Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2013 2014 sở GDĐT quảng trị hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

6 15 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:02

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (4 điểm) 16 u A  u B  2cos40t(mm) C b ổ Xé â ù ằ ề í â bậ q ể M ệ ố M– M=75 ệ ố P – BP = 13,5cm ) í ậ ố yề b â bậ ự b) Gọ M’ ể ố x Mq ể ủ MM’ )N ể ng v b cự ại kính AB Tính khoảng cách ngắn nh t từ N ờng th Câu (4 điểm) Mạ LC í ự ệ ể ò ệ 8 -9 /4 ệ í bả ụ 2.10 C a) í ệ b) Và ể 75% ă ổ LC ự ữ ủ ây H ắ àb ò ệ bằ ? c) D ệ bể ễ q ây H Hãy bể Câu (5 điểm) C ệ Hình Đ ầ u AB  U cos(100t ) (V) là: 80 V 120 V ằ ệ ệ ệ ( ệ ầ V3 ệ y ố ầ ô ỉ ủ ự â bậ ( +2) y ự í ệ ự y ể P ự ể ò tâm A, bán ng AB ệ ự ả ă ự ụ ệ ờ í ệ ệ ệ ệ x y ề ỉ ầ ầ ờ ò ệ ụ ệ V1 ,V2 à ễ ể ố ể ủ q ô ô ô ) ô V1  ; V1 V2 ệ 2 a) Tính R, r, L, C U b) C ệ C y ổ - Hãy x ị -V bể ố ỉ ủ ủ ệ ô ệ ị C1 ể ố ỉ ủ ô V3 ự V ầ V http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu (4 điểm) M òx ệ ố = 100 N/ ố ô ể ằ ầ ữ ố ị ầ ò ắ ể ố = 0,5 kg (Hình 3) C ể ắ ể ố = 0,5 C ể ể ô ụ Ox ằ ể ố ị ữ òx ề í ể 1, m2 Dị ể ị í â bằ ò x bị é ả ẹ q ả ủ ô C ọ ố ả ậ )V ề ò ủ ể ả ú ô ắ L y ị í â bằ ủ ú ố ọ b) C ỗ ắ ể bị b ự é ạ N H ể ể bị ể ô ?N ị í ể ?V ủ ể ể Mố ẫ y ũ Câu (3 điểm) Q ả ầ (x ể ) ố = 20 ể O bằ ây ả ẹ ề L=10 Q ả ầ ằ â bằ = 50 q ả ầ ố yể ằ ậ ố = 10 = 10 / x y â q ả ầ S q ả ầ bậ ạ q O ò q ả ầ yể K ây ây O’ O  = 120 ả x (Hình 4) S q ả ầ 1q yq O’ ) í ậ ố ủ q ả ầ y b) Để q ả ầ ự ệ yể ò ả ố ể x ả bằ b ? L y = 10 / q ả ủ ô http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu a) G ả M ể b d  AM  BM  7,5cm  k ự (1) d '  AP  BP  13,5cm  (k  2) (2) Suy   3cm k = 2,5 Vậ ố yề v   f  0, 03.20  0, 6m / s  k  2,5 ; ự ể b) V M Số ể Số ể Để N Đề ệ ãy ự ể b ự à5 b ự ể b ự ầ d  d1  NA  NB = k ự ể ự ằ ốb ủ ề y â bậ MM’ í Số ể b ự ả l l 16 16   k    k    3 N ầ = NA  NB = 5  NB  16  5.3  1cm N A α x H B NA  x  NB2  x  AH  HB Đ NH = x  162  x  12  x  16  x  0,9995cm Câu a) C C ò ò ệ ệ i12  i 22  I02 D b) ể Kể ể ể ủ ủ + /4 ạ i1  I0 cos  t      i  I0 cos  t       I0 sin  t    2  (2) i1 2 T  0,5.106  s  q2  I 3 31  Wt  W  Li   LI02   i   42  ắ ể = t T t    s   0, 083  s  q y í 12 ả ể c) ể 2 q 22  I02  i 22  i12    (1) (2) Sử ụ ể (1) 2q 22  i 22  I02 M ệ í bả ò ệ ụ q  q cos  t      ẽ i  I0 cos  t     2  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  I0 8 2.103 2 2 rad    10 ;q    2.109 C 6 T 0,5.10 s  4.10     y t  i  I0 cos      I0         2 2  ị Hình 1,   Vậy q  2 cos  4.106 t   (nC) 2  Câu a) G ả ả U  40 U R  U1 sin  80  40(V)  R  R   20 I  UL  U2 /3  U3 /6 /3  UR  U1 U  40 U C  U1 sin  80  40 3(V)  Z C  C   20 3  C  92F I  U Rr U  60  120  60 3(V)  Z L  L   30 3  L  0,165H I  U R  U r  U sin  120  60(V)  U r  20(V )  r  10 U L  U sin U  I ( R  r )  ( Z L  Z C )  30  (10 )  40 (V ) UZ C b) Ta có: U C  IZ C  ( R  r )  (Z L  Z C ) 2  ể ă UC ự ( U (1) ( R  r )  Z L2 Z  L 1 ZC ZC bậ U= ủ 1/ ZC ) (R  r)  Z2L ZL 1  Z   40 3   C1 ZL ZC ZC1 (R  r)  ZL2 y U Cmax  Vậy ố (1) í ỉ ủ ô ủ U C bằ V3 80 3(V) ả ệ ệ ể U Câu a) P ệ ệ ệ ữ ầ ệ  U  U Cmax  U 2AB  - U (R  r)  Z2L  80 V Rr Chứng tỏ được: K ầ V2 /2 ị ự Cmax U AB U ầ ị lớn ệ ệ ữ 2 80    40  ụ ệ  120V   ầ V2: u  120 cos  100t    V  2  ề ò ủ ệ ậ ọ ụ ủ òx http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 P x  A cos  t    k 100   10 rad s m1  m 0,5  0,5  C ọ ố A cos   2    rad t  0; x  2cm; v0      x  2cos 10t    cm  A sin   A  2cm b) C ọ ệ q y ắ Hệ q y m1 m2 ày HQC q í o m1 yể ố K ị ụ ủ • • • O A B ự q í Lú ậ m2 ả yể ầ ềO ự q lên m2 ề ô ể bị ày yể ậ ầ ự q í ụ x é 2 O Theo ra, m2 ể ự q í 1 Fqt  m | a | 1  | m 22 x |   | x |   0, 02m  2cm m2 0,5.102 O Vì m2 Vậy m2 ả N y O2 T  t1    s  10 ậ ể  ậ ề ị íb à í ụ O 1 ể ả ậ x  A 'cos   ' t   '  ò k 100   10 rad ; A '  2cm s m1 0,5 '  x=2 x (+)  1, ta có:  x  t1   A 'cos 10 2t1   '     10 2t1   '    '  10    10  v  t1    A sin 10 2t1   '   Vậy    ủ  sau m2 x  2cos 10 2t    cm  Câu a) Gọ ậ ố q ả ầ S q ả ầ yể t b) Á 2h g ụ ị ậ bả q ả ầ ậ bị é   ệ ây 2 2 m s 2.5 10 m2 v0  m1v1  m v  m v0  m1v1  m v  v1  K q ả ầ kính R à 1, ố s  2h g v2  í ạ ậ bắ m2  v0  v  m1 ầ yể  110   ò  6m ậ s ố http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word b Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C ọ ố ị ă ậ bả ẫ ă ị í â bằ ậ 1ở ị í 1 m1v12  m1g  L   L  R  cos 180     R   m1u 2 m gR 1 m1v12  m1gL   m1u (1) 2 2 Để q ả ầ ự ệ yể ò ị í ọ ự bằ Thay (2) vào (1) ta có: R  Vậy ể q ả ầ yể ự â m1g  m1 q ỹ yể u  u  gR (2) R v12  3gL 36  30   0,3  m  2g 20 ò ả x  L  R  0,  m  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 201 3-2 014 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu a) G ả M ể b d  AM  BM  7,5cm ... = 120 ả x (Hình 4) S q ả ầ 1q yq O’ ) í ậ ố ủ q ả ầ y b) Để q ả ầ ự ệ yể ò ả ố ể x ả bằ b ? L y = 10 / q ả ủ ô http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word. .. http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word b Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C ọ ố ị ă ậ bả ẫ ă ị í â bằ ậ 1ở ị í 1 m1v12  m1g  L   L 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2013 2014 sở GDĐT quảng trị hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2013 2014 sở GDĐT quảng trị hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay