Chuyên đề sóng cơ và sóng âm

19 42 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:57

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ SÓNG SÓNG ÂM LTĐH I SÓNG HỌC Bước sóng:  = vT = v/f Phương trình sóng Tại điểm O: uO = Acos(t + ) Tại điểm M cách O đoạn x phương truyền sóng * Sóng truyền theo chiều dương trục Ox x v uM = AMcos(t +  -  ) = AMcos(t +  - 2 x  ) uM = AMcos(t +  +  ) = AMcos(t +  + 2 x * Sóng truyền theo chiều âm trục Ox x v  ) Độ lệch pha hai điểm cách nguồn khoảng x1, x2 :    x1  x2 v  2 x1  x2  x v Nếu điểm nằm phương truyền sóng cách khoảng x thì:     2 x  Lưu ý: Đơn vị x, x1, x2,  v phải tương ứng với Trong tượng truyền sóng sợi dây, dây kích thích dao động nam châm điện với tần số dòng điện f tần số dao động dây 2f II SÓNG DỪNG Một số ý * Đầu cố định đầu dao động nhỏ nút sóng * Đầu tự bụng sóng * Hai điểm đối xứng với qua nút sóng ln dao động ngược pha * Hai điểm đối xứng với qua bụng sóng ln dao động pha * Các điểm dây dao động với biên độ không đổi  lượng không truyền * Khoảng thời gian hai lần sợi dây căng ngang (các phần tử qua VTCB) nửa chu kỳ Điều kiện để sóng dừng sợi dây dài l:  (k  N * ) * Hai đầu nút sóng: l  k Số bụng sóng = số bó sóng = k Số nút sóng = k +  (k  N ) * Một đầu nút sóng đầu bụng sóng: l  (2k  1) Số bó sóng nguyên = k Số bụng sóng = số nút sóng = k + Phương trình sóng dừng sợi dây CB (với đầu C cố định dao động nhỏ nút sóng) * Đầu B cố định (nút sóng): Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phương trình sóng tới sóng phản xạ B: uB  Acos2 ft u 'B   Acos2 ft  Acos(2 ft   ) Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B khoảng d là: d d uM  Acos(2 ft  2 ) u 'M  Acos(2 ft  2   )   Phương trình sóng dừng M: uM  uM  u 'M uM  Acos(2   d   )cos(2 ft  )  Asin(2 )cos(2 ft  )  2  d Biên độ dao động phần tử M: AM  A cos(2  d  )  A sin(2 )   d * Đầu B tự (bụng sóng): Phương trình sóng tới sóng phản xạ B: uB  u 'B  Acos2 ft Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B khoảng d là: d d uM  Acos(2 ft  2 ) u 'M  Acos(2 ft  2 )   Phương trình sóng dừng M: uM  uM  u 'M Biên độ dao động phần tử M: AM  A cos(2 uM  Acos(2 ; d  d  )cos(2 ft ) ) Lưu ý: * Với x khoảng cách từ M đến đầu nút sóng biên độ: AM  A sin(2 x  ) * Với x khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng biên độ: AM  A cos(2 d III GIAO THOA SÓNG Hai nguồn dao động pha (   1  2  ) * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = k (kZ) l l Số đường số điểm (khơng tính hai nguồn):   k     (kZ) l l Số đường số điểm (khơng tính hai nguồn):    k     2 Hai nguồn dao động ngược pha:(   1  2   ) * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = (2k+1) * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = (2k+1)  (kZ) l l Số đường số điểm (không tính hai nguồn):    k      ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = k (kZ) l     l Số đường số điểm (khơng tính hai nguồn):   k    Chú ý: Với tốn tìm số đường dao động cực đại không dao động hai điểm M, N cách hai nguồn d1M, d2M, d1N, d2N Đặt dM = d1M - d2M ; dN = d1N - d2N giả sử dM < dN + Hai nguồn dao động pha: Cực đại: dM < k < dN Cực tiểu: dM < (k+0,5) < dN + Hai nguồn dao động ngược pha: Cực đại:dM < (k+0,5) < dN Cực tiểu: dM < k < dN Số giá trị nguyên k thoả mãn biểu thức số đường cần tìm IV SĨNG ÂM Cường độ âm: I= W P = tS S Với W (J), P (W) lượng, công suất phát âm nguồn; S (m2) diện tích mặt vng góc với phương truyền âm (với sóng cầu S diện tích mặt cầu S=4πR2) Mức cường độ âm L( B)  lg I I Hoặc L(dB)  10.lg I0 I0 Với I0 = 10-12 W/m2 f = 1000Hz: cường độ âm chuẩn IV ĐẶC ĐIỂM CỦA SÓNG ÂM Sóng âm, dao động âm: a Dao động âm: Dao động âm(âm nghe được) dao động học tần số từ 16Hz đến 20KHz mà tai người cảm nhận Sóng âm tần số nhỏ 16Hz gọi sóng hạ âm; sóng âm tần số lớn 20KHz gọi sóng siêu âm b Sóng âm sóng học dọc lan truyền môi trường vật chất đàn hồi: rắn, lỏng, khí Khơng truyền chân khơng Chú ý: Dao động âm dao động cưỡng tần số tần số nguồn phát Vận tốc truyền âm: Vận tốc truyền âm môi trường rắn lớn môi trường lỏng, môi trường lỏng lớn mơi trường khí Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi mật độ mơi trường Trong môi trường, vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ khối lượng riêng môi trường Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đặc trưng sinh lí âm: Đặc trưng sinh lí Đặc trưng vật lí a Nhạc âm: Nhạc âm âm tần số hồn tồn Độ cao f xác định; nghe êm tai tiếng đàn, tiếng hát, … b Tạp âm: Tạp âm âm khơng tần số Âm sắc A, f định; nghe khó chịu tiếng máy nổ, tiếng chân đi, Độ to L, f c Độ cao âm: Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm phụ thuộc vào đặc trưng vật lí âm tần số Âm cao tần số lớn, âm trầm tần số nhỏ d Âm sắc: Âm sắc đặc trưng sinh lí phân biệt hai âm độ cao, phụ thuộc vào biên độ tần số âm phụ thuộc vào đồ thị dao động âm e Độ to: Độ to đặc trưng sinh lí âm phụ thuộc vào đặc trưng vật lí mức cường độ âm tần số Ngưỡng nghe: Âm cường độ bé mà tai người nghe được, thay đổi theo tần số âm Ngưỡng đau: Âm cường độ lớn đến mức tai người cảm giác đau ( I  10W/m2 ứng với L  130dB với tần số) Miền nghe giới hạn từ ngưỡng nghe đến ngưỡng đau Chú ý: Quá trình truyền sóng q trình truyền pha dao động, phần tử vật chất dao động chỗ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NĂM Câu Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C không dao động D dao động với biên độ nửa biên độ cực đại TN 2009 Câu 2.: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng truyền A 1m B 0,5m C 2m D 0,25m Câu 3: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B Sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc C Sóng phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi sóng ngang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn D Tại điểm mơi trường sóng truyền qua, biên độ sóng biên độ dao động phần tử môi trường Câu 4: Một sóng chu kì 0,125s tần số sóng A 8Hz B 4Hz C 16Hz D 10Hz Câu 5: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, phương trình sóng u=6cos(4t-0,02x); u x tính cm, t tính s Sóng bước sóng A 150 cm B 50 cm C 100 cm D 200 cm., Câu 6: Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A cường độ âm B độ cao âm C độ to âm D mức cường độ âm TN 2010 Câu Trên sợi dây dài 0,9 m sóng dừng.Kể hai nút hai đầu dây dây 10 nút sóng.Biết tần số sóng truyền dây 200Hz Sóng truyền dây tốc độ A 90 cm/s B 40 m/s C 40 cm/s D 90 m/s Câu Một sóng tần số 0,5 Hz truyền sợi dây đàn nhồ đủ dài với tốc độ 0,5 m/s Sóng bước sóng A 1,2 m B 0,5 m C 0,8 m D m Câu 9: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm truyền chất rắn B Siêu âm tần số lớn 20 KHz C Siêu âm truyền chân khơng D Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản Câu 10: Tại vị trí mơi trường truyền âm ,một sóng âm cường độ âm I.Biết cường độ âm chuẩn I0 Mức cường độ âm L sóng âm vị trí tính cơng thức I I I I A L( dB) =10 lg B L( dB) =10 lg C L( dB) = lg D L( dB) = lg I0 I0 I I Câu 11: Một âm tần số xác định truyền nhơm,nước ,khơng khí với tốc độ tương ứng v1,v2, v.3.Nhận định sau A v2 >v1> v.3 B v1 >v2> v.3 C v3 >v2> v.1 D v2 >v3> v.2 TN 2011 Câu 12 Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = cos(6  t -  x)(cm), ( với t đo s, x đo m.) Tốc độ truyền sóng là: A m/s B 60 m/s C m/s D 30 m/s Câu 13 Khi âm truyền từ khơng khí vào nước thì: A Tần số âm khơng thay đổi B Chu kì âm thay đổi C Bước sóng âm khơng thay đổi D Tốc độ truyền âm không thay đổi Câu 14 Ở mặt nước, hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20  t (mm) Tốc độ truyền sóng 30 cm/s Coi biên độ sóng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn khơng đổi sóng truyền Phần tử M mặt nước cách hai nguồn 10,5 cm 13,5 cm biên độ dao động A mm B mm C mm D mm Câu 15 Sóng truyền sợi dây đầu cố định, đầu tự Muốn sóng dừng dây chiều dài sợi dây phải A số chẵn lần phần tư bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 16 Một sợi dây căng ngang, hai đầu cố định, sóng dừng ổ định Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp 0,8 m Bước sóng dây: A 2,4m B 1,6 m C 0,4 m D 0,8 m Câu 17 Cho chất sau: khơng khí 00C, khơng khí 250C, nước sắt Sóng âm truyền nhanh A khơng khí 250C B nước C khơng khí 00C D sắt Câu 18 Một sóng âm truyền môi trường Biết cường độ âm điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm : A 50dB B 20dB C.100dB D.10dB TN 2012 Câu19 Một sóng hình sin tần số 450Hz, lan truyền với tốc độ 360m/s Khoảng cách hai điểm gầnn phương truyền sóng mà phần tử mơi trường hai điểm dao động ngược pha A 0,8m B 0,4m C 0,8 cm D 0,4 cm Câu 20 Một sợi dây đàn hồi căng ngang dài 60 cm, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với bụng sóng, tần số sóng 100Hz Tốc độ truyền sóng dây là: A 20 m/s B 40 m/s C 400 m/s D 200 m/s Câu 21: sóng tàn số 50Hz trưền mơi trường với vận tóc 100m/s Bước sóng sóng A 0,5m B 2m C 50m D 150m Câu 22: Trên mặt nước hai nguồn kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Trên mặt nước, vùng giao thoa, phần tử M dao động với biên độ cực đại hiệu đường hai sóng từ hai nguồn truyền tới M A số nguyên lần bước sóng B số lẻ lần nửa bước sóng C số lẻ lần phần tư bước sóng D số ngun lần nửa bước sóng Câu 23: sóng âm khơng truyền A chân khơng B chất khí C chất lỏng D chất rắn TN 2013 Câu 24 Ở mặt thoáng chất lỏng, hai điểm A B cách 20 cm hai nguồn sóng dao đơng điều hòa theo phương thẳng đứng, pha, biên độ tần số 50 Hz Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng là3 m/s Trên đoạn AB, số điểm dao động biên độ cực đại A B C D Câu 25: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Sóng khơng truyền chân khơng C Sóng dao động lan truyền mơi trường D Sóng q trình lan truyền phần tử vật chất môi trường Câu 26: Cho sợi dây đàn hồi, thẳng, dài Đầu O sợi dây dao động với phương trình u= 4cos20πt (cm) (t tính s) Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Tốc độ truyền sóng dây là0,8 m/s Li độ điểm M dây cách O đoạn 20 cm theo phương truyền sóng thời điểm t = 0,35 s A 2 cm B - 2 cm C cm D – cm Câu 27 Một sóng âm chu kì 80 ms Sóng âm A âm nghe B siêu âm C truyền chân không D hạ âm Câu 28: Khi mức cường độ âm điểm mơi trường truyền âm tăng thêm 70 dB cường độ âm điểm tăng A 107lần B 106lần C 105lần D 103lần TN 2014 Câu 29: Ở mặt nước (đủ rộng), điểm O nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u o = cos 20πt (u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 m/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phương trình dao động phần tử nước điểm M (ở mặt nước), cách O khoảng 50 cm   A u  cos(20t  )(cm) B u  cos(20t  )(cm) 4   C u  cos(20t  )(cm) D u  cos(20t  )(cm) 2 Câu 30: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = cos100πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Xét điểm M mặt chất lỏng, nằm đường trung trực AB mà phần tử chất lỏng dao động pha với nguồn A Khoảng cách MA nhỏ A 6,4 cm B 7,0 cm C 5,6 cm D 8,0 cm Câu 31: Hai âm độ cao hai âm A cường độ âm B mức cường độ âm C biên độ D tần số Câu 32: Trên sợi dây dài m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng dây Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A m B 0,25 m C m D 0,5 m Câu 33: Một sóng tần số 50 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ 30 m/s Khoảng cách hai điểm gần phương Ox mà dao động phần tử mơi trường lệch pha  A cm B 20 cm C 10 cm D 60 cm ĐỀ THI CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC CÁC NĂM Câu 1.(CĐ 2007)Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A chu kì tăng B tần số khơng thay đổi C bước sóng giảm D bước sóng khơng thay đổi Câu 2:(CĐ 2007)Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng tần số 15 Hz ln dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D Câu 3(CĐ 2007): Trên sợi dây chiều dài l , hai đầu cố định, sóng dừng Trên dây bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A v/l B v/2 l C 2v/ l D v/4 l Câu 4.(ĐH 2007)Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ nửa biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C dao động với biên độ cực đại D khơng dao động Câu 5.(ĐH 2007)Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20t(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 6:.(ĐH 2007)Trên sợi dây dài 2m sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định điểm khác ln đứng n Vận tốc truyền sóng dây : A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 7.(ĐH 2007)Một sóng âm tần số xác định truyền khơng khí nước với vận tốc 330 m/s 1452 m/s Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng A giảm 4,4 lần B giảm lần C tăng 4,4 lần D tăng lần Câu 9(CĐ 2008): Đơn vị đo cường độ âm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Oát mét (W/m) B Ben (B) C Niutơn mét vuông (N/m ) D Oát mét vuông (W/m2 ) Câu 10:(CĐ 2008)Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u  cos(20t  4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B 50 cm/s C 40 cm/s D m/s Câu 11.(CĐ 2008)Sóng tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc   A rad B  rad C 2 rad D rad Câu 12:.(CĐ 2008)Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 13.(ĐH 2008)Một sóng lan truyền đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  biên độ A sóng khơng đổi q trình sóng truyền Nếu phương trình dao động phần tử vật chất điểm M dạng uM(t) = acos2ft phương trình dao động phần tử vật chất O d A u0 (t)  acos2(ft  )  d B u0 (t)  acos2(ft  )  d C u0 (t)  acos(ft  )  d D u0 (t)  acos(ft  )  Câu 14:.(ĐH 2008)Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngồi hai đầu dây cố định hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A m/s B 4m/s C 12 m/s D 16 m/s Câu 16.(ĐH 2008)Tại hai điểm A B mơi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp, dao động phương với phương trình uA = acost uB = acos(t +) Biết vận tốc biên độ sóng nguồn tạo khơng đổi q trình sóng truyền Trong khoảng A B giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A.0 B.a/2 C.a D.2a Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 17.(ĐH 2008)Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu 18(CĐ 2009): Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4t – 0,02x) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 150 cm/s C 200 cm/s D 50 cm/s Câu 19(CD2009)Một sóng chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử môi trường dao động ngược pha A 0,5m B 1,0m C 2,0 m D 2,5 m Câu 20.(CD 2009)Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, sóng dừng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 21.(CD 2009)Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 22.(ĐH 2009)Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây : A 20m/s B 600m/s C 60m/s D 10m/s Câu 23.(ĐH 2009)Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu 24 (ĐH 2009): Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha   Câu 25(ĐH 2009): Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u  cos  4 t   (cm) 4  Biết dao động hai điểm gần phương truyền sóng cách 0,5 m  độ lệch pha Tốc độ truyền sóng : A 1,0 m/s B 2,0 m/s C 1,5 m/s D 6,0 m/s Câu 26.(ĐH 2009)Ở bề mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương trẳng đứng phương trình u1 = 5cos40t (mm) u2 = 5cos(40t + p) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 là: A 11 B C 10 D Câu 27.(ĐH 2009): Một sóng âm truyền thép với vận tốc 5000m/s Nếu độ lệch sóng âm đố hai điểm gần cách 1m phương truyền sóng  / tần số sóng bằng: A 1000 Hz B 1250 Hz C 5000 Hz D 2500 Hz Câu 28.(ĐH 2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 29.(ĐH 2010) Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB A 26 dB B 17 dB C 34 dB D 40 dB Câu 30.(ĐH 2010) Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B tần số, phương C pha ban đầu biên độ D tần số, phương hiệu số pha khơng đổi theo thời gian Câu31.(ĐH 2010) Tại điểm mặt chất lỏng nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s Câu 32 (ĐH 2010): Ở mặt thống chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40t uB = 2cos(40t + ) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 20 D 17 Câu 33 (CĐ 2010): Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 34 (CĐ 2010):: Một sợi dây AB chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz Trên dây AB sóng dừng ổn định với bụng sóng, B coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s Câu 35 (CĐ 2010): Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(6t-x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng 1 A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 36 (CĐ 2010): Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng thêm 10 B C tăng thêm 10 dB D giảm 10 dB Câu 37(CĐ 2010): Ở mặt thống chất lỏng hai nguồn kết hợp A B dao động hòa pha với theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng khơng đổi q trình lan truyền, bước sóng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm đoạn thẳng AB A cm B 12 cm C cm D cm Câu 38 (CĐ 2010): Một sợi dây chiều dài căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng v nv A B C D n nv 2nv Câu 39(ĐH 2011): Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 40(ĐH 2011): Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B 10 cm C 2 cm D cm Câu 42(ĐH 2011) : Một nguồn điểm O phát sóng âm cơng suất khơng đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r r2 r Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r1 A B C D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 43(ĐH 2011) : Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s Câu 45(ĐH 2012): Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 46(ĐH 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 47(ĐH 2012): Khi nói truyền sóng mơi trường, phát biểu sau đúng? A Những phần tử môi trường cách số nguyên lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử mơi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 90 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha D Hai phần tử mơi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha Câu 48(ĐH 2012): Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định sóng dừng Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm Câu 50(ĐH 2012): Trên sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s Câu 51( CĐ 2011): Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A hai bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 52( CĐ 2011): Một sóng lan truyền mơi trường Hai điểm phương truyền sóng, cách khoảng bước sóng dao động Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn   B ngược pha C lệch pha D pha Câu 53( CĐ 2011): Trên phương truyền sóng hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng khơng đổi q  trình truyền sóng Biết phương trình sóng N uN = 0, 08cos (t  4) (m) phương trình sóng M   A uM = 0, 08cos (t  ) (m) B uM  0, 08cos (t  4) (m) 2   C uM  0, 08cos (t  2) (m) D uM  0, 08cos (t  1) (m) 2 Câu 54( CĐ 2011): Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vng góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để nút tần số dao động đầu A phải A 25 Hz B 18 Hz C 20 Hz D 23 Hz Câu 55( CĐ 2011): Ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB =acos50πt (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5 m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C 10 D Câu 56( CĐ 2012): Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm v 2v v v A B C D 2d 4d d d Câu 57( CĐ 2012): Xét điểm M mơi trường đàn hồi sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) Câu 58( CĐ 2012): Tại mặt thoáng chất lỏng hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40t (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 59( CĐ 2012): Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng 4m/s tần số sóng giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz A lệch pha Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 60( CĐ 2012): Trên sợi dây sóng dừng với bước sóng Khoảng cách hai nút sóng liền kề   A B  C D  Câu 61( CĐ 2012): Tại mặt chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng phương trình u=2cos40  t (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1,S2 12cm 9cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2 cm C cm D cm Câu 62(ĐH 2013): Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng  Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM = 8, ON = 12 OM vng góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D Câu 63(ĐH 2013): Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền A 1m B 1,5m C 0,5m D 2m Câu 65(ĐH 2013): Một sóng hình sin truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểmt1 (đường nét đứt) t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét) Tại thời điểm t2, vận tốc điểm N A 65,4 cm/s B -65,4 cm/s C -39,3 cm/s D 39,3 cm/s Câu 66(ĐH 2013): Trên đường thẳng cố định môi trường đẳng hướng, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 (dB) Khoảng cách d A m B m C m D 10 m Câu 67(ĐH 2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động pha hai điểm A B cách 16cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng 3cm Trên đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A 10 B 11 C 12 D Câu 68(CĐ 2013): Một sóng âm truyền khơng khí với tốc độ 340 m/s bước sóng 34 cm Tần số sóng âm A 500 Hz B 2000 Hz C 1000 Hz D 1500 Hz Câu 69(CĐ 2013): Một sóng hình sin lan truyền môi trường Các phần tử môi trường hai điểm nằm hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động Gia sư Tài Năng Việt A pha B lệch pha https://giasudaykem.com.vn  C lệch pha  D ngược pha Câu 70(CĐ 2013) : Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng Biết khoảng cách ngắn nút sóng vị trí cân bụng sóng 0,25m Sóng truyền dây với bước sóng A 0,5 m B 1,5 m C 1,0 m D 2,0 m Câu 71(CĐ 2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động theo phương trình uA = uB = acos25t (a khơng đổi, t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai điểm phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn cm Tốc độ truyền sóng A 25 cm/s B 100 cm/s C 75 cm/s D 50 cm/s Câu 72(CĐ 2013): Một song hình sin truyền theo chiều dương trục Ox với phương trình dao động nguồn song (đặt O) uO = 4cos100t (cm) Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O phần tư bước sóng, phần tử mơi trường dao động với phương trình A uM = 4cos(100t + ) (cm) B uM = 4cos(100t) (cm) C uM = 4cos(100t – 0,5) (cm) D uM = 4cos(100t + 0,5) (cm) Câu 73(CĐ 2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động pha đặt A B cách 18 cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng 3,5 cm Trên đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A B 10 C 12 D 11 Câu 74(ĐH 2014): Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ 1m/s chu kì 0,5s Sóng bước sóng A 150 cm B 100 cm C 50 cm D 25 cm Câu 75*(ĐH 2014): Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi  tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng  gần giá trị sau đây? A 0,105 B 0,179 C 0,079 D 0,314 Câu 76*(ĐH 2014): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 S2 cách 16 cm, dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Ở mặt nước, gọi d đường trung trực đoạn S1S2 Trên d, điểm M cách S1 10 cm; điểm N dao động pha với M gần M cách M đoạn giá trị gần giá trị sau đây? A 7,8 mm B 6,8 mm C 9,8 mm D 8,8 mm Câu 78(ĐH 2014): Để ước lượng độ sâu giếng cạn nước, người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng thả đá rơi tự từ miệng giếng; sau 3s người Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn nghe thấy tiếng đá đập vào đáy giếng Giả sử tốc độ truyền âm khơng khí 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2 Độ sâu ước lượng giếng A 43 m B 45 m C 39 m D 41 m Câu 79(ĐH 2014): Trong môi trường đẳng hướng khơng hấp thụ âm, điểm thẳng hàng theo thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m Khi đặt A nguồn điểm phát âm công suất P mức cường độ âm B 100 dB Bỏ nguồn âm A, đặt B nguồn điểm phát âm cơng suất 2P mức cường độ âm A C A 103 dB 99,5 dB B 100 dB 96,5 dB C 103 dB 96,5 dB D 100 dB 99,5 dB Câu 81(CĐ 2014): Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, sóng dừng Biết tần số sóng 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Số bụng sóng dây A 15 B 32 C D 16 Câu 82(CĐ 2014): Tại mặt chất lỏng nằm ngang hai nguồn sóng O1, O2 cách 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phươn trình u = Acos𝜔t Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vng góc qua trung điểm O đoạn O1O2 M điểm thuộc d mà phần tử sóng M dao động pha với phần tử sóng O, đoạn OM ngắn cm Số điểm cực tiểu giao thoa đoạn O1O2 A 18 B 16 C 20 D 14 Câu 83(CĐ 2014): Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai điểm gần trục Ox mà phần tử sóng dao động ngược pha nhau, cách A cm B cm C cm D cm Câu 84(CĐ 2014): Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm tần số lớn 20000 Hz B Hạ âm tần số nhỏ 16 Hz C Đơn vị mức cường độ âm W/m D Sóng âm khơng truyền chân khơng Câu 85(CĐ 2014): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 16 cm, dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u=2cos16t (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 12 cm/s Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại A 11 B 20 C 21 D 10 Câu 86(CĐ 2014): Một sóng truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm x = 25 cm, phần tử sóng li độ A 5,0 cm B -5,0 cm C 2,5 cm D -2,5 cm ĐÁP ÁN: SÓNG 1B 2D 3C 4B 5D 6B 7C 8A 9D 10A 11B 12B 13B 14A 15A 16A 17C 18C 19C 20A 21B 22C 23A 24B 25D 26C 27B 28D 29A 30D 31B 32A 33D 34C 35C 36C 37C 38D 39D 40B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 41B 42D 43B 44C 45C 46A 47C 48B 49C 50D 51C 52D 53C 54C 55B 56A 57D 58C 59C 60A 61B 62B 63C 64D 65D 66B 67B 68C 69A 70C 71D 72C 73D 74C 75B 76A 77C 78D 79A 80B 81D 82B 83A 84C 85C 86B ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 1: Một sóng tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức  f A v =  f B v = C v = C v =  f f  Câu 2: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 3: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 10 Hz C Hz D 20 Hz Câu 4: Một sợi dây đàn hồi sóng dừng Trên dây, điểm dao động với biên độ A1 vị trí cân liên tiếp cách đoạn d1 điểm dao động với biên độ A2 vị trí cân liên tiếp cách đoạn d2 Biết A1 > A2 > Biểu thức sau đúng? A d1 = 0,5d2 B d1 = 4d2 C d1 = 0,25d2 D d1 = 2d2 ĐÁP ÁN 1A 2C 3B 4D 5B 6B 7D Chương II: (7 câu) Câu 1: Một sóng truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 2cos(40t – 2x) mm Biên độ sóng A 40 mm B mm C  mm D mm Câu 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng A sóng siêu âm B sóng dọc C tính chất hạt D tính chất sóng Câu 3: Một sóng truyền dọc theo trục Ox Phương trình dao động phần tử điểm phương truyền sóng u  4cos(20t  ) (u tính mn, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng 60 cm/s Bước sóng sóng A 9cm B 5cm C 6cm D 3cm Câu 4: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai ? A Sóng lan truyền chất khí B Sóng lan truyền chân khơng C Sóng lan truyền chất rắn D Sóng lan truyền chất lỏng Câu : Cho điểm O, M, N P nằm môi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn điểm cơng suất khơng đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P A 35,8 dB B 38,8 dB C 41,1 dB D 43,6 dB Câu 6: Một sợi dây sóng dừng ổn định Sóng truyền dây tần số 10Hz bước sóng cm Trên dây, hai phần tử M N vị trí cân cách cm, M thuộc bụng sóng dao động điều hòa với biên độ mm Lấy π2=10 Tại thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ  (cm/s) phần tử N chuyển động với gia tốc độ lớn A 3m/s2 B 6√3 m/s2 C 6√2 m/s2 D 1,26 m/s Câu : Ở mặt chất lỏng nguồn kết hợp đặt A B dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Ax nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng vng góc với AB Trên Ax điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại, M điểm xa A nhất, N điểm với M, P điểm với N Q điểm gần A Biết MN = 22,25 cm ; NP = 8,75 cm Độ dài đoạn QA gần với giá trị sau ? A 1,2 cm B 3,1 cm C 4,2 cm D 2,1 cm ĐÁP ÁN 1B 2D 3C 4B 5C 6B 7D ... sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 47(ĐH 2012): Khi nói truyền sóng mơi... nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng... âm chuẩn IV ĐẶC ĐIỂM CỦA SÓNG ÂM Sóng âm, dao động âm: a Dao động âm: Dao động âm( âm nghe được) dao động học có tần số từ 16Hz đến 20KHz mà tai người cảm nhận Sóng âm có tần số nhỏ 16Hz gọi sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sóng cơ và sóng âm , Chuyên đề sóng cơ và sóng âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay