Chuyên đề sóng điện từ LTĐH

20 17 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:57

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ SÓNG ĐIỆN TỪ LTĐH I CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG MẠCH DAO ĐỘNG LC Dao động điện từ * Điện tích tức thời q = q0cos(t + ) q q * Hiệu điện (điện áp) tức thời u   cos(t   )  U 0cos(t   ) C C  * Dòng điện tức thời i = q’ = -q0sin(t + ) = I0cos(t +  + )  * Cảm ứng từ: B  B0 cos(t    ) 1 Trong đó:   tần số góc riêng ; T  2 LC chu kỳ riêng; f  tần số riêng LC 2 LC I   q0  q0 LC ; U0  q0 I L    LI  I C C C * Năng lượng điện trường: 1 q2 Wđ  Cu  qu  2 2C * Năng lượng từ trường: q02 Wt  Li  sin (t   ) 2C * Năng lượng điện từ: W=Wđ  Wt  Wđ  q02 cos (t   ) 2C q02 1 W  CU  q0U   LI 2 2C Chú ý: + Mạch dao động có tần số góc , tần số f chu kỳ T Wđ Wt biến thiên với tần số góc 2, tần số 2f chu kỳ T/2 + Mạch dao động có điện trở R  dao động tắt dần Để trì dao động cần cung cấp cho mạch lượng có cơng suất:  I 2R   2C 2U 02 R U 02 RC 2L + Khi tụ phóng điện q u giảm ngược lại + Quy ước: q > ứng với tụ ta xét tích điện dương i > ứng với dòng điện chạy đến tụ mà ta xét Phương trình độc lập với thời gian: q2  i2 2  Q02 ; u2 i2 i2 2   Q ; u C   Q02 2 L   T lượng điện lại lượng từ II ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SÓNG ĐIỆN TỪ c c t suấ t củ a mô i trườ ng Bước sóng:    cT; v  ; n : Chieá f n Cứ sau thời gian Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Điện từ trường: Điện trường từ trường chuyển hóa cho nhau, liên hệ mật thiết với Chúng hai mặt trường thống gọi điện từ trường Giả thuyết Maxwell: Sóng điện từ: Sóng điện từ q trình truyền khơng gian điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian a Tính chất: + Sóng điện từ truyền với vận tốc lớn ( v  c ) + Sóng điện từ mang lượng + Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng + Sóng điện từ tn theo định luật phản xạ, định luật khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ, … + Sóng điện từ sóng ngang + Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất khác có vận tốc khác b Phân loại đặc tính sóng điện từ: Loại sóng Tần số Bước sóng Đặc tính Sóng dài Năng lượng nhỏ, bị nước hấp thụ - 300 KHz 10 - 10 m Sóng trung 0,3 - MHz 103 - 102 m Sóng ngắn - 30 MHz 102 - 10 m Sóng cực ngắn 30 - 30000 MHz 10 - 10-2 m Ban ngày tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm tầng điện li phản xạ Năng lượng lớn, bị tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần Có lượng lớn, không bị tầng điện li hấp thụ, truyền theo đường thẳng Sóng điện từ Vận tốc lan truyền không gian v = c = 3.108m/s Máy phát máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC tần số sóng điện từ phát v thu tần số riêng mạch Bước sóng sóng điện từ    2 v LC f Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin  LMax C biến đổi từ CMin  CMax bước sóngsóng điện từ phát (hoặc thu) Min tương ứng với LMin CMin Max tương ứng với LMax CMax ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM TN 2007 Câu 1: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 0,6m B 6m C 60m D 600m Câu 2: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở khơng đáng kể xác định biểu thức A ω = 1/ LC B ω= 1/ 2 LC C ω= 1/(π LC ) D ω = 2π/ LC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 3: Điện trường xoáy điện trường A có đường sức bao quanh đường cảm ứng từ B có đường sức khơng khép kín C điện tích đứng yên D hai tụ điệnđiện tích khơng đổi Câu 4: phát biểu sau sai nói lượng mạch dao động điện LC có điện trở không đáng kể? A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung B Năng lượng điện từ mạch dao động lượng từ trường cực đại C Năng lượng điện từ mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian D Năng lượng điện từ mạch dao động lượng điện trường cực đại tụ điện TN 2008 Câu 5: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy B Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường xoáy C Đường cảm ứng từ từ trường xốy đường cong kín bao quanh đường sức điện trường D Đường sức điện trường điện trường xoáy giống đường sức điện trường điện tích khơng đổi, đứng n gây Câu 6: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở không đáng kể Hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai? A Năng lượng điện từ lượng từ trường cực đại B Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f C Năng lượng điện từ lượng điện trường cực đại D Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số f Câu 7: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất đàn hồi C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ lan truyền chân không với vận tốc c = 3.108 m/s Câu 8: Coi dao động điện từ mạch dao động LC dao động tự Biết độ tự cảm cuộn dây L = 2.10-2 H điện dung tụ điện C = 2.10-10 F Chu kì dao động điện từ tự mạch dao động A 4π.10-6 s B 2π s C 4π s D 2π.10-6 s TN 2009 Câu 9: Sóng điện từ A khơng mang lượng B không truyền chân không C sóng ngang D sóng dọc Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điệnđiện dung 0,1µF Dao động điện từ riêng mạch có tần số góc A 2.105 rad/s B 105 rad/s C 3.105 rad/s D 4.105 rad/s Câu 11: Khi mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm tụ điện) hoạt động mà khơng có tiêu hao lượng A thời điểm lượng điện trường mạch cực đại, lượng từ trường mạch không B thời điểm, mạch có lượng điện trường C cảm ứng từ cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây D cường độ điện trường tụ điện tỉ lệ nghịch với diện tích tụ điện TN 2010 Câu 12: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc ω Gọi q0 điện tích cực đại tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch q q A 02 B q0 C I0 = D q02   Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm với tụ điệnđiện dung 10 10  10 2  H mắc nối tiếp F Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 4.10-6 s B 3.10-6 s C 5.10-6 s D 2.10-6 s Câu 14: Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C có dao động điện từ tự với tần số f Hệ thức A C = 4 L f2 B C = f2 4 L C C = 2 4 f L D C = 4 f L TN 2011 Câu 15 : Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm có độ tự cảm nF Tần số dao động riêng mạch :  A 5.105 Hz B 2,5.106 Hz C 5.106 Hz mH tụ điệnđiện dung  D 2,5.105 Hz Câu 16 : Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước thì: A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Câu 17: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thiên theo hàm bậc thời gian B biến thiên theo hàm bậc hai thời gian C không thay đổi theo thời gian D biến thiên điều hòa theo thời gian TN 2012 Câu 18: Khi nói q trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Sóng điện từ lan truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang mang lượng C Véc tơ cường độ điện trường phương với véc tơ cảm ứng từ D Dao động điện trường từ trường điểm đồng pha Câu 19: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10 −4 H tụ điệnđiện dung C Biết tần số dao động riêng mạch 100 kHz Lấy π2 = 10 Giá trị C A 0,25 F B 25 nF C 0,025 F D 250 nF Câu 20: Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hồ theo thời gian B Năng lượng điện từ mạch biến thiên tuần hồn theo thời gian C Điện tích tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian D Điện áp hai tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian TN 2013 Câu 21: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích tụ điện có biểu thức q = 3.10 −6 cos2000t (C) Biểu thức cường độ dòng điện mạch   A i  cos(200t  )( mA) B i  cos(200t  )( mA) 2   C i  cos(200 t  )( A) D i  cos(200 t  )( A) 2 Câu 22: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại mạch I0, hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Hệ thức là: C C B I  U LC C I  U D U  I LC L L Câu 23: Khi nói sóng ngắn, phát biểu sau sai? A Sóng ngắn phản xạ tốt tầng điện li B Sóng ngắn khơng truyền chân khơng C Sóng ngắn phản xạ tốt mặt đất D Sóng ngắn có mang lượng Câu 24: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm xác định Biết tần số dao động riêng mạch f Để tần số dao động riêng mạch 2f phải thay tụ điện tụ điệnđiện dung B 2C A C/2 C C / D 4C A U  I TN 2014 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 25: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung 18 nF cuộn cảm có độ tự cảm μH Trong mạch có dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ điện 2,4 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị A 212,54 mA B 65,73 mA C 92,95 mA D 131,45 mA Câu 26: Phát biểu sau sai? Sóng điện từ sóng A tuân theo quy luật phản xạ B tuân theo quy luật giao thoa C mang lượng D truyền chân không Câu 27: Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 µH tụ điệnđiện dung thay đổi Biết rằng, muốn thu sóng điện từ tần số riêng mạch dao động phải tần số sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng) Để thu sóng hệ phát VOV giao thơng có tần số 91 MHz phải điều chỉnh điện dung tụ điện tới giá trị A 11,2 nF B 11,2 pF C 10,2 nF D 10,2 pF Câu 28: Trong sơ đồ khối máy thu vơ tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Loa B Mạch khuếch đại âm tần C Mạch biến điệu D Mạch tách sóng Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo quan sát 1,14 mm Trên màn, điểm M cách vân trung tâm khoảng 5,7 mm có A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân sáng bậc ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM Câu 1(CĐ 2007): Sóng điện từ sóng học khơng có chung tính chất đây? A Phản xạ B Truyền chân không C Mang lượng D Khúc xạ Câu 2(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 2,0.10 – s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hoà với chu kì A 0,5.10 – s B 4,0.10 – s C 2,0.10 – s D 1,0 10 – s Câu 3(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điệnđiện dung μF Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện V lượng từ trường mạch A 10-5 J B 5.10-5 J C 9.10-5 J D 4.10-5 J Câu 4(CĐ 2007): Sóng điện từ q trình lan truyền điện từ trường biến thiên, không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Véctơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 5(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện Umax Giá trị cực đại Imax cường độ dòng điện mạch tính biểu thức A Imax = Umax√(C/L) B Imax = Umax √(LC) C Imax = √(Umax/√(LC)) D Imax = Umax.√(L/C) Câu 6(ĐH 2007): Trong mạch dao động LC có điện trở khơng A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch C lượng từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Câu 7(ĐH 2007): Một mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung 0,125 μF cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 A B 7,5 mA C 15 mA D 0,15 A Câu 8(ĐH 2007): Một tụ điệnđiện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? A 3/ 400s B 1/600 s C 1/300 s D 1/1200 s Câu 9(ĐH 2007): Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền khơng gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì D Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến Câu 10(CĐ 2008): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln phương B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 11(CĐ 2008): Mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điệnđiện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B mA C mA D 12 mA Câu 12(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần)và tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điệnđiện dung C/3 tần số dao động điện từ tự (riêng) mạch lúc A f/4 B 4f C 2f D f/2 Câu 13(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điệnđiện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch A 2,5.10-2 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-3 J D 2,5.10-4 J Câu 14(ÐH 2008): Đối với lan truyền sống điện từ A vectơ cường độ điện trường E phương với phương truyền sóng vectơ cảm ứng từ B vng góc với vectơ cường độ điện trường E B vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B ln phương với phương truyền sóng C vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ B ln vng góc với phương truyền sóng D vectơ cảm ứng từ B phương với phương truyền sóng vectơ cường độ điện trường E vng góc với vectơ cảm ứng từ B Câu 15(ÐH 2008): Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch Câu 16(ÐH 2008): Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua I mạch U0 I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị độ lớn hiệu điện hai tụ điển Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 3 B C U D U0 U0 U0 2 Câu 17(ÐH 2008): Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10−9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10−6 A điện tích tụ điện A 6.10−10C B 8.10−10C C 2.10−10C D 4.10−10C Câu 18(ÐH 2008): Trong sơ đồ máy phát sóng vơ tuyến điện, khơng có mạch (tầng) A tách sóng B khuếch đại C phát dao động cao tần D biến điệu Câu 19(ÐH 2008): Mạch dao động máy thu sóng vơ tuyến có tụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điệnđiện dung C' A 4C B C C 2C D 3C Câu 20 (CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi, tụ điệnđiện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 7,5 MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch 10 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A 12,5 MHz B 2,5 MHz C 17,5 MHz D 6,0 MHz Câu 21(CĐ 2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện trường tập trung cuộn cảm B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện từ mạch bảo toàn Câu 22(CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 2,5.103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 103 kHz Câu 23(CĐ 2009): Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Trong mạch có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Năng lượng điện từ mạch A U2 1 B LC C CU 02 D CL2 LC 2 2 Câu 24(CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0, I0 hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch A L C I0 B U  I C U  I C L LC Câu 25(CĐ 2009): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A U  D U  I LC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường B Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất chân khơng C Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ lncùng phương D Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 26(CĐ 2009): Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần)và tụ điệnđiện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch A 2,5.10-3 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-4 J D 2,5.10-2 J Câu 27(CĐ 2009): Một mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điệnđiện dung C/3 tần số dao động điện từ tự (riêng)của mạch lúc A 4f B f/2 C f/4 D.2f Câu 28(CĐ 2009): Mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điệnđiện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B 12 mA C mA D mA Câu 29(CĐ 2009): Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch lớn giá trị 1/(2π √(LC)) A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai tụ điện C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 30(CĐ 2009): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân không C Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương D Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 31(CĐ 2009): Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng A 300 m B 0,3 m C 30 m D m Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32(ĐH 2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ln ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 33(ĐH 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm  H tụ điệnđiện dung  F Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A  106 s B 2,5  106 s C.10  106 s D 106 s Câu 34(ĐH 2009): Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua cuộn cảm hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số B Năng lượng điện từ mạch gồm lượng từ trường lượng điện trường C Điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa theo  thời gian lệch pha D Năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm Câu 35(ĐH 2009): Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln vng góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân không Câu 36(ĐH 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điệnđiện dung thay đổi từ C1 đến C2 Mạch dao động có chu kì dao động riêng thay đổi A từ 4 LC1 đến 4 LC2 B từ 2 LC1 đến 2 LC2 C từ LC1 đến LC2 D từ LC1 đến LC2 Câu37 ( ĐH – 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điệnđiện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF Lấy π2 = 10 Chu kì dao động riêng mạch có giá trị A từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s B từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s C từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s D từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s Câu38 (ĐH – 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 tần số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch dung tụ điện đến giá trị C A 5C1 B C C1 5 f1 phải điều chỉnh điện C1 Câu39 (ĐH – 2010) Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện cực đại Sau khoảng thời gian ngắn Δt điện tích tụ nửa giá trị cực đại Chu kì dao động riêng mạch dao động A 4Δt B 6Δt C 3Δt D 12Δt Câu40 (ĐH - 2010)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 2T1 Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch có độ lớn q (0 < q < Q0) tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ hai 1 A B C D Câu41 (ĐH-2010)Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức làm cho biên độ sóng điện từ cao tần (gọi sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số tần số dao động âm tần Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực dao động tồn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần A 800 B 1000 C 625 D 1600 Câu42 (ĐH –2010)Mạch dao động dùng để chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điệnđiện dung C0 cuộn cảm có độ tự cảm L Máy thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 mạch dao động tụ điệnđiện dung A C = C0 B C = 2C0 C C = 8C0 D C = 4C0 Câu43 (ĐH –2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C có dao động điện từ tự Ở thời điểm t = 0, hiệu điện hai tụ có giá trị cực đại U0 Phát biểu sau sai? A Năng lượng từ trường cực đại cuộn cảm CU 02 B Cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại U0 C L C Điện áp hai tụ lần thứ thời điểm t =   LC CU 02 LC D Năng lượng từ trường mạch thời điểm t = D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu44 (CĐ 2010)Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1A Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 6 10 3 s s B C 4.107 s D 4.105 s 3 Câu45 (CĐ 2010) Sóng điện từ A sóng dọc sóng ngang B điện từ trường lan truyền khơng gian C có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương D không truyền chân không Câu46 (CĐ 2010)Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức C A i  LC(U02  u ) B i  (U 02  u ) C i  LC (U 02  u ) D L L i  (U 02  u ) C Câu47 (CĐ 2010)Trong sơ đồ khối máy phát dùng vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu48 (CĐ 2010) Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi có tụ điệnđiện dung C thay đổi Khi C  C1 tần số dao động riêng mạch 30 A kHz C  C2 tần số dao động riêng mạch 40 kHz Nếu C  C1C2 tần số C1  C2 dao động riêng mạch A 50 kHz B 24 kHz C 70 kHz D 10 kHz Câu 49(ĐH 2011): Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với Câu 50(ĐH 2011): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 50 mH tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính A, t tính s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn A 12 V B 14 V C V D 14 V Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 51(ĐH 2011) : Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10-4s Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị A 2.10-4s B 6.10-4s C 12.10-4s D 3.10-4s Câu 52(ĐH 2011) : Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có độ tự cảm 50 mH tụ điệnđiện dung F Nếu mạch có điện trở 10-2 , để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện 12 V phải cung cấp cho mạch cơng suất trung bình A 72 mW B 72 W C 36 W D 36 mW Câu 53(ĐH 2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện C cường độ dòng điện cực đại mạch 0,5  A Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại 16 B C  s D  s  s  s 3 3 Câu 54(ĐH 2012): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ không truyền chân không Câu 55(ĐH 2012): Tại Hà Nội, máy phát sóng điện từ Xét phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên Vào thời điểm t, điểm M phương truyền, vectơ cảm ứng từ có độ lớn cực đại hướng phía Nam Khi vectơ cường độ điện trường có A độ lớn cực đại hướng phía Tây B độ lớn cực đại hướng phía Đơng C độ lớn khơng D độ lớn cực đại hướng phía Bắc Câu 57(ĐH 2012): Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Gọi L độ tự cảm C điện dung mạch Tại thời điểm t, hiệu điện hai tụ điện u cường độ dòng điện mạch i Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ điện I0 cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức liên hệ u i C L A i  (U 02  u ) B i  (U 02  u ) C i  LC(U02  u ) D i  LC (U 02  u ) L C Câu 58 (CĐ 2011): Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xốy B Trong q trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm vuông góc với C Điện trường từ trường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Điện từ trường không lan truyền điện môi Câu 59(CĐ 2011): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai tụ điện lệch pha góc   A B C π D Câu 60(CĐ 2011): Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L, có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ U U Khi hiệu điện hai tụ cường độ dòng điện mạch có độ lớn U 3C U 5C U 3L U 5L B C D 2 C C L L Câu 61(CĐ 2011): Mạch chọn sóng máy thu sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ 0, 10 tự cảm H tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh C = pF mạch thu 9  sóng điện từ có bước sóng A 100m B 400m C 200m D 300m Câu 62(CĐ 2011):Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điện thay đổi điện dung Khi tụ điệnđiện dung C1, mạch thu sóng điện từ có bước sóng 100 m; tụ điệnđiện dung C2, mạch thu sóng điện từ có C bước sóng km Tỉ số C1 A A 0,1 B 10 C 1000 D 100 Câu 63(CĐ 2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Tần số dao động tính theo cơng thức I Q0 A f = B f = 2LC C f = D f= 2 LC 2 Q0 2 I Câu 64(CĐ 2012): Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ thời điểm (kể từ t = 0) T T T T A B C D Câu 65(CĐ 2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điệnđiện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động s Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1 s D s 27 Câu 66(CĐ 2012): Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ I0 cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức A s B 27 s C 2C C C C B I  U C U  I D U  I 2L L L L Câu 67(CĐ 2012): Trong sóng điện từ, dao động điện trường từ trường điểm luôn   A ngược pha B lệch pha C đồng pha D lệch pha Câu 68(ĐH 2013): Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền chân khơng với bước sóng A 60m B m C 30 m D m A I  U Câu 69(ĐH 2013): Hai mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Điện tích 2 17 tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q1 q2 với: 4q1  q2  1,3.10 , q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9 C mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai có độ lớn A mA B 10 mA C mA D mA Câu 70(ĐH 2013): Một mạch LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch 0.5I0 điện tích tụ điện có độ lớn là: q q0 q q B C D 2 2 Câu 71(ĐH 2013): Giả sử vệ tinh dùng truyền thông đứng yên so với mặt đất độ cao xác định mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất qua kinh độ số Coi Trái Đất cầu, bán kính 6370 km, khối lượng 6.1024 kg chu kì quay quanh trục 24 giờ; số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến điểm nằm Xích Đạo Trái Đất khoảng kinh độ nêu đây? A Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh độ 79020’T B Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ C Từ kinh độ 85020’Đ đến kinh độ 85020’T D Từ kinh độ 81020’T đến kinh độ 81020’Đ Câu 72(ĐH 2013): Mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, điện tích cực đại tụ điện A q0  106 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0  3 mA Tính từ thời điểm điện tích tụ q0, khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện mạch có độ lớn I0 10 1 ms A B s C ms D ms 6 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 73(ĐH 2013): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện từ mạch bảo toàn B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện trường tập trung cuộn cảm Câu 74(ĐH 2013): Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện tích tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có dạng hình vẽ Phương trình dao độngq(C) điện tích tụ điện A q  q0 cos( 107   t  )(C ) 3 107   t  )(C ) C q  q0 cos( B q  q0 cos( 107   t  )(C ) 0,5q q 3 107   t  )(C ) D q  q0 cos( t(s) -q0 - 7.10 Câu 75(ĐH 2013) : Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số f Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch I0 giá trị cực đại điện tích tụ điện q0 Giá trị f xác định biểu thức I q q I A B C D 2q 2q 2I0 I Câu 76(ĐH 2013) : Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì T Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Giá trị T A µs B µs C µs D µs Câu 77(ĐH 2014): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ln ngược pha B pha C với biên độ D với tần số Câu 78(ĐH 2014): Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io Dao động điện từ tự mạch có chu kì 4Qo 2Qo 3Q o Qo A T  B T  C T  D T  Io 2I o Io Io Câu 79(ĐH 2014): Một tụ điệnđiện dung C tích điện Qo Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L1 với cuộn cảm có độ tự cảm L2 mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại 20 mA 10 mA Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại A mA B mA C 10 mA D mA Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 80(ĐH 2014): Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện tức thời hai mạch i1 i biểu diễn hình vẽ Tổng điện tích hai tụ điện hai mạch thời điểm có giá trị lớn 10 A C B C C C D C     Câu 81(ĐH 2014): Sóng điện từ sóng khơng có tính chất đây? A Mang lượng B Tuân theo quy luật giao thoa C Tuân theo quy luật phản xạ D Truyền chân không Câu 82(ĐH 2014): Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm 3183 nH tụ điệnđiện dung 31,83 nF Chu kì dao động riêng mạch A 2s B 5s C 6, 28s D 15,71s Câu 83(ĐH 2014): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C có dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ điện; u I điện áp hai tụ điện cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức C L A i2  LC(U02  u ) B i  (U 02  u ) C i  LC(U 02  u ) D i  (U 02  u ) C L Câu 84(ĐH 2014): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung thay đổi từ C1 đến C2 Chu kì dao động riêng mạch thay đổi A từ LC1 đến LC2 B từ 2 LC1 đến 2 LC2 C từ LC1 đến LC2 D từ 4 LC1 đến 4 LC2 1B 11C 21D 31D 41A 51A 61B 71D 81D 2D 12C 22D 32D 42C 52B 62D 72D 82A 3B 13D 23C 33A 43D 53D 63D 73A 83B ĐÁP ÁN: SÓNG ĐIỆN TỪ 4D 5A 6D 7D 14C 15D 16B 17B 24B 25C 26C 27D 34D 35C 36B 37C 44D 45B 46B 47A 54D 55A 56B 57A 64D 65A 66B 67C 74C 75B 76B 77D 83B 8C 18A 28D 38B 48A 58D 68C 78C 9B 19D 29C 39B 49C 59B 69C 79B 10A 20D 30C 40A 50D 60B 70D 80C ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 1: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A T = π LC B T = 2LC C T = Câu 2: Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc không truyền chân không D sóng ngang khơng truyền chân khơng LC D T = π LC Câu 3: Ở Trường Sa, để xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lí tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng trung B sóng ngắn C sóng dài D sóng cực ngắn Câu 4: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại I0 Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 2T1 Khi cường độ dòng điện hai mạch có độ lớn nhỏ I0 độ lớn điện tích tụ điện mạch dao động thứ q1 mạch dao động thứ hai q2 q Tỉ số q2 A B 1,5 C 0,5 ĐÁP ÁN 2D 3B 4D 1B D 2,5 Chương IV: (4 câu) Câu 1: Một sóng điện từ có tần số f truyền chân khơng với tốc độ c Bước sóng sóng c f A   B   2f c C   c 2f D   f c Câu 2: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động, điện tích tụ điện biến thiên điều hòa A ngược pha với cường độ dòng điện mạch B lệch pha 0,5 so với cường độ dòng điện mạch C pha với cường độ dòng điện mạch D lệch pha 0,25 so với cường độ dòng điện mạch Câu 3: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10– H tụ điệnđiện dung 2,5.10-6F Lấy =3,14 Chu kì dao động riêng mạch A 6,28.10-10s B 1,57.10-5s C 3,14.10-5s D 1,57.1010 s Câu : Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau ? A Sóng điện từ truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng dọc C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường điểm biến thiên điều hòa lệch pha 0,5 D Sóng điện từ không mang lượng Gia sư Tài Năng Việt 1A https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN 2B 3C 4A ... nói sóng điện từ, phát biểu sau ? A Sóng điện từ truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng dọc C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường điểm ln biến thiên điều hòa lệch pha 0,5 D Sóng điện từ. .. nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền khơng gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện. .. sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường vng góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sóng điện từ LTĐH , Chuyên đề sóng điện từ LTĐH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay