Đề cương ôn thi hoc kì 1 môn lý 6

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:58

Trung Tâm Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN THI V T HỌC I CHƢƠNG I CƠ HỌC A TH T: Câu Nêu dụng cụ đo độ dài? Giới hạn đo thước gì? Độ chia nhỏ thước gì? - Dụng cụ đo độ dài Thƣớc hiệu độ dài l - Giới hạn đo thƣớc độ dài lớn ghi thƣớc - Độ chia nhỏ thƣớc độ dài hai vạch chia liên tiếp thƣớc Câu 2: Đơn vị đo độ dài gì? - Đơn vị đo độ dài hệ thống đơn vị đo lƣờng hợp pháp Việt Nam mét, hiệu m - Đơn vị đo độ dài lớn mét kilômét (km) nhỏ mét đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm) 1km = 1000m; 1m = 10dm; 1m = 100cm; 1m = 1000mm Câu Nêu số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo bình chia độ là gì? Độ chia nhỏ bình chia độ gì? - Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng Bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm,… có ghi sẵn dung tích hiệu thể tích V - Giới hạn đo bình chia độ thể tích lớn ghi bình - Độ chia nhỏ bình chia độ phần thể tích bình hai vạch chia liên tiếp bình Đơn vị đo thể tích gì? - Đơn vị đo thể tích thƣờng dùng mét khối (m3) lít (l); - 1l = 1dm3; - 1ml = 1cm3 = 1cc Câu 4: Khối lượng gì? Dụng cụ đo khối lượng gì? Đơn vị đo khối lượng gì? Nêu số loại cân mà em biết? - Khối lƣợng vật lƣợng chất tạo thành vật hiệu m - Đo khối lƣợng cân - Đơn vị đo khối lƣợng kilôgam kg Các đơn vị khối lƣợng khác thƣờng dùng gam (g), tấn(t), tạ, yến, hg - Một số loại cân thƣờng gặp Cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế , cân tạ Câu 5: Lực gì? Dụng cụ đo lực gì? Đơn vị đo lực gì?Kí hiệu lực ? - ực tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác hiệu F - Đo lực lực kế - Đơn vị lực niutơn, hiệu N Nêu 01 ví dụ tác dụng đẩy, 01 ví dụ tác dụng kéo lực? - Gió thổi vào cánh buồm làm thuyền buồm chuyển động, gió tác dụng lực đẩy lên cánh buồm Trung Tâm Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Đầu tàu kéo toa tàu chuyển động, đầu tàu tác dụng lực kéo lên toa tàu Câu 6: Thế hai lực cân bằng? - Hai lực cân hai lực mạnh nhƣ có phƣơng, ngƣợc chiều, tác dụng vào vật mà đứng yên Nêu ví dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân phương, chiều, độ mạnh yếu hai lực - Quyển sách nằm yên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng lực cân lực hút trái đất tác dụng lên sách có phƣơng thẳng đứng từ xuống dƣới lực đỡ mặt bàn tác dụng lên sách có phƣơng thẳng đứng chiều từ dƣới lên trên, hai lực có độ lớn Câu 7: Nêu kết tác dụng lực? - ực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm cho vật bị biến dạng Nêu 01 ví dụ tác dụng lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ tác dụng lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) - Dùng tay ép kéo lò xo, ta tác dụng lực vào lò xo lò xo bị biến dạng - Khi ta xe đạp, bóp phanh xe đạp chuyển động chậm dần dừng lại - Xe đạp xuống dốc, xe chạy nhanh Câu 8: Trọng lực gì? Cho biết phương chiều trọng lực? - Trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật hiệu trọng lực : P Trọng lực có phƣơng thẳng đứng có chiều hƣớng phía Trái Đất - Cƣờng độ (độ lớn) trọng lực tác dụng lên vật gần mặt đất : trọng lƣợng vật Trọng lƣợng hiệu P Đơn vị Niutơn(N) - Trọng lƣợng cân 100g 1N Câu 9:Vì nói lò xo vật đàn hồi ?Nêu cách nhận biết vật có tính đàn hồi ? - ò xo vật đàn hồi: Sau nén kéo dãn vừa phải bng chiều dài lò xo trở lại nhƣ cũ - Cách nhận biết: Tác dụng lực làm cho vật bị biến dạng, sau ngừng tác dụng lực vật tự trở hình dạng cũ: vật có tính đàn hồi Câu 10: Viết công thức liên hệ khối lượng trọng lượng? - Công thức P = 10m; Với m : khối lƣợng vật( kg);P trọng lƣợng ( N) Câu 11: Khối lượng riêng gì? Đơn vị đo khối lượng riêng gì? Cơng thức tính khối lượng riêng? - Khối lƣợng mét khối chất gọi khối lƣợng riêng chất hiệu khối lƣợng riêng D D m V ; đó, D khối lƣợng riêng (kg/m3); m khối lƣợng - Cơng thức (kg), V thể tích (m3) - Đơn vị khối lƣợng riêng kilôgam mét khối kg/m3 Trung Tâm Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12: Nêu cách xác định khối lượng riêng chất? - Để xác định khối lƣợng riêng chất, ta đo khối lƣợng đo thể tích D m V để tính tốn vật làm chất đó, dùng cơng thức: Câu 13: Trọng lượng riêng gì? Đơn vị đo trọng lượng riêng gì? Cơng thức tính trọng lượng riêng? -Trọng lƣợng mét khối chất gọi trọng lƣợng riêng chất đó.Kí hiệu trọng lƣợng riêng d d P V ; đó, d trọng lƣợng riêng (N/m3); P trọng lƣợng - Công thức (N); V thể tích (m3) - Đơn vị trọng lƣợng riêng niutơn mét khối N/m3 Câu 14: Nêu máy đơn giản thường gặp? Cho ví dụ loại máy? Công dụng máy đơn giản? - Có loại máy đơn giản: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc - Mặt phẳng nghiêng Tấm ván dày đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc núi , dốc cầu,… - Đòn bẩy Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, … -Ròng rọc Cần cẩu cơng trƣờng xây dựng, ròng rọc kéo gầu nƣớc giếng,… - Công dụng giúp ngƣời thực công việc dễ dàng B BÀI T P Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống đây: a 1m = …… dm f 1m3 = ……….cm3 b 1m = …… cm g 1m3 = ……… lít c 1cm = …….mm h 1m3 = …………ml d 1km = ………m i 1m3 = ………….cc e 1m3 = ………dm3 Câu Cho bình chia độ hình vẽ Giới hạn đo độ chia nhỏ bình 400 ml A 400 ml 20 ml B 200 ml 20 ml C 400 ml 10 ml D 400 ml ml 200 ml ml Câu 3: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: a Một cân có khối lượng 100g có trọng lượng ……….N b Một cân có khối lượng ……… có trọng lượng 2N c Một cân có khối lượng 1kg có trọng lượng …….N Câu 4: Một xe tải có khối lượng 2,5 có trọng lượng Niutơn Trung Tâm Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 5:Tính khối lượng riêng trọng lượng riêng vật có khối lượng 250kg , thểtích100dm3 Câu 6: Tính khối lượng khối đá Biết khối đá tích 0,5m3 khối lượng riêng đá 2600kg/m3 Câu 7: Hãy tính khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm3 Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 Câu 8: Một hộp sữa Ơng Thọ có khối lượng 397g tích 320cm3 Hãy tính khối lượng riêng sữa hộp theo đơn vị kg/m3 Trung Tâm Gia sƣ Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 9:Tính khối lượng 2lít nước lít dầu hỏa, biết khối lượng riêng nước dầu hỏa là: 1000kg/m3 800kg/m3 ... Công dụng giúp ngƣời thực công việc dễ dàng B BÀI T P Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống đây: a 1m = …… dm f 1m3 = ……….cm3 b 1m = …… cm g 1m3 = ……… lít c 1cm = …….mm h 1m3 = …………ml d 1km... dạng cũ: vật có tính đàn hồi Câu 10 : Viết cơng thức liên hệ khối lượng trọng lượng? - Công thức P = 10 m; Với m : khối lƣợng vật( kg);P trọng lƣợng ( N) Câu 11 : Khối lượng riêng gì? Đơn vị đo... h 1m3 = …………ml d 1km = ………m i 1m3 = ………….cc e 1m3 = ………dm3 Câu Cho bình chia độ hình vẽ Giới hạn đo độ chia nhỏ bình 400 ml A 400 ml 20 ml B 200 ml 20 ml C 400 ml 10 ml D 400 ml ml 200 ml ml Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi hoc kì 1 môn lý 6 , Đề cương ôn thi hoc kì 1 môn lý 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay