Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT bình thuận hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:03

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 01 trang) Bài 1.(4 điểm) Tính điện trở đoạn mạch (như hình vẽ) dòng điện: a Vào A D b Vào A E Biết điện trở hai nút liên tục r Bài 2.(4 điểm) Một học sinh sử dụng điện trở, vôn kế, ampe kế mắc vào nguồn điện theo sơ đồ sau (như hình vẽ): Khi đo thu số vôn kế ampe kế U1 , I1 , U , I , U , I Hãy tính điện trở vôn kế ampe kế theo số đo Bài 3.(6 điểm) Vật sáng có chiều cao AB = h, đặt vng góc với trục thấu kính phân kì O1 có tiêu cự f = - 12cm, vật AB cách O1 đoạn 24cm Sau thấu kính O1 đặt thấu kính phân kì O2 đồng trục có tiêu cự f = - 30cm, khoảng cách O1O2  46cm Đặt thêm thấu kính hội tụ O có tiêu cự f đồng trục với hai thấu kính trên, khoảng O1O2 Người ta thấy có hai vị trí thấu kính hội tụ cách đoạn = 16cm ảnh AB qua hệ rõ nét M đặt sau O2 , cách O2 đoạn 15cm (như hình vẽ) a Tính tiêu cự f thấu kính hội tụ b Tính độ cao ảnh M Bài (6 điểm) Cho hệ bố trí hình vẽ: Tấm ván V có khối lượng m  1kg nối với vật có khối lượng m  1kg sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc cố định, khối lượng dây ròng rọc khơng đáng kể Trên ván V, điểm cao nhất, người ta đặt vật có khối lượng m  0, 2kg Thả tay cho m chuyển động lúc với thả cho m trượt ván V Tìm thời gian để m1 trượt khỏi ván Biết: Hệ số ma sát mặt tiếp xúc k = 0,2; chiều dài ván = 50cm; bỏ qua ma sát ròng rọc Lấy g  10 m / s http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN HƯỚNG DẪN GIẢI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Bài 1.(4 điểm) a Vào A D - Các đoạn mạch AB AF; BC FE; CD ED đối xứng qua trục đối xứng AD - Các đoạn mạch AB CD; BO OC; AF ED; FO OE đối xứng qua trục đối xứng xy Do đối xứng nói nên dòng điện qua đoạn mạch đối xứng có chiều hình vẽ Vì ta nhả nút O mà khơng làm thay đổi dòng điện qua đoạn mạch r.2r 2r 8r Ta có: RABCD  r   r  2r   r  2r 3 RAOD  2r 2.3 10    RAD 8r 2r 8r  RAD  0,8r b Vào A E - Các đoạn mạch AB DE; BC CD; BO OD; AO OE; AF FE đối xứng qua trục đối xứng FC, nên dòng điện chạy qua đoạn mạch - Nếu xét nút C (hoặc F) ta thấy dòng điện qua đoạn OC OF Vì ta nhả nút O mà khơng làm khơng làm thay đổi dòng điện mạch Ta có: 2r.2r RABDE  r   r  3r 2r  2r 1 1 33      RAE 2r 2r 3r 6r 3r  RAE   0, 75r 3r Bài 2.(4 điểm) Tính điện trở vơn kế ampe kế: Từ sơ đồ ta có: I  I2  I V  U1 U1  (1) R2 RV U  I ( RA  R2 ) (2) Ở sơ đồ 3: U  I RV U (3) RV  I3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (1), (2) (3) ta được: U U I  U1U I  U1U I RA  U I1 I  U1 I I Bài 3.(6 điểm) a Tính tiêu cự f thấu kính hội tụ Sơ đồ tạo ảnh: TKPKO1 TKPKO TKHTO AB  A1B1   A2 B2    A3 B3 d d/ d d / d d/ 1 2 3 Theo đề ta có: A1 B1 ảnh ảo qua O1 , vật thật cho thấu kính O tạo ảnh thật A2 B2 sau O2 Ảnh vật ảo cho O2 tạo ảnh thật rõ nét d f 24.(12) Ta có: d  24cm; f1  12cm nên d1/  1   8cm d1  f1 24  (12) d3/  15cm; f3  30cm nên d3  d3 f3 15.(30)   10cm d3  f 15  30 Suy khoảng cách từ vật A1 B1 đến A2 B2 là: L = + 46 + 10 = 64cm L2  64  16 Vậy f = = = 15cm 4L 4.64 b Tính độ cao ảnh M d / h Ta có: A1 B1  AB  d1 Từ hệ phương trình: d  d 2/  64 1   / 15 d d Ta được: d  24cm, d2/  40cm d  40cm, d2/  24cm + Ở vị trí thứ nhất: d 2/ 5 k1     nên A2 B2  A1B1  h d2 15 5 Vậy A3 B3  h  h 10 + Ở vị trí thứ hai: 3 k2   nên A2 B2  A1B1  h 5 15 Vậy A3 B3  h  h 10 10 Bài 4.(6 điểm) Tìm thời gian để m trượt khỏi ván Chọn hệ trục tọa độ 0x, 0y hình vẽ + m chịu tác dụng lực: Trọng lực P , Phản lực Q ván tác dụng, Lực ma sát F ván tác dụng - Trên trục 0x ta lập phương trình: F1cos30  Q1sin30   m1a1x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  0, Q1.0,866 – 0,5.Q1  0, a1x  a 1x  1, 634 Q1 (1) - Trên 0y ta lập phương trình: F1sin30  Q1cos30  P1  m1a1 y  0, Q1.0,5  0,866Q1  0, 2.10  0, a1 y F1  a y  10 – 4,83Q1 (2) + Tấm ván m2 chịu tác dụng lực: Trọng lực P2 , lực căng dây T, lực ma sát với mặt phẳng nghiêng F2 , lực ma sát vật m1 tác dụng F '  F1 , áp lực từ vật m1 tác dụng N1  Q1 , phản lực mặt phẳng nghiêng tác dụng Q2 - Trên trục 0x ta lập phương trình: Q1sin30  Tcos30  F2cos30  F1/ cos30  Q2 sin30  m2 a2 x  0,5Q1 0,866T – 0, 2.0,866(Q  P2cos30 ) – 0, 2.0,866Q1  0,5.(Q1  P2cos30 )  a2 x  0,5Q1  0,866T  0, 2.0,866(Q 8, 66)  0, 2.0,866Q1 0.5 Q 4, 33  a2 x  a2 x  0,866T  0,3464Q1  5,829 (3) - Trên 0y ta lập phương trình: Tsin30  Q2 cos30  N1cos30  F1/ sin30  F2 sin 30  P2  m2 a2 y  0,5T  (Q1  mgcos30 ).0,866 – Q1.0,866 – 0, Q1.0,5  0, 2(Q1  mgcos30 ).0,5 –10  a2 y  0, 5T  0,866 Q1 7, 49956 – 0,866Q1 0,1Q1 0,1Q 0,866 –10  a2 y  a2 y  0,5T  0, 2Q1  3,36644 (4) + Vật m3 chịu tác dụng hai lực: Trọng lực P3 lực căng dây T - Trên trục 0y, ta lập phương trình: T  P3  m3a3 y  a y  10 – T (5) Vì dây khơng giãn nên a2 a3 y có giá trị - Gia tốc vật m1 so với gốc tọa độ tính theo cơng thức: a1,0  a1,2  a2,0 ; ( a1,2 gia tốc m1 so với m2 ) a1,2  a1,0  a0,2 a1,2  a2,0  a1,0  (a2,0 ) a1,0 a2,0 ngược hướng Vậy: a1,2  a1,0  a2,0 Ta có: a(1,2) x  a1x  a2 x Cộng vế (1) (3), ta được: a (1,2) x  1, 2876Q1 5,829  0,866T a(1,2) y  a1 y  a2 y Cộng vế (2) (4), ta được: a (1,2) y  6,63356 – 5,03Q 0,5T Vì a nghiêng góc 30 nên a2 y  a2 sin 30  a2 y  0,5a2  a2  2a2 y  2(0,5T – 0, 2Q1 3,36644)  a2  T – 0, Q1  6, 73288   http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Về giá trị a2  a3 y  a3 So sánh gữa (5) (6), ta được: T  0, 2Q1  8,36644 a Ta có: (1,2) y  tan 30 a(1,2) x 6, 63356  5, 03Q1  0,5(0, 2Q1  8,36644)  = 0,577 1, 2876Q1  5,829  0,866(0, 2Q1  8,36644)  Q1  1,732 N Thay Q1  1,732 N vào (2), ta được: a1 y  10  4,83Q1  10  4,83.1, 732  1, 63444(m / s ) a1  2a1 y  2.1, 63444  3, 26888(m / s ) Thay Q1  1,732 N vào (4), ta được: a y  0,5(0, Q1  8,36644) – 0, 2Q1 3,36644 = 0,5(0,2 1,732 + 8,36644) – 0,2 1,732 - 3,36644 = 0,64358(m/s ) a2  2a2 y  2.0, 64358 1, 28716 (m / s ) Gia tốc vật m1 so với ván: a1,2  a1,0  a2,0  3, 26888  1, 28716  4,55604( m / s ) Thời gian vật m trượt qua ván là: t  2.0,5   0, 4685s a1,2 4,55604 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ...Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN HƯỚNG DẪN GIẢI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 201 4-2 015 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT Bài 1.(4... Từ sơ đồ ta có: I  I2  I V  U1 U1  (1) R2 RV U  I ( RA  R2 ) (2) Ở sơ đồ 3: U  I RV U (3) RV  I3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website... d d/ 1 2 3 Theo đề ta có: A1 B1 ảnh ảo qua O1 , vật thật cho thấu kính O tạo ảnh thật A2 B2 sau O2 Ảnh vật ảo cho O2 tạo ảnh thật rõ nét d f 24.( 12) Ta có: d  24cm; f1  12cm nên d1/  1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT bình thuận hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2014 2015 sở GDĐT bình thuận hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay