10cm/s B cm/s C 10 cm/s D 5cm/s Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 20: Một mạch dao động điện tử lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 20 µH t ụ điện có điện dung 20nF Lấy π2 = 10 Chu kì dao động riêng mạch A 4.10-6 s B 4π.10-6 s C 2π.10-6 s D 2.10-6 s Câu 21: Một lắc đơn có chiều dài 0,8 m, dao động điều hòa nơi có gia t ốc trọng trường g = 10 m/s2 Chu kì dao động riêng lắc A 1,53 s B 1,87 s C C 1,78 s D 1,35 s Câu 22: Một nhạc cụ phát âm có tần số 380 Hz, phát đồng thời họa âm Biết âm nghe có tần số từ 16 Hz đến 2.10 Hz Trong miền tần số âm nghe được, tần số lớn họa âm mà nhạc cụ phát A 19860 Hz B 19670 Hz C 19760 Hz D 19830 Hz Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp thứ cấp có số vòng dây 5000 vòng 2500 vòng Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn sơ cấp Ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở, điện áp có giá trị hiệu dụng có tần số là: A 100V 25 Hz B 400V 25Hz C 400V 50Hz D 100V 50 Hz Câu 24: Điện truyền từ máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất hao phí đường dây P Nếu tăng điện áp hiệu dụng công suất máy phát điện lên lần cơng suất hao phí đường dây tải điện A P/4 B P C P/2 D 2P Câu 25: Một lắc xò lo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với biên độ A1 Đúng lúc vật qua vị trí cân bằng, người ta giữ cố định điểm lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Hệ thức sau đúng? A A1 A1 A2 B A1 A2 C A1 A2 A2 Câu 26: Điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn mạch gồm điện trở có giá trị R t ụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp u vào thời gian t hình vẽ Biểu thức cường độ dòng điện chạy đoạn mạch i = 2cos ( t A 50 ; C 50 ; 1 mF B 50 ; 2,5 mFD 50 ; 2,5 ) (A) Giá trị R C mF mF Câu 27: Một sợi dây đàn hồi OA treo thẳng đứng đầu O gắn vào nhánh âm thoa, đầu A thả tự Khi âm thoa rung dây có sóng dừng với bụng sóng, O coi nút sóng Biết sóng truyền dây với tốc độ m/s có tần số 40Hz Chiều dài dây OA A 45 cm B 40cm C 90cm D 55 cm Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1, S2 2mm; khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1mm Nếu ánh sáng chiếu vào khe S có bước sóng khoảng vân giao thoa 0,24mm Nếu ánh sáng chiếu vào khe S có bước sóng ( ) vị trí vân sáng bậc ba xạ có vân sáng xạ Biết ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm đến 760nm Giá trị bằng: A 0,72 µm B 0,36 µm C 0,60 µm D 0,42 µm Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R biến trở Điều chỉnh R = R1 = 90Ω R = R = 40Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch P Điều chỉnh để R = R3 = 20Ω R = R cơng suất tiêu thụ đoạn mạch P’ Giá trị R4 A 60Ω B 180Ω C 45Ω D 110Ω Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u U cos t vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Biết tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh tụ điện để C = C1 cường độ dòng điện mạch có bi ểu thức i1 I cos t ; C = C2 cường độ dòng điện mạch có biểu thức i I cos t Khi C= C3 cường độ dòng điện mạch có giá trị Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn hiệu dụng đạt cực đại Giá trị C3 A 2C1C2 B C1 C2 2 C C 1 2 2 D 2C1C2 C C1 C2 12 2 C C 12 2 Câu 31: Mũi nhọn S dao động điều hòa theo phương thẳng đứng mặt chất lỏng với tần số 20 Hz Hai phần tử A, B mặt chất lỏng nằm hướng truyền sóng dao động ngược pha có v ị trí cân cách 10 cm Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng A 0,75 m/s B 0,8 m/s C 0,9 m/s Câu 32: Đặt điện áp u 220cos(100 t+ D 0,95 m/s )(V ) vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch có biểu thức i 2cos(100 t+ )( A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng: A 200W B 110W C 220W D 100W Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng m Khoảng cách hai khe mm, kho ảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m Trên màn, xét vùng giao thoa có bề rộng 1,25 cm đối xứng qua vân sáng trung tâm, có tổng số vân sáng vân tối A 19 B 15 C 21 D 17 Câu 34: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ 0, H đến H t ụ điện có điện dung thay đổi từ 20pF đến 80 pF Biết tốc độ truyền sóng điện từ c =3.108 m/s; lấy 10 Máy thu sóng vơ tuyến có bước sóng nằm khoảng A từ 4m đến 40m B từ 6m đến 40m C từ 4m đến 24m D từ 6m đến 24m Câu 35: Hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = A1 cos( t- ) cm x2 = A2cos( t- ) cm Phương trình dao động tổng hợp x = cos( t+ ) cm Để biên độ A2 có Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn giá trị cực đại biên độ A1 phải có giá trị: A 20 cm B cm Câu đáp án C 18 cm D 16 cm cm đúng! Cạnh lớn cạnh huyền 93 Câu 36: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì biên độ 0,4s cm Lấy g = = 10 (m/s2) Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí mà lực đàn hồi lò xo có A s 30 B s 15 C s 10 độ lớn cực tiểu D 11 s 30 Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều u U0cos2 ft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Điều chỉnh để f = f1 = 60 Hz f = f = 120 Hz cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Khi f = f3 = 180 Hz hệ số công suất đoạn mạch Khi f = f4 = 30 Hz hệ số cơng suất đoạn mạch có giá trị A 0,55 B 0,45 C 0,59 D 0,71 Câu 38: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos20πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM A 2,5 cm B cm C 5cm D 1,25 cm Câu 39: Hai chất điểm A B dao động điều hòa v ới biên độ Thời điểm ban đầu (t = 0), hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Biết chu kì dao động chất điểm A B T 0,5T T ại thời điểm t T , tỉ số tốc độ chất 12 điểm A tốc độ chất điểm B B C D.2 2 Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ Biểu thức A điện áp hai đầu đoạn mạch AN, MB NB Gia sư Tài Năng Việt uAN 2Ucos( t+ ); u MB 2Ucos( t+ ) https://giasudaykem.com.vn uNB U 'cos( t+ ) Biết điện trở có giá trị R, cuộn dây có điện trở r cảm kháng ZL, tụ điện có dung kháng ZC Hệ thức sau sai? A R = 2r C 2R = B r Z L Z C D ZL= 2ZC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Câu 1: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện có điện dung 1pF cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,1H Biết tốc độ truyền sóng điện từ c = 3.108m/s Mạch dao động bắt sóng có bước sóng A 1600m B 600m C 1200m D 300m Câu 2: Một lắc đơn dài có chiều dài l, dao động bé nơi có gia tốc rơi tự g Con lắc dao động với tần số A g 2l B g l C l 2g D l g Câu 3: Khi tổng hợp hai dao động điều hồ phương, tần số có biên độ A1= 7cm; A2 = 3cm biên độ dao động tổng hợp A = 4cm Kết luận sau đúng? A Hai dao động đồng pha C Hai dao động lệch pha B Hai dao động ngược pha /3 D Hai dao động vuông pha Câu 4: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A Lực cản môi trường B Độ chênh lệch tần số ngoại lực tần số riêng hệ C Biên độ ngoại lực D Pha ban đầu ngoại lực Câu 5: Một lắc lò xo vật nặng có khối lượng m1 lắc dao động với chu kỳ 2s, vật nặng có khối lượng m2 lắc dao động với chu kỳ 1,5 s Nếu vật nặng lắc có khối lượng m = 2m1+ m2 lắc dao động với chu kỳ A 5,5s B 0,94s C 0,6s D 3,2s Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều pha gồm sáu cặp cực từ Máy phát tạo suất Gia sư Tài Năng Việt điện động xoay chiều có biểu thức https://giasudaykem.com.vn e 220 cos(100 t)V Rôto máy phát quay với tốc độ A 150 vòng/phút B 750 vòng/ phút C 500 vòng/ phút D 3000 vòng/ phút Câu 7: Hai nguồn kết hợp hai nguồn A Dao động phương, pha ban đầu B Dao động phương, tần số C Dao động phương, tần số có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian D Dao động phương, biên độ Câu 8: Mạng điện dân dụng pha sử dụng Việt Nam có giá trị hiệu dụng tần số A 110V - 50Hz B 220 - 60Hz C 220V - 50Hz D 200V - 60Hz Câu 9: Bộ phận khơng có sơ đồ khối máy thu vô tuyến điện A Mạch tách sóng B Mạch biến điệu C Mạch khuếch đại D Anten Câu 10: Một âm có cường độ 10-8W/m2, biết cường độ âm I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm âm A 40dB B 50dB C 4dB D 20dB Câu 11: Hai sóng phát từ hai nguồn đồng Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng: A Một số nguyên lần bước sóng B Một số bán nguyên lần bước sóng C Một số lẻ lần bước sóng D Một số chẵn lần bước sóng Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x Acos t ; A, ω số dương Đại lượng gọi A tần số góc dao động B pha ban đầu dao động C biên độ dao động D pha dao động Câu 13: Phát biểu sau sai? Q trình truyền sóng A q trình truyền trạng thái dao động B trình truyền lượng C trình truyền pha dao động D q trình truyền vật chất Câu 14: Khi nói phản xạ sóng vật cản tự do, phát biểu sau Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn đúng? A Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới C Sóng phản xạ ln đồng pha với sóng tới điểm phản xạ D Sóng phản xạ ln đồng pha với sóng tới Câu 15: Dùng đồng hồ đa số có núm xoay để chọn loại đại lượng cần đo Để đo điện áp xoay chiều ta đặt núm xoay vị trí A DCA B ACA C ACV D DCV Câu 16: Người nghe âm có tần số A 1000Hz B từ 16Hz đến 20000Hz C 16Hz D 20000Hz Câu 17: Chọn mốc vị trí cân Biểu thức lắc đơn vị trí li độ góc A Wt mgl(1 cos ) B Wt mgl(1 cos ) C Wt mgl(1 cos ) D Wt mgl(1 cos ) Câu 18: Con lắc lò xo có k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m =1kg treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa với biên độ 5cm Lấy g = 10m/s Tại thời điểm vật nặng qua vị trí lò xo giản cm tốc độ vật A 15 cm/s B 25 3cm / s C 10 21cm / s D 40cm/s Câu 19: Công thức lực kéo lắc lò xo 1 A F = kx2 B F = - kx C F = kx D F kx Câu 20: Mạch dao động LC tưởng thực dao động điện từ Điện tích tụ có biểu thức q = 5cos(4.106t)(nC) Cường độ dòng điện cực đại mạch A 2.10-2A B 2.10-3A C 1,25 10-2A D 1,25.10-3A Câu 21: Mạch dao động LC tưởng thực dao động điện từ tự Tại thời điển t A tụ điện tích điện âm dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B đến A Hỏi sau thời điểm phần tư chu kỳ dấu điện tích A chiều dòng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn điện qua cuộn cảm nào? A Điện tích A dương, dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ A đến B B Điện tích A dương, dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B đến A C Điện tích A âm, dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ A đến B D Điện tích A âm, dòng điện qua cuộn cảm có chiều từ B đến A Câu 22: Một ăngten rađa phát sóng điện từ đến máy bay chuyển động phía rađa Thời gian từ lúc ăngten phát đến lúc nhận sóng phản xạ 80 s Biết tốc độ truyền sóng điện từ khơng khí 3.108m/s Khoảng cách từ rađa đến máy bay rađa phát sóng A 24000m B 6000m C 48000m D 12000m Câu 23: Sóng điện từ có tần số 6MHz thuộc loại sóng đây? A Sóng ngắn B Sóng cực ngắn C Sóng trung D Sóng dài Câu 24: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v Cơng thức tính bước sóng A λ = f/v B λ = vf C λ = v/2f D λ = v/f Câu 25: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A Có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch B Cùng tần số với điện áp hai đầu mạch có pha ban đầu không C Luôn lệch pha /2 so với điện áp hai đầu mạch D Cùng tần số, pha với điện áp hai đầu mạch Câu 26: Tại thời điểm t sóng sợi dây có dạng hình vẽ Tại thời điểm phần tử M lên Chiều truyền sóng vị trí phần tử N sau phần tư chu kỳ A Sóng truyền từ M đến N N biên Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B Sóng truyền từ N đến M N biên C Sóng truyền từ M đến N N biên D Sóng truyền từ N đến M N biên Câu 27: Cho mạch điện gồm ba phần tử mắc nối thứ tự R, C, L Trong cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u 100 cos(100 t )(V ) Thay đổi giá trị L thấy L = L cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại Biểu thức hiệu điện hai đầu điện trở R L = L0 A u 50 cos(100 t C u 100 )(V ) )(V ) cos(100 t B u 50 D u 100 2 cos(100 t )(V ) )(V ) cos(100 t Câu 28: Cho mạch điện gồm ba phần tử mắc nối thứ tự R, L, C Trong đoạn mạch AM gồm R 100 3( ) mắc nối tiếp với cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 1/ (H), đoạn mạch MB có tụ điện có điện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V tần số f = 50Hz Khi thay đổi giá trị C người ta thấy có giá trị C để (UAM + UMB) đạt giá trị cực đại Tìm C giá trị cực đại đó? A 2.10 10 F, 400 3V 3.10 F , 400 3V F , 400VB C 10 F, 400V D Câu 29: Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kỳ 0,6s Trong chu kỳ khoảng thời gian lò xo bị nén 0,2s Khoảng thời gian ngắn hai lần gia tốc vật có độ lớn gia tốc rơi tự A 0,05s B 0,15s C 0,1s D 0,2s Câu 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = 1/ (H ) điện áp xoay chiều u 200 cos(100 t / 3)(V ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A i cos(100 t/ 3)( A) B i 2 cos(100 t/ 6)( A) C i cos(100 t / 6)( A) D i cos(100 t/ 3)( A) Câu 31: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở R = 50 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C biểu thức dòng điện mạch có dạng i1= I0 cos(100 t + / )(A) Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L mắc vào điện áp nói biểu thức dòng điện có dạng i2 = I0 cos(100 t / )(A) Nếu mắc tụ điện có điện dung C cuộn cảm có hệ số tự cảm L thành mạch dao dộng mạch dao dộng với tần số A 500 2Hz C 50 B 50 Hz D Hz 500 Hz Câu 32: Cho mạch điện gồm ba phần tử mắc nối thứ tự R, C, L Trong cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở có giá trị R = 100 tụ điện có điện dung C không đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz Thay đổi L người ta thấy L = L1 L = L2 = 2L1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cường độ dòng điện tức thời lệch pha góc / Giá trị L1 A (H ) B 1,5 (H ) C (H ) D (H ) Câu 33: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, lắc đơn có chiều dài dây treo 1,6m vật nhỏ có khối lượng 200g, mang điện tích q = -8.10-8 C, coi điện tích điểm, dao động điều hòa với chu kỳ T Khi có thêm điện trường với véctơ cường độ điện trường có độ lớn E = 500KV/m, hướng thẳng đứng lên lắc dao động điều hòa với chu kỳ T1 Để T = T1 phải điều chỉnh chiều dài lắc A tăng 1,6cm B giảm 1,6cm C giảm 3,2cm D tăng 3,2cm Câu 34: Hai mạch dao động LC tưởng giống Kích thích cho hai mạch dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện lần lược kU0, U0 (với k số nguyên dương) cường độ dòng điện hai mạch dao động đồng pha Khi lượng từ mạch thứ x lượng điện mạch thứ hai y Khi Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn lượng điện mạch thứ y lượng từ mạch thứ hai tính biểu thức A y x(k 1) k2 B x y(k 1) C y x(k 1) k2 D x y(k 1) k2 k2 Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình u cos s(20 t)cm M điểm mặt nước không dao động thuộc vùng giao thoa, M đường trung trực AB có hai dãy cực đại Biết khoảng cách từ M đến hai nguồn 5cm 17,5cm Tìm tốc độ truyền sóng A 50cm/s B 83,3cm/s C 41,67cm/s D 25cm/s Câu 36: Một sợ dây AB đầu cố định, đầu tự có chiều dài tốc độ truyền sóng dây khơng đổi Khi thay đổi tần số sóng sợi dây để có sóng dừng người ta thấy với f = f1 = 85Hz f = f2 = 119Hz hai tần số liên tiếp cho sóng dừng dây Với f = f1 sợi dây AB quan sát bụng sóng? A bụng sóng B bụng sóng C bụng sóng D bụng sóng Câu 37: Điện truyền từ nơi sản suất đến nơi tiêu thụ với công suất phát từ nhà máy không đổi Nếu hiệu điện truyền tải 250KV hiệu suất truyền tải 75% Hỏi hiệu điện truyền tải 500KV hiệu suất truyền tải A 95,75% B 85,5% C 87,5% D 93,75% Câu 38: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp R biến trở, cuộn dây có điện trở r = 30 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V tần số f = 50Hz Khi thay đổi giá trị biến trở R người ta thấy với R = R1 = 30 R = R2 = 120 mạch tiêu thụ với công suất P Giá trị P A 190,5W B 11,1W C 100W D 266,7W Câu 39: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 100g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo nén 10cm, đặt vật nhỏ khác m2 = 400g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát vật với mặt phẳng ngang 0,05 Lấy g = 10m/s2 Thời gian từ lúc hai vật bắt đầu tách đến Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn vật m2 dừng lại A 2,0s B 1,90s C 10 s D 1,80s Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch nối tiếp R = 100 có độ tự cảm L dây u L 400 3 / H , tụ điện có điện dung C 10 /( , cuộn dây cảm )F Điện áp hai đầu cuộn cos(100 t/ 3)(V ) Khoảng thời gian ngắn kể từ lúc t = đến thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch có độ lớn 400V A s 200 B s 150 C s 300 D s 600 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật B 11 B 21 B 31 C A 12 B 22 D 32 D B 13 D 23 A 33 D D 14 C 24 D 34 D D 15 C 25 D 35 A C 16 B 26 C 36 C C 17 A 27 D 37 D C 18 C 28 C 38 A B 19 B 29 C 39 C 10 A 20 A 30 B 40 A ... 150 C s 30 0 D s 600 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý B 11 B 21 B 31 C A 12 B 22 D 32 D B 13 D 23 A 33 D D 14 C 24 D 34 D D 15... với vật nhỏ khối lượng m1 = 100g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo nén 10cm, đặt vật nhỏ khác m2 = 400g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát vật. .. 22 D 32 D B 13 D 23 A 33 D D 14 C 24 D 34 D D 15 C 25 D 35 A C 16 B 26 C 36 C C 17 A 27 D 37 D C 18 C 28 C 38 A B 19 B 29 C 39 C 10 A 20 A 30 B 40 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT môn vật lý đề 3 , Bộ đề thi thử THPT môn vật lý đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay