Đề mẫu 3 HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 file word có lời giải chi tiết

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:04

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sở giáo dục đào tạo Trờng thpt Bài kiểm tra học kì năm học 2010-2011 Môn vật lí Thời gian làm bài: 45 phút đề Câu (2 điểm): a Hiện tợng giao thoa gì? Nêu ®iỊu kiƯn ®Ĩ cã giao thoa cđa hai sãng c¬ học? b Giả sử mặt nớc có hai nguồn sóng đồng phát sóng với bớc sóng Một điểm M mặt nớc cách hai nguồn khoảng d1, d2, với k số nguyên Viết biểu thøc ®iỊu kiƯn cđa hiƯu ®êng trun sãng theo  để điểm M dao động với biên độ cực đại, cực tiểu Câu 2: (2 điểm): Máy biến áp gì? Hoạt động theo nguyên tắc nào? Viết công thức vỊ m¸y biÕn ¸p lÝ tëng? Dïng m¸y biÕn ¸p việc truyền tải điện có lợi gì? Câu (3 điểm): Cho mạch điện xoay chiều AB, gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm có độ tự cảm L= (H), nối tiếp đoạn mạch MN chứa điện trở R=50 (), nối tiếp đoạn mạch NB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi đợc nh hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u=120cos(100t) (V) 103 Víi C=C1= (F) L R C 5 A M N a Viết biểu thức cờng độ dòng điện mạch b Tính công suất điện tiêu thụ mạch điện Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C2 cho điện áp uAN hai đầu đoạn mạch AN lệch pha 0,5 so với điện áp u hai đầu đoạn mạch Tính điện dung C2 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN Câu (3 điểm): Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lợng m=100 (g) lò xo có khối lợng không ®¸ng kĨ, cã ®é cøng k=40 (N/m) KÐo vËt theo phơng thẳng đứng xuống phía dới vị trí cân đoạn (cm) thả nhẹ cho vật dao động điều hoà Chọn gốc toạ độ O trùng với vị trí cân bằng, trục Ox có phơng thẳng đứng, chiều dơng chiều vật bắt đầu chuyển động, gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân lần Lấy g=10 (m/s2) a Viết phơng trình dao động vật b Tính độ lớn vận tốc cực đại vật dao động lắc c Tính lực đàn hồi lò xo tác dụng vào vật vị trí vật có li độ x=+2cm Hết Họ tên học sinh: Líp : http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word B Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu (2 điểm) (2 điểm) (3 điểm) Đáp án thang điểm đề đáp án a + Hiện tợng giao thoa tợng hai hay nhiều sóng gặp tạo thành gợn sóng ổn định + Điều kiện để sóng giao thoa đợc với nhau: Các sóng sóng kết hợp (cùng phơng, tần số, có độ lệch pha không đổi) b Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại: d2-d1=k Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại: d2-d1=(2k+1) + Máy biến áp thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số + Nguyên tắc hoạt động tợng cảm ứng điện từ U N I + C«ng thøc :   U1 N1 I + Dïng m¸y biÕn ¸p trun tải điện giảm đợc hao phí điện ®¸ng kĨ + ZL=L=100 + ZC= =50 C1 + Z1= R  ( ZL  ZC ) =100 ®iĨm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 U  1,2 A Z1 Z  ZC  + tanφ1= L  φ1=  R  + φi=φu-φ1=6 0,25 + I1=  a biểu thức dòng điện: i=1,2 cos(100t- ) (A) b C«ng suÊt: P=I R=72 =124,7(W) 0,25 0,25 0,25 U AN UL 0,25 O UR Ta có giải đồ véctơ nh hình vẽ Từ giản đồ vÐc t¬ ta cã: UC2  U2  U2R  U2L  ZC  I 0,25 R  Z2L 102 =175C2= (F) ZL 175 Khi ®ã ta cã ZAN= R  ZL =50 =132,3() Z2= R  ( ZL  ZC ) =25 21 =114,56() I2= 0,25 U UC U 120  Z2 25 21 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,25 0,25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 (3 điểm) Vậy UAN=I2ZAN= 80 (V)=138,56 (V) a Phơng trình dao động có dạng: x=Acos(t+) k + = =20(rad/s) m 0,25 0,25 v =3cm 2 + Khi t=0 th× x=0, v>0 suy φ=-0,5π (rad) VËy x=3cos(20t-0,5π) (cm) b Vận tốc cực đại : vmax=A=60cm/s Cơ năng: W=0,5kA2=0,018J c Ta cã: l0= mg =2,5.10-2 m k F=k(l0-x)=40(2,5-2).10-2=0,2N + A= x Sở giáo dục đào tạo hải dơng Trờng thpt kẻ sặt 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài kiểm tra học kì năm học 2010-2011 Môn vật lí Thời gian làm bài: 45 phút đề Câu (2 điểm): Sóng học gì? Sóng ngang cho ví dụ? Sóng dọc cho ví dụ? Nêu khái niệm bớc sóng? Câu (2 điểm): Dao động cỡng gì? Biên độ dao động cững phụ thuộc vào yếu tố nào? Trong dao động cỡng xảy tợng đặc biệt gì? Nêu điều kiện để xảy tợng đó? Câu 3: (3 điểm): Cho mạch điện xoay chiều AB, gồm đoạn mạch AM chứa điện trở R=100 () nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi đợc, nối tiếp đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung 104 C= (F) nh hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u=200cos(100t) (V) 2 R L C 1 Víi L= (H) A M a Viết biểu thức cờng độ dòng điện mạch điện áp uAM hai đầu đoạn mạch AM b Tính công suất điện tiêu thụ mạch điện Tìm giá trị độ tự cảm L để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Tính giá trị cực đại Câu 4: (3 điểm): Một lắc đơn gồm sợi dây mảnh, nhẹ có chiều dài l=1 (m) vật nhỏ có khối lợng m=100 (g), dao động nơi có gia tốc trọng trờng g=2=10 (m/s2) Kéo vật khỏi vị trí cân góc 1=50 buông nhẹ, bỏ qua lực cản ma sát Chọn trục toạ độ cong có gốc vị trí cân vật, chiều dơng hớng vị trí thả vật, gốc thời gian lúc thả vật a Tính chu kì lắc dao động với góc lệch nhỏ b Viết phơng trình dao động lắc theo li độ cong c Tính lắc d Tính độ lớn vận tốc vật góc lệch sợi dây vật có động http://dethithpt.com Website chuyờn thi – tài liệu file word B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 HÕt Họ tên học sinh: Lớp : Câu (2 điểm) (2 điểm) (3 điểm) Đáp án thang điểm đề đáp án + Sóng dao động lan truyền môi trờng vật chất + Sóng ngang có phơng dao động phần tử vật chất vuông góc với phơng truyền sóng Ví dụ sóng nớc + Sóng dọc có phơng dao động phần tử vật chất trùng với phơng truyền sóng Ví dụ sóng âm truyền không khí + Bớc sóng quãng đờng sóng truyền đợc chu kì + Dao động cỡng dao động đợc trì ngoại lực biến thiên tuần hoàn + Biên độ dao động cỡng phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số lực cỡng tần số riêng vật + Trong dao động cỡng xảy tợng đặc biệt tợng cộng hởng? + Điều kiện để xảy tợng flực cỡng bức=friêng + ZL=L=100 + ZC= =200 C + Z= R  ( ZL  ZC ) =200 U0 1A Z a * Biểu thức dòng điện: Z ZC  + tanφ= L  φ= R  + φi=φu-φ=  i=cos(100πt+ ) (A) * BiÓu thức điện áp uAM: + I0= + ZAM= R  ( ZL ) =200 () + U0AM=IZAM=200(V) Z  + tanφ= L   φ= R http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ®iĨm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369    + φU=φi+φ= + = 6  + uAM=200cos(100πt+ ) (V) b C«ng suÊt: P=I R=100 =173(W) Ta cã UL=IZL= U R  ( Z L  ZC ) 2 U ZL  R  Z  Z L ZC  Z 2 L C ZL = U 1 (R  ZC2 )  2ZC 1 ZL ZL 0,25 0,25 1 + §Ỉt R2+ ZC2 =a, -2ZC=b, 1=c, =x, y= (R  ZC2 )  2ZC  =ax2+bx+c, ta ®ỵc UL= ZL ZL ZL U ax  bx c 0,25 + Để (UL)max ymin: ymin=+ Vậy (UL)max= (3 ®iĨm) 4Z  4(R  Z ) R - 2Z Z  b ==- C = C  2 , x=- hay 2 4a 2a Z L 2( R  Z C ) R  Z C R  ZC R  ZC C 2 C U R  ZC2 R  ZC2 3,5 =216 (V) ZL= =350 ()  L= (H)  ZC R =2 (s) g b Phơng trình dao ®éng cã d¹ng: s=Acos(t+φ) g + = =π(rad/s)   100 + Toạ độ ban đầu s1=l1=100.5 = =8,73 (cm) 180 36 a Chu k×: T=2  v 100 = =8,73 (cm) 2 36 + Khi t=0 th× s=A, v=0 suy φ=0 (rad) VËy s=8,73cos(t) (cm) b C¬ năng: W=0,5m2A2=3,8 (mJ) c Ta có Wđ=Wt=0,5W W Vận tốc: v= =0,195 (m/s) m A= s12  Gãc lÖch : = 0,25 W =0,062 (rad)=3,530 mg http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 ... c Ta có: l0= mg =2,5.1 0-2 m k F=k(l0-x)=40(2, 5-2 ).1 0-2 =0,2N + A= x  Së giáo dục đào tạo hải dơng Trờng thpt kẻ sặt 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài kiểm tra học kì năm học 201 0-2 011 Môn vật lí... vận tốc vật góc lệch sợi dây vật có động http://dethithpt.com Website chuyờn thi ti liu file word B Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79 .36 9 Hết Họ tên học sinh:... ZAN= R  ZL =50 = 132 ,3( ) Z2= R  ( ZL  ZC ) =25 21 =114,56() I2= 0,25 U UC U 120  Z2 25 21 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 0,25 0,25 Tải file Word website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề mẫu 3 HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 file word có lời giải chi tiết , Đề mẫu 3 HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2010 2011 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay