Bài tập vật lý lớp 6 nâng cao, gia sư dạy kèm lớp 6

21 50 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com BÀI TẬP VẬT LỚP NÂNG CAO Đề Số Câu 1: (2 điểm) Có người giải thích bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng phồng lên Hãy nghĩ thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích sai ? Câu 2: (3 điểm) Làm để lấy lít nước tay có can lít can lít khơng có vạch chia độ ? Câu 3: (3 điểm) Trình bày cách xác định trọng lượng riêng viên bi kim loại đặc với dụng cụ sau: Cân, bình chia độ, nước lực kế ? Câu 4: (4 điểm) Một gạch lỗ có khối lượng 1,6kg Hòn gạch tích 1.200cm3 Mỗi lỗ tích 192 cm3 Tính khối lượng riêng trọng lượng riêng gạch Câu 5: (4 điểm) Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg a Tính thể tích cát b Tính trọng lượng đống cát 3m3 Câu 6: (4 điểm) Một vật có khối lượng 180kg a Tính trọng lượng vật b Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng lực kéo ? c Nếu kéo vật lên hệ thống palăng dòng dọc cố định dòng dọc động lực kéo vật bao nhiêu? d Nếu kéo vật rắn lên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 12m, chiều cao 3m lực kéo bao nhiêu? (Cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VẬT Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu : (2 điểm) Lấy bóng bàn bẹp, dùi lỗ nhỏ nhúng vào nước nóng, nhựa nóng lên nở ra, bóng không phồng lên Câu 2: (3điểm) Đổ đầy nước vào cáo 3l tiếp vào can 5l đến can 5l đầy lượng nước can 5l đầy lượng nước can 3l lại lít nước: (3 x2 – = 1) Câu 3: (3điểm) Xác định trọng lượng viên bi lực kế xác định khối lượng m bi cân sau tính trọng lượng theo cơng thức P= 10.m ( 1đ) - Xác định thể tích bi bình chia độ (1đ) - Tính tỉ số d  P V (1đ) Câu 4: (4 điểm) - Thể tích gạch V= 1.200- (2 192) = 816 cm3 - Khối lượng riêng gạch : D  m 1600   1,96 g/cm3 = 1960 kg/m3 ( 2đ) V 816 - Trọng lượng riêng gạch là: d = 10 D = 10 x1960 = 19.600N (1đ) Câu (4điểm): a lít = 1dm3 = m 100 tức m3 cát nặng 15kg (0.5đ) 100 - Khối lượng riêng cát : D  15  1500 kg/m3 ( 0.5đ) 100 - Vậy cát = 1000 kg cát tích V = 1000  m 1500 b Khối lượng cát có trọng lượng 1m3 1.500 kg (1đ) (0.5đ) - Khối lượng cát có trọng lượng 3m3 x 1.500 = 4.500 kg (0.5đ) - Trọng lượng 3m3 cát 4.500 x 10 = 45.000 N (1đ) Câu : (4 điểm) a Theo công thức p= 10 x m = 10 x 180 = 18.000 N (1đ) b Nếu kéo vật kên theo phương thẳng đứng lực kéo : 1.800N (1đ) Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com c Vì kéo vật lên hệ thống palăng gồm ròng rọc động, ròng rọc động cố dịnh nên lợi lần ròng rọc động cho ta lợi lần lực Vậy lực kéo F  1800  300 N (1đ) d Nếu kéo vật lên mặt phẳng nghiêng dài 12 m cao 3m tức thiệt lần đường lợi lần lực Vậy lực kéo mặt phẳng nghiêng F  1800  450 N (1đ) Đề Số Câu 1: (2 điểm) Tại lò sưởi phải đặt nhà, máy điều hòa nhiệt độ thường đặt cao ? Câu 2: ( điểm) Hãy lập phương án để cân Kg gạo từ bao đựng 10 kg gạo có cân Rơbécvan cân Kg Câu 3: (3 điểm) Có đồng tiền xu, có đồng tiền thật có khối lượng khác đồng tiền giả, đồng tiền giả Hãy nêu cách để để lấy đồng tiền thật sau lần cân Câu 4: ( điểm) Một khối hình hộp chữ nhật có canh a=10cm, b =25cm ,c=20cm 1.Tính thể tích hình hộp chữ nhật ? 2.hình chữ nhật làm bắng sắt tính khối lượng khối hình hộp đó.biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 3.Bây người ta khoét lỗ hình hộp chữ nhật tích 2dm3 , nhét đầy vào chất khối lượng riêng 2000kg/m3 Tính khối lượng riêng khối hình hộp lúc Câu 5: ( điểm) Một vật có khối lượng 200kg 1, Tính trọng lượng vật? 2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng lực kéo bao nhiêu? Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com 3, Nếu kéo vật hệ thống palăng gồm ròng rọc động ròng rọc cố định lực kéo vật bao nhiêu? 4, Nếu kéo vật mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10m, chiều cao 2m lực kéo ? Câu 6: ( điểm) Hai Đồng Sắt có chiều dài 1,5m 300C Khi nung nóng lên 10C chiều dài Đồng tăng thêm 0,027mm chiều dài Sắt tăng thêm 0,018mm a) So sánh chiều dài đồng sắt 500C b) Khi nung đồng đến 800C phải nung sắt đến độ để hai lại có chiều dài nhau? HẾT ( Cán coi thi khơng giải thích thêm) ĐÁP ÁN Câu 1: ( điểm) Mỗi ý giải thích điểm - Lò sưởi phải đặt nhà để khơng khí gần nguồn nhiệt làm ấm nóng lên, nở ra, khối lượng riêng giảm nhẹ khơng khí lạnh nên bay lên, làm khơng khí lạnh chuyển động xuống dưới, lại tiếp tục làm nóng lên, làm phòng nóng lên - Máy điều hòa nhiệt độ thường đặt cao để mùa nóng máy thổi khí lạnh khơng khí bên ngồi nên khí lạnh xuống dưới, khí nóng lên làm mát phòng Câu 2: ( điểm) Bước 1, bước 0,5 điểm Bước 3, điểm Ta thực bước sau: Bước 1: Điều chỉnh cân ( điều chỉnh vị trí số 0) Bước 2: Phân đồng xu thành nhóm: nhóm nhóm nhóm có đồng nhóm có đồng Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Bước 3: Đặt nhóm lên đĩa cân + Nếu cân thăng đồng tiền thật cần lấy đồng tiền + Nếu cân không thăng bằng, chứng tỏ đồng có đồng tiền giả Vậy đồng tiền nhóm đồng tiền thật cần lấy đồng tiền nhóm thứ Câu 4: ( điểm) 1, Thể tích khối hình hộp chữ nhật : V = a.b.c= 10.25.20=5000(cm3)=0,005(m3) (1đ) 2, Khối lượng hình hộp chữ nhật : (1đ) m= D.V=0,005 7800=39 (kg) 3, Khối lượng sắt khoét là: (1 đ) m1= D.V1= 0,002.7800=15,6 (kg) Khối lượng chất nhét vào : (1đ) m2=D.V1=0,002.2000=4 (kg) Vậy khối lượng hình hộp chữ nhật lúc : m3=m-m1+m2= 39 – 15,6 + = 27,4 (kg) (0,5đ) Do khối lượng riêng khối hình hộp chữ nhật lúc : D =m/V=27,4/0,005= 5480 (kg/ m3) (0,5đ) Câu 5: ( điểm) 1, Theo công thức P = 10 m = 10.200 = 2000(N) 2, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng lực kéo là: F = 2000(N) 3, Vì kéo vật hệ thống pa lăng gồm ròng dọc động nên lợi lần lực ròng dọc động cho lợi lần lực Vậy lực kéo vật : F = 2000  200 (N) 10 Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com 4, Nếu kéo vật mặt phẳng nghiêng có chiều dài 10(m), chiều cao (m) tức thiệt lần đường lợi lần lực Vậy lực kéo vật mặt phẳng 2000  400( N ) nghiêng : F = Câu 6: ( điểm) a) Chiều dài hai đồng sắt 500C Thanh đồng: 1500+0.027 (50-30) = 1500,54 mm Thanh sắt: 1500+0.018 (50-30) = 1500,36 mm Kết luận: Thanh đồng dài sắt b) Chiều dài đồng nung nóng tới 800C là: 1500 + 0,027 (80 - 30) = 1500,135 mm Gọi t nhiệt độ cần để nung nóng sắt để có chiều dài đồng 800C Ta có: 1500 + 0,0018.( t0 - 30) = 1500,135 t0 = (1500,135-1500):0,0018 + 30 = 105 0C Nhiệt độ cần thiết để nung nóng sắt để có chiều dài đồng 80 C là: 105 0C Đề số Câu 1: (4 điểm)Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg a) Tính thể tích cát b) Tính trọng lượng đống cát 6m3 Câu 2: (4điểm) Hãy nói cách xác định khối lượng riêng vật khơng thấm nước, có hình dạng để vật lọt vào bình chia độ.Biết dụng cụ có bình chia độ lực kế Câu 3: (4điểm) Một mẩu hợp kim thiếc – Chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thiếc chì hợp kim Biết khối lượng riêng thiếc D1= 7300kg/m3, chì D2 = 11300kg/m3 coi thể tích hợp kim tổng thể tích kim loại thành phần Câu 4: (4điểm) Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Nên sö dụng hệ thống ròng rọc hai hệ thống ròng rọc sau (Hình a hoc b) để a vật m lên cao ? Giải thích ? Hình a Hình b Câu 5: (4điểm) Bốn người kéo vật có trọng lượng 2000 N lên cao theo phương thẳng đứng, lực kéo người 400 N Hỏi bốn người có thực cơng việc không? Tại sao? _hết ( Cán coi thi không giải thớch gỡ thờm) Câu a Đáp án - Tớnh thể tích cát 1lít = dm3 = 0,001 m3 , tức 0,001 m3cát nặng 15 kg - Khối lượng riêng cát là: D = 15/0,001 = 1500kg/m3 - Vậy cát = 1000kg cát cã thể tích : V = 1000/0,001 = 1000000 m3 Thể tích cát V’ = 2000000 m3 Điểm 4® 0,5 ® 0,5 ® 0,5 ® 0,5® m3 b * Tính trọng lượng cát: - Khối lượng cát có 1m3 1500kg - Khối lượng cát có 6m3 6.1500 = 9000kg 0,5 ® 0,5 ® 1,00® Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com - Trọng lượng 6m3 cát 9000.10 = 90000N 4® 1® 1đ 1đ 1đ -Dùng BCĐ xác định thể tích V - Dùng Lực kế xác định trọng lương P - Từ P= 10 m tính m - Áp dụng D = m/V 4® 3 - Ta có D1 = 7300kg/m = 7,3g/cm ; D2 = 11300kg/m = 11,3g/cm3 - Gọi m1 V1 khối lượng thể tích thiếc hợp kim - Gọi m2 V2 khối lượng thể tích chì hợp kim Ta có m = m1 + m2  664 = m1 + m2 V = V + V2  m m1 m2 664 m1 m2      D D1 D2 8,3 7,3 11,3 Từ (1) ta có m2 = 664- m1 Thay vào (2) ta 664 m1 664  m1   8,3 7,3 11,3 ® ® (1) (2) ® ® (3) Giải phương trình (3) ta m1 = 438g m2 = 226g Chọn hình b HS Giải thích - Lực tối thiểu để kéo vật lên 2000N Lực tối đa hợp lực người 1600N Vậy khơng kéo ® 4đ Câu 1: (3 điểm) Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng trọng lượng riêng vật rắn không thấm nước với dụng cụ sau: - Bình chia độ giới hạn cm3 - nước - vật rắn không thấm nước; cân Câu 2: (2 điểm) Hãy cho biết tác dụng mặt phẳng nghiêng nâng vật lên cao di chuyển vật từ xuống Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu 3: (3 điểm) Hãy giải thích rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày dễ vỡ cốc thủy tinh mỏng ? Câu 4: (6 điểm) Một mẫu hợp kim chì – nhơm có khối lượng 630g khối lượng riêng 7g/cm3 Hãy xác định khối lượng nhơm – chì có hợp kim Biết khối lượng riêng chì 11,3g/cm3, khối lượng riêng nhơm 2,7g/cm3và xem thể tích hợp kim 90% tổng thể tích kim loại thành phần Câu 5: (4 điểm) Một gia đình muốn thiết kết cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy theo( hình vẽ 1) với u cầu sau: Có thể dùng lực 50N để kéo gầu nước nặng 150N 001 =2.002 (002 khoảng cach từ điểm buộc vật tới giá đỡ,001 khoảng cách từ điểm buộc dây gầu tới giá đỡ) Hỏi phải treo vào đầu dây kéo vật nặng có khối lượng bao nhiêu? Câu 6: (2 điểm) Ở 20oC nhơm dài 9,99m Tìm nhiệt độ tối thiểu để chiều dài nhôm 10m biết nhiệt độ tăng lên o C, nhôm tăng thêm 0,000023 chiều dài ban đầu Hết (giám coi thi khơng giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT Câu 1: (3 điểm) - Nêu phương án xác định khối lượng riêng vật rắn không thấm nước (2đ) - Áp dụng CT: d = 10D để xác định trọng lượng riêng vật (1đ) Câu 2: (2 điểm) Giải thích theo hai ý: Mỗi ý 1đ - Khi kéo vật lên - Khi đưa vật xuống Câu 3: ( điểm) Giải thích dựa vào nở nhiệt chất rắn đủ cho (3 điểm) thiếu trừ (0,5 – điểm) Câu 4: (6 điểm) Tóm tắt (0,5 điểm) Giải Thể tích hợp kim là: 𝑚𝐻𝐾 = 630g Gia Tài Năng Việt 𝐷𝐻𝐾 = 7g/cm3 𝑉𝐻𝐾 = 90% (𝑉𝑐 + 𝑉𝑛ℎ ) 𝐷𝑐 = 11,3g/cm3 𝐷𝑛ℎ = 2,7 g/cm3 𝑚𝑐 = ? 𝑚𝑛ℎ = ? https://giasudaykem.com Theo CT: D = 𝑚 𝑉 → 𝑉𝐻𝐾 = 𝑚𝐻𝐾 𝐷𝐻𝐾 = 630 = 90cm3(1 đ) Mà: 𝑉𝐻𝐾 = 90% (𝑉𝑐 + 𝑉𝑛ℎ ) Hay 90 = 90% (𝑉𝑐 + 𝑉𝑛ℎ ) 90 = 0,9𝑉𝑐 + 0,9𝑉𝑛ℎ 90 – 0,9𝑉𝑛ℎ → 𝑉𝑐 = 0,9 Khối lượng chì là: TCT: D = 𝑚𝑐 = 11,3 90 – 0,9𝑉𝑛ℎ 0,9 𝑚 𝑉 → 𝑚𝑐 = 𝐷𝑐 𝑉𝐶 (1đ) (1 đ) Khối lượng nhôm là: 𝑚𝑛ℎ = 𝐷𝑛ℎ 𝑉𝑛ℎ (0,5 đ) 90 – 0,9𝑉𝑛ℎ mà 𝑚𝑐 + 𝑚𝑛ℎ = 630 = 11,3 + 2,7𝑉𝑛ℎ (1 đ) 0,9 Giải ta 𝑉𝑛ℎ ≈ 51,14(cm ) thay vào ta tính được: 𝑚𝑛ℎ ≈ 156,978(g) ( 0,5đ) 𝑚𝑐 ≈ 473,022(g) ( 0,5đ) Câu 5: ( điểm) Theo đầu ta có: 002 = 2.001→ 𝐹2 = 𝐹1 (0,5đ) 150 Lực tác dụng vào đầu buộc dây 02 là: 𝐹2 = 𝑃𝑔ầ𝑢 𝑛ướ𝑐 = = 75(N) (1đ) 2 mà 𝐹2 tổng lực kéo tay trọng lượng vật buộc vào → 𝐹2 = 𝐹𝑘 + 𝑃𝑉ậ𝑡 (1đ) hay 75 = 50 + 𝑃𝑉ậ𝑡 → 𝑃𝑉ậ𝑡 = 25N (0,5đ) 𝑃 → khối lượng vật buộc thêm vào là: P = 10.m → m = (0,5đ) 10 Vậy m = 2,5kg (0,5đ) Đ/S : 2,5kg Câu 6: ( điểm) Chiều dài nhôm cần nở là: 10m – 9,99m = 0,01m ( 0,5đ) 0,01 Nhiệt độ cần tăng thêm là: ≈43,5oC (1đ) 10 0,000023 Vậy nhiệt độ tối thiểu để chiều dài nhôm 10m là: 20 + 43,5 = 63,5oC (0,5đ) Đ/S: 63,5oC HẾT Đề Số Câu ( điểm): a, Một bạn muốn đo thể tích viên phấn bình chia độ, theo em thực việc khơng? Nếu , nêu phương án mà em cho hợp lí b, Một bình đựng đầy lít xăng, dùng bình loại lít lít, làm để lấy 1lít xăng từ bình lít Biết bình khơng có vạch chia độ Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu ( 1,5 điểm): Tại lò sưởi phải đặt nhà, máy điều hòa nhiệt độ thường đặt cao ? Câu ( 3,5 điểm): Một vật có khối lượng tạ a, Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng lực kéo bao nhiêu? b, Nếu kéo vật mặt phẳng nghiêng có chiều dài 15m, độ cao m lực kéo vật bao nhiêu? ( Bỏ qua lực ma sát vật mặt phẳng nghiêng) c, Nếu kéo vật lên cao hệ thống ròng rọc gồm ròng rọc động ròng rọc cố định để lợi lần lực ta làm nào? Vẽ hình minh họa? ( Bỏ qua lực ma sát ròng rọc dây) Câu ( điểm): Một khối lập phương đặc, đồng chất có khối lượng kg Hỏi khối lập phương đặc khác có chất có cạnh lớn gấp lần có trọng lượng bao nhiêu? Câu ( điểm): Đổ lít nước vào 0,5 lít rượu khuấy ta thấy thể tích hỗn hợp giảm 0,4% thể tích tổng cộng chất thành phần Tính khối lượng riêng hỗn hợp biết khối lượng riêng nước rượu D1 = 1000kg/m3; D2 = 800kg/m3 Câu ( điểm): Muốn có nước nhiệt độ 500C người ta lấy kg nước 1000C trộn với nước lạnh 200C Xác định lượng nước lạnh cần dùng Biết 1kg nước tăng 10C cần cung cấp cho nhiệt lượng 4200J( Jun) 1kg nước hạ 10C tỏa nhiệt lượng 4200 J(Jun)(Coi nhiệt lượng tỏa môi trường xung quanh không đáng kể) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu ( 3,0 điểm): Mỗi phần cho1,5 đ: a, - Vì phấn thấm nước nên thực đo thể tích viên phấn cách thay dùng nước ta dùng cát mịn Cách đo: - Thả viên phấn vào bình chia độ đổ cát mịn vào bình, lắc nhẹ bình để cát ổn định, mặt cát nằm ngang (vạch V1 đó) - Lấy viên phấn lắc nhẹ bình để cát ổn định, mặt cát nằm ngang ( vạch V2 đó) - Tính thể tích viên phấn: V = V1 - V2 b, Ta thực phương án sau: - Rót xăng từ bình lít sang đầy bình lít, sau rót xăng từ bình lít sang bình lít (thực lần) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com - Tiếp tục thực lần thứ ba Lúc rót đầy bình lít bình lít lại lít xăng Câu ( 1,5 điểm) - Lò sưởi phải đặt nhà để khơng khí gần nguồn nhiệt làm ấm nóng lên, nở ra, khối lượng riêng giảm nhẹ khơng khí lạnh nên bay lên, làm khơng khí lạnh chuyển động xuống dưới, lại tiếp tục làm nóng lên, làm phòng nóng lên - Máy điều hòa nhiệt độ thường đặt cao để mùa nóng máy thổi khí lạnh khơng khí bên ngồi nên khí lạnh xuống dưới, khí nóng lên làm mát phòng Câu ( 3,5 điểm) : a, tạ = 200 kg Trọng lượng vật là: P = 10 m = 10.200 = 2000(N) - Nếu kéo vật lên cao theo phương thẳng đứng cần dùng lực kéo là: F = P = 2000(N) b, Nếu kéo vật mặt phẳng nghiêng có chiều dài 15m, chiều cao m tức thiệt lần đường lợi lần lực Vậy lực kéo vật mặt phẳng nghiêng : 2000 F  400( N ) 3, - Ta dùng palăng gồm ròng rọc động ròng rọc cố định ròng rọc dộng cho ta lợi lần lực - Hoặc dùng hệ thống ròng rọc gồm ròng đọc động ròng rọc cố định 3ròng dọc động cho lợi 23 = lần lực - Vẽ hình minh họa Câu 4( điểm): - Gọi cạnh , thể tích, khối lượng, khối lượng riêng khối lập phương thứ a,V1 , m1 , D là: - Gọi cạnh , thể tích, khối lượng, khối lượng riêng khối lập phương thứ hai 3a,V2 , m2 , D là: Ta có: V1  a ;V2  (3a )  27a m2 D.V2 D.27a     27 m1 D.V1 D.a  m2  27 m1  27.4  108(kg) Vậy trọng lượng khối lập phương thứ là: P2 = 10 m2 = 10.108 = 1080 (N) Câu (4 điểm): Tóm tắt: V1 = 1lít = 0,001m3 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com V2 = 0,5 lít = 0,0005m3 D1 = 1000kg/m3 D2 = 800kg/m3 D=? Bài giải: Khối lượng lít nước : m1 = D1.V1 = 1000 0,001 = 1(kg) Khối lượng 0,5 lít rượu : m2 = D2.V2 = 800 0,0005 =0, 4(kg) Vậy khối lượng hỗn hợp : m = m1 + m2 = + 0,4 = 1,4 (kg) Thể tích hỗn hợp là: 100% - 0,4% = 99,6% thể tích hỗn hợp thể tích hỗn hợp là: V’ = 99,6% V = 99,6% (V1 + V2) = 99,6%.0,0015 = 0,001494 (m3) Vậy khối lượng riêng hỗn hợp là: m 1,4 D   937,1(kg/m3) V 0,001494 Câu ( điểm): 3kg nước 1000C giảm xuống 500C tỏa nhiệt lượng là: 4200 (100 - 50) (J) m2 kg nước 200C muốn tăng từ 200C đến 500C cần cung cấp nhiệt lượng là: m2 4200 (50 - 20) (J) Vì ta coi nhiệt lượng tỏa môi trường xung quanh không đáng kể nên nhiệt lượng tỏa nhiệt lượng thu vào đó: 4200.(100 - 50) = m2 4200.(50 - 20) 3.(100  50)  5(kg ) => m2= 50  20 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 1đ 1,5 đ Đề Số Câu 1(4 điểm): Người bán đường có cân đĩa mà hai cánh cân không cân Trình cách để: a Cân 1kg đường b Cân gói hàng (khối lượng khơng vượt q giới hạn đo cân) Câu 2(2 ®iĨm): Có đồng tiền xu, có đồng thật có khối lượng khác tiền giả đồng giả Hãy nêu cách để lấy đồng tiền tht sau ln cõn Câu ( điểm): a) Một trâu nặng 1,5 tạ nặng niutơn? Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com b) 40 thếp giấy nặng 36,8 N Mỗi thếp giấy có khối l-ợng gam c) Một vật có khối l-ợng m= 67g thể tích V=26cm3 Hãy tính khối l-ợng riêng vật g/cm3; kg/m3 Cõu (2 điểm): Có ng-ời giải thích bóng bàn bị bẹp (không bị thủng), đ-ợc nhúng vào n-ớc nóng phồng lên nhcũ vỏ bóng bàn gặp nóng nở bóng phồng lên Cách giải thích hay sai? Vì sao? Em đ-a ví dụ chứng tỏ cách giải thích Cõu 5(3 im): Một cốc đựng đầy n-ớc có khối l-ợng tổng cộng 260g Ng-ời ta thả vào cốc viên sỏi có khối l-ợng 28,8g Sau đem cân thấy tổng khối l-ợng 276,8g Tính khối l-ợng riêng sỏi biết khối l-ợng riêng n-íc lµ 1g/cm3 Câu6(6 điểm): Một mẩu hợp kim thiếc-chì có khối lượng m=664g có khối lượng riêng D=8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thiếc chì có hợp kim.Biết khối lượng riêng thiếc D1=7,3g/cm3,chì D2=11,3g/cm3 coi thể tích hợp kim bẳng tổng thể tích kim loại thành phần -Hết -ĐÁP ÁN ĐỀ THI Bài Câu1 (4điểm) Câu (2điểm) Trả lời a/ Đặt cân 1kg lên đĩa A Đổ đường lên đĩa B cho cân (lượng đường khối lượng trung gian ,gọi bì) Bỏ cân 1kg xuống , đổ đường vào đĩa A cho cân lại thăng Lượng đường đĩa A 1kg b/ Đặt gói hàng lên đĩa A,đĩa B để cân có khối lượng tổng cộng m1 cho cân thăng : Ta có : 10mxlA =10m1lB (1) Đặt gói hàng lên đĩa B ,đĩa A để cân có khối lượng tổng cộng m2 cho cân thăng : 10mxlB =10m2lA (2) Nhân (1) với (2) 100mx mx lAlB=100m1m2lAlB mx2 =m1.m2 Ta thực bước sau: Bước 1: Điều chỉnh cân ( điều chỉnh vị trí số 0) Bước 2: Phân đồng xu thành nhóm: nhóm nhóm nhóm có đồng nhóm có đồng Điểm Bước 3: Đặt nhóm lên đĩa cân 0,5 0.5đ 0.5đ 1đ 1đ 1đ 0.5 0,5 Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com + Nếu cân thăng đồng tiền thật cần lấy đồng tiền Câu (3điểm) Câu (2điểm) Câu (3điểm) + Nếu cân không thăng bằng, chứng tỏ đồng có đồng tiền giả Vậy đồng tiền nhóm đồng tiền thật cần lấy đồng tiền nhóm thứ a) 1500N; b) 92g c) D = 2,587g/cm3 = 2587kg/m3 Cách giải thích sai, thực tế bóng bàn phồng lên chất khí bóng gặp nóng, nở ra, thể tích khí tăng lên đẩy vỏ bóng phồng lên Ví dụ: bóng bàn bị thủng lỗ nhỏ thả vào n-ớc nóng không xẩy t-ợng Khi th si vo cc nc có phần nước tràn ngồi có khối lượng: m = m2 – m1 = (260 +28,8)- 276,8=12g Thể tích phần nước tràn thể tích sỏi VS  Vn  m0 12   12cm3 D 0,5 1 1.5 0.5 1đ 1đ Khối lượng riêng sỏi là: DS  Câu (6điểm) mS 28,8   2, g / cm3 VS 12 Gọi : m1,V1 khối lượng thể tích thiếc có hợp kim m2,V2 khối lượng thể tích chì có hợp kim Ta có m=m1 +m2 => 664=m1 +m2 => m2=664 –m1 (1) m m1 m2   D D1 D2 664 m1 m2   => (2) 8,3 7,3 11,3 664 m1 664  m1   Thế (1) vào (2) => 8,3 7,3 11,3 V=V1 +V2 1đ 0,5đ 0,5đ 1đ =>  80.7,3.11,3=(11,3-7,3)m1+7,3.664  6599,2=4m1+4847,2  m1=438(g)  Mà m2=664-m1=664-438=226(g) Vậy khối lượng m1 thiếc 438(g); khối lượng m2 chì thiếc 226 (g); Đề Số Câu 1(3 điểm): Người bán đường có cân đĩa mà hai cánh cân không cân Trình cách để: a Cân 1kg đường b Cân gói hàng (khối lượng không vượt giới hạn đo cân) Câu 2(3 điểm): Có đồng tiền xu, có đồng thật có khối lượng khác tiền giả đồng giả Hãy nêu cách để lấy đồng tiền thật sau lần cân Câu 3(2 điểm): 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Có người giải thích bóng bàn bị bẹp (không bị thủng), nhúng vào nước nóng phồng lên cũ vỏ bóng bàn gặp nóng nở bóng phồng lên Cách giải thích hay sai? Vì sao? Em đưa ví dụ chứng tỏ cách giải thích Câu ( điểm): a) Một trâu nặng 1,5 tạ nặng niutơn? b) 40 thếp giấy nặng 36,8 N Mỗi thếp giấy có khối lượng gam c) Một vật có khối lượng m= 67g thể tích V=26cm3 Hãy tính khối lượng riêng vật g/cm3; kg/m3 Câu 5(3 điểm): Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng 260g Người ta thả vào cốc viên sỏi có khối lượng 28,8g Sau đem cân thấy tổng khối lượng 276,8g Tính khối lượng riêng sỏi biết khối lượng riêng nước 1g/cm3 Câu6(6 điểm): Một mẩu hợp kim thiếc-chì có khối lượng m=664g có khối lượng riêng D=8,3g/cm3 Hãy xác định khối lượng thiếc chì có hợp kim.Biết khối lượng riêng thiếc D1=7,3g/cm3,chì D2=11,3g/cm3 coi thể tích hợp kim bẳng tổng thể tích kim loại thành phần ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC - MÔN VẬT LỚP Năm học: 2014 - 2015 Thời gian làm bài: 120 phút Bài Câu1 (3điểm) Trả lời a/ Đặt cân 1kg lên đĩa A Đổ đường lên đĩa B cho cân (lượng đường khối lượng trung gian ,gọi bì) Bỏ cân 1kg xuống , đổ đường vào đĩa A cho cân lại thăng Lượng đường đĩa A 1kg b/ Đặt gói hàng lên đĩa A,đĩa B để cân có khối lượng tổng cộng m1 cho cân thăng : Ta có : 10mxlA =10m1lB (1) Đặt gói hàng lên đĩa B ,đĩa A để cân có khối lượng tổng cộng m2 cho cân thăng : 10mxlB =10m2lA (2) Nhân (1) với (2) 100mx mx lAlB=100m1m2lAlB mx2 =m1.m2 Điểm 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com Câu (3điểm) Ta thực bước sau: Bước 1: Điều chỉnh cân ( điều chỉnh vị trí số 0) Bước 2: Phân đồng xu thành nhóm: nhóm nhóm nhóm có đồng nhóm có đồng Bước 3: Đặt nhóm lên đĩa cân + Nếu cân thăng đồng tiền thật cần lấy đồng tiền + Nếu cân không thăng bằng, chứng tá đồng có đồng tiền giả Vậy đồng tiền nhóm đồng tiền thật cần lấy đồng tiền nhóm thứ Câu Cách giải thích sai, thực tế bóng bàn phồng lên chất khí (2điểm) bóng gặp nóng, nở ra, thể tích khí tăng lên đẩy vỏ bóng phồng lên Ví dụ: bóng bàn bị thủng lỗ nhỏ thả vào nước nóng không xẩy tượng Câu (3điểm) c) 1500N; d) 92g c) D = 2,587g/cm3 = 2587kg/m3 Câu Khi thả sỏi vào cốc nước có phần nước tràn ngồi có khối (3điểm) lượng: m0 = m2 – m1 = (260 +28,8)- 276,8=12g Thể tích phần nước tràn thể tích sỏi VS  Vn  m0 12   12cm3 D Khối lượng riêng sỏi là: DS  0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1.5 0.5 0.5 1,0 1.5 1đ 1đ mS 28,8   2, g / cm3 VS 12 1đ Câu Gọi : m1,V1 khối lượng thể tích thiếc có hợp kim (6điểm) m2,V2 khối lượng thể tích chì có hợp kim Ta có m=m1 +m2 => 664=m1 +m2 => m2=664 –m1 (1) 0,5đ 0,5đ 1đ Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com m m1 m2   D D1 D2 664 m1 m2   => (2) 8,3 7,3 11,3 664 m1 664  m1   Thế (1) vào (2) => 8,3 7,3 11,3 V=V1 +V2 =>  80.7,3.11,3=(11,3-7,3)m1+7,3.664  6599,2=4m1+4847,2  m1=438(g)  Mà m2=664-m1=664-438=226(g) Vậy khối lượng m1 thiếc 438(g); khối lượng m2 chì thiếc 226 (g); 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Đề Số Bài 1(2đ) Bạn Dũng có bóng tròn nhỏ Dũng muốn xác định khối lượng riêng bóng đó, Dũng có cân biết bán kính bóng tròn Em giúp Dũng làm việc đó? Bài 2(3đ).Có viên bi có viên nặng sắt Hỏi số lần cân tối thiểu cần thực hiện? nêu rõ cách tìm viên bi sắt Bài 3(3đ) a )Nam dùng lực 100N để đẩy thùng sách lên sàn xe tải với ván dài 2m Nếu dùng ván khác dài 4m lực cần nâng bao nhiêu? b)Tại người ta không dùng kim loai hay hợp kim khác để gia cố bê tơng mà lại dùng thép? c) có người nghĩ trọng lượng vật thay đổi tùy theo vị trí trái đất, cụ thể với vật gần xích đạo có trọng lượng lớn gần địa cực Do người nghĩ cách dùng cân để mua hàng từ vùng địa cực đem vùng xích đạo để bán nhằm ăn lời chênh lệch trọng lượng hàng hóa Theo em bn bán có lời khơng? Tại sao? Bài 4.(4đ) Hai chất lỏng A B đựng hai bình có thể tích lít pha trộn với tạo thành hỗn hợp Biết khối lượng riêng hỗn hợp 900 kg/ m3 Biết khối lượng riêng chất lỏng A 800 kg/m3 Tìm khối lượng riêng chất lỏng B Bài 5.(4điểm) Một trường học có bể chứa nước với kích thước bên dài 3,5m; rộng 2,3 m; cao 1m Biết thành bể dày 15cm; đáy bể dày 8cm khối lượng riêng vật liệu xây bể 2g/cm a) Tính trọng lượng bể chưa có nước Gia Tài Năng Việt b) Tính khối lượng bể chứa nước tới https://giasudaykem.com độ sâu Biết nước có khối lượng riêng 1000kg/m Bài 6(4đ) Hai người dùng gậy để khiêng vật nặng có khối lượng 100 kg điểm treo vật nặng cách vai ngừi thứ 60 cm cách người thứ hai 40 cm bỏ qua trọng lượng gậy Hỏi người phải chịu lực bao nhiêu( khiêng gậy đặt nằm ngang) ………………………Hết…………………………… ĐÁP ÁN: Bài Bài (2đ) - Trả Lời Dùng cân xác định khối lượng bóng Dùng cơng thức V= 3,14.R để xác định thể tích bóng m - Dùng công thức D= xác định KLR V - Khi biết D Suy bóng làm chất gì? Bài (3đ) • Chỉ cần cân tối thiểu lần Lần Lấy viên bi đặt lên đĩa cân viên bi: Nếu cân thăng viên bi lại có viên nặng sắt Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 • 0,75 Lần 2.lấy viên bi lại đặt lên bên đĩa cân viên bi , ta thấy cân khơng thăng xác định viên bi sắt HOẶC • Lần Đặt lên đĩa cân viên bi: Nếu cân khơng thăng 0,5 viên bi sắt nằm viên bi bên đĩa cân thấp 0,5 • Lần 2:Lấy viên bi bên đĩa cân thấp vừa xác định lần 1, đặt lên đĩa cân viên bi Nếu cân thăng viên bi lại bi sắt Nếu cân không thăng ta xác định viên bi sắt nằm bên đĩa cân thấp Bài (3đ) - Vì ván 4m dài gấp lần ván 2m Nam cần dùng lực nửa lực nâng ban đầu đủ đẩy thùng sách lên sàn xe Lực nhỏ cần dùng là: F = 100: = 50 (N) Vì thép có độ dãn nở nhiệt gần với độ dãn nở nhiệt bê tông 0,5 0,5 0,5 Gia Tài Năng Việt - - Bài (4đ) Bài (4đ) - https://giasudaykem.com Nếu chọn vật liệu kim loại khác độ rãn nở khác nhiều với độ rãn nở bê tơng ,do q trình sử dụng cơng trình, bê tơng vật liệu gia cố rãn nở nhiệt khơng đều, gây nứt gãy cơng trình Trọng lượng vật thay đổi theo vị trí đặt vật trái đất Khối lượng vật khơng thay đổi theo vị trí đặt vật Người dùng cân đòn để cân khối lượng vật khơng phải đo trọng lượng vật nên khối lượng vật khơng thay đổi theo vị trí đặt vật.do bn bán người khơng có lợi Đổi lít = 0,003 (m3); VA = VB = 0,003(m3) Thể tích hỗn hợp: Vhh = 0,003 = 0,006 (m3) - Khối lượng hỗn hợp: Mhh = D Vhh = 900 0,006 = 5,4 (kg) - Khối lượng chất lỏng A là: MA = DA VA = 800 0,003 = 2,4 (kg) - Khối lượng chất lỏng B là: MB= Mhh – MA = 5,4 – 2,4 = (kg) - Vậy KLR chất lỏng B là: MB DB = = = 1000 (kg/m3) 0,003 VB 3 a) - Đổi 2g/cm = 2000kg/m ; 15cm = 0,15m ; 8cm = 0,08m - Thể tích bên ngồi bể nước là: V1 = a b c = 3,5 2,3 = 8,05 ( m3) - Các kích thước bên bể nước là: + Chiều dài : x = 3,5 – (2 0,15) = 3,2 (m) + Chiều rộng: y = 2,3 – ( 0,15) = (m) + Chiều cao : z = – 0,08 = 0,92 (m) - Dung tích bể ( nghĩa thể tích chứa nước bể): V2 = x y z = 3,2 0,92 = 5, 888 (m3) - Thể tích thành đáy bể là: V = V1 - V2 = 8,05 – 5,888 = 2,162 (m ) - Khối lượng bể nước chưa chứa nước: M1 = V D = 2,162 2000 = 4324 (kg) - Vậy trọng lượng bể chưa chứa nước là: P = 10 M1 = 10 4324 = 43240 (N) b) - Thể tích nước chứa bể là: 2 V = V2  5,888  3,925 (m3) 3 - Khối lượng nước bể là: M3 = Dn V3 = 1000 3,925 = 3925 (kg 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,25 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 Gia Tài Năng Việt bể) là: M = M1 + M3 = 4324 + 3925 = 8249 (kg) - M=100 kg; L1 = 60 cm =0,6m; L2= 40cm= 0,4 cm - Trọng lượng vật nặng là: P =10.M =10 100 = 1000(N) - Gọi F1 lực mà người thứ phải khiêng,F2 lực mà người thứ hai phải khiêng - nên F1 + F2 = P =1000(N) (1) F L 0,4  (2) - Ta có: F1 L1 = F2.L2   = F2 L1 0,6 - Từ (1) (2) biến đổi suy ra: F1= 400N; F2=600(N) - Vậy khối lượng bể nước chứa nước ( = Bài (4đ) https://giasudaykem.com 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 ... (2) 8,3 7,3 11,3 66 4 m1 66 4  m1   Thế (1) vào (2) => 8,3 7,3 11,3 V=V1 +V2 =>  80.7,3.11,3=(11,3-7,3)m1+7,3 .66 4  65 99,2=4m1+4847,2  m1=438(g)  Mà m2 =66 4-m1 =66 4-438=2 26( g) Vậy khối lượng... khối lượng thể tích chì có hợp kim Ta có m=m1 +m2 => 66 4=m1 +m2 => m2 =66 4 –m1 (1) m m1 m2   D D1 D2 66 4 m1 m2   => (2) 8,3 7,3 11,3 66 4 m1 66 4  m1   Thế (1) vào (2) => 8,3 7,3 11,3 V=V1 +V2... hợp kim (6 iểm) m2,V2 khối lượng thể tích chì có hợp kim Ta có m=m1 +m2 => 66 4=m1 +m2 => m2 =66 4 –m1 (1) 0,5đ 0,5đ 1đ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com m m1 m2   D D1 D2 66 4 m1 m2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập vật lý lớp 6 nâng cao, gia sư dạy kèm lớp 6 , Bài tập vật lý lớp 6 nâng cao, gia sư dạy kèm lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay