Đề chọn HSG QG môn vật lý lớp 12 năm học 2007 2008 sở GDĐT nghệ an file word có lời giải chi tiết

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:59

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Së Gd&§t NghƯ an §Ị chÝnh thøc §Ị thi chän đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2007 - 2008 Môn thi: vật lý (Đề thi cã trang) Thêi gian 180 (kh«ng kĨ thêi gian giao đề) Ngày thi: 07/11/2007 Bài (4 điểm) Hai cầu nhỏ m1 m2 đ-ợc tích điện q -q, chúng đ-ợc nối với lò xo nhẹ có độ cứng K (hình 1) Hệ nằm yên mặt sàn nằm E ngang trơn nhẵn, lò xo không biến dạng Ng-ời ta đặt đột ngét m1,q KK m2, - q mét ®iƯn tr-êng ®Ịu c-ờng độ E , h-ớng theo ph-ơng ngang, sang phải Tìm vận tốc cực đại cầu chuyển động sau Bỏ qua t-ơng tác điện hai cầu, lò xo mặt sàn (Hình 1) cách điện Bài (4 điểm) Một vệ tinh chuyển động tròn quanh Trái Đất độ cao R = 3R0 so với tâm O Trái Đất (Bán kính Trái Đất R0 = 6400 km) TÝnh vËn tèc V0 vµ chu kú T0 cđa vƯ tinh Giả sử vệ tinh bị nhiễu loạn nhẹ tức thời theo ph-ơng bán kính cho bị lệch khỏi quỹ đạo tròn bán kính R H·y tÝnh chu kú dao ®éng nhá cđa vƯ tinh theo ph-ơng bán kính xung quanh quỹ đạo cũ Vệ tinh chuyển động tròn bán kính R điểm A vận tốc đột ngột giảm xuống thành VA nh-ng giữ nguyên h-ớng, vệ tinh chuyển sang quỹ đạo elip tiếp đất điểm B đ-ờng OA (O, A, B thẳng hàng) Tìm vận tốc vệ tinh A, B thời gian để chun ®éng tõ A ®Õn B Cho vËn tèc vò trơ cÊp lµ V1 = 7,9 km/s Bá qua lực cản Có thể dùng ph-ơng trình chuyển động vệ tinh quỹ đạo: B O A (H×nh 2)  d r  d   Mm m     r   G  dt   r  dt d định luật bảo toàn mômen động l-ợng: mr const dt Bài (4 điểm) Cho mạch điện nh- hình vẽ 3, biết E1= e, E2 = 2e, E3 = 4e, R1 = R, R2 = 2R, AB dây dẫn đồng chất, tiết diện có điện trở toàn phần R3 = 3R Bỏ qua điện trở nguồn điện dây nối Khảo sát tổng công suất R1 R2 di chuyển chạy C từ A đến B Giữ nguyên vị trí chạy C vị trí biến trở Nối 4E A vµ D bëi mét ampe kÕ (RA  0) th× nã chØ I1 = , nèi ampe Kõ R 3E vào A M I2= Hỏi tháo ampe kế c-ờng 2R độ dòng điện qua R1 bao nhiêu? E3 + - A B C R1 R2 + M - + E1 D E2 N (Hình 3) Bài (4 điểm) Phía hình trụ solenoit đặt thẳng đứng có bìa cứng nằm ngang đặt vòng tròn nhỏ siêu dẫn làm từ dây kim loại có đ-ờng kính tiết diện dây d1, đ-ờng kính vòng D (d1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề chọn HSG QG môn vật lý lớp 12 năm học 2007 2008 sở GDĐT nghệ an file word có lời giải chi tiết , Đề chọn HSG QG môn vật lý lớp 12 năm học 2007 2008 sở GDĐT nghệ an file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay