200 câu hỏi trắc nghiệm môn lý ôn thi đại học

21 34 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:07

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 200 CÂU HỎI HAY TỐT NGHIỆP LỚP 12 VẬT 1/ Trong mạch điện xoay chiều, cảm kháng cuộn cảm : a Chỉ phụ thuộc vào điện áp hai đầu đoạn mạch b phụ thuộc vào độ tự cảm cuộn cảm tần số dòng điện c phụ thuộc vào độ tự cảm cuộn cảm d phụ thuộc vào tần số dòng điện 2/ Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Nếu dung kháng ZC R cường độ dòng điện chạy qua điện trở a hanh pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch b hanh pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch c hậm pha π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch d hậm pha π/2 so với hiệu điện hai đầu tụ điện 3/ Đặt điện áp xoay chiều vào hai tụ có điện dung C1 dòng điện qua tụ có biểu thức i1  I 0cost Nếu đật điện áp nói vào hai tụ có điện dung C2 dong điện qua tụ có biểu thức : C2  I sin(t  ) C1 C2  I cos(t  ) C1  i2   2C1C2 I sin(t  ) c i2   2C1C2 I 0cost d 4/ Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở R, cuộn dây cảm Lvà tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số hiệu điện hiệu dụng không đổi Dùng vôn kế (vôn kế nhiệt) có điện trở lớn, đo hiệu điện hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây số vôn kế tương ứng U , C U L U Biết C L U =U = 2U Hệ số công suất mạch điện cos   a cos   b c d cos   cos   2 5/ Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R dòng điện qua điện trở R a biến thiên pha với điện áp b có tần số ω 2 c biến thiên với tần số f  d có giá trị biên độ biên độ điện áp  6/ Đối với dòng điện xoay chiều dạng sin, đại lượng sau thay đổi theo thời gian ? a Giá trị tức thời b Biên độ c Tần số góc d Pha ban đầu 7/ Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụngI liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức I I I I I I I I 3 a b c d 8/ Một đoạn mạch chứa tụ điện có điện dung C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cosωt ( V ) Cường độ hiệu dụng mạch U0 U0 U0 C U 0C C a b c d C 9/ Một đoạn mạch chứa tụ điện chứa cuộn cảm L, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cosωt ( V ) Cường độ hiệu dụng mạch a i2  b i2  Gia sư Tài Năng Việt U0 L U0 https://giasudaykem.com.vn U0 L U L L b c d 10/ Điện áp u  220 2co s100t (V ) đặt vào hai đầu cuộn cảm tạo dòng điện có cường độ hiệu dụng I = A Cảm kháng có giá trị 100 2 a 100 Ω b c 200 Ω d 200 2 11/ Trong câu sau câu sai ? a Trong đoạn mạch có điện trở R, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở tăng lên lần cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở tăng lên lần b Suất điện động hiệu dụng có giá trị biên độ suất điện động chí cho c Nguyên tắc cấu tạo am pe kế vôn kế xoay chiều dựa tác dụng không phụ thuộc vào chiều dòng điện d Về mặt tác dụng nhiệt, giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều tương đương với lần dòng điện chiều 12/ Đặt hiệu điện xoay chiều u = Uocos ωt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh Dòng điện nhanh pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch điện 1 1  L  L  L  CL C C C a b c d  20;  L  60 Đặt vào hai đầu mạch điện 13/ Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R  40; C áp u  240 2cos100t (V ) Cường độ dòng điện tức thời mạch  i  cos(100 t  ) (A) a i  cos100 t (A) b   i  cos(100 t  ) (A) c i  cos(100 t  ) (A) d 4 14/ Chọn câu aCó thể tạo dòng điện xoay chiều cách làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa bCó thể tạo dòng điện xoay chiều cách cho khung dây quay xung quanh trục đặt từ trường c Có thể tạo dòng điện xoay chiều cách cho khung dây chuyển động tịnh tiến từ trường d Khi khung dây dẫn quay quanh trục vng góc với đường cảm ứng từ từ trường suất điện động xuất khung có độ lớn phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ trường 15/ Chon câu a Tụ điện có điện dung cảng nhỏ cản trở dòng điện b Đối với đoạn mạch có tụ điện, cường độ dòng điện điện áp ln biến thiênddieeuf hòa lệch pha góc Π c Đối với đoạn mạch có tụ điện, cường độ dòng điện điện áp tỷ lệ thuận với nhau, hệ số tỷ lệ điện dung tụ điện d Tụ điện cho dòng điện xoay chiều "qua" 16/ Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10 Ω , ZL = Ω , ZC = Ω với tần số f Để hệ số cơng suất giá trị tần số a số = f b số < f c số > f d không tồn 17/ Với biến áp lí tưởng : a Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn U1 I N1 U1 N U1 I1 I1 N1      U N1 U I1 N I2 N2 a b c d U2 I2 18/ Hệ số công suất mạch điện RLC nối tiếp ZC ZL R Z Z Z a RZ b c d 19/ Hệ số công suất mạch điện RLC nối tiếp với ZL = ZC : ZC a phụ thuộc R b Phụ thuộc Z L c d 20/ Hiệu điện xoay chiều hai đầu đoạn mạch điện có biểu thức u = U0 cosωt Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U U U U U  U0 2 a U = 2U b c d 21/ Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch xoay chiều u = 80cos100πt ( V ) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 80 V 80 2V a b 80V c 40V d 22/ Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch xoay chiều u = 80cos100πt ( V ) Tần số góc dòng điện a 100 Hz b 100π rad/s c 50 Hz d 100π Hz 23/ Một đèn điện có ghi 110V - 100W mắc nối tiếp với điện trở R vào mạch điện xoay chiều có  u  220 2cos(100t  )(V ) ) Để đèn sáng bình thường, R phải có giá trị 10  11 a 121 Ω b 110 Ω c d 1210 Ω 24/ Trong câu sau câu sai ? a Dòng điện xoay chiều thường dùng để mạ điện b Đối với đoạn mạch có điện trở R, cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch pha c Để điện áp cường độ dòng điện xoay chiều người ta dùng vôn kế am pe kế xoay chiều I d Dòng điện xoay chiều có biên độ I0 giá trị hiệu dụng I  25/ Khi có cộng hưởng điện đoạn mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh a cường độ dòng điện tức thời mạch pha với hiệu điện tức thời đặt vào hai đầuđoạn mạch b hiệu điện tức thời hai đầu điện trở pha với hiệu điện tức thời hai tụ điện c công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị nhỏ d hiệu điện tức thời hai đầu điện trở pha với hiệu điện tức thời hai đầu cuộn cảm 26/ Để làm tăng cảm kháng cuộn cảm có lõi khơng khí , ta thực cách: a tăng cường độ dòng điện qua cuộn cảm b tăng biên độ điện áp đặt hai đầu cuộn cảm c tăng chu kì điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm d tăng tần số góc điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm 27/ Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện tụ điện mạch phụ thuộc vào Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Chỉ điện dung C tụ b điện dung C tần số góc dòng điện c điện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ d điện dung C điện áp hiệu dụng hai tụ 28/ Trong câu sau câu sai ? a Khi khung dây quay quanh trục vng góc với đường sức từ trường khung dây xuất suất điện động xoay chiều hình sin b Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều c Trên đoạn mạch, dòng điện điện áp xoay chiều ln biến thiên với pha ban đầu d Điện áp xoay chiều điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian 29/ Trong khoảng thời gian , lắc đơn thực 15 dao động Giảm chiều dài đoạn 16 cm khoảng thời gian lắc thực 25 dao động Chiều dài ban đầu lắc : a 50 cm b 40 cm c 25 cm d 20 cm 30/ Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Nếu độ dài dây treo tăng lên gấp lần chu kì dao động sẽ: a giảm lần b tăng lần c tăng lần d giảm lần 31/ Chọn câu a Lực kéo lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng vật b Gia tốc lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật c Tần số góc lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng vật d Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào vị trí đặt vật mặt đất 32/ Tại nơi mặt đất , lắc đơn chiều dài l1 dao động điều hồ với chu kì T1 = 0,8 s , lắc có chiều dài l = l1 + l2 dao động điều hồ với chu kì T = s Chu kì lắc đơn chiều dài l2 : a 0,2 s b 1,8 s c 0,4 s d 0,6 s 33/ Một lắc đơn dài l, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Nếu buông vật không vận tốc đầu từ vị trí có li độ góc α0 qua VTCB vận tốc vật là: a v  gl (1  cos0 ) b v  gl (1  cos0 ) 2g g v (1  cos ) (1  cos ) l l d Một lắc đơn có dây treo dài l dao động điều hòa nơi có g Thơng tin sau sai? l Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc có giá trị lớn b Chu kì dao động là: T  2 g Tại vị trí biên, vận tốc vật d Phương trình dao động có dạng: s  A cos(t   ) v c 34/ a c 35/ Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn giảm lần chu kỳ dao động điều hồ nó: a Giảm lần b Giảm lần c Tăng lần d Tăng lần 36/ Trong câu sau câu sai? a Lực kéo lắc lò xo khơng phụ thuộc vào khối lượng vật b Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào tỉ số trọng lượng khối lượng vật c Gia tốc lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng vật d Tần số góc lắc lò xo khơng phụ thuộc vào khối lượng vật 37/ Dao động hệ coi dao động tự khi: a dao động hệ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi đặt hệ dao động b dao động hệ dao động điều hòa c dao động hệ không phụ thuộc vào tác dụng lực ma sát Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d dao động hệ xảy tác dụng nội lực 38/ Tại nơi, chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn 2,0s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21cm chu kỳ dao động điều hồ 2,2s Chiều dài ban đầu lắc là: a 100cm b 98cm c 101cm d 99cm 39/ Con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 =0,6s; có độ dài l2 dao động với chu kì T2 =0,8s Nếu lắc có độ dài l1 + l2 chu kì là: a T=0,2s b T=1,4s c T=0,7s d T=1s 40/ Chọn câu Để chu kì lắc đơn tăng gấp lần : a Cần tăng chiều dài lên lần b Cần giảm chiều dài lần c Cần giảm chiều dài lần d Cần tăng chiều dài lên lần 41/ Chu kì dao động lắc đơn không phụ thuộc vào: a biên độ dao động b gia tốc trọng trường c chiều dài dây treo gia tốc trọng trường d chiều dài dây treo 42/ Một lắc đơn dài l, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g chu kì dao động nhỏ T Nếu đưa lắc đến vị trí có gia tốc trọng trường 50% so với vị trí cũ chu kì dao động là: T '  50T T '  2T a T' = 50T b c T' = 2T d 43/ Chọn câu Con lắc đơn dao động điều hoà , lực căng dây : a Là lực làm vật dao động điều hồ có giá trị không biên độ b Là lực làm vật dao động điều hồ c Có giá trị khơng biên độ d Có giá trị cực đại vật qua vị trí cân 44/ Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào: a Khối lượng nặng b Gia tốc trọng trường c Vĩ độ địa d Chiều dài lắc 45/ Một lắc đơn dao động với li độ góc nhỏ Chu kì lắc không thay đổi a thay đổi chiều dài lắc b thay đổi khối lượng lắc c tăng li độ góc đến 300 d thay đổi gia tốc trọng trường 46/ Khi tính tần số lắc lò xo, cơng thức sau : k m k k f  f  f  2 m c  k 2m d m b a 47/ Một dao động tuần hồn có chu kỳ dao động T = 0,2s giây vật thực a dao động toàn phần b dao động toàn phần c dao động toàn phần d 0,5 dao động toàn phần 48/ Một lắc lò so gồm vật có khối lượng 0,4 kg lò so có độ cứng 80N/m Con lắc dao động điều hòa với biên độ 0,1m Vận tốc lắc qua vị trí cân a m/s b m/s c 1,4 m/s d 3,4 m/s 49/ Sóng ngang sóng có phương dao động a nằm ngang b thẳng đứng c trùng với phương truyền sóng d vng góc với phương truyền sóng 50/ Một lắc lò so có độ cứng k = 40 N/m Khi vật m lắc qua vị trí có li độ x = -2 cm lắc a -0,016J b 0,016J c 0,008J d -0,008J 51/ Sóng học tạo từ nguồn dao động điều hòa có phương trình : u = Acosωt Tốc độ truyền pha dao động(hay vận tốc sóng) f  2 Gia sư Tài Năng Việt a 52/ a 53/ a c 54/ a c 55/ số?   v T v = Aωsin(ωt - ) b v = ωλ c v = Aωcosωt d Cho phương trình dao động điều hòa x = 5cos(4πt) cm Biên độ pha ban đầu dao động cm; 4 rad b 5cm; rad c 5cm;  /2 rad d 5cm; (4 t) rad Hai âm có âm sắc khác : Khác tần số b Tần số, biên độ họa âm khác số lượng vàcường độ họa âm khác d Độ cao độ to khác Sóng dọc sóng có phương dao động thẳng đứng b vng góc với phương truyền sóng trùng với phương truyền sóng d nằm ngang Biểu thức sau biểu thức biên độ tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần A  A12  A22  A1 A2 cos( a https://giasudaykem.com.vn 1   2 A  A12  A22  A1 A2 cos( ) b 1  2 ) A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) A  A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) c d 56/ Phương trình phương trình sau khơng phải phương trình dao động điều hòa? a x = Acos2 (  t + φ) b x = Asin (  t + φ) c x = + Acos (  t + φ) d x =  t+ Acos (  t + φ) 57/ Phát biểu sau sai nói lắc lò so lắc đơn ? a chúng bảo toàn b động cực đại c cực đại d trung bình cộng cực đại động 58/ Một vật lúc thực hai dao động điều hòa phương, tần số Hai dao động thành phần ngược pha dao động biên độ dao động tổng hợp A1  A2 A  A2 A A A A A1  A2 A  A1  A2 A1  A2 A2 a b c d 59/ Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng dài 12 cm Biên độ dao động vật a cm b 12 cm c -12 cm d -6 cm 60/ Tính chất sau khơng phải tính chất sóng âm a sóng âm, sóng hạ âm sóng siêu âm có tính chất vật b Sóng âm khơng truyền chân khơng c Sóng âm mà tai người nghe có tần số miền 16HZ đến 20000Hz d Sóng âm sóng dọc  61/ Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = 2cos( t - ) cm Kết luận sau ?   A=2; f= Hz;    A=2; f= Hz;    4 a b   A=2; f=0,5Hz;     4 c d A = 2; f = 0,5 Hz; 62/ Tại nơi, chiều dài lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hòa : a Giảm lần b Không thay đổi c Tăng lần d Giảm lần 63/ Phát biểu sau sai a Khi tạo thành sóng dừng hai sóng thành phần không truyền b Khoảng cách hai nút hai bụng liền nửa bước sóng c Sóng dừng trường hợp riêng giao thoa sóng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d Hình ảnh sóng dừng sợi dây phụ thuộc vào tần số dao động nguồn sóng 64/ Một vật có khối lượng 750g, dao động điều hòa với biên độ 4cm, chu kì 2s Lấy p2 = 10 Năng lượng vật ? a 0,6J b 6mJ c 0,6mJ d 6mJ 65/ Để trì dao động dao động tắt dần để kéo dài mãi, người ta : a Tác dụng vào vật dao động lực biến thiên điều hòa b Cung cấp lượng cho vật để bù đắp phần lượng ma sát c Làm giảm độ nhớt môi trường dao động d Làm tăng độ nhớt mơi trường dao động 66/ Sóng học ngang truyền môi trường sau ? a Rắn mặt chất lỏng b Rắn khí c Tất mơi trường vật chất d Rắn lỏng 67/ Tại nơi, chiều dài lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hòa a khơng thay đổi b giảm lần c Tăng lần d giảm lần 68/ Tốc độ truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào a tính đàn hồi mật độ mơi trường ( chất môi trường) b chất mơi trường tần số sóng c bước sóng tần số sóng d chất mơi trường bước sóng 69/ Một bạn dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian đếm số dao động tồn phần lắc đơn thấy 20s vật thực 40 dao động toàn phần Chu kì dao động lắc đơn : a T = 0,5s b T = 2s c T = 20s d T = 40s 70/ Sóng âm có tần 450Hz lan truyền với vận tốc 360m/s không khí Giữa hai điểm cách 1m phương truyền chúng dao động a pha b ngược c vuông pha d lệch pha π/4 71/ Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt -π/2) (cm) Gốc thời gian chọn vào lúc chất điểm a vị trí biên x = +A b vị trí biên x = -A c qua vị trí cân theo chiều âm d qua vị trí cân theo chiềudương 72/ Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 gọi λ bước sóng, d1 d2 khoảng cách từ điểm M đến nguồn S1 S2 Điểm M đứng yên  d  d1  (2n  1) d  d1  2n ; n = 0,  1,  2, … a ; n = 0,  1,  2, … b  d  d1  (2n  1) d  d1  2n ; n = 0,  1,  2, … c ; n = 0,  1,  2, … d 73/ Tính chất sau khơng phải cường độ âm ? a Độ to âm không trùng với cường độ âm b Cường độ âm nhỏ gây cảm giác âm tai người thay đổi tùy theo tần số âm c Đơn vị cường độ âm ben(B) hay đêxiben(dB) d Miền nằm ngưỡng nghe ngưỡng đau miền nghe 74/ Phương trình dao động điều hòa chất điểm x = Acos(ωt -π/2) (cm) Gốc thời gian chọn vào lúc a chất điểm vị trí biên x = +A b chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương c chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm d chất điểm vị trí biên x = -A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 75/ Một lắc lò so gồm vật có độ cứng k vật có khối lượng m dao động điều hòa Khi khối lượng vật m = m1 chu kì dao động T1, khối lượng vật m = m2 chu kì dao động T2 Khi khối lượng vật m = m1+m2 chu kì dao động T1  T2 T12  T22 T T 2 T  T12  T12 d a T  T1  T1 b c 76/ Khi tính chu kì lắc lò xo, cơng thức sau : m k m k T T T  2 T  2 2 k b 2 m m k c a d 77/ Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm) Tốc độ vật có giá tri cực đại a 5cm/s b 5/π cm/s c -5πcm/s d 5πcm/s 78/ : Một người ngồi câu cá bờ sông nhận thấy có sóng nước qua trước mặt khoảng thời gian 8s, khoảng cách sóng liên tiếp 1m Chu kì dao động phần tử nước a 0,8s b 2,4s c 2s d 1,6s 79/ Kết luận kết luận sau nói tần số vật dao động tuần hoàn ? Tần số dao động tuần hoàn : a Số dao động toàn phần thực trình dao động vật b Số dao động tồn phần thực chu kì c Số dao động toàn phần thực khoảng thời gian nửa chu kì d Số dao động toàn phần thực giây 80/ Chon câu sai : Vận tốc truyền âm môi trường a giảm tính đàn hồi mơi trường giảm b giảm khối lượng riêng môi trường giảm c tăng nhiệt độ môi trường giảm d tăng mật độ phân tử vật chất qua mơi trường tăng 81/ Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 15Hz Tại điểm M cách A B d1= 23 cm, d2= 26,2 cm sóng có biên độ dao động cực đại, Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại Tốc độ truyền sóng tren mặt nước : a 24 cm/s b 18 cm/s c 25 cm/s d 21,5 cm/s 82/ Hai nguồn kết hợp A B cách 7,8 cm dao động với tần số 20Hz Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng 0,24 m/s Số gợn sóng đoạn AB a 13 b 14 c 12 d 11 83/ Một lắc đơn có chu kì dao động T = 2s Khi người ta giảm bớt chiều dài lắc 19cm, chu kì dao động lắc T = 1,8s Tính gia tốc trọng trường nơi đặt lắc Lấy π2 = 10 a 0,49 m/s2 b 9,84 m/s2 c 0,10 m/s2 d 10 m/s2 84/ Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp a bước sóng b phần tư bước sóng c nửa bước sóng d hai bước sóng 85/ Khi mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có cộng hưởng kết luận sau không ? a Các điện áp tức thời hai tụ hai đầu cuộn cảm có biên độ ngược pha b Tổng trở đoạn mạch đạt giá trị cực tiểu c Dòng điện pha với điện áp hai đầu đoạn mạch d Cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại ln có pha ban đầu không 86/ Đoạn mạch xoay chiều sau không tiêu thụ công suất ? a Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp b Đoạn mạch có cuộn dây cảm c Đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với tụ điện Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d Đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với cuộn dây cảm 87/ Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, công suất mạch đạt giá trị cực đại : a mạch điện có tính cảm kháng b mạch điện có tính dung kháng c tổng trở mạch điện có giá trị lớn điện trở R d mạch có cộng hưởng điện 88/ Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, hệ số cơng suất đạt giá trị lớn điều sau không ? a tổng trở mạch điện có giá trị cực tiểu b dòng điện mạch đạt giá trị cực đại c biên độ dòng điện buên độ điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị d mạch có cộng hưởng điện 89/ Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tần số dòng điện tăng : a cảm kháng cuộn cảm giảm b hệ số công suất mạch điện tăng c dung kháng tụ điện tăng d tổng trở mạch điện tăng 90/ Cho dòng điện xoay chiều i  I 0cost qua đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L điện trở hoạt động R0 mắc nối tiếp Thông tin sau sai ? a R0 I 02 Pcc  Công suất tiêu thụ cuộn cảm cos  b Hệ số công suất mạch điện coscc  c d R  R0 ( R  R0 )2   L2 R0 R0   L2 ( R  R0 ) I 02 P  Công suất tiêu thụ mạch điện Hệ số công suất cuộn cảm 91/ Đặt điện áp xoay chiều có biên độ U0 tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Thông tin sau sai? 2U I0  R   L2 a Biên độ dòng điện U0 I 2 L b Nếu R = ωL cường độ dòng điện có hiệu dụng là: c Cường độ dòng điện mạch trễ pha điện áp hai đầu đoạn mạch L tan  R d Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp xác định biểu thức 92/ Đặt điện xoay chiềucó biên độ U0 tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Thông tin sau CU a Biên độ dòng điện I  CR  Gia sư Tài Năng Việt b c https://giasudaykem.com.vn U cường độ dòng điện hiệu dụng I  C 2R Cường độ dòng điện mạch trễ pha điện áp hai đầu đoạn mạch Nếu R   RC 93/ Đặt điện áp xoay chiều tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch dòng điện mạch trễ pha điện áp hai đầu đoạn mạch Kết luận sau sai nói phần tử mạch điện : a Mạch điện gồm điện trở nối tiếp với tụ điện b Mạch điện gồm điện trở nối tiếp với cuộn dây có điện trở hoạt động c Mạch gồm cuộn dây có điện trở hoạt động d Mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp  L  C 94/ Đặt điện áp xoay chiều tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Nếu  L  cường độ dòng điện mạch : C d Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp xác định biểu thức tan  a sớm pha trễ pha điện áp góc  b sớmpha điện áp góc    d trễ pha điện áp góc 2 95/ Trong tượng giao thoa hai sóng kết hợp, đặc điểm sau ? a Hai sóng tới ln có tần số có hiệu số pha khơng b Tại điểm có biên độ cực đại, hai sóng ln pha c Những điểm dao động có biên độ cực đại cực tiểu nằm đường hypebol d Tại điểm có biên độ cực tiểu, hai sóng tới ln có pha vng góc 96/ Hai nguồn sóng kết hợp giao thoa với nhau, tạo điểm có biên độ sóng cực đại vị trí a có hiệu số đường số bán nguyên lần bước sóng b nằm đoạn thẳng nối hai nguồn c có hiệu số đường số nguyên lần bước sóng d nằm đường trung trực đoạn thẳng nối hai nguồn 97/ Hiện tượng giao thoa tượng a giao hai sóng điểm mơi trường b hai sóng, gặp có điểm chúng ln ln tăng cường nhau, có điểm chúng ln ln triệt tiêu c tổng hợp hai dao động d tạo thành gợn lồi, lõm 98/ Để có tượng giao thoa sóng hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động thỏa mãn điều kiện sau ? a Chỉ cần chu kì pha b Cùng tần số, phương có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian c Chỉ cần tần số biên độ d Chỉ cần tần số 99/ Phát biểu sau sai a Sóng dừng trường hợp riêng giao thoa sóng b Khoảng cách hai nút sóng hai bụng liền nửa bước sóng c Khi tạo thành sóng dừng hai sóng thành phần khơng truyền d Hình ảnh sóng dừng sợi dây phụ thuộc vào tần số dao động nguồn sóng 100/ Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm Trên dây có c lệch pha so với điện áp góc khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a bụng nút b bụng nút c bụng nút d bụng nút 101/ Trong tượng giao thoa hai sóng mặt nước, hệ thống vân giao thoa có dạng a hypebol b họ đường hypebol c họ đường parabol d đường thẳng 102/ Khi sóng truyền sợi dây, đầu phản xạ cố định sóng tới sóng phản xạ có a có vận tốc truyền sóng pha b chu kì, bước sóng ngược pha c tần số, biên độ pha d tần số, bước sóng pha khác 103/ Tại điểm phản xạ sóng phản xạ a ln ngược pha với sóng tới b ngược pha với sóng tới vật cản cố định c ngược pha với sóng tới vật cản tự d pha với sóng tới vật cản cố định 104/ Khi sóng truyền sợi dây, sóng tới sóng phản xạ khơng có đại lượng sau ? a Tần số b Vận tốc truyền sóng c Bước sóng d Pha 105/ Trong câu sau đây, câu sai ? a Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ b Máy phát điện thiết bị biến đổi điện thành c Mỗi máy phát điện có hai phận phần cảm phần ứng d Một cách tạo suất điện động cảm ứng máy phát điện tạo từ trường quay vòng dây đặt cố định 106/ Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều gây ba suất điện động có tần số, biên độ lệch pha : 3 2  3 d c a b 107/ Điều sau sai nói cấu tạo máy biến áp : a Các cuộn dây thường làm đồng để có điện trở nhỏ cách điện với lõi b Hai đầu cuộn dây quấn lõi sắt có số vòng khác c Hai đầu cuộn dây có nhiều vòng nối với nguồn điện xoay chiều, hai cuộn dây có vòng nối với tải tiêu thụ d Lõi làm thép kỹ thuật điện ghép cách điện với 108/ Trong động không đồng ba pha, từ trường quay tạo thành cách : a cho ba dòng điện pha vào cuộn dây b cho ba dòng điện pha vào ba cuộn dây giống c dùng động để quay nam châm bên động d cho dòng điện ba pha vào ba cuộn dây giống bố trí lệch 1/3 vòng tròn 109/ Khi truyền tải điện xa, điện áp nâng lên lần trước truyền hao phí tỏa nhiệt đường dây : a tăng lần b tăng 25 lần c giản 25 lần d giảm lần 110/ Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, stato gồm : a ba cuộn dây riêng rẽ, giống hệt đặt song song b ba cuộn dây giống hệt quấn lõi sắt, đặt lệch nha 1200 vòng tròn mắc nối tiếp với c ba cuộn dây riêng rẽ, giống hệt quấn ba lõi sắt, đặt lệch nhau1200 vòng tròn d ba cuộn dây giống hệt quấn lõi sắt, đặt lệch nha 1200 vòng tròn mắc song song với 111/ Nếu máy phát điện có p cặp cực, rơto quay với tốc độ n vòng/giây tần số suất điện động máy tạo : Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 60 np f  f  60np b f  np d np c 60 a 112/ Về cấu tạo, stato động không đồng ba pha gồm : a ba nam châm điện bố trí lệch 1/3 vòng tròn b ba cuộn dây giống quấn ba lõi sắt bố trí lệch 1/3 vòng tròn mắc nối tiếp với c ba cuộn dây giống quấn ba lõi sắt bố trí lệch 1/3 vòng tròn mắc song song với d ba cuộn dây giống quấn ba lõi sắt bố trí lệch 1/3 vòng tròn 113/ Trong câu sau đây, câu sai ? Trong động không đồng ba pha : a từ trường quay với tốc độ góc tần số góc dòng điện xoay chiều ba pha b công suất tiêu thụ điện công suất tiêu thụ ba cuộn dây stato cộng lại c stato gồm ba cuộn dây có số vòng khác quấn ba lõi sắt đặt lệch nhau1200 vòng tròn d hiệu suất động xác định tỷ số cơng hữu ích mà động sinh công suất tiêu thụ động 114/ Siêu âm âm có tần số: a nhỏ 20000Hz b lớn 16 Hz c lớn 16000Hz d lớn 20000Hz 115/ Đại lượng sau có giá trị lớn ảnh hưởng đến sức khoẻ thần kinh người a Biên độ âm b Mức cường độ âm c Âm sắc âm d Tần số âm 116/ Chọn câu đúng? a Tai người cảm nhận siêu âm hạ âm b Sóng âm sóng ngang c vận tốc truyền âm chất rắn nhỏ so với chất lỏng chất khí d Sóng âm khơng truyền môi trường đàn hồi mà truyền chân khơng 117/ Đặc điểm sau với nhạc âm? a Đồ thị dao động âm đường cong tuần hồn có tần số xác định b Tần số thay đổi theo thời gian c Có đồ thị ln hình sin d Biên độ dao động âm không thay đổi theo thời gian 118/ Trong chất liệu sau , chất liệu truyền âm a Gỗ b Bông c Nước d Thép 119/ Cường độ âm đại lượng đặc trưng cho: a Năng lượng âm b Năng lượng sóng âm truyền qua đơn vị diện tích (đặt vng góc với phương truyền âm) c Cơng suất sóng âm truyền qua đơn vị diện tích (đặt vng góc với phương truyền âm) d Độ to âm 120/ Điều sau nói cường độ âm? a Cường độ âm lượng sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian b Đơn vị cường độ âm ốt mét vng (W/m2) c Tai người khơng nghe âm có cường độ lớn giá trị 10W/m d Cường độ âm nhỏ mà tai người nghe 10-12 W/m 121/ Hai âm có độ cao : a tần số b biên độ bước sóng c biên độ d bước sóng 122/ Điều sau sai nói mức cường độ âm? f  Gia sư Tài Năng Việt a https://giasudaykem.com.vn Mức cường độ âm xác định công thức L(dB)  ln I , I0 cường độ âm chuẩn, I cường I0 độ âm xét b Mức cường độ âm đại lượng cho biết âm phát to hay nhỏ c Âm mạnh mà tai người nghe có mức cường độ âm 1300dB d Đơn vị mức cường độ âm đêxiben (dB) 123/ Đặc điểm sau không phù hợp với tượng sóng dừng cột khí ống? a Trong điều kiện thích hợp tần số âm chiều dài cột khí, xảy tượng cộng hưởng âm b Độ to âm vị trí ống c Có vị trí độ to âm lớn d Có vị trí âm tắt hẳn 124/ Đối với âm họa âm bậc dây đàn phát thì: a tần số âm lớn gấp đôi tần số họa âm bậc b tốc độ âm lớn gấp đôi tốc độ họa âm bậc c họa âm bậc có cường độ lớn cường độ âm d tần số họa âm bậc lớn gấp đôi tần số âm 125/ Hiện tượng sóng dừng âm cột khí thực chất kết của: a giao thoa sóng âm truyền tới sóng phản xạ b q trình dao động mạnh phân tử khí c qúa trình lan truyền truyền lượng âm d trình tăng mức cường độ âm đến giá trị lớn 126/ Sóng ngang truyền mơi trường ? a Lỏng khí b Khí rắn c Rắn mặt môi trường lỏng d Rắn , lỏng khí 127/ Chọn phát biểu : a Sóng âm truyền khơng khí với vận tốc nhỏ chân khơng b Vận tốc truyền âm không phụ thuộc nhiệt độ c Sóng âm truyền nước với vận tốc lớn khơng khí d Sóng âm khơng thể truyền vật cứng đá , thép 128/ Điều sau sai nói độ cao âm? a Trong âm nhạc, nốt đồ, rê, mi, pha son, la, si ứng với âm có độ cao tăng dần b Độ cao âm có liên quan đến đặc tính vật biên độ c Những âm trầm có tần số nhỏ d Âm bổng tần số lớn 129/ Tìm phát biểu sai : a Sóng âm truyền nước với vận tốc lớn khơng khí b Về chất vật lí , sóng âm , sóng siêu âm sóng hạ âm giống c Sóng siêu âm sóng mà tai người lồi vật khơng cảm thụ d Dao động âm có tần số miền 16Hz đến 20000Hz 130/ Tạp âm dao động âm có: a biên độ lớn b tần số lớn c biên độ biến thiên điều hòa theo thời gian d đồ thị dao động âm đường cong khơng tuần hồn, khơng có tần số xác định 131/ Sóng dọc truyền môi trường ? a Rắn mặt mơi trường lỏng b Khí rắn c Lỏng khí d Rắn , lỏng khí 132/ Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước thì: a Bước sóng khơng thay đổi b Bước sóng giảm c Tần số khơng thay đổi d Chu kì tăng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 133/ Sóng âm khơng truyền qua: a chất khí b chất lỏng c chất rắn d chân không 134/ Sở dĩ nghe nhạc cụ phát đoạn nhạc độ cao ta phân biệt tiếng nhạc cụ chúng khác về: a biên độ b âm sắc c tần số d cường độ âm 135/ Cảm giác âm phụ thuộc vào yếu tố sau đây? a có nguồn âm b nguồn âm tai người nghe c có mơi trường truyền âm d có tai người nghe 136/ Chọn câu : a Âm phát từ nguồn âm có đường biểu diễn đường dạng sin b Âm sắc đặc tính sinh lí âm giúp ta phân biệt âm biên độ c Âm sắc hình thành dựa tần số biên độ d Các nguồn âm phát âm tần số f tạo âm sắc giống 137/ Tìm phát biểu sai : a Âm sắc đặc tính sinh lí âm dựa tần số biên độ b Tần số thấp âm trầm I c Mức cường độ âm tính theo cơng thức : L(dB)  10 lg I0 d Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy to 138/ Chọn câu a Biên độ sóng điểm khơng gian khoảng cách đỉnh cao thấp sóng điểm b Khi sóng truyền đi, phần tử môi trường bị theo c Khi sóng truyền đi, tần số phần tử xa nguồn phát sóng nhỏ d Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì 139/ Sóng a dao động lan truyền môi trường b dao động điểm môi trường c truyền chuyển động phần tử môi trường d dạng dạng chuyển động đặc biệt môi trường 140/ Điều sau chưa xác nói bước sóng ? a Bước sóng quãng đường mà pha dao động lan truyền chu kì dao động b Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng dao động pha c Bước sóng khoảng cách hai đỉnh sóng liên tiếp hệ thống sóng d Bước sóng qng đường mà sóng truyền chu kì dao động sóng 141/ Chọn câu a Khi sóng học truyền đi, phần tử môi trường liên tục bị kéo chuyển động theo b Khi sóng học truyền đi, phần tử xa tâm dao động có biên độ giảm c Sóng học truyền nhờ chuyển động phần tử mơi trường liên tục d Sóng học dao động học lan truyền môi trường liên tục 142/ Trên phương truyền sóng, hai điểm dao động pha với gần cách khoảng a hai lần bước sóng b bước sóng c số nguyên lần bước sóng d nửa bước sóng 143/ Khi sóng học truyền a thời điểm, điểm cách bước sóng ln có li độ b điểm cách nguồn sóng số lể lần nửa lần bước sóng dao động vng pha với nguồn sóng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c điểm cách bước sóng dao động pha với d điểm xa nguồn sóng có chu kì nhỏ 144/ Vận tốc truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào a bước sóng tần số sóng b chất mơi trường tần số sóng c tính đàn hồi mật độ mơi trường ( chất môi trường) d chất mơi trường bước sóng 145/ Một người ngồi câu cá bờ sơng nhận thấy có sóng nước di qua trước mặt khoảng thời gian 8s, khoảng cách sóng liên tiếp 1m Chu kì dao động phần tở nước a 0,8s b 2,4s c 2s d 1,6s 146/ Con lắc lò xo có khối lượng m dao động điều hòa theo phương trình x=Acos(ωt+φ) Thơng tin sau sai? a Cơ không thay đổi theo thời gian b Biểu thức Wt  m A2 cos (t   ) 1 c Biểu thức W  m A2 d Biểu thức động Wd  m A2 sin (t   ) 4   147/ Một vật chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình: x  5sin(10t  )  5sin(10t  )(cm) Thông tin sau sai? a Chuyển động vật dao động điều hòa b Pha ban đầu dao động tổng hợp:φ=-π/6 c Tần số góc dao động tổng hợp ω=10rad/s d Biên độ dao động tổng hợp: A=10cm 148/ Trong dao động tắt dần, đại lượng giảm theo thời gian? a Biên độ vận tốc cực đại b Li độ vận tốc cực đại c Động d Vận tốc gia tốc  149/ Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương có biểu thức x  8, 7cos(6 t  )(cm) Nếu  biểu thức dao động thứ x1  5cos(6 t  )(cm) , dao động thứ hai có biểu thức: 2 2 x2  5cos(6 t  )(cm) a x2  13, cos(6 t  )(cm) b 3 2 2 x2  3, cos(6 t  )(cm) x2  5cos(6 t  )(cm) 3 c d 150/ Khi lắc lò xo dao động điều hoà , biên độ dao động lắc phụ thuộc vào : a Năng lượng truyền cho vật ban đầu b Khối lượng vật nặng độ cứng lò xo c Cách chọn gốc toạ độ gốc thời gian d Vị trí ban đầu vật nặng 151/ Chọn câu sai Đối với dao động điều hoà: a Năng lượng dao động phụ thuộc cách kích thích ban đầu b Thời gian vật từ biên sang biên 0,5 T c Vận tốc đạt giá trí cực đại vật qua VTCB d Lực hồi phục đạt giá trị cực đại vật qua VTCB 152/ Trong dao động điều hòa x=cos(ωt+φ), đại lượng đạt giá trị cực đại góc pha 3,5π? a Gia tốc vận tốc b Lực li độ c Lực vận tốc d Động vận tốc Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 153/ Năng lượng dao động lắc lò xo giảm lần : a Biên độ giảm lần b Khối lượng vật nặng giảm lần c Độ cứng lò xo tăng lần d Khối lượng vật nặng giảm lần 154/ Con lắc lò xo có độ cứng k treo vật khối lượng m Khi vật dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω có biểu thức: 1 1 W= m 2 A2 W=  A2 W= k A2 W= kA2 2 2 a b c d 155/ Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω biến thiên tuần hồn với tần số góc là: a ω b ω/2 c 2ω d 4ω 156/ Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A tác dụng ngoại lực F=F0 cosωt Kết luận sau sai? k 2 t T m b  a Phương trình dao động lắc Vật dao động điều hòa với chu kì c Vận tốc cực đại vật vmax =ωA d A tỉ lệ với F0 157/ Ba lắc dao động ba mơi trường nước, dầu khơng khí Sắp xếp sau với thứ tự giảm dần thời gian dao động tắt dần chúng mơi trường đó? a Dầu-Khơng khí-Nước b Dầu-Nước-.Khơng khí c Nước-Dầu-Khơng khí d Khơng khí-Nước-Dầu 158/ Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng m=0,5kg treo vào đầu sợi dây dài l=2m,ở nơi có g=10m/s2 Bỏ qua ma sát Con lắc dao động với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng α0 =600 Tốc độ lực căng vị trí có α=300 là: a v=14,6 m/s; T=3,99 N b v=3,82 m/s; T=7,98 N c v=3,82 m/s; T=3,99 N d v=14,6 m/s; T=7,98 N 159/ Khi tổng hợp hai dao động, li độ dao động tổng li độ hai dao động hợp thành khi: a hai dao động hợp thành có tần số b hai dao động hợp thành thực phương c hai dao động hợp thành có pha ban đầu d hai dao động hợp thành có biên độ 160/ Hai dao động điều hòa x1 x2 có A, ω có pha ban đầu khác Biết φ2 =φ1 +π/2 Kết luận sau sai? a Dao động tổng hợp có biên độ A b Dao động tổng hợp nhanh pha dao động x1 x  A cos c d Dao động x2 nhanh pha dao động x1 góc π/2 Dao động tổng hợp có tần số góc 2ω Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 161/ Trên hình T.12 véc tơ biểu diễn dao động điều hòa có tần số góc ω A π/3 x T.12 O Phương trình dao động là: 5 x  A cos(t  ) a b   x  A cos(t  ) x  A cos(t  ) d c 162/ Dao động tắt dần dao động có: a động giảm theo thời gian b giảm theo thời gian c li độ giảm theo thời gian d biên độ giảm dần theo thời gian 163/ Chọn câu a Trong dao động tắt dần, chu kì tần số hai đại lượng giảm theo thời gian b Trong mơi trường có lực cản nhau, biên độ lắc giảm c Với hệ số lực cản khơng đổi, dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo quy luật hàm số mũ thời gian d Con lắc dao động mơi trường có lực cản lớn thời gian dao động tắt dần kéo  x  cos(20t- )(cm) dài.164/ Một vật dao động điều hồ theo phương trình Vận tốc chất điểm động có độ lớn : 10 2(cm / s) d a 10 (cm/s) b 4,5 (cm/s) c 20 (cm/s) 5 x  A cos(t  ) 165/ Con lắc lò xo có m = 0,4 kg ; k = 160 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng Khi li độ cm vận tốc vật 40 cm/s Năng lượng dao động vật : a 1,6 J b 0,064 J c 0,64 J d 0,032 J 166/ Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng: a làm cho tần số dao động không giảm b làm cho động vật tăng lên c bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng d làm cho li độ dao động không giảm xuống 167/ Nếu bỏ qua lực cản lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc riêng ω0 Trong mơi trường có hệ số lực cản η, lắc dao động theo phương trình   0   x  A0e   2m t sin(t   ) , tần số góc 4m , m khối lượng lắc, A φ xác định điều kiện ban đầu Kết luận sau đúng? a Hệ số lực cản η lớn thời gian dao động dài b Biên độ dao động giảm dần theo quy luật hàm số mũ thời gian c Hệ số lực cản η lớn tần số góc dao động gần với tần số góc riêng hệ Gia sư Tài Năng Việt d https://giasudaykem.com.vn Con lắc có khối lượng lớn biên độ giảm nhanh 168/ Con lắc lò xo dao động điều hòa có động biến thiên tuần hồn với chu kì T Thông tin sau sai? a Tần số góc dao động 4π/T b Thế biến thiên tuần hồn với chu kì 2T c Chu kì dao động T/2 d Cơ số 169/ Trong câu sau đây, câu sai? a Khi có ma sát dao động tự tắt dần b Dao động cưỡng xảy tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số tần số riêng dao động tự hệ c Khi có ma sát, dao động cưỡng lúc ổn định dao động điều hòa d Dao động tự xảy tác dụng nội lực có tần số xác định 170/ Trường hợp sau đây, tắt dần dao động có lợi? a Quả lắc đồng hồ b Con lắc lò xo phòng thí nghiệm c Sự rung cầu ô tô chạy qua d Khung xe ô tô sau qua chỗ đường gồ ghề 171/ Trong dao động cưỡng lắc, tượng cộng hưởng xảy ngoại lực tuần hồn có: a biên độ lớn b tần số góc tần số góc riêng dao động tắt dần c tần số lớn d pha ban đầu 172/ Chọn câu a Dao động tắt dần dao động có biên độ ln không b Nguyên nhân dao động tắt dần lực cản môi trường sinh công âm làm giảm lượng vật c Trong dao động tắt dần, vật dao động khơng có vị trí cân xác định d Dao động tắt dần lâu lực cản môi trường lớn 173/ Trong dao động cưỡng bức, với ngoại lực tác dụng, tượng cộng hưởng rõ nét nếu: a dao động tắt dần có tần số riêng lớn b ma sát tác dụng lên vật dao động nhỏ c dao động tắt dần có biên độ lớn d dao động tắt dần pha với ngoại lực tuần hoàn 174/ Chọn câu a Dao động cưỡng có cộng hưởng tần số góc ngoại lực phải có giá trị lớn b Dao động cưỡng ln có pha ban đầu c Dao động trì xảy tác dụng ngoại lực, ngoại lực điều khiển để có biên độ biên độ dao động tự hệ d Dao động cưỡng dao động xảy tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ω 175/ Trong dao động lắc lò xo, nhận xét sau sai? a Lực cản môi trường nguyên nhân làm cho dao động tắt dần b Tần số dao dộng cưỡng tần sơ ngoại lực tuần hồn c Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn d Tần số dao dộng riêng phụ thuộc vào đặc tính hệ 176/ Đặc điểm sau không với dao động cưỡng bức? a Biên độ dao động phụ thuộc vào biên độ ngoại lực b Biên độ dao động đạt cực đại tần số góc ngoại lực tần số góc riêng hệ c Dao động ổn định vật dao động điều hòa d Tần số dao động ln có giá trị tần số ngoại lực 177/ Chọn câu trả lời Dao động tự : a Có pha ban đầu biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động , không phụ thuộc vào yếu tố bên Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b Có chu kì biên độ phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động , khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi c Có chu kì lượng phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động , khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi d Có chu kì tần số phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động , không phụ thuộc vào yếu tố bên   178/ Tổng hợp hai dao động: x1  a cos(t  ) x2  a cos(t  ) dao động có: 3 a x  cos t x  a cos t d x 0 a x  2a cos t b c   179/ Một vật chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình: x  3cos(4 t  )  8sin(4 t  ) Thông tin sau sai? a Tần số góc dao động tổng hợp ω=8π b Biên độ dao động tổng hợp: A=7cm 4, c Pha ban đầu dao động tổng hợp thỏa mãn: tan   d Chuyển động vật dao động điều hòa 180/ Chọn câu Năng lượng vật dao động điều hoà : a Bằng với động vật vật có li độ cực đại b Tỉ lệ với biên độ dao động c Bằng với vật vật qua vị trí cân d Bằng với vật vật có li độ cực đại 181/ Trong dao động cưỡng lắc, có cộng hưởng thì: a tần số góc ngoại lực nhỏ so với tần số góc riêng dao động tắt dần b biên độ A dao động đạt giá trị cực đại c tần số góc ngoại lực lớn so với tần số góc riêng dao động tắt dần d biên độ A dao động gấp đôi biên độ ngoại lực 182/ Hai dao động điều hòa phương, tần số, có độ lệch pha  Biên độ dao động A1 A2 Biên độ A dao động tổng hợp có giá trị a lớn A1 + A2 b nhỏ A1  A2 ( A1  A2 ) c nằm khoảng từ đến A1 + A2 d 183/ Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động a với tần số lớn tần số dao động riêng b với tần số nhỏ tần số dao động riêng c với tần số tần số dao động riêng d mà không chịu ngoại lực tác dụng 184/ Phát biểu sau sai nói dao động học a Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ b Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản môi trường c Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ d Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ 185/ Điều sau nói dao động cưỡng bức? A1  A2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Dao động cưỡng dao động trì nhờ tác dụng ngoại lực tuần hoàn b Tần số góc dao động cưỡng ln giữ giá trị tần số góc riêng hệ c Biên độ dao động cưỡng giảm dần theo quy luật hàm số mũ thời gian d Dao động cưỡng có chu kì chu kì riêng hệ 186/ Một lắc đơn dài 0,5 m treo nơi có g = 9,8 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc   300 thả không vận tốc ban đầu Vận tốc vật động hai lần : a 2,38 m/s b 0,88 m/s c 1,28 m/s d 3,14 m/s 187/ Chọn câu Khi tăng khối lượng vật nặng lắc đơn lên lần : a Biên độ dao động lắc giảm lần b Chu kì dao động nhỏ lắc tăng lần c Năng lượng dao động lắc tăng lần d Tần số dao động lắc không đổi 188/ Trong câu sau đây, câu sai? a Trong dao động trì, lượng cung cấp cho hệ không làm thay đổi chu kì riêng b Dao động lắc đồng hồ dao động trì c Trong dao động tắt dần, biên độ giảm bậc hai d Trong dao động tắt dần, vận tốc giảm bậc hai 189/ Móc vào lò xo treo thẳng đứng vật sắt có khối lượng 1kg lò xo dãn 0,5cm Đặt vật nam châm điện ni dòng xoay chiều có tần số f Lấy g=10m/s2 Vật dao động mạnh f là? a 50Hz b 71,2Hz c 22Hz d 7,12Hz 190/ Con lắc lò xo có m = kg , dao động điều hồ theo phương ngang Khi vật có vận tốc v = 10 cm/s động Năng lượng dao động vật : a 0,03 J b 0,00125 J.c 0,04 J d 0,02 J 191/ Chọn câu Pha ban đầu dao động điều hoà : a Phụ thuộc lượng truyền cho vật vật dao động b Phụ thuộc vào cách chọn gốc toạ độ gốc thời gian c Phụ thuộc vào cách kích thích vật dao động d Cả ba câu 192/ Vật dao động điều hoà , câu sau đúng? a Khi vật vị trí cân vận tốc cực đại , gia tốc không b Khi vật qua vị trí cân vận tốc không , gia tốc không c Khi vật vị trí biên vận tốc khơng , gia tốc không d Khi vật vị trí cân vận tốc cực đại , gia tốc cực đại 193/ Vật dao động điều hoà, thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ cực đại 0,1 s Chu kì dao động vật : a 0,2s b 0,1s c 0,4s d 0,5s 194/ Khi vật dao động với li độ x, chu kì T, biên độ A thì: 2 2 vmax  A amax  A T T a vân tốc cực đại có độ lớn b gia tốc cực đại 4 a   x T c phương trình dao động x = A cos ω(t +φ) d gia tốc vật 195/ Trong 10s vật thực 40 dao động điều hòa Thơng tin sau sai? a Chu kì dao động vật 0,25s b Trong 0,5s vật quãng đường lần biên độ c Chỉ sau 10s trình dao động vật lặp lại cũ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d Tần số dao động Hz 196/ Dao động điều hòa có chu kì T=0,50s biên độ 20mm Vận tốc cực đại dao động là: a vm = 2π cm/s b vm = π cm/s c vm = 8π cm/s d vm = 4π cm/s 197/ Một lắc dao động với phương trình : x  5sin 4 t (cm) Tìm phát biểu sai : a Pha ban đầu φ=0 b Biên độ A=5cm c Chu kì T=0,5s d Tần số góc ω=4π rad/s 198/ Một vật có khối lượng 1kg treo vào đầu lò xo làm lò xo dãn 50mm Lấy g=9,8 m/s2 Độ cứng lò xo là: a k=1,96N/m b k=49N/m c k=0,2 N/m d k=196N/m 199/ Khi lắc lò xo dao động lực hồi phục: a số b cân với lực đàn hồi lò xo c có cường độ tỉ lệ với li độ ngược chiều với li độ d cân với trọng lực vật 200/ Hai lò xo có dộ cứng k1 = 30 N/m k2 = 60 N/m ghép nối tiếp Độ cứng tương đương hệ lò xo : a 20 N/m b 45 N/m c 90 N/m d 30 N/m ... điều hoà , câu sau đúng? a Khi vật vị trí cân vận tốc cực đại , gia tốc không b Khi vật qua vị trí cân vận tốc không , gia tốc không c Khi vật vị trí biên vận tốc khơng , gia tốc không d Khi... d mà không chịu ngoại lực tác dụng 184/ Phát biểu sau sai nói dao động học a Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ b Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng không phụ... nhau 1200 vòng tròn d hiệu suất động xác định tỷ số cơng hữu ích mà động sinh công suất tiêu thụ động 114/ Siêu âm âm có tần số: a nhỏ 2000 0Hz b lớn 16 Hz c lớn 16000Hz d lớn 2000 0Hz 115/ Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 câu hỏi trắc nghiệm môn lý ôn thi đại học , 200 câu hỏi trắc nghiệm môn lý ôn thi đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay