Bài 3 kỹ năng ra qđ docx

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3 kỹ năng ra qđ docx Bài 3: KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1.1 Khái niệm định lãnh đạo, quản lý * Khái niệm định lãnh đạo, quản lý: Quyết định lãnh đạo, quản lý thể ý chí chủ thể hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, thể hình thức định (nghị quyết, định, thị…) nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định 1.2 Phân loại định lãnh đạo, quản lý 1.2.1 Căn vào chủ thể định - Quyết định lãnh đạo, quản lý tổ chức Đảng (Đảng bộ, chi sở) - Quyết định lãnh đạo, quản lý quyền sở ( HĐND-UBND ) 1.1.2 Căn vào thẩm quyền định * Các quan lãnh đạo Đảng cấp sở có thẩm quyền ban hành: - Nghị Đại hội Đảng bộ, Nghị BCH Đảng Là văn ghi lại định thông qua đại hội, hội nghị quan lãnh đạo đảng cấp, hội nghi đảng viên đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch vấn đề cụ thể - Quyết định: văn dùng để ban hành bãi bỏ quy chế, quy định, định cụ thể chủ trương, sách, tổ chức máy, nhân thuộc phạm vi quyền hạn cấp uỷ, tổ chức sở đảng * Chính quyền cấp sở có thẩm quyền ban hành - Quyết định quy phạm: + Nghị quy phạm Hội đồng nhân dân + Quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân - Quyết định cá biệt: + Nghị cá biệt HĐND + Quyết định, Chỉ thị cá biệt UBND Các định cá biệt quyền cấp xã ban hành sở định quy phạm với mục đích giải công việc cụ thể áp dụng lần trường hợp cụ thể xác định Quyết định cá biệt sở phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể 1.3 Các yêu cầu định lãnh đạo, quản lý cấp sở * Bảo đảm tính trị Nghị Đảng sở định quản lý quyền địa phương không trái với đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật NN * Bảo đảm tính hợp pháp Phải phù hợp với quy định pháp luật * Đúng hình thức, thủ tục quy định Hình thức: Đảm bảo kết cấu văn bản, thể thức kỹ thuật trình bày Thủ tục: Đúng quy trình bước ban hành định lãnh đạo, quản lý theo Điều lệ Đảng Luật ban hành VBQPPL * Bảo đảm tính hợp lý Phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, tập thể cá nhân Phải cụ thể đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội đặt với đối tượng thực * Bảo đảm kỹ thuật ban hành Đảm bảo ngôn ngữ, văn phong hành chính, cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu *LIÊN HỆ - Khái quát đặc điểm tình hình địa phương - Khái quát tình hình địa phương: Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nông nghiệp : 322,5 Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tơn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Kinh tế địa phương chủ yếu nông nghiệp năm gần lãnh đạo quản lý Đảng ủy, quyền địa phương kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể Đời sống nhân dân cải thiện, mức thu nhập bình quân đầu người tăng Tình hình trị, xã hội địa phương tương đối ổn đinh - Thực trạng định lãnh đạo quản lý địa phương: * Ưu điểm: +Hàng tháng, quý, năm Đảng ủy quyền địa phương cụ thể hóa đường lối sách Đảng Nhà nước Nghị quyết, định + Các định lãnh đạo, quản lý quyền địa phương ban hành thẩm quyền, thể thức Đúng đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước +Các định hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể cá nhân nên định lãnh đạo, quản lý ban hành triển khai thực có hiệu + Các định cụ thể đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội + Ngôn ngữ, văn phong định lãnh đạo quản lý địa phương ban hành rõ ràng dễ hiểu, ngắn gọn, xác + Các định ban hành quy trình bước cụ thể sáng kiến ban hành, soạn thảo định,xem xét thông qua dự thảo, định + Các định tổ chức thực đạt hiệu * Hạn chế: + số định sai thể thức Nội dung chưa sát với yêu cầu thực tế + Quá trình tổ chức thực số định bỏ qua khâu tổng kết, đánh giá thực định * Nguyên nhân: + Do số cán soạn thảo định chưa nắm vững thể thức văn bản, quy trình tổ chức thực định + Do khối lượng cơng việc xã nhiều, + Trình độ, lực số CBCC hạn chế * Giải pháp: + Tăng cường lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương + Tập huấn nâng cao trình độ soạn thảo ban hành định quản lý, lãnh đạo cho cán cơng chức xã + Bố trí thời gian, triệt khai quy trình ban hành, tổ chức thực định quản lý lãnh đạo để đạt hiệu cao 2 QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 2.1.Quy trình định lãnh đạo, quản lý cấp sở (gồm bước) 2.1.1 Sáng kiến ban hành định Ra định theo cứ: - Thể chế hóa cụ thể hóa chủ trương, sách tổ chức Đảng cấp - Thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, nghị quyết, văn quan nhà nước cấp - Giải vấn đề phát sinh từ thực tế để đạo trực tiếp xử lý tình cụ thể theo thẩm quyền pháp luật quy định Điều lệ Đảng quy định - Căn vào tham gia góp ý kiến đoàn thể, tổ chức xã hội, ý kiến cử tri 2.1.2 Soạn thảo định - Tổng kết, khảo sát, đánh giá tình hình liên quan đến nội dung dự thảo - Xây dựng dự thảo - Tổ chức lấy ý kiến tổ chức, quan, cá nhân hữu quan đối tượng chịu tác động trực tiếp định - Thẩm định dự thảo định trước xem xét thông qua (Đối với định lãnh đạo, quản lý quan trọng) 2.1.3 Xem xét, thông qua dự thảo định - Xem xét, thông qua chế độ tập thể, định theo đa số - Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan quản lý hành nhà nc 2.1.4 Ra định - Thc hin ỳng nguyờn tắc, thể thức, thủ tục ban hành văn ( theo luật ban hành văn QPPL, văn quy định công tác văn thư ) 2.2 Quy trình tổ chức thực hiện định lãnh đạo, quản lý sở * Triển khai định - Triển khai theo quy định pháp luật Điều lệ Đảng - Nhận định, tổ chức, quan, cá nhân phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đề kế hoạch, biện pháp thực cho phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, đơn vị đảm bảo không trái với định lãnh đạo, quản lý ban hành - Các quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, nội dung cách rộng rãi với hình thức phù hợp với điều kiện địa phương Tăng cường phối hợp chặt chẽ cấp ủy, quyền với tổ chức đoàn thể sở * Tổ chức lực lượng thực hiện định - Cần bố trí lực lượng cán phù hợp để thực định, đồng thời bảo đảm phương tiện cần thiết vật chất, tài cho việc thực định - Các biện pháp lựa chọn (tùy loại định quản lý): + Quyết định thực toàn phạm vi đối tượng, lĩnh vực cần thiết điều chỉnh, tác động + Quyết định thực thí điểm + Quyết định triển khai thực rộng, cần có đạo điểm để nhanh chóng rút kinh nghiệm để đạo thực tiếp tục * Kiểm tra việc thực hiện định - Phải nắm tình hình kết thực định Tìm nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế học kinh nghiệm thực định - Việc kiểm tra thực định lãnh đạo, quản lý phải xây dựng thành kế hoạch từ giai đoạn nghiên cứu dự thảo định, xác định rõ chủ thể, đối tượng kiểm tra Việc kiểm tra phải tiến hành sau ban hành suốt trình thực định - Các hình thức kiểm tra: + Kiểm tra thường xuyên toàn diện suốt trình diễn biến thực định + Kiểm tra đột xuất có trọng điểm, nhằm vào số khâu định + Kiểm tra tổng kết việc thực định - Xử lý kết kiểm tra: Qua công tác kiểm tra, vào kết kiểm tra, quan, tổ chức có thẩm quyền phải xử lý kết kiểm tra + Đôn đốc việc thực hiện, bổ sung định cần thiết + Khen thưởng người tốt, việc tốt + Xử lý quan, tổ chức, cá nhân sai phạm + Sơ kết * Tổng kết đánh giá việc thực hiện định lãnh đạo, quản lý - Tổng kết đánh giá dựa việc xử lý số liệu thể kết thực hiện, thông tin phản hồi, kết kiểm tra - Yêu cầu đánh giá xác, khách quan, trung thực, cụ thể kết thực hiện, tuyệt đối tránh bệnh phơ trương, thổi phồng thành tích KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 3.1 Kỹ thu thập thơng tin, phân tích sử dụng thông tin * Cần xác định thu thập thông tin từ nguồn ? * Cần kiểm tra thông tin (mới, tin cậy, độ xác) Thơng tin đến sở qua nhiều “ kênh” Tiếp nhận từ cấp đạo sở; tự thu thập khai thác; đội ngũ tham mưu giúp việc cung cấp Cấp sở cần: + Trực tiếp nắm thông tin kịp thời sở + Chú ý cập nhật khai thác thông tin từ mạng intenet + Nên quan tâm sử dụng tham mưu chuyên gia lĩnh vực khác nhau; khai thác góp ý cán bộ, cơng chức nghỉ hưu; ý vai trò già làng, trưởng bản, trưởng thôn…để nắm thông tin cụm dân cư xã * Nâng cao trình độ, lực, phẩm chất người lãnh đạo cấp sở xử lý thông tin để định lãnh đạo, quản lý đắn, hiệu lực, hiệu 3.2 Kỹ soạn thảo, định + Trong trình soạn thảo, định cần thực quy trình, trình tự, bước theo quy định + Những sai lầm cần tránh: Một là, Ra định lãnh đạo, quản lý mà không nắm vững yêu cầu thực tế, giải vấn đề cách chung chung, không đủ cụ thể thực hiện, khơng đủ xác rõ ràng, hiểu làm khác Hai là, Quá tin vào tham mưu, không lắng nghe kiến người tham gia, người phản biện, hay tin vào hiểu biết chủ quan đến định lãnh đạo quản lý cách phiến diện, chủ quan Ba là, Ra định lãnh đạo, quản lý mang tính chất thỏa hiệp, nể nang, dựa dẫm cấp cách thụ động, khơng có tính sáng tạo, không tự chịu trách nhiệm Bốn là, Ra định lãnh đạo, quản lý không thẩm quyền, không đủ pháp lý, định có nội dung trùng lặp, chồng chéo thân định với định trước 3.3 Kỹ lập kế hoạch thực hiện định lãnh đạo, quản lý - Là bước quan trọng, quy trình tổ chức thực định, đòi hỏi: - Người lãnh đạo phải có kỹ lập kế hoạch, kỹ thể hiện: + Tư có hệ thống, tiên liệu tình hoạt động LĐ,QL + Biết phối hợp nguồn lực tổ chức cách hữu hiệu + Biết tập trung vào mục tiêu sách tổ chức + Nắm vững nhiệm vụ tổ chức để phối hợp với nhà lãnh đạo, quản lý khác + Sẵn sàng ứng phó giải nhanh chóng với tình đặt trình thực định lãnh đạo, quản lý + Phát triển hữu hiệu tiêu chuẩn kiểm tra việc thực kế hoạch đề - Trình tự lập kế hoạch thực định + Bước 1: Xác định mục tiêu yêu cầu việc thực định + Bước 2: Xác định nội dung thực + Bước 3: Xác định địa bàn, đối tượng, thời gian thực định + Bước 4: Xác định phương pháp thực + Bước 5: Xác định phương pháp theo dõi, kiểm tra việc thực định 3.4 Kỹ đạo, điều hành thực hiện định lãnh đạo, quản lý * Ý nghĩa: Giúp người lãnh đạo kiểm sốt q trình thực định lãnh đạo - Lưu ý số nguyên tắc + Thường xuyên giám sát tình hình thực tinh thần thái độ làm việc cán bộ, công chức quyền + Đưa đạo rõ ràng, hợp lý + Sẵn sàng có phương án hỗ trợ cần thiết + Nhanh chóng đạo tháo gỡ khó khăn mắc phải, hướng dẫn cấp cách tự giải vấn đề trình thực định 3.5 Kỹ xử lý tình lãnh đạo, quản lý - Chỉ đạo triển khai giải cách chủ động theo kế hoạch xây dựng trước - Những phát sinh nằm ngồi dự liệu cần có phương hướng giải nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời sai phạm phát sinh trình thực định - Thực trình tự, thẩm quyền theo quy định pháp luật điều lệ Đảng 3.6 Kỹ giải khiếu nại, tố cáo - Nắm vững quy định Nhà nước, Đảng giải khiếu nại, tố cáo (thẩm quyền, trình tự, thủ tục) - Các kỹ cần thực tốt: + Kỹ tiếp nhận đơn, thư + Kỹ giao tiếp, tiếp dân thực thi công vụ + Kỹ phân loại, xử lý đơn thư + Kỹ xác minh, xem xét, giải đơn, thư LIÊN HỆ VỀ Quy trình lđạo, qly cấp sở - Khái quát tình hình địa phương: Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nơng nghiệp : 322,5 Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tơn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Kinh tế địa phương chủ yếu nông nghiệp năm gần lãnh đạo quản lý Đảng ủy, quyền địa phương kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể Đời sống nhân dân cải thiện, mức thu nhập bình quân đầu người tăng Tình hình trị, xã hội địa phương tương đối ổn đinh Trong năm qua, Đảng uỷ,UBND Phường Minh Phương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kt-xh, an- qp, xây dựng đảng, xd hệ thống ctri phù hợp sát với tình hình thực tế sở, tạo chuyển biến quan trọng tổ chức thực hiện, trì tốc độ phát triển gắn pt kt với giải vấn đề xã hội Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm địa bàn xã ổn định phát triển bền vững, việc chuyển dịch cấu kinh tế định hướng, đạt vượt mục tiêu, Nghị đề ra, phát huy tiềm nội lực, bước xây dựng hoàn thiện kết cấu sở hạ tầng, kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thuận lợi: Luôn nhận quan tâm lãnh đạo, đạo cấp sát cấp ủy đảng quyền thành phố Việt trì Hàng năm sở văn quy phạm pháp luật cấp trên, quyền Phường Minh Phương thực xây dựng văn quy phạm PL phù hợp, sát với tình hình thực tế Cơng tác xây dựng củng cố quyền quan tâm, thường xuyên đổi phương thức lãnh đạo, xd quyền vững mạnh Thực cải cách hành theo hướng gọn nhẹ giải kịp thời hồ sơ, thủ tục hành phục vụ nhân dân Từ tạo niềm tin nhân dân, nhận thức người dân nâng lên thực tốt chủ trương đường lối Đ, sách pháp luật of nhà nước, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, vh-xh địa phương Tuy nhiên, bên canh thuận lợi đó, Phường Minh Phương Phường khó khăn kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo cao, Trình độ dân trí khơng đồng đều,việc xd kết cấu hạ tầng, quy hoạch phát triển sx tập trung gặp nhiều khó khăn Vì q trình tổ chức t/h chủ trương, sách hạn chế, chưa đạt kết mong muốn Song quan tâm lãnh đạo, đạo sát of Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Việt trì, giúp đỡ of quan, ban ngành of Thành phố Đảng ủy-HĐND-UBND Phường Minh Phương tập trung lãnh, đạo liệt, với nỗ lực of toàn thể nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu vươn lên giành kết đáng khích lệ mặt, lĩnh vực Đạt kết đó, nỗ lực hệ thống trị khơng ngừng tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước of quyền, phát huy quyền làm chủ nhân dân * Kết quả: Ưu điểm: Hoạt động of UBND Phường Minh Phương, đặc biệt Chủ tịch UBND Phường Minh Phương phát huy hiệu công tác quản lý, điều hành theo pháp luật UBND Phường Minh Phương xd ban hành quy chế làm việc Phong cách, ý thức trách nhiệm of cán bộ, công chức, cán chủ chốt có chuyển biến tích cực theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân Hàng năm UBND Phường Minh Phương bám sát nhiệm vụ of cấp ủy, triển khai t/h nghiêm túc NQ of HĐNĐ Chương trình cơng tác tập thể UBND Phường Minh Phương chủ động xây dựng đảm bảo khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn, phục vụ tốt công tác đạo, điều hành Chú trọng quy trình qđịnh lđạo, qly việc thưc văn cấp Năm 2016 UBND Phường Minh Phương xd tổ chức thực 10 định: Quyết định thành lập kiện toàn BCĐ ngành, định cử cán học, …Cụ thể thực hiện: Chương trình XD nơng thơn Chính quyền cấp Phường, vào nhiệm cụ trị, yêu cầu quản lý nhà nước để qđịnh lđạo quản lý Khâu quan trọng để đảm bảo định đắn, khả thi quy trình bắt đầu với sáng kiến ban hành qđịnh kỹ soạn thảo, định Đối với sáng kiến ban hành qđịnh Từ chủ trương, sách cấp XD nơng thôn địa phương UBND Phường Minh Phương cụ thể hóa, giải vđề phát sinh từ khu dân cư theo thẩm quyền PL quy định Để định lđạo, quản lý việc kiện tồn BCĐ xd nơng thơn mới, UBND Phường Minh Phương có văn đạo ban ngành đoàn thể, khu dân cư họp, thảo luận lấy ý kiến đóng góp để tổng hợp, đề cao đồng lòng trí, tập trung dân chủ thành phần tham gia Đồng thời, tổ chức phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia thực ptrao Đây tiền đề, sở để chủ tịch UBND Phường Minh Phương định lãnh đạo, quản lý Đối với quy trình soạn thảo đinh Căn vào loại định lãnh đạo, quản lý, việc soạn thảo định chủ tịch UBND Phường Minh Phương thơng qua quy trình soạn thảo chặt chẽ theo bước sau: Bước tổng kết, khảo sát, đánh giá tình hình liên quan đến nội dung dự thảo: Bước này, UBND Phường thường dựa nội dung báo cáo tổng kết chuyên đề, tổng kết năm, nắm văn đạo cấp trên, nắm bắt yêu cầu, nguyện vọng đáng nhân dân đòi hỏi từ thực tiễn để định hướng dự thảo định Bước xây dựng dự thảo: chủ tịch UBND Phường Minh Phương giao cho phận tham mưu thực dự thảo, có phân cơng cho cán tham mưu chấp bút Dự thảo viết xong báo cáo chủ tịch UBND Phường xem xét đạo tiếp Bước tổ chức lấy ý kiến tổ chức, quan, cá nhân liên quan đối tượng chịu tác động trực tiếp định: Sau dự thảo viết xong, chủ tịch UBND Phường gửi nội dung dự thảo để quan, tổ chức, cá nhân hệ thống trị sở tổ chức việc lấy ý kiến Bước thẩm định dự thảo: Đối với định quan trọng, định quy phạm, chủ tịch UBND Phường có thực việc thẩm định linh hoạt nhiều hình thức lồng ghép với hoạt động khác đphương, trước xem xét, thông qua Đối với quy trình xem xét, thơng qua dự thảo qđịnh UBND Phường Minh Phương thực quy trình giải thống công việc theo chế độ tập thể, không làm tắt tùy tiện Các định đặc biệt có liên quan đến nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp Quy trình định thực nguyên tắc, thể thức, thủ tục ban hành nên thành lập BCĐ ban hành đem lại hiêu cao thực chương trình xd nơng thơn mới, phát triển kte-xh, bước hồn thành tiêu chí theo quy định Nhìn chung, thực tế cho thấy định thể tính sáng tạo kết nối hành động chủ tịch UBND Phường vai trò người lãnh đạo, quản lý Các định ban hành vừa qua vào nhiệm vụ trị, yêu cầu quản lý nhà nước địa phương; giải vấn đề phát sinh từ thực tế để đạo trực tiếp xử lý tình cụ thể theo thẩm quyền pháp luật quy định Các định ln thể có tham gia, đóng góp ý kiến MTTQ, đồn thể nhân dân, tổ chức xã hội cử tri, lồng ghép lấy ý kiến họp tuần, tháng Đảng ủy – UBND Phường, họp dân Sau có đủ định, chủ tịch UBND Phường giao cho tổ chức, quan, cá nhân có trách nhiệm chủ trì soạn thảo định Cách làm vừa đảm bảo quy trình, vừa đảm bảo kỹ soạn thảo định lãnh đạo, quản lý Phường Minh Phương Quyết định lãnh đạo, quản lý cấp sở tập trung hướng vào vấn đề thiết sống đặt ra, bước đầu đáp ứng tâm tư nguyện vọng nhân dân, hồn thành nhiệm vụ trị địa phương * Hạn chế: - Trong hđộng lập quy số vbản chưa đúng, sai thẩm quyền - Còn tình trạng qđịnh hành ban hành khơng mang tính khả thi, không sát thực tế, sai thẩm quyền thể thức văn bản, … - Việc kiểm tra, đánh giá mang tính hình thức, chưa thực cơng tâm, khách quan nên chưa phản ánh hiệu of việc xd, ban hành tổ chức thực văn bản, qđịnh - Nhận thức người dân hạn chế * Nguyên nhân: - Sự lãnh đạo, đạo of cấp ủy Đ chưa sâu sát, liệt - Phương tiện, cơng cụ thực thiếu, khơng đảm bảo - Đội ngũ cán mỏng, kinh nghiệm - Trình độ dân trí hạn chế * Giải pháp Một là, mục tiêu định cần rõ ràng: Khi tham gia vào công việc đó, dù hình thức tập thể hay cá nhân, việc xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu, định hướng cho trình định chủ tịch UBND Phường Mục tiêu phải nhằm thỏa mãn mục tiêu nhiệm vụ trị địa phương Hai là, tham khảo ý kiến tổ chức, cá nhân: Việc làm để phát huy dân chủ, tránh chủ quan, phiến diện định Đặc biệt, với định có tầm ảnh hưởng đến nhiều người phải nhờ chuyên gia tư vấn Những ý kiến người có chun mơn lĩnh vực thật hữu ích nguồn tham khảo quý giá để tránh sai lầm xảy Ba là, tiếp thu ý kiến đoán: Công tác lãnh đạo, quản lý chủ tịch UBND Phường có ý nghĩa vơ quan trọng, lẽ định dù hay sai có ảnh hưởng lớn đến địa phương, tập thể lẫn cá nhân người định; đó, kỹ vô cần thiết Tiếp thu ý kiến thể tôn trọng thành viên hệ thống trị sở nhân dân để nhận lại ủng hộ họ, cho dù qđịnh sau hay sai Tuy nhiên, định, chủ tịch UBND Phường phải thật dứt khốt Suy cho cùng, người định người có trách nhiệm; đồng thời, người trực tiếp chịu trách nhiệm cao với định ban hành Bốn là, cấp ủy Đảng chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức; đặc biệt, cán chủ chốt sở, đủ số lượng, đồng cấu, có phẩm chất đạo đức, lực, trình độ góp phần bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho sở Đồng thời có kế hoạch huy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ quản lý điều hành, kỹ soạn thảo văn bản, không cho cán lãnh đạo, quản lý mà cần ý phận chun mơn có liên quan đến quy trình, kỹ soạn thảo định lãnh đạo, quản lý Năm là, UBND Thành phố giao cho phận chun mơn (như phòng Nội vụ) định kỳ tổ chức hội thảo, tọa đàm cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý sở, đưa tình thực tế để thảo luận, phản biện…, giúp cán lãnh đạo, quản lý bổ sung kiến thức, kỹ năng, tìm tòi, đối chiếu để đưa định xác, định quy phạm, để qua nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý sở Phải bám sát lãnh đạo cấp ủy Đảng, nắm vững cụ thể hóa nghị Đảng bộ, nghị HĐND cấp, quán triệt quan điểm “dân gốc” để thực tốt việc định lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mạnh mẽ hiệu lực quản lý Nhà nước lĩnh vực; thực tốt công tác cải cách hành chính; giải kịp thời thủ tục hành phục vụ nhân dân cách thiết thực, có hiệu quả./ ... tượng kiểm tra Việc kiểm tra phải tiến hành sau ban hành suốt trình thực định - Các hình thức kiểm tra: + Kiểm tra thường xuyên tồn diện suốt q trình diễn biến thực định + Kiểm tra đột xuất có... nhằm vào số khâu định + Kiểm tra tổng kết việc thực định - Xử lý kết kiểm tra: Qua công tác kiểm tra, vào kết kiểm tra, quan, tổ chức có thẩm quyền phải xử lý kết kiểm tra + Đôn đốc việc thực hiện,... định với định trước 3. 3 Kỹ lập kế hoạch thực hiện định lãnh đạo, quản lý - Là bước quan trọng, quy trình tổ chức thực định, đòi hỏi: - Người lãnh đạo phải có kỹ lập kế hoạch, kỹ thể hiện: + Tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 kỹ năng ra qđ docx, Bài 3 kỹ năng ra qđ docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay