Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT thanh hóa file word có lời giải chi tiết

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:01

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trường THPT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Vật Lý Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(2đ): Một ròng rọc hình trụ khối lượng M=3kg, bán kính R=0,4m dùng để kéo nước giếng (hình vẽ) Một xơ khối lượng m=2kg, buộc vào sợi dây quấn quanh ròng rọc Nếu xơ thả từ miệng giếng sau 3s chạm vào nước Bỏ qua ma sát trục quay momen quán tính tay quay Lấy g = 9,8 m/s2 Tính: a Lực căng T gia tốc xơ, biết dây khơng trượt ròng rọc b Độ sâu tính từ miệng giếng đến mặt nước Câu 2(4đ): Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m = 250g lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật m xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5 cm thả nhẹ Chọn gốc tọa độ vị trí cân Hình câu vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, gốc thời gian lúc thả vật Cho g = 10m/s2 Coi vật dao động điều hòa a Viết phương trình dao động b Tính thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ c Thực tế trình dao động vật ln chịu tác dụng lực cản có độ lớn trọng lực 50 tác dụng lên vật, coi biên độ dao động vật giảm chu kì tính số lần vật qua vị trí cân kể từ thả Câu 3(4đ): Một lắc đơn gồm cầu kim loại khối lượng m = 0,1kg treo vào điểm A cố định đoạn dây mảnh có độ dài l = 5m Đưa cầu khỏi vị trí cân dây treo nghiêng với góc thẳng đứng góc  = 90 bng cho dao động điều hòa Lấy g =2 = 10 m/s2 a Viết phương trình dao động lắc theo li độ góc li độ dài ? Chọn gốc thời gian lúc bng vật b.Tính động sau buông khoảng thời gian t =  (s)? Xác định toàn phần lắc? c Xác định lực căng dây treo lắc vật qua vị trí cân bằng? Câu 4(4đ): Mức cường độ âm nguồn S gây điểm M L; Cho nguồn S tiến lại gần M khoảng D mức cường độ âm tăng thêm 7dB a Tính khoảng cách R từ S tới M biết D = 62m b Biết mức cường độ âm M 73dB, Hãy tính cơng suất nguồn Câu 5(4đ): Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R, độ tự C cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào đầu đoạn L,R A B mạch điện áp xoay chiều có tần số f Cho biết điện D áp hiệu dụng đầu đoạn mạch UAB=37,5V; đầu cuộn dây là: 50V đầu tụ điện 17,5 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,1A a Xác định R, ZL ZC b Cho tần số f thay đổi đến giá trị f’=330Hz cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại xác định L C? Câu (2đ): Tụ điện máy phát sóng điện từ có giá trị điện dung C1 ứng với tần số phát f1 Nếu mắc nối tiếp với C1 tụ khác có điện dung C2 = 100C1 tần số phát biến đổi lần ? Hết http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………….Số báo danh: …… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN: VẬT LÝ - Thời gian làm bài: 150 phút Thang điểm Đáp án Câu a Đối với xô: Câu (2điểm) mg – T = ma (1) Đối với ròng rọc: a 1 T R  I  M R t  T  M at (2) R Dây khơng trượt nên ròng rọc có: at  a (3) Từ (1), (2) (3) ta tính được: a = 0,56 m/s2, T = 8,4 N  Q 0,25  T'  Mg 0,5 0,25  T 0,5  mg 1 b h  at  (5,6).(3)  25,2m 2 Câu 4điểm 0,5 a Vật chịu tác dụng lực: trọng lực lực đàn hồi lò xo: mg mg  kl0  l0   0,025m - Tại VTCB có: k  2,5cm x - Phương trình dao động vât có dạng: x  A cos(t   ) Với   0,5 0,25 k 100   20(rad / s) m 0,25 0,25 •  x  (7,5  2,5)  5cm  A  5(cm) -Tại lúc t =   v     (rad ) Vậy pt: x  cos( 20t   )(cm) 0,5 0,5 b Vật bắt đầu chuyển động đến lúc x = 2,5 cm lò xo ko giãn lầ thư ta có bán kính véc tơ chuyển động tròn qt góc 2     .t  t   ( s)  30 1,0 2,5  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 c.Gọi A1, A2, … , An biên độ dao động vật lần Mỗi lần vật qua vị trí cân lượng giảm: 1 w  k ( A12  A22 )  AFc  mg ( A1  A2 )  A1  A2  10 3 m  0,1cm 50 A  50 lần Vậy số lần vật qua vị trí cân là: N  A1  A2 Câu a Phương trình dao động lắc có dạng: s = S0cos( t   ),    0cos(t   ) điểm Trong   g  rad/s l  20 9 cos( 2t ) rad 180 cos( 2t ) rad Hoặc: S0 = l  =  s    cos(  ) =  rad 40 c Từ phương trình bảo tồn lượng ta có: mv  mgl (1  cos  ) mv Mặt khác ta lại có:  T  mg l Suy ra: T  mg (3  cos  ) =5,123N Câu 4 điểm 0,5 0,25 20 Thế vật lúc là: wt = mgl = 0,046875J Cơ lắc là: W = mgl 02 = 0,0625J Động vật lúc đó: wd = W – wt = 0,015625J 0,25 0,25   m => s = cos( 2t ) m 4 b.Sau thời gian t = 0,5 0,25 Khi t =    => cos  =>   =>   =>   0,5 a Gọi I cường độ âm M, I’ cường độ âm điểm gần Ta có: P I' P  L  10 lg Do I ; I’= 2 I 4 ( R  D) 4R R2 R L  10 lg  20 lg với ( R  D) RD R 2,24 L  7dB, D  62m  lg   lg 2,24  R  D  112 R  D 20 1,24 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b Ta có: L=10lg lg 1,0 I Với I0=10-12; L=73 nên I0 I  7,3   0,3  lg107  lg  lg 2.107  I  2.107.I  2.10 5 w / m I0 0,5 1,0 Và P= 4R I  3,15w Câu điểm a U AD  U C2  U UL   40(V ) 2.U C 0,5 U R  50  40  30(V ) 0,5 30 40 17,5  300(), Z L   400(); Z C   175() 0,1 0,1 0,1 R b Z L  L  400(); Z C  1,0 Z 400  175(); L  LC  C ZC 175 0,5 Mặt khác ta có Z L'  L '  Z C'  Vậy:  LC '2  ' C 0,5  400     1000 (rad / s)  '2 175 ZL 0,5 (H )  5 Từ suy ra: 10 3 C  .Z C 175 L + 2f =  f CI   f1 CII LC 0,25 0,25 0,5 (1) Câu điểm + Mặt khác C2 = nC1 ; CI = C1 CII = C1C2/(C1+C2) + Thay (2) vào (1) ta có + Suy f2  1,005f1 f2  1 f1 n (2) 0,5 0,5 0,5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b Ta có: L=10lg lg 1,0 I Với I0=10 -1 2; L=73 nên I0 I  7,3   0,3... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 c.Gọi A1, A2, … , An biên độ dao động vật lần Mỗi lần vật qua vị trí cân lượng...Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………….Số báo danh: …… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT thanh hóa file word có lời giải chi tiết , Đề HSG môn vật lý lớp 12 năm học 2011 2012 sở GDĐT thanh hóa file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay