LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG NHẬN ĐƢỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

67 35 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG NHẬN ĐƢỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ Họ tên: NGUYỄN THỊ PHƢỢNG Ngành: Quản lý mơi trƣờng DLST Niên khóa: 2007-2011 Tháng 07/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG NHẬN ĐƢỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ Giáo viên hƣớng dẫn: ThS NGUYỄN ANH TUẤN Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ PHƢỢNG Tháng 07/2011 SVTH: Nguyễn Thị Phượng ii LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG NHẬN ĐƢỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ Tác giả NGUYỄN THỊ PHƢỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường DLST Giáo viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN ANH TUẤN Tháng 7/2011 SVTH: Nguyễn Thị Phượng iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài năm học tập giảng đường Đại học nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ gia đình, thầy cơ, quan ban ngành bạn Tôi muốn gửi lời cám ơn đến: Các thầy cô Khoa Môi trường & Tài nguyên, Đại học Nông Lâm TP.HCM hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu cho năm vừa qua Thầy Nguyễn Anh Tuấn nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ tơi suốt q trình thực đề tài Giám đốc Nguyễn Phạm Thuận anh, chị Trung tâm Truyền thông Giáo dục môi trường DLST huyện Cần Giờ thuộc Ban Quản Lí Rừng phòng hộ Cần Giờ giúp đỡ, tạo điều kiện động viên tơi nhiều để hồn thành khóa luận Gia đình, bạn bè ln bên cạnh, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Xin chân thành cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Phượng SVTH: Nguyễn Thị Phượng iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “ Lợi ích cộng đồng địa phương nhận từ hoạt động DLST RNM Cần Giờ” thực từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011 với nội dung: - Tìm hiểu lợi ích mà hộ dân nhận từ cơng tác nhận khốn rừng từ năm 1990 RNM Cần Giờ - Tìm hiểu lợi ích mà hộ dân nhận khốn nhận từ hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST huyện Cần Giờ tổ chức - Điều tra xã hội học việc tìm hiểu sống lợi ích mà hộ dân nhận khoán nhận từ hoạt động DLST - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng lợi ích để lợi ích chia sẻ chan hòa với hộ dân nơi Các phương pháp sử dụng: điều tra xã hội học, tham gia khảo sát thực tế số chương trình du lịch nhằm có nhìn tổng quan loại hình DLST nét đặc trưng riêng Cần Giờ, thiết lập ma trận SWOT nhằm nâng cao lợi ích mà cộng đồng nhận chia sẻ lợi ích cho cộng đồng nơi Đặc biệt, phương pháp vấn chuyên gia sử dụng tối đa cho GĐ anh chị Trung tâm với hình thức tốc kí nhằm nắm bắt trạng sống cộng đồng, hoạt động DLST mà Trung tâm mang lại vấn đề có liên quan khác đến đề tài SVTH: Nguyễn Thị Phượng v MỤC LỤC Trang DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 DLST DLST dựa vào cộng đồng 2.1.1 DLST 2.1.1.1 Định nghĩa DLST 2.1.1.2 Các yêu cầu để phát triển DLST 2.2 DLST dựa vào cộng đồng 2.2.1 Khái niệm cộng đồng 2.2.2 Khái niệm Du lịch cộng đồng 2.2.3.1 Lợi ích hạn chế cộng đồng tham gia hoạt động DLST 2.2.3.1.1 Về kinh tế 2.2.3.1.2 Về văn hóa – xã hội 2.2.3.1.3 Về môi trường 2.2.3.2 Các nghiên cứu sinh kế lợi ích cộng đồng 2.3 Tổng quan RNM Cần Giờ 2.3.1 Lịch sử hình thành huyện Cần Giờ 2.3.2 Đặc điểm tự nhiên 2.3.2.1 Vị trí địa lí 2.3.2.2 Địa hình 2.3.2.3 Khí hậu SVTH: Nguyễn Thị Phượng vi 2.3.2.4 Mạng lưới sông rạch 2.3.2.5 Chế độ thủy triều 2.3.2.7 Tài nguyên RNM Cần Giờ 10 2.3.2.8 Ý nghĩa vai trò RNM 12 2.3.3 Đặc điểm dân sinh kinh tế 13 2.3.3.1 Về dân số 13 2.3.2.2 Về lao động việc làm 13 2.3.3.3 Thu nhập mức sống 14 2.3.4 Ban Quản Lí Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ 14 2.3.4.1 Giới thiệu 14 2.3.4.2 Tình hình hoạt động: 14 2.3.4.3 Chức & nhiệm vụ: 14 2.3.4.4 Công tác quản lí, bảo vệ phát triển RNM 15 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Tìm hiểu cơng tác khốn rừng 18 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 18 3.1.2 Phương pháp vấn chuyên gia 18 3.1.3 Phương pháp liệt kê 19 3.2 Tìm hiểu lợi ích mà hộ nhận khốn rừng nhận từ cơng tác nhận khốn rừng chưa có chương trình hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST Cần Giờ tổ chức 19 3.2.1 Phương pháp điều tra xã hội học 19 3.2.2 Phương pháp vấn chuyên gia 19 3.2.3 Phương pháp liệt kê 19 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 20 3.3 Tìm hiểu phân tích lợi ích mà hộ nhận khoán rừng nhận từ hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST Cần Giờ tổ chức 20 3.3.1 Phương pháp điều tra xã hội học 20 3.3.2 Phương pháp khảo sát thực địa 20 3.3.3 Phương pháp vấn chuyên gia 21 3.3.4 Phương pháp liệt kê 21 SVTH: Nguyễn Thị Phượng vii 3.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lợi ích mà cộng đồng địa phương nhận từ hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST huyện Cần Giờ tổ chức 21 3.4.1 Phương pháp ma trận SWOT 21 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Cơng tác khốn rừng đến hộ gia đình 23 4.1.1 Mục đích giao khốn 23 4.1.3 Kết 24 4.2 Lợi ích mà hộ nhận khốn rừng nhận từ cơng tác nhận khốn rừng chưa có chương trình hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST huyện Cần Giờ tổ chức 24 4.3 Lợi ích mà hộ nhận khoán rừng nhận từ hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST huyện Cần Giờ tổ chức 27 4.4 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lợi ích mà cộng đồng địa phương nhận từ hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST Cần Giờ tổ chức 33 4.4.1 Một số định hướng phát triển DLST RNM Cần Giờ 33 4.5.2 Các giải pháp nâng cao lợi ích mà cộng đồng địa phương nhận từ hoạt động DLST Trung tâm Truyền thông GDMT DLST huyện Cần Giờ mang lại 35 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 41 SVTH: Nguyễn Thị Phượng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các dạng địa hình Cần Giờ Bảng 2.2: Dự báo số dân huyện Cần Giờ vào năm 13 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động huyện Cần Giờ năm 2010 13 Bảng 2.4: Thu nhập bình quân người dân huyện Cần Giờ qua năm 14 Bảng 3.1: Bảng minh họa phương pháp ma trận SWOT 22 Bảng 4.1: Lợi ích từ người dân cơng tác nhận khốn rừng 24 Biểu đồ 4.1: Biểu đồ kết tiền nhận khoán hộ dân qua năm 25 Biểu đồ 4.2: Thống kê mơ hình sản xuất phụ tán rừng người dân nhận khoán 25 Biểu đồ 4.3: Biều đồ biểu thị thu nhập từ sản xuất phụ hộ dân nhận khoán rừng 26 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thống kê số lượng hộ tham gia hoạt động DLST TK 29 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ thống kê số hộ tham giam vào hoạt động du lịch 29 Bảng 4.2: Kết phân tích khả phát triển DLST RNM Cần Giờ 34 Bảng 4.3: Về nguồn lực người đưa nhằm phân tích mặt mạnh, yếu, hội, rủi ro 36 SVTH: Nguyễn Thị Phượng ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BVR Bảo vệ rừng Cty Công ty DLST DLST GDMT Giáo dục môi trường IUCN International Union for Conservation Natural Resources NT Nông trường PK Phân khu Q.11 Quận 11 RNM RNM SWOT Strengths, Weakness,Opportunities, Threats TK Tiểu khu TNXP Thanh niên xung phong UBND Ủy ban nhân dân VNĐ Việt Nam Đồng VQG Vườn Quốc Gia & SVTH: Nguyễn Thị Phượng x and PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ PHỎNG VẤN HỘ DÂN ĐỊA PHƯƠNG Câu hỏi Trả lời Số lượng Tỉ lệ % 35 70 16 32 50 100 Buôn bán nhỏ lẻ Nuôi trồng thủy sản 40 Làm thuê 1.6 Trồng lúa 0 Có 19 38 Khơng 31 62 44 88 Mua bán tạp hóa Sản xuất muối Nuôi gà, heo 18 36 Dưới 10 năm Ông (bà) định cư khoảng ? Trên 10 năm 30 năm Trên 30 năm Nhận khoán rừng Nghề nghiệp ơng (bà) Ơng (bà) có tham gia vào hoạt động du lịch BQL rừng phòng hộ tổ chức không? Đánh bắt nuôi trồng thủy sản Mơ hình sản xuất phụ ơng (bà) tán rừng gì? Các hoạt động du lịch Đánh bắt nuôi trồng mà ông (bà) tham gia : thủy sản Câu hỏi Trả lời Thu nhập từ mơ hình Số lượng Tỉ lệ % Đờn ca tài tử 10 Nấu nướng 19 38 Khác 16 < 500 nghìn đồng 10 38 76 Dưới 100 27 54 Từ 100 – 150 16 32 Từ 150 - 210 14 Bình thường Buồn tẻ 46 92 Khác 0 Niềm vui vật chất Niềm vui tinh thần 46 92 Khác 0 35 48 9.6 sản xuất phụ tán rừng > 500 nghìn đồng < hàng tháng gia đình: triệu đồng > triệu đồng Ơng (bà) nhận khốn bao nhiêu? Cuộc sống ơng (bà) chưa tham gia hoạt động DLST: Lợi ích mà ơng (bà) nhận từ hoạt động du lịch BQL rừng tổ chức? 10 Điều mà ơng (bà) cảm Lòng tự hào sắc thấy hạnh phúc văn hóa địa phương tham gia hoạt động Thể tôi, tài DLST là: thân Câu hỏi Trả lời Thu nhập từ hoạt động DLST Tặng quà cho hộ dân nghèo lễ tết 11 Các chương trình hỗ trợ mà ơng (bà) tham gia gì? Trao học bổng cho em địa phương Chương trình kết nối yêu thương Số lượng Tỉ lệ % 40 20 10 18 3.6 35 70 Những phần quà sống vật, kim PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC LOÀI NGẬP MẶN CHỦ YẾU TÊN KHOA HỌC STT 10 TÊN VIỆT NAM Acanthaceae Họ rơ Acanthus ebracteatus Vahl Ơ rơ trắng Acanthus ilicifolius L Ơ rơ Aizoaceae Họ rau đắng đất Sesuvium portulacastrum L Sam biển ,hải châu Arecaceae Họ cau dừa Nypa fruticans Wurmb Dừa nước, dừa Phoenix Paludosa Roxb Chà biển Avicenniaceae Họ mấm Avicennia alba BL Mấm trắng Avicennia officinalis L Mấm đen Avicennia lanata Ridley Mấmquăn Bignoniaceae Họ đinh Dolichandrone spathacea (l.f) K Schum Quao nước Combretaceae Họ bàng Lumnitzera littorea (Jack) Voigt Cóc đỏ Lumnitzera racemosa Willd Cóc vàng, cóc trắng Euphorbiaceae Họ ba mảnh vỏ Excoecaria agallocha L Giá Meliaceae Họ xoan Xylocarpus granatum Koen Xu ổi Xylocarpus moluccennsis (Lam.) Roem Xu sung Myrsinaceae Họ đơn nem Aegyceras corniculatum (L.)blanco Sú Aegyceras floridum R.& Sch Sú Pteridaceae Họ ráng Acrostichum aureum L Ráng đại 11 Rhizophoraceae Họ đước Bruguiera cylindrical (L.) Blume Vẹt trụ, vẹt khang Bruguiea gymnorrhiza (L.) Lamk Vẹt dù, vẹt rễ lồi Bruguieca parviflora (Roxb) W & Arn Ex Vẹt tách Griff Vẹt đen Bruguiera sexangula (Lour.) Poir In Dà quánh, dà đen Lamk Dà vôi, dà đỏ Ceriops decandra (Griff) Ding Hou Trang Ceriops tagal (Perr) C.B Rob Đước đôi Kandelia (L.) Druce Đưng, đước xanh Rhizophora apiculata Bl Đước chằng, đước voì Rhizophora mucronata Poir In Lamk Rhizophora stylosa Griff 12 13 14 15 16 17 18 Rubiaceae Họ cà phê Scyphiphora hydrophyllacea Gertn.f Côi Sonneraticeae Họ bần Sonneratia alba Bl J E Smith Bần trắng Sonneratia caseolaris (L.) Engler Bần chua Soneratia ovata Bak Bần ổi Sterculiaceae Họ trôm Heritiera littoralis Dryand Cui biển Annonaceae Họ na Annona glabra L Bình bát Asclepiadaceae Họ thiên lý Finlaysonia obovata Wall Dây mủ Gymnanthera nitida R Br Loả hung, thiên lý dại Asteraceae Họ cúc Pluchea indica (L.) Lees Lức, cúc tần Wedelia biflora (L.) DC Sơn cúc hai hoa Boruginaceae Họ vòi voi Cordia cochinchinensis Gagn Tâm mộc nam 19 20 Caesalpiniaceae Họ vang Intsia bifuga (Colebr.) O Ktze Gõ biển, gõ nước Convolvulaceae Họ bìm bìm Ipomoea pes-caprae (L.) SW subsp Muốn biển Brasiliense (L.) Ooststr 21 22 23 Fabaceae Họ đậu Canavalia cathartica Du Petit-Thouars Đậu cọ biển Derris trifoliate Lour Cóc kèn Flagellariceae Họ mây nước Flagellaria indica L Mây nước Alvaceae Họ Hibiscus tiliaceus L Tra bụp Thespesia populnea (L.) Soland Ex Tra lâm vồ Correa 24 25 26 Rubiaceae Họ cà phê Psychotria Serpens L Lìm kìm Salvadoraceae Họ gai me Azima sarmentosa (Bl.) Benth & Hook Chùm lé Verbenaceae Họ cỏ roi ngựa Clerodendrum inerme (L.) Gaertn Ngọc nữ biển Premna serratifolia L Cách, vọng cách (Nguồn Ban Quản Lí rừng phòng hộ Cần Giờ, 2010) PHỤ LỤC DANH MỤC MỘT SỐ LỒI ĐỘNG VẬT ĐIỂN HÌNH TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ STT TÊN KHOA HỌC TÊN VIỆT NAM Penaeidae Họ Tôm he Penaeus monodon Tôm sú Penaeus meguiensis Tôm bạc thẻ Penaeus indicus Tôm bạc thẻ đỏ đuôi Penaeus ensis Tôm rảo Maraenesocidae Họ cá dưa Maraenesox cireneus Cá dưa Maraenesox talabon Cá lạt Maraenesox talabonoides Cá lụy Schilbeidae Họ cá tra Pangasius krempfi Cá tra Pangasius polyuranodon Cá dứa Plotosidae Họ cá ngát Plotosus anguillaris Cá ngát Plotosus canius Cá ngát chó Gobidae Họ cá bống Phongobius planifrons Cá bống râu Pseudogobioptis oligastis Cá bống trứng Oxyurichthys microlepis Cá bống vàng nhỏ Stigmatogobius sadanundio Cá bống mít Periophthalmidae Họ cá thòi lòi Periophthalmus schlosseri Cá thòi lòi Soleidae Họ cá bơn Zebrias zebra Cá bơn sọc Synaptua harmandi Cá lưỡi mèo Agamidae Họ Nhông STT 10 11 12 13 14 15 16 17 TÊN KHOA HỌC TÊN VIỆT NAM Calotes versicolor Cắc ké Leiolepis belliana Nhơng cát Varanidae Họ kì đà Varanus salvator Kì đà nước Anillidae Họ rắn hai đầu Cylindrophis rufus Rắn trun cườm Elapidae Họ rắn hổ Naja naja Rắn hổ mang Ophiophagus hannah Rắn hổ chúa Bungarus fasciatus Rắn cạp nong Testudinata Bộ rùa Cheloniidae Họ vích Chelonia mydas Vích Eresmochelis imbricata Đồi mồi Lepidochelys olivacea Trán Crocodylidae Họ cá sấu Crocodylus porosus Cá sấu hoa cà Ardeidae Họ diệc Ardea cinerea Diệc xám Ardea sumatrana Diệc sumatra Ardea purpurea Diệc lửa Egretta alba Cò ngàng lớn Egretta gazetta Cò trắng, cò cá Egretta sacra Cò đen Butorides striatus Cò xanh Nycticorax nycticorax Vạc Ixobruchus sinensis Cò lửa lùn Ciconiidae Họ hạc Mycteria leucocephala Giang sen Threskiornithidae Họ cò quăm Plegadis falcinellus Quắm đen STT 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TÊN KHOA HỌC TÊN VIỆT NAM Pandionidae Họ ó cá Pandion haliaetus Ĩ cá Gruiformes Bộ sếu Rallidae Họ gà nước Rallus striatus Gà nước Porzana paycullii Cuốc nâu Porzana fusca Cuốc ngực nâu Columbidae Họ bồ câu Streptopelia tranquebarica Cu ngói Streptopelia chinensis Cu gáy Treron fulvicollis Cu xanh cổ nâu Apodidae Họ yến Aerodramus fuciphagus Yến hơng xám Motacillidae Họ chìa vơi Motacilla flava Chìa vơi vàng Irenidae Họ chim xanh Aegithina tiphia Chim nghệ ngực vàng Monarchidae Họ rẻ quạt Rhipidura javanica Rẻ quạt Java Vespertilionidae Họ dơi muỗi Scotophilus heathii Dơi nghệ Cercopithecidae Họ khỉ Macaca fascicularis Khỉ đuôi dài Mustelidae Họ chồn Lutra lutra Rái cá thường Aonyx cinerea Rái cá vuốt bé ( Nguồn Ban Quản lí rừng phòng hộ Cần Giờ, 2010) PHỤ LỤC BẢN ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH Hình Bản đồ địa giới hành huyện Cần Giờ Hình Bản đồ trạng phân bố 24 tiểu khu Hình Một góc Cần Giờ buổi chiều tà Hình Một góc Cần Giờ buổi bình minh Hình Trung tâm Truyền thơng GDMT - DLST Hình Khỉ dài Hình Đồn panasonic với hoạt động trồng Hình Đồn Singapore với hoạt động trồng Hình Cóc đỏ Cần Giờ Hình 10 Đước đơi Cần Giờ Hình 11 Rái cá Cần Giờ Hình 12 Một góc Trung tâm với khỉ dài Hình 13 Một buổi tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng Hình 14 Hộ dân giúp sinh viên trả lời phiếu điều tra PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ LỢI ÍCH MÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG NHẬN ĐƯỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI DO SỰ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ MANG LẠI Xin kính chào ơng (bà), tên Nguyễn Thị Phượng sinh viên Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh.Tơi tìm hiểu đề tài “Lợi ích từ phục hồi rừng ngập mặn Cần Giờ cộng đồng địa phương hoạt động du lịch rừng ngập mặn Cần Giờ ” nhằm phục vụ cho đề tài tốt nghiệp mình, xin ơng (bà) vui lòng trả lời số câu hỏi sau Trân trọng cám ơn Ông (bà) định cư khoảng ? a Hơn 30 năm b Trên10 năm c Dưới 10 năm Nghề nghiệp ơng (bà) (có thể chọn nhiều ý): a Nhận khoán giữ rừng c Buôn bán nhỏ lẻ b Đánh bắt nuôi trồng thủy sản d Trồng lúa e Làm thuê Ông (bà) có tham gia vào hoạt động du lịch BQL rừng phòng hộ tổ chức khơng? (Nếu có), thời gian tham gia từ năm … đến năm…….? Mô hình sản xuất phụ ơng (bà) tán rừng gì? a Ni trồng thủy sản b Sản xuất muối c Trồng lúa Các hoạt động du lịch mà ông (bà) tham gia : a Nấu nướng c Hướng dẫn đánh bắt thủy sản b Đờn ca tài tử d Hoạt động khác… Thu nhập từ mô hình sản xuất phụ tán rừng hàng tháng gia đình: a < 500 nghìn đồng b 500 nghìn đồng < x 1000 nghìn đồng Ơng (bà) nhận khốn bao nhiêu? a Dưới 100 ha/hộ b Từ 100 ha/hộ - 150 ha/ hộ c Từ 150 ha/ hộ - 210 ha/hộ Cuộc sống ông (bà) chưa tham gia hoạt động DLST: a Buồn tẻ b Bình thường c.Khác Lợi ích mà ơng (bà) nhận từ hoạt động du lịch BQL rừng tổ chức? a Niềm vui vật chất b Niềm vui tinh thần c Khác 10 Điều mà ông (bà) cảm thấy hạnh phúc tham gia hoạt động DLST là: a Lòng tự hào sắc văn hóa địa b Thể tơi, tài thân c Thu nhập từ việc tham gia hoạt động DLST 11 Các chương trình hỗ trợ mà ông (bà) tham gia gì? a Tặng quà cho hộ giữ rừng dịp lễ tết b Trao quà học bổng cho em hộ giữ rừng c Chương trình giao lưu kết nối yêu thương d Những phần quà sống vật, kim 12 Để việc phát triển DLST gắn liền với hộ giữ rừng ngày phát triển ơng (bà) có kiến nghị với BQL rừng phòng hộ? ... tháng xung quanh rừng rừng, heo hút, nghe tiếng chim kêu, vượn hú Điều tạo nên thi u thốn tình cảm, yêu thương thi u hụt sống tinh thần người nơi Tuy nhiên, từ năm 2009 việc Trung tâm Truyền... lịch sử, văn hóa tự nhiên + Giúp cải thi n diện mạo địa phương + Giúp phục hồi cơng trình kiến trúc - Hạn chế + Quá nhiều du khách làm giảm chất lượng tài nguyên thi n nhiên lịch sử, văn hóa địa... đồng ngày quan tâm mà nhu cầu xã hội ngày cao hoạt động DLST Nhu cầu gần gũi với thi n nhiên hoang sơ, người thân thi n chất phác đậm chất địa phương ngày tăng lên Năm 2010, khóa luận kĩ sư quản
- Xem thêm -

Xem thêm: LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG NHẬN ĐƢỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ , LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG NHẬN ĐƢỢC TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay