Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT long an vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:01

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ 12- THPT-Vòng Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề gồm 02 trang) Câu (3 điểm) Trên mặt bàn có vật B khối lượng m2 = 1kg nối với vật A khối lượng m1 = 500g sợi dây khơng dãn vắ qua ròng rọc có khối lượng khơng đáng kể Hệ số ma sát vật B mặt bàn   0, Bỏ qua ma sát ròng rọc Lấy g = 10m/s2 a) Buông cho hệ thống chuyển động Tìm gia tốc vật A, B lực căng dây? b) Cho bàn chuyển động thẳng đứng hướng xuống với gia tốc a0 Xác định a0 để: - Vật A chuyển động với gia tốc gia tốc lúc bàn đứng yên - Để vật B khơng trượt Câu 2(3 điểm) Cho ba bình thơng tích V1 , V2  2V1 ,V3  3V1 Ban đầu chứa lượng khí nhiệt độ T1  100 K p0  0,5atm Sau giữ ngun nhiệt độ bình một, nung bình hai lên đến 400K bình ba lên đến 600K (giữa bình có vách cách nhiệt) Tìm áp suất bình sau nung? Câu (3điểm) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cho ba điện tích điểm giống q  6.108 C đặt khơng khí ba đỉnh tam giác Xác định vị trí, dấu độ lớn điện tích q0 toàn hệ cân bằng? Câu (5 điểm) Cho đoạn mạch với R1  R2  R3  R4  R5  3, R6 biến trở, nguồn điện có suất điện động   5, 4V , tụ có C  10 F , vơn kế có điện trở lớn a) Cho R6  1 vơn kế 3,6V Tính r điện tích tụ? b) Xác định R6 để cơng suất R6 cực đại, tính cơng suất đó? Câu (3 điểm) Dùng ròng rọc có vành bán kính R2  R1 để kéo vật nặng khối lượng m = 50kg từ mặt đất lên cao 10m nhanh dần 2s bỏ qua ma sát Coi ròng rọc đĩa tròn có khối lượng M = 2kg Lấy g = 10m/s2 Hãy xác định độ lớn lực F? Câu (3 điểm) Đặt vật sáng AB vng góc với trục thấu kính cho ảnh A1B1 chiều nhỏ vật Nếu tịnh tiến vật dọc trục đoạn 30cm ảnh tịnh tiến 1cm Biết ảnh trường hợp đầu 1,2 lần ảnh sau dịch chuyển a) Đâu thấu kính gì? Tính tiêu cự thấu kính? b) Nếu đặt thêm thấu kính thứ hai có f2 = 60cm sát với thấu kính đồng trục thấy ảnh cách hệ thấu kính 30cm Xác định vị trí vật? Câu (2 điểm) Nêu cách đo hệ số ma sát trượt vật A mặt phẳng nghiêng mà dùng lực kế Biết mặt phẳng nghiêng không làm vật tự trượt http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT LONG AN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 12- THPT Câu Chọn chiều dương chiều chuyển động Chiếu lên chiều dương ta được: a) Vật A: m1 g  T  m1a Vật B: T   N  m2 a N  m2 g  m1 g   m2 g   m1  m2  a a m1 g   m2 g 2m   T  m1  g  a   N m1  m2 s Gia tốc: a1  a2  a  2m / s b) Vật A: m1 g  T  m1  a  a0  (1) Vật B: T  Fms  m2 a; N  m2  g  a0  (2)  T   m2  g  a0   m2 a Từ (1), (2) suy ra: m1 g   m2  g  a0   m1  a  a0   m2 a  a0  g  a Mà a  m1  m2 m1   m2 a1  1m / s  a0  5m / s 2 Để vật B không trượt a   a0  g  10m / s Câu Gọi m V khối lượng thể tích khí bình Lúc đầu: PV  m  RT1  P0  mRT1 V http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lúc sau: P  m RT m1 RT1 m2 RT2   3 V1   2V1    3V1  (1) m  m1  m2  m3 ;V  V1  V2  V3  6V1 Với m1 , m2 , m3 ,V1 ,V2 ,V3 khối lượng thể tích khí bình sau nung m 6m1 P 6   P0 m m1  m2  m3  m2  m3 m1 m1 Theo (1): m1 T m T P   ;      P  3.0,5  1,5atm m2 T2 m1 T3 P0 Câu Nhận thấy:00000 Do ba diện tích khoảng cách giữ diện tích giống nên ta có: F21  F31  k q2 a2 Với a cạnh tam giác Suy hợp lực F tác dụng lên q1 nằm đường phân giác F  F212  F312  2F21F31 cos 60  F  F21 q2 3k a Để cho q1 cần lực q0 tác động lên q1 phải phương, độ lớn ngược chiều với F Do q0 phải nằm đường phân giác Tương tự áp dụng q2 , q3 cân ta có q0 nằm đường phân giác góc Suy q0 phải nằm điểm giao đường phân giác (trọng tâm tam giác) Mặt khác: F0  F  k q0 q r2 k q2 a2 (1) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2 a2 a  a Với r  Từ (1) suy ra: q0  a  3.108 C Do lực F0 hướng phia diện tích q0 nên diện tích âm: q0  2 3.10 8 C Câu a) Mạch mắc:  R1ntR3  / /   R2 ntR4  / / R5  ntR6  R13  R1  R3  6 R24  R2  R4  6 R245  R24 R5 3.6   2 R24  R5  R2456  R245  R6  3 RN  R13 R2456 3.6   2 R13  R2456  U N  I RN  I  U N 3,   1,8( A) RN U N    I r  r  U N  U13  U 2456  I 2456   UN I  3, 6  1 U 2456  1, A R2456 I 245  I 2456  1, A  U C  U 245  I 245 R245  2, 4V  Q  C.U C  2, 4.10.106  24.106 C b) RN   R6   R6  I   RN  r  5,  R6   R6  20 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I13  R1  R3   I  R6  R245   I13  I  R6    R  2 I6 I  13  I13  I 6 R6  I  I  I13   I6  5,  R6   6I  R6   R6  20  R6   32, R6  20  32,  R6   R6  20   32,  Vậy P6  R I 6  P6 lớn R6    20   R6   R   (1) 20 20  R6   Từ (1)  P6(max)  1,875W R6 Câu Xét vật S 2S 2.10 at  a    5m / s 2 t T  mg  ma  T  m  g  a   50.15  750 N Xét ròng rọc: Ta có:   a R1 FR2  TR1  I   F R1  TR1   F R  T R1  a MR22 R1 2Ma  T M R12  F   385 N 2 Câu Do ảnh hưởng chiều nhỏ vật nên thấu kính phân kì Muốn A1B1  1, A2 B2 ta phải dịch chuyển vật xa: Với k   A1 B1 k  1,   1,  k1  1, 2k2 A2 B2 k2 d' d ' f d f  1 ;d  ;d '   d  f    ; d '  f 1  k  d d ' f d f  k Chưa dịch chuyển: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   1  d  f 1    f 1    k1   1, 2k2  (1) d '  f 1  k1   f 1  1, 2k   1 Dịch chuyển: d  30  f 1   ; d '  f 1  k2   k2  Thế (1) vào (2):  (2) 0,2 f 36 k2 0,2 f k2 1  f  900  f  30cm Suy f1  30cm b) Ghép sát: f   30   60   60cm f1 f d ' f  60cm; d   f1  f d ' f 30  60 Câu Chọn chiều dương chiều chuyển động Chiếu lên chiều dương Kéo vật lên thẳng đều: F1   P cos   P sin  (1) Kéo vật xuống thẳng đều: Fx   P cos   P sin  (2) Từ (1), (2) suy ra: sin   F1  Fx F1  Fx ;cos   2P P   F1  Fx  Dùng lực kế kéo vẩ trượt lên xác định F1 Kéo vật trượt xuống xác định Fx Móc vật xác định P Từ suy  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2 013 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 1 2- THPT Câu Chọn chi u dương chi u chuyển động Chi u lên chi u dương ta được: a) Vật A: m1 g  T  m1a Vật B: T  ... R1  TR1   F R  T R1  a MR22 R1 2Ma  T M R12  F   385 N 2 Câu Do ảnh hưởng chi u nhỏ vật nên thấu kính phân kì Muốn A1B1  1, A2 B2 ta phải dịch chuyển vật xa: Với k   A1 B1 k  1, ... V1   2V1    3V1  (1) m  m1  m2  m3 ;V  V1  V2  V3  6V1 Với m1 , m2 , m3 ,V1 ,V2 ,V3 khối lượng thể tích khí bình sau nung m 6m1 P 6   P0 m m1  m2  m3  m2  m3 m1 m1 Theo (1) :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT long an vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2012 2013 sở GDĐT long an vòng 1 hệ không chuyên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay