Đề cương ôn thi lý 6 học kì 2

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC II MƠN VẬT I/ TRẮC NGHIỆM Câu 1: Trong tượng sau đây, tượng khơng liên quan đến nóng chảy? A Để cục nước đá nắng B Đúc tượng C Đốt nến D Đốt đèn dầu Câu 2: Trong tượng sau đây, tượng không liên quan đến đông đặc? A Tuyết rơi B Đúc tượng đồng C Làm đá tủ lạnh D Rèn thép lò rèn Câu 3: Tốc độ bay nước đựng cốc hình trụ nhỏ khi: A Nước cốc nhiều B Nước cốc C Nước cốc nóng D Nước cốc lạnh Câu 4: Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm bay hơi? A Phụ thuộc vào nhiệt độ B Phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng C Xảy đồng thời mặt thống lòng chất lỏng D Phụ thuộc vào gió Câu 5: Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm sôi? A Xảy nhiệt độ xác định chất lỏng B Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thống chất lỏng C Xảy nhiệt độ chất lỏng D Chỉ xảy mặt thoáng chất lỏng Câu 6: Trong vật sau đây, vật cấu tạo dựa tượng dãn nở nhiệt? A Quả bóng bàn B Băng kép C Phích đựng nước nóng D Bóng đèn điện Câu 7: Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên vì: A Vỏ bóng bàn mềm phồng lên B Vỏ bóng bàn nóng lên nở C Khơng khí bóng nóng lên nở làm bóng phồng lên D Nước tràn vào bóng Câu 8: Hiện tượng xảy với khối lượng riêng chất lỏng, đun chất lỏng bình thuỷ tinh: A Tăng B Giảm C Không thay đổi D Giảm tăng Câu 9: Hãy so sánh xem lực kéo vật trực tiếp so với lực kéo vật lên ròng rọc cố đinh: A Bằng B C Nhỏ D Lớn Câu 10: Trong máy đơn giản sau đây, máy làm thay đổi đồng thời độ lớn hướng lực: A Ròng rọc cố đinh B Ròng rọc động C.Đòn bẩy D.Mặt phẳng nghiêng Câu 11: Hiện tượng sau xảy đun nóng khơng khí đựng bình kín? A Thể tích khơng khí tăng B Khối lượng riêng khơng khí tăng C Khối lượng riêng khơng khí giảm D Cả tượng không xảy Câu 12: Khi chất khí nóng lên : A Nở B.Co lại C Không nở không co lại D Cả A , B ,C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 13: Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách xếp đúng? A Lỏng, rắn, khí B Khí, rắn, lỏng C.Khí, lỏng, rắn D Rắn, lỏng, khí Câu 14: Để kiểm tra người có bị sốt khơng , ta sử dụng : A Nhiệt kế thủy ngân B Nhiệt kế y tế C.Nhiệt kế rượu D.Nhiệt kế dầu Câu 15: Nhiệt độ nóng chảy băng phiến : A 750 C B 800 C C 900C D.1000 C Câu 16 Trong câu so sánh nhiệt độ nóng chảy với nhiệt độ đông đặc nước sau đây, câu đúng: A Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đơng đặc B Nhiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ đơng đặc C Nhiệt độ nóng chảy cao hơn,cũng thấp nhiệt độ đông đặc D Nhiệt độ tăng dần nước cạn II/ TỰ LUẬN Câu 1: Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau: a) Khi làm lạnh vật rắn thể tích vật (1) , (2) khơng thay đổi Do (3) vật tăng b) Khi nhiệt độ tăng, khối lượng riêng khơng khí khí (4) thể tích khơng khí (5) c) Sự nóng chảy chuyển từ thể (6) sang thể (7) Mỗi chất nóng chảy (8) gọi (9) d) Trong nóng chảy đơng đặc nhiệt độ chất (10) ta tiếp tục (11) tiếp tục (12) e) Sự bay chuyển từ (13) sang (14) Sự bay xảy (15) chất lỏng f) Trong bình đựng chất lỏng đậy kín (16)………………… (17)…………………… đồng thời xảy Hai trình cân nên lượng chất lỏng bình (18)…………………………………… Câu 2: Hình vẽ bên cho biết đường biểu t0C diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước Hãy mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất khoảng thời gian: Từ phút thứ đến phút thứ Từ phút thứ đến phút thứ Từ phút thứ đến phút thứ -3 Câu 3: Điền vào chỗ trống Khi nhiệt độ tăng … (1) vật tăng, khối lượng vật … .(2) khối lượng riêng vật … .(3) Câu 4: Chọn từ thích hợp cho chỗ trống câu sau: a) Mỗi chất nóng chảy b) Khi tăng nhiệt độ lượng chất lỏng lượng chất lỏng tăng lên Còn giảm c) Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Khi đường ray xe lửa, người ta phải làm môt khe hở chỗ tiếp giáp hai ray Câu 5: Chọn từ số thích hợp điền vào chỗ trống A, Khối lượng riêng cầu kim loại cầu nóng lên, .khi cầu lạnh B, Chất rắn nở nhiệt chất lỏng Chất khí nở nhiệt nhiều chất C, Nước đá nóng chảy nhiệt độ Người ta gọi nhiệt độ D, Các chất khí khác nở nhiệt E, Nước đá tan 0C hay 0F 0 F, Nước sôi ở… C hay………… F Câu 30: Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng : A Khối lượng chất lỏng tăng B.Trọng lượng chất lỏng tăng C Thể tích chất lỏng tăng D Cả trọng lượng , khối lượng thể tích tăng Câu 31: Nước cốc bay nhanh : A Nước cốc nhiều B Nước cấc C Nước cấc nóng D Nước cốc lạnh Câu 32: Trong tượng sau , tượng liên quan đến nóng chảy ? A Đốt nến B Bỏ nước vào tủ lạnh C Nồi nước sôi D Đúc chuông đồng Câu 33: Hiện tượng sau ngưng tụ : A Sương đọng B Sương mù C Hơi nước D Mây Câu 34: Nhiệt kế sau dùng để đo nhiệt độ thể người ? A Nhiệt ké rượu B Nhiệt kế thuỷ ngân C Nhiệt kế y tế D Cả nhiệt kế Câu 35: Trong câu so sánh nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc nước đây, câu ? A NHiệt độ nóng chảy cao nhiệt độ đơng đặc B Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đong đặc C Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc D Cả A B C Câu 36: Đối với nhiệt giai Farenhai,hơi nước sôi là: A.100oF B.32oF C.212oF D.180oF Câu 37: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ thể là: A.Lực kế B.Nhiệt kế C Nhiệt kế y tế D.Nhiệt kế thuỷ ngân Câu 38: Băng kép (SGK) bị đốt nóng làm lạnh sẽ: A.Cong lại B Vẫn thẳng C.Cong lên D Cong xuống Câu 39: Quả bóng bàn bị móp,làm để phồng lên? A.Nhúng vào nước lạnh B.Nhúng vào nước nóng C.Nhúng vào nước bình thường D.Nhúng vào nước ấm Câu 40: Trong cách xếp chất nở nhiệt từ nhiều đến sau đây,cách xếp đúng? A.Lỏng,rắn,khí B.Rắn,lỏng,khí C.Rắn,khí,lỏng D.Khí,lỏng,rắn Câu 41: Đối với nhiệt giai Xenxiut,nước đá tan là: A.100oC B.0oC C.212oC D.180oC Câu 42: Hiện tượng sau xảy nung nóng vật rắn? A.Khối lượng vật tăng B Khối lượng vật giảm C.Khối lượng riêng vật tăng D Khối lượng riêng vật giảm Câu 43: Các chất khí khác nở nhiệt: A.Khác B.Có thể giống khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C.Giống D.Bằng Câu 44: Khi lạnh chất khí sẽ: A.Nở B.Co lại C.Vẫn bình thường D Nở co lại Câu 45: Sự đông đặc chuyển từ thể : A Lỏng sang rắn B Rắn sang lỏng C.Hơi sang lỏng D.Lỏng sang Câu 46: Sự bay nhanh hay chậm phụ thuộc vào : A.Gió B.Nhiệt độ C.Diện tích mặt thống D.Gió, nhiệt độ, diện tích mặt thống Câu 47: Trong tượng sau đây, tượng khơng liên quan đến nóng chảy ? A Bỏ cục nước đá vào cốc nước B.Đốt nến C Đốt đèn dầu D.Đúc chuông đồng Câu 48: Một lọ thuỷ tinh đậy nút thuỷ tinh Nút bị kẹt ,phải mở nút cách cách sau ? A.Hơ nóng nút B.Hơ nóng cổ lọ C.Hơ nóng đáy lọ D Hơ nóng nút cổ lọ Câu 49: Hiện tượng sau ngưng tụ ? A Sương đọng B Sương mù C Hơi nước D Mây Câu 50: Hãy cho biết 1oC ứng với oF ? A 1,8 oF B 2,8 oF C 3,8oF D 4,8 oF Câu 51: Hiện tượng nước biển tạo thành muối tựơng : A Bay B Đông đặc C Ngưng tụ D.Nóng chảy Câu 52: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau : Thể tích khí bình ………… khí nóng lên A Giảm B Tăng C Nhiều D Ít Câu 53: Hãy cho biết 250C 0F ? A 570F B 670F C 770F D 870F Câu 54: Hãy cho biết 1040F 0C ? A 300C B 400C C 500C D 600C Câu 55: Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản : A Có thể gây lực lớn B Có thể gây lực nhỏ C Có thể gây lực vừa phải D Không gây lực Câu 56: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật : A Tăng B Giảm C Không thay đổi D Tăng giảm Câu 57: Trong ba chất lỏng sau : Rượu , dầu , nước chất nở nhiệt nhiều : A Dầu B Rượu C Nước D Dầu nước Câu 58: Trong đặc điểm sau , đặc điểm bay ? A Xảy mặt thoáng chất lỏng B Xảy nhiệt độ chất lỏng C Xảy nhiệt độ xác định chất lỏng D Khơng nhìn thấy Câu 59: Nước đựng cốc bay nhanh : A Nước cốc nhiều B Nước cốc C Nước cốc nóng D Nước cốc lạnh Câu 60: Ở nhiệt độ băng phiến bắt đầu nóng chảy ? A 500C B 600C C 700C D 800C Câu 61: Để đo nhiệt độ thí nghiệm người ta thường dùng loại nhiệt kế ? A Nhiệt kế thuỷ ngân B Nhiệt kế y tế C Nhiệt kế dầu D Nhiệt kế rượu Câu 62: Rượu để chai đậy nắp xảy : A Quá trình bay B Quá trình ngưng tụ C Quá trình nóng chảy D Đồng thời hai q trình bay ngưng tụ Câu 63: Người ta dùng kim loại sau để làm dây tóc bóng đèn ? A Sắt B Nhơm C Vơnfram D Chì Câu 64: Khi chất khí bình nóng lên đại lượng sau thay đổi ? A Trọng lượng B Khối lượng riêng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Khối lượng D Cả trọng lượng , khối lượng khối lượng riêng Câu 65: Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ nước sơi : A.Rượu sơi nhiệt độ cao 1000C B Rượu sôi nhiệt độ thấp 1000C C Rượu đông đặc nhiệt độ thấp 100 C D Rượu đông đặc nhiệt độ thấp 00C Câu 66: Các chất rắn khác nở nhiệt: A.Khác B.Có thể giống khác C.Bằng D Giống Câu 67: Nước đá bắt đầu nóng chảy nhiệt độ ? A.30 oC B.20 oC C.10 oC D.0 oC Câu 68: Xăng chứa chai không đậy nắp sau thời gian cạn dần : A.Bay B.Ngưng tụ C.Nóng chảy D.Đơng đặc Câu 69: Khi trồng chuối người ta phải phạt bớt để : A.Tăng thoát nước B.Giảm bớt thoát nước C.Cây mau lớn D.Dễ hút chất dinh dưỡng Câu 70: Ngưng tụ bay hai trình : A.Giống B.Tương tự C.Ngược D.Trùng Câu 71: Nhiệt kế hoạt động dựa tượng ? A.Sự co lại nhiệt chất B.Sự nóng chảy C Sự đơng đặc D.Sự dãn nở nhiệt chất Câu 72: Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ : A.Khí B.Trong thí nghiệmn C.Cơ thể D.Trong thí nghiệm thể o o Câu 73: Trên nhiệt kế thuỷ ngân từ C đến 10 C có 10 vạch.Hãy cho biết độ chia nhỏ nhiệt kế oC ? A.0,1 oC B.1 oC C.0,2 oC D.2 oC Câu 74: Trong việc đúc đồng có q trình chuyển thể đồng ? A.Nóng chảy B.Đơng đặc C.Bay D Nóng chảy đơng đặc Câu 75: Nhiệt kế y tế có giới hạn đo : A oC đến 100 oC B oC đến 130 oC C 35 oC đến 42 oC D 35 oC đến 43 oC Câu 76: Tại khơng khí nóng lại nhẹ khơng khí lạnh? A.Vì khối lượng khơng khí nóng nhỏ B.Vì khối lượng khơng khí nóng nhỏ C.Vì trọng lượng riêng khơng khí nóng nhỏ D.Vì trọng lượng riêng khơng khí nóng lớn Câu 77: Khi nút thuỷ tinh bị kẹt Phải mở nút cách cách sau đây? A Hơ nóng nút B.Hơ nóng cổ lọ C.Hơ nóng nút cổ lọ D.Hơ nóng đáy lọ Câu 78: Để ý thấy bên ngồi thành cốc đựng nước đá thường có giọt nước nhỏ li ti bám vào Giải thích? A Vì nước cốc bay ngưng tụ lại B Vì nước cốc thấm ngồi C Vì nước khơng khí gặp lạnh ngưng tụ thành cốc D Cả ba nguyên nhân Câu 79: Nung nóng hai cầu đặc có kích thước nhiệt độ ban đầu giống nhau, làm đồng, làm nhôm Sau nung đến nhiệt độ thì: A Quả cầu đồng tích lớn B Quả cầu nhơm tích lớn C Hai có kích thước thể tích ban đầu D Hai có kích thước lớn thể tích ban đầu Câu 80: Các trụ bê tông cốt thép khơng bị nứt nhiệt độ ngồi trời thay đổi vì: A Bê tơng lõi thép khơng bị nở nhiệt B Bê tơng nở nhiệt nhiều lõi thép nên không bị thép làm nứt C Bê tơng lõi thép nở nhiệt D Sự thay đổi nhiệt độ thường không đủ lớn để bê tông lõi thép nở Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 81: Xe đạp để trời nắng gắt thường bị nổ lốp vì: A Săm, lốp dãn nở khơng B Vành xe nóng lên, nở ra, nén vào làm lốp nổ C Khơng khí săm nở mức cho phép làm lốp nổ D Cả ba nguyên nhân Câu 82: Chỉ kết luận sai kết luận sau: A Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy B Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đơng đặc C Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ hầu hết vật khơng thay đổi D Các chất khác có nhiệt độ nóng chảy giống Câu 83: Tốc độ bay chất lỏng: A Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ B Chỉ phụ thuộc vào gió C Chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt thống chất lỏng D Phụ thuộc vào ba yếu tố Câu 84: Vòng tuần hồn nước tự nhiên bao gồm trình: A Bay ngưng tụ B.Nóng chảy bay C Nóng chảy ngưng tụ D.Bay đơng đặc Câu 85: Vì đứng trước biển hay sông hồ, ta cảm thấy mát mẻ? A Vì khơng khí có nhiều nước B Vì nước bay làm giảm nhiệt độ xung quanh C Vì biển, sơng, hồ có gió D Vì ba ngun nhân Câu 86: Chọn từ số thích hợp điền vào chỗ trống A, Khối lượng riêng cầu kim loại cầu nóng lên, cầu lạnh B, Chất rắn nở nhiệt chất lỏng Chất khí nở nhiệt nhiều chất C, Nước đá nóng chảy nhiệt độ Người ta gọi nhiệt độ D, Các chất khí khác nở nhiệt F, Nước đá tan 0C hay 0F TỰ LUẬN Câu 86: Một cân đòn (có đòn cân kim loại) nằm trạng thái cân Trạng thái cân có bị phá vỡ khơng đem cân vào phòng lạnh? Câu 87: Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại mặt trời mọc sương mù lại tan? Câu 88: Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau: a) Khi làm lạnh vật rắn thể tích vật (1) , (2) khơng thay đổi Do (3) vật tăng b) Khi nhiệt độ tăng, khối lượng riêng khơng khí khí (4) thể tích khơng khí (5) c) Sự nóng chảy chuyển từ thể (6) sang thể (7) Mỗi chất nóng chảy (8) gọi (9) d) Trong nóng chảy đơng đặc nhiệt độ chất (10) ta tiếp tục (11) tiếp tục (12) e) Sự bay chuyển từ (13) sang (14) Sự bay xảy (15) chất lỏng f) Trong bình đựng chất lỏng đậy kín (16)………………… (17)…………………… đồng thời xảy Hai trình cân nên lượng chất lỏng bình (18)…………………………………… Câu 89: Hình vẽ bên cho biết đường biểu t 0C diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian nước Hãy mô tả thay đổi nhiệt độ thể chất khoảng thời gian: Từ phút thứ đến phút thứ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Từ phút thứ đến phút thứ Từ phút thứ đến phút thứ 8 Câu 90: Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ sau thời gian mặt gương lại sáng trở lại ? (1,5 đ) Câu 91: Điền vào chỗ trống Khi nhiệt độ tăng ….(1) vật tăng, khối lượng vật …(2) khối lượng riêng vật ….(3) Câu 92: Tại nút chai bị kẹt, người ta thường hơ nóng cổ chai lại dễ mở nút hơn? Câu 93: Lực nâng tay bạn học sinh có cường độ lớn 450N Hỏi học sinh nhấc lên vai vật có khối lượng 50Kg hay khơng? Câu 94: Chọn từ thích hợp cho chỗ trống câu sau: a) Mỗi chất nóng chảy b) Khi tăng nhiệt độ lượng chất lỏng lượng chất lỏng tăng lên Còn giảm c) Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật d) Khi đường ray xe lửa, người ta phải làm môt khe hở chỗ tiếp giáp hai ray Câu 95: Hãy viết câu trả lời cho tập sau đây: Tại rót nước sơi vào cốc thuỷ tinh dày cốc dễ vỡ rót nước sơi vào cố thuỷ tinh mỏng? Câu 96: Tính xem 400C ứng với 0F ? ... 00C Câu 66 : Các chất rắn khác nở nhiệt: A.Khác B.Có thể giống khác C.Bằng D Giống Câu 67 : Nước đá bắt đầu nóng chảy nhiệt độ ? A.30 oC B .20 oC C.10 oC D.0 oC Câu 68 : Xăng chứa chai không đậy... nhiệt độ đông đặc B Nhiệt độ nóng chảy thấp nhiệt độ đong đặc C Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đơng đặc D Cả A B C Câu 36: Đối với nhiệt giai Farenhai,hơi nước sôi là: A.100oF B.32oF C .21 2oF D.180oF... lượng riêng Câu 65 : Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ nước sơi : A.Rượu sơi nhiệt độ cao 1000C B Rượu sôi nhiệt độ thấp 1000C C Rượu đông đặc nhiệt độ thấp 100 C D Rượu đông đặc nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi lý 6 học kì 2 , Đề cương ôn thi lý 6 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay