KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƢƠNG, HUYỆN XUÂN LỘCTỈNH ĐỒNG NAI

92 157 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƢƠNG, HUYỆN XUÂN LỘC-TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY Ngành:QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007-2011 Tháng 07/2011 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƢƠNG, HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN THỊ THANH THÚY Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn TS HÀ THÚC VIÊN KS VÕ THỊ BÍCH THÙY Tháng 7/2011 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu cơng tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình thực đề tài nhƣ năm học tập giảng đƣờng Đại học nhận đƣợc nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, thầy cơ, quan ban ngành, bạn Tôi muốn đƣợc gửi lời cảm ơn đến: Quý thầy cô Khoa Công nghệ Môi Trƣờng, Đại học Nông Lâm TP.HCM hƣớng dẫn, truyền đạt kiến thức quí báu cho năm vừa qua; Tôi xin chân thành gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Kỹ sƣ Võ Thị Bích Thùy nhiệt tình hƣớng dẫn, hỗ trợ tơi suốt q trình thực đề tài; Ban Giám hiệu, thầy cô em học sinh trƣờng Tiểu Học Hùng Vƣơng, Huyện Xuân Lộc đặc biệt Cô Hà Thị Thanh Hƣơng-Tổng phụ trách đội đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lọi cung cấp số liệu để tơi hồn thành khóa luận Gia đình, bạn bè bên cạnh, động viên giúp đỡ tơi Xin chân thành cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Thúy ii Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng, Huyện Xuân Lộc” đƣợc thực nhằm mang đến nét hoạt động GDMT trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức ý thức BVMT học sinh trƣờng Để đạt đƣợc mục đích đề ra, Đề tài thực nội dung sau: - Thu thập tài liệu GDMT, dự án GDMT đƣợc thực - Khảo sát trạng mơi trƣờng tình hình thực cơng tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng - Thu thập, đánh giá trạng sở vật chất tình hình hoạt động trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng, Huyện Xuân Lộc - Đề xuất hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng - Triển khai hoạt động đề xuất Trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng - Đánh giá kết đạt đƣợc, rút kết luận học kinh nghiệm Kết đạt đƣợc cho thấy hoạt động thử nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng đạt đƣợc mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho công tác GDMT đƣợc triển khai hiệu thời gian tới Tuy nhiên, vài hạn chế cần đƣợc ghi nhận, rút kinh nghiệm để công tác GDMT đƣợc đạt đƣợc hiệu cao iii Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3.Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu 1.4.1.Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan giáo dục môi trƣờng 2.1.1.Khái niệm giáo dục môi trƣờng 2.1.1.1.Định nghĩa 2.1.1.2.Mục tiêu giáo dục môi trƣờng 2.1.1.3 Phạm vi đối tƣợng 2.1.1.4.Nhiệm vụ phƣơng hƣớng GDMT 2.1.2.Công tác giáo dục môi trƣờng giới Việt Nam 2.1.2.1.Trên giới 2.1.2.2.Ở Việt Nam 2.2 Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học 2.2.1 Đặc trƣng học sinh tiểu học 2.2.2 Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học 2.3.Tổng quan trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng 10 2.3.1 Lịch sử hình thành 10 iv Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai 2.3.2 Cơ cấu tổ chức 10 2.3.3 Cơ sở vật chất, hạ tầng 10 2.3.4 Đặc điểm học sinh trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng 11 2.3.5.Các phong trào- hoạt động học sinh 11 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 16 3.2.2 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 17 3.2.3 Phƣơng pháp điều tra xã hội học 17 3.2.3.1 Đối tƣợng điều tra 17 3.2.3.2 Phƣơng pháp điều tra : 17 3.2.4 Phƣơng pháp vấn chuyên gia 18 3.2.5 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp 18 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hiện trạng công tác giáo dục môi trƣờng trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng 20 4.1.1 Hiện trạng môi trƣờng 20 4.1.2 Công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng 21 4.2 Hiện trạng nhận thức môi trƣờng học sinh trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng 22 4.2.1.Khối 22 4.2.2.Khối lớp & lớp 23 4.2.3.Khối lớp & lớp 26 4.3 Đề xuất kế hoạch thực nghiệm chƣơng trình GDMT cho học sinh trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng 29 4.4.Triển khai thực nghiệm hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng Tiểu học Hùng 30 4.4.1.Mục đích thực nghiệm 30 4.4.2.Kế hoạch tổ chức thực nghiệm 30 4.4.3.Triển khai nội dung thực nghiệm 30 4.4.3.1 Các hoạt động giáo dục 30 4.4.3.2 Hoạt động ngoại khóa 31 4.5 Đánh giá kết thực chƣơng trình GDMT trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng thông qua phiếu khảo sát lần 38 v Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai 4.6 Ý kiến giáo viên chƣơng trình GDMT cho học sinh trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng 44 4.7.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu chƣơng trình giáo dục mơi trƣờng 45 4.7.1.Công tác quản lý giáo dục 45 4.7.2.Tổ chức hoạt động ngoại khóa 46 Chƣơng KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 5.3.Hƣớng nghiến cứu 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 vi Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GDMT Giáo dục môi trƣờng BVMT Bảo vệ môi trƣờng MT Môi trƣờng HS Học sinh vii Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu cơng tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Biểu đồ thể tỷ lệ học sinh có hành vi tốt MT 22 Hình 4.2 Biểu đồ thể tỷ lệ HS K.2 &K.3 có kiến thức tốt môi trƣờng xung quanh 23 Hình 4.3 Biểu đồ thể tỷ lệ học sinh khối 2&3 có hành vi tốt MT 25 Hình 4.4 Biểu đồ thể tỷ lệ HS khối 4&5 có kiến thức tốt vấn đề môi trƣờng xung quanh 26 Hình 4.5 Biểu đồ so sánh mức độ thay đổi nhận thức MT HS Khối 39 Hình 4.6 Biểu đồ thể tỷ lệ học sinh yêu thích hoạt động GDMT 42 Hình 4.7 Biểu đồ thể mức độ tác động hoạt động GDMT 43 viii Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 4.1 Thống kê tỷ lệ HS chƣa có kiến thức tốt vấn đề MT xung quanh 24 Bảng 4.2 Thống kê tỷ lệ học sinh chƣa có ý thức tốt mơi trƣờng Khối 2&3 25 Bảng 4.3 Thống kê tỷ lệ học sinh chƣa có kiến thức tốt vấn đề MT Khối 4&5 27 Bảng 4.4 Thống kê tỷ lệ học sinh trả lời chƣa có ý thức tốt MT Khối 4&5 28 Bảng 4.5 Kết so sánh mức độ thay đổi nhận thức MT HS K.1 38 Bảng 4.6 Kết so sánh mức độ thay đổi nhận thức MT HS K.2& K3 40 Bảng 4.7 Kết so sánh mức độ thay đổi nhận thức MT HS K.4&K.5 41 Bảng 4.8 Tỷ lệ học sinh đánh giá mức độ tác động hoạt động GDMT 44 ix Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai Dioxin ( Một hóa chất có tính độc hại cao) mƣa axít Nhiều nơi xảy xa tƣợng loại trâu bò, loài cá, rùa ăn phải túi chất dẻo khơng tiêu hóa đƣợc dẫn đến ngộ độc tử vong 4.2.3 Những học nhỏ - Hãy tận dụng túi nylon Bạn dùng lại túi nilong đựng hàng làm túi lót bên thùng giác - Trồng vỏ hộp bỏ Bạn dùng vỏ hộp nhựa bỏ để trồng ƣơm nhà - Dùng lọ thủy tinh để ni cá Bạn dùng lọ thủy tinh để đựng bạn gấp để nuôi cá - Dùng túi giấy thay túi nylon Thay cho việc mua chai nƣớc xả quần áo, dầu gội đầu, sữa tắm mua túi nƣớc xả dầu gội đầu Ngƣời bán hàng dùng túi giấy thay cho túi nilong đƣợc không nhỉ? Túi làm giấy đƣợc tái chế xử lý dễ Ngƣời bán hàng dùng túi giấy thay cho túi nilong đƣợc không nhỉ? Túi làm giấy đƣợc tái chế xử lý dễ - Không vứt rác bừa bãi 4.3CÂY XANH 4.3.1 Vai trò xanh - Cây xanh phổi xanh Trái đất Cây xanh phổi xanh trái đất Cây xanh, q trình quang hợp, hấp thụ khí cácboníc (CO2) nhả khí Oxy (O2) cần thiết cho sống Cây xanh có vai trò quan trọng việc ổn định khí Cácboníc (CO2) khí Oxy (O2) khơng khí - Cây xanh giúp điều hòa khí hậu Các bạn xét hai khu vực đất trống rừng cây: Ở nơi đất trống, khơng có xanh khí hậu nóng khơ Còn rừng, tán cản bớt phần ánh nắng tốc độ gió, làm cho nhiệt độ giảm, lƣợng mƣa tăng, khí hậu trở nên mát mẻ nhiều - Lá ngăn bụi khí độc Khơng khí nhiễm bụi, ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời Lƣợng khí cácbơnic làm tăng nhiệt độ khu vực Để giảm bớt tác hại cột khói nhƣ này, bên cạnh biện pháp kỹ thuật ngƣời trồng nhiều xanh Tại nhỉ? Vì ngăn bụi khí thải 68 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai độc sản xuất giao thông vận tải gây giúp khơng khí Một số có khả tiết chất kháng khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh khí - Cây xanh giúp giữ đất chống xói mòn Cây xanh giúp giữ đất, chống xói mòn sụt lở Tại khu vực khơng có xanh, mƣa xuống với vận tốc 21m3/giâyđất bị xói mòn, chất mầu mỡ ảnh hƣởng đến trồng trọt Đất bị xói mòn trơi xuống lấp dần lòng sơng, hồ dƣới thấp, có mƣa lớn, nƣớc khơng kịp, gây ngập lụt; mặt khác nơi đất khơng giữ đƣợc nƣớc gây hạn hán Tại khu vực khơng có xanh, mƣa xuống với vận tốc 21m3/giâyđất bị xói mòn, chất mầu mỡ ảnh hƣởng đến trồng trọt Đất bị xói mòn trơi xuống lấp dần lòng sơng, hồ dƣới thấp, có mƣa lớn, nƣớc khơng thoát kịp, gây ngập lụt; mặt khác nơi đất khơng giữ đƣợc nƣớc gây hạn hán Bây bạn trồng thêm thật nhiều xanh Ta thấy lƣợng chảy dòng nƣớc mƣa giảm dần nƣớc mƣa chảy qua tán đƣợc giữ lại phần rơi xuống đất, rễ có tác dụng giữ đất,đất khơng bị rửa trơi, hạn chế ngập lụt hạn hán Nƣớc mƣa rơi xuống tạo thành dòng chảy ngầm - Cây xanh cung cấp thức ăn cho loài động vật Trong thiên nhiên, thực vật đóng vai trò quan trọng đời sống động vật Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và thân động vật lại thức ăn cho động vật khác cho ngƣời), cung cấp ôxy dùng cho hô hấp, cung cấp nơi nơi sinh sản số động vật - Cây xanh cung cấp nguyên vật liệu cho ngành sản xuất Chúng ta quan sát xung quanh nhà số đồ đạc nhƣ thức ăn, quần áo,… ngày đƣợc lấy từ đâu? - Nguồn cung cấp sản phẩm phần lớn xanh - - Cây xanh cho gỗ dùng xây dựng ngành công nghiệp, cung cấp thức ăn cho ngƣời, dùng làm thuốc,… Đó nguồn tài ngun thiên nhiên vơ quý giá - Rừng có giá trị lớn du lịch Rừng có giá trị lớn du lịch, rừng có nhiều phong cảnh đẹp, với nhiều lồi động thực vật, khí hậu rừng mát mẻ, điều hồ, có lợi cho sức khỏe ngƣời - Mối quan hệ xanh – môi trƣờng – ngƣời 4.3.2 Trồng gây rừng 69 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai - Rừng máy lọc khơng khí khổng lồ Rừng khơng nguồn tài nguyên quý máy lọc khơng khí điều hồ khí hậu khổng lồ - Bảo vệ gây trồng loại quý Bảo vệ gây trồng lại loài q, đặc biệt ý lồi có nguy bị tiêu diệt bị khai thác bừa bãi - Đồng thời bảo vệ loại động vật Song song với việc bảo vệ thực vật, cần bảo vệ loài chim, thú quý, nhƣ số loài động vật khác để giữ cân sinh thái - Khai thác rừng cách hợp lý Khai thác rừng cách hợp lí, theo qui chế nhà nƣớc Không chặt nhỏ, bảo vệ non động vật non - Vận động xóa bỏ tập tục du canh du cƣ Vận động xoá bỏ tục du canh du cƣ miền núi để xố bỏ tệ đốt rừng bừa bãi làm rẫy Khơng làm rẫy nơi đất dốc rừng có q Làm ruộng bậc thang để giữ đƣợc nƣớc - Tích cực đề phòng cháy rừng - Ngăn chặn tiêu diệt dịch sâu bệnh Cần ngăn chặn tiêu diệt dịch sâu bệnh phá hại rừng Chú ý rừng đầu nguồn để tránh nạn lũ lụt - Trồng gây rừng Chúng ta cần tích cực trồng gây rừng Sau trồng rừng phải thƣờng xuyên theo dõi chăm sóc non chu đáo Trồng gây rừng thu đƣợc nhiều nguồn lợi mà làm cho đất nƣớc thêm xanh tƣơi, khí hậu thêm mát mẻ - Sự che chở bảo vệ ngƣời Cây xanh có khả lớn việc chống gió, giữ nƣớc, chống ô nhiễm, nhƣng khả tự bảo vệ chúng lại có hạn Chúng cần che chở bảo vệ ngƣời Cây xanh cống hiến cho ngƣời nhiều, cần yêu mến trân trọng bảo vệ chúng 4.3.3 Rừng với nguy bị tàn phá - Tài nguyên rừng ngày bị thu hẹp Tài nguyên rừng trái đất ngày bị thu hẹp diện tích trữ lƣợng Ở Việt Nam trung bình mõi năm bị tàn phá từ 100.000 – 200.000 rừng nhiệt đới Dƣới nguyên nhân gây rừng: - Chặt phá rừng làm nông nghiệp Rừng bị chặt phá để lấy đất làm nông nghiệp, trồng công nghiệp, nuôi thuỷ sản, xây dựng - Khai thác gỗ làm củi đốt Nguyên nhân thứ hai dẫn đến rừng lấy gỗ làm củi đốt 70 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai - Khai thác gỗ làm nguyên liệu sản xuất (làm đồ đạc, giấy, vải…) - Nạn cháy rừng - Hậu chiến tranh Nhiều vùng rừng bị chất độc đến chƣa mọc lại đƣợc 71 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai PHỤ LỤC CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƢỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2005/CT-BGD&ĐT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Bảo vệ mơi trƣờng vấn đề sống đất nƣớc, nhân loại Bảo vệ mơi trƣờng nói chung giáo dục, đào tạo bảo vệ môi trƣờng nói riêng đƣợc Đảng, Nhà nƣớc quan tâm từ nhiều năm có số chủ trƣơng, biện pháp giải vấn đề môi trƣờng Trong năm vừa qua, thực Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 Bộ Chính trị tăng cƣờng cơng tác bảo vệ môi trƣờng thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Đề án "Đƣa nội dung bảo vệ môi trƣờng vào hệ thốnng giáo dục quốc dân", Quyết đụnh số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 Thủ tƣớng Chính phủ Chiến lựơc Bào vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2010 định hƣớng đến năm 2020, đặc biệt Nghị số 41-NĐ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị bảo vệ mơi trƣờng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Bộ Giáo dục Đào tạo đạo sở giáo dục nƣớc tổ chức triển khai nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trƣờng thực tốt hoạt động giáo dục bảo vệ môi trƣờng nhà trƣờng Nhiều nội dung bảo vệ môi trƣờng đƣợc thực sở giáo dục, bƣớc đầu đạt đƣợc kết định Các nhà trƣờng tổ chức nhiều hoạt động nhƣ: tuyên truyền thông tin môi trƣờng, xây dựng môi trƣờng giáo dục xanh-sạch-đẹp; tổ chức thành công số thi viết, vẽ, thi văn nghệ chủ đề bảo vệ môi trƣờng Tuy nhiên, công tác giáo dục bảo vệ môi trƣờng thời gian qua chƣa làm cho học sinh, sinh viên hiểu biết sâu sắc, đầy đủ chủ trƣơng, chínhs ách Đảng pháp luật Nhà nƣớc bảo vệ môi trƣờng, nhƣ kiến thức môi trƣờng để tự giác thực Việc giáo dục bảo vệ môi trƣờng chƣa đƣợc triển khai cách thống rộng khắp nƣớc Nhằm tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 Bộ Chính trị, Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 Thủ tƣớng Chính phủ Nghị 72 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị, Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu cấp quản lý giáo dục, sở giáo dục tập trung đạo thực tốt nhiệm vụ sau đây: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trƣờng nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trƣờng Tăng cƣờng quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 Bộ Chính trị, Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 Thủ tƣớng Chính phủ Nghị số 41NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị, nhằm nhận thức đầy đủ giáo dục bảo vệ môi trƣờng nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục đào tạo, từ có giải pháp hữu hiệu để triển khai giáo dục bảo vệ môi trƣờng nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục, từ có giải pháp hữu hiệu để triển khai giáo dục bảo vệ môi trƣờng tất cấp học, bậc học, trình độ đào tạo; đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực bảo vệ môi trƣờng thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Thực mục tiêu giáo dục đào tạo bảo vệ môi trƣờng nêu Quyết định số 1363/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ a) Giáo dục học sinh, sinh viên cấp học, bậc học, trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân hiểu biết sâu sắc chủ trƣơng, sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc bảo vệ mơi trƣờng; có kiến thức môi trƣờng để tực giác thực b) Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán nghiên cứu khoa học công nghệ cán quản lý bảo vệ môi trƣờng Thực nhiệm vụ trọng tâm từ đến năm 2010 Nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục bảo vệ môi trƣờng ngành giáo dục đào tạo từ đến năm 2010 triển khai thực Đề án "Đƣa nội dung bảo vệ môi trƣờng vào hệ thống giáo dục quốc dân" Để thực tốt nhiệm vụ quan trọng này, toàn ngành cần tập trung vào nhiệm vụ sau: a) Đối với giáo dục mầm non: Hình thành cho trẻ hiểu biết đơn giản thể, môi trƣờng sống thân nói riêng ngƣời nói chung, biết giữ gìn sức khỏe than, có hành vi ứng xử phù hợp để bảo vệ môi trƣờng, sống thân thiện với môi trƣờng nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh thể trí tuệ 73 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai b) Đối với giáo dục phổ thông: Trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ môi trƣờng bảo vệ mơi trƣờng hình thức phù hợp mơn học thơng qua họat động ngoại khóa, lên lớp c) Đối với giáo dục nghề nghiệp đại học: Đảm bảo cho học sinh, sinh viên đƣợc học kiến thức kỹ môi trƣờng bảo vệ môi trƣờng; đào tạo cán chun mơn, cán quản lý trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học sau đại học chuyên ngành môi trƣờng để bƣớc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực bảo vệ mơi trƣờng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc d) Xây dựng chƣơng trình khung, chƣơng trình chi tiết, tài liệu giáo trình mơi trƣờng, phù hợp với đối tƣợng học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên cán quản lý cấp đ) Xây dựng mô hình nhà trƣờng "xanh - - đẹp" phù hợp với vùng, miền e) Xây dựng sử dụng có hiệu phòng thí nghiệm đại nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng g) Xây dựng hệ thống thông tin bảo vệ môi trƣờng phát triển bền vững phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học hội nhập quốc tế Tổ chức thực a) Đối với quan Bộ Giáo dục Đào tạo : Thủ trƣởng đơn vị quan Bộ Giáo dục Đào tạo có kế hoạch thực tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý đơn vị đƣợc phân công phụ trách, cụ thể nhƣ sau: - Vụ Khoa học - Công nghệ đầu mối giúp Bộ trƣởng đạo thực Đề án "Đƣa nd bảo vệ môi trƣờng vào hệ thống giáo dục quốc dân" từ đến năm 2010, gồm nội dung: + Chủ trì tổ chức, xây dựng kiểm tra việc thực dự án thuộc Đề án + Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực Đề án + Tổ chức nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ lĩnh vực giáo dục bảo vệ mơi trƣờng - Vụ Kế hoạch - Tài chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan xây dựng kế hoạch đạo triển khai công tác xây dựng đội ngũ cán chuyên môn, cán 74 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai quản lý trình độ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học lĩnh vực môi trƣờng - Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học đạo, kiểm tra hàng năm tổng kết đánh giá việc triển khai giáo dục bảo vệ môi trƣờng nhà trƣờng, có kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên giáo dục bảo vệ môi trƣờng - Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan đạo, kiểm tra hàng năm tổng kết đánh giá việc triển khai giáo dục bảo vệ môi trƣờng trƣờng trung học chuyên nghiệp, có kế hoạch bồi dƣỡng giáo viên giáo dục bảo vệ môi trƣờng trƣờng trung học sƣ phạm - Vụ Đại học Sau đại học chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan đạo đại học, học viện, viện nghiên cứu, trƣờng đại học, cao đẳng tiến hành xây dựng chƣơng trình cơng tác đào tạo cán trình độ đại học, sau đại học lĩnh vực môi trƣờng; phối hợp đạo trƣờng đại học sƣ phạm, khoa sƣ phạm thuộc trƣờng đại học, trƣờng cao đẳng sƣ phạm thực nhiệm vụ bồi dƣỡng giáo viên giáo dục bảo vệ môi trƣờng - Vụ Giáo dục thƣờng xuyên chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan đạo, kiểm tra việc giáo dục bảo vệ môi trƣờng sở giáo dục khơng quy - Viện Chiến lƣợc Chƣơng trình giáo dục chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan tổ chức biên soạn chƣơng trình, tài liệu theo hƣớng lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ môi trƣờng đƣa vào giảng dạy nhà trƣờng - Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan tổ chức xây dựng, đạo triển khai dự án hợp tác quốc tế giáo dục bảo vệ môi trƣờng - Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan tổ chức công tác phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trƣờng sở giáo dục - Vụ Cơng tác học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan đạo, kiểm tra việc nâng cao nhận thức, hoạt động lên lớp, hoạt động ngoại khóa bảo vệ mơi trƣờng góp phần đẩy mạnh cơng tác giáo dục bảo vệ môi trƣờng cho học sinh, sinh viên - Thanh tra chịu trách nhiệm tổ chức tra định kỳ việc dạy, học hoạt động khác giáo dục bảo vệ môi trƣờng sở giáo dục 75 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai - Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với số trừơng đại học sở đào tạo triển khai xây dựng đƣa vào hoạt động trang thông tin (website) giáo dục bảo vệ môi trƣờng để kết nối chung vào mạng giáo dục - Văn phòng chủ trì, phối hợp với vụ hữu quan tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trƣờng - Cục Khảo thí Kiểm định chất lƣợng giáo dục tổ chức kiểm tra chất lƣợng giáo dục tổ chức kiểm tra chất lƣợng giáo dục giáo dục bảo vệ môi trƣờng sở giáo dục b) Đối với Sở Giáo dục Đào tạo: - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ trọng tâm Chỉ thị đối vói nhà trƣờng thuộc địa phƣơng (tỉnh, thành phố); xây dựng triển khai chƣơng trình hành động giáo dục bảo vệ môi trƣờng nhà trƣờng địa phƣơng từ đến năm 2010; định kỳ báo cáo kết triển khai Bộ Giáo dục Đào tạo (Vụ Khoa học - Công nghệ) vào cuối quý II hàng năm - Các Sở Giáo dục Đào tạo, sở giáo dục địa phƣơng cần phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trƣờng, với Tỉnh, Thành Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quan hữu quan việc triển khai nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trƣờng c) Đối với đại học, học viện, viện, trừong đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp: Gíam đốc đại học, học viện, viện, hiệu trƣởng trƣờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm thực nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trƣờng cho học sinh, sinh viên nhiệm vụ đƣợc giao đào tạo cán lĩnh vực môi trƣờng, đảm bảo số lƣợng chất lƣợng; triển khai việc nghiện cứu khoa học ứng dựng kết nghiên cứu vào thực tiễn lĩnh cực bảo vệ môi trƣờng; định kỳ báo cáo kết triển khai Bộ Giáo dục Đào tạo (Vụ Khoa học 0Công nghệ) vào cuối quý II hàng năm Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị cấp quản lý giáo dục, sở giáo dục toàn ngành quán triệt nội dung thị đến thành viên nghiêm túc triển khai nhiệm vụ đề Chỉ thị Trong q trình triển khai có vƣớng 76 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu cơng tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai mắc, đề nghị báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo để kịp thời xử lý, hƣớng dẫn thực BỘ TRƢỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ KÍ : NGUYỄN MINH HIỂN 77 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai PHỤ LỤC 10 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 78 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai Hình ảnh giáo viên hƣớng dẫn học sinh phân loại rác Hình ảnh chủ nhiệm em câu lạc xanh phân loại rác 79 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai Hình ảnh hƣớng dẫn phân loại rác 80 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai Hình ảnh buổi triển lãm tranh Hình ảnh tranh tham gia triển lãm 81 Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai Hình ảnh thi rung chng vàng Hình ảnh mắt câu lạc xanh Hình ảnh em câu lạc picnic 82 ... việc cải thi n Khảo sát trạng đề xuất thực chƣơng trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu công tác GDMT trƣờng tiểu học Hùng Vƣơng ,tỉnh Đồng Nai BVMT(thái độ, hành vi ),hình thành kĩ giải nhƣ thuy t... (trồng, chăm sóc, bảo vệ cây; làm cho mơi trƣờng xanh, sạch, đẹp…) Sống hòa hợp, gần gũi, thân thi n với thi n nhiên; biết tiết kiệm, ngăn nắp, vệ sinh; yêu quý gia đình, trƣờng lớp, quê hƣơng, đất... năng, u thích Đồng thời khích lệ tinh thần thi đua lớp nhà trƣờng, xây dựng trƣờng học ngày tốt Trong năm học nhà trƣờng tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua nhƣ: - Tổ chức buổi tuyên truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƢƠNG, HUYỆN XUÂN LỘCTỈNH ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG TẠI TRƢỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƢƠNG, HUYỆN XUÂN LỘCTỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay