NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY AN BÌNH

89 25 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY AN BÌNH Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ LÂN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY CP GIẤY AN BÌNH Tác giả NGUYỄN THỊ LÂN Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH SINH THÁI Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VINH QUY Tháng 07/2011 CẢM TẠ Khóa luận tốt nghiệp sản phẩm vô quan trọng mà sinh viên năm cuối thực ghi lại dấu ấn quan trọng đời sinh viên Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi nhận nhiều giúp đỡ nhiều Thầy, Cô, bạn bè…Tôi xin chân thành cảm ơn tất Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn: TS Nguyễn Vinh Quy – Khoa Môi Trường Tài Nguyên – Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh người thầy tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận; Ban lãnh đạo Cơng Ty CP Giấy An Bình Anh, Chị - nhân viên cơng ty tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành khóa thực tập Xin chân thành cảm ơn Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2011 Sinh viên: Nguyễn Thị Lân i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng Công Ty Cổ Phần Giấy An Bình”được thực từ 10/03/2011 đến 10/06/2011 Cơng Ty Cổ Phần Giấy An Bình Huyện Dĩ An Tĩnh Bình Dương Nội dung nghiên cứu: − Tìm hiểu SXSH tình hình áp dụng Việt Nam giới − Nghiên cứu, đánh giá tiềm áp dụng SXSH Công Ty Cổ Phần Giấy An Bình Huyện Dĩ An Tĩnh Bình Dương − Đề xuất giải pháp SXSH phù hợp với tình hình sản xuất thực tế công ty Kết đạt được: Q trình nghiên cứu nghiên cứu cho thấy cơng ty có tiềm áp dụng SXSH cơng đoạn xeo giấy, đặc biệt máy xeo Đề tài phân tích đề xuất 21 giải pháp SXSH, có 20 giải pháp thực Hầu hết giải pháp có chi phí đầu tư thấp khơng cần đầu tư, mang lại hiệu kinh tế cao Khi thực giải pháp đề xuất, lượng nước, lượng, nguyên nhiên liệu tiêu thụ chất thải phát sinh trình sản xuất giảm thiểu đáng kể, từ tiết kiệm chi phí sản xuất cải thiện vấn đề môi trường công ty ii MỤC LỤC Trang CẢM TẠ i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG vii i DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tình cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi giới hạn đề tài nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN GIẤY SẢN XUẤT SẠCH HƠN Ở VIỆT NAM 2.1 Khái quát ngành chế biến giấy Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành giấy Việt Nam 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ giấy Việt Nam 2.1.2.1 Tình hình sản xuất 2.1.2.2 Tình hình tiêu thụ 2.1.3 Quy trình chế biến giấy 2.1.4 Vấn đề môi trường ngành chế biến giấy Việt Nam 11 2.1.4.1 Nước thải 11 2.1.4.2 Khí thải 12 2.1.4.3 Chất thải rắn 12 iii 2.2 Tổng quan SXSH tiềm áp dụng sản xuất nghành chế biến giấy… 13 2.2.1 Sơ lược SXSH 13 2.2.1.1 Sự hình thành phát triển ý tưởng SXSH 13 2.2.1.2 Khái niệm SXSH 14 2.2.1.3 Lợi ích trào cản việc áp dụng SXSH vào sản xuất 15 2.2.1.4 Tình hình áp dụng SXSH 16 2.2.2 Tiềm áp dụng SXSH nghành chế biến giấy 17 Chương 19 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP GIẤY AN BÌNH 19 3.1 Giới thiệu công ty sản xuất giấy An Bình 19 3.1.1 Giới thiệu chung 19 3.1.2 Vị trí đia lý 19 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển 20 3.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty 20 3.1.5 Nhân lực công ty 21 3.2 Hoạt động sản xuất công ty 21 3.2.1 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 21 3.2.2 Hóa chất,nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ công ty 22 3.1.5 Thiết bị máy móc sử dụng sản xuất cơng ty 23 3.1.6 Quy trình sản xuất công ty 24 3.2 Hiện trạng môi trường biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng công ty 26 3.2.1 Hiện trạng môi trường công ty 26 3.2.1.1 Nước thải 26 3.2.1.2 Khí thải 27 3.2.1.3 Bụi Mùi 29 3.2.1.4 Chất thải rắn chất thải nguy hại 30 3.2.1.5 Tiếng ồn/ Rung 30 3.2.2 Các biện pháp BVMT áp dụng công ty 31 3.2.2.1 Xử lý nước thải 31 iv 3.2.2.2 Xử lý khí thải 32 3.2.2.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 33 3.2.2.4 Tiếng ồn/ Rung 33 3.3 Đánh giá trạng môi trường lựa chọn công đoạn thực SXSH Công Ty 34 3.3.1 Đánh giá trạng môi trường công ty 34 3.3.2 Lựa chọn công đoạn thực SXSH 35 Chương 36 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH CHO CÔNG ĐOẠN XEO GIẤY TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH 36 4.1 Quy trình cơng nghệ cho cơng đoạn xeo giấy 36 4.2 Cân vật chất, lượng 37 4.3 Định giá dòng thải 38 4.4 Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp SXSH 39 4.5 Lựa chọn giải pháp SXSH 42 4.5.1 Phân loại sàng lọc giải pháp SXSH 42 4.5.2 Đánh giá tính khả thi giải pháp SXSH 44 4.5.2.1 Miêu tả giải pháp 44 4.5.2.2 Tính khả thi mặt kinh tế 48 4.5.2.3 Tính khả thi mặt kỹ thuật 49 4.5.2.4 Tính khả thi mặt mơi trường 53 4.5.3 Lựa chọn giải pháp thực 55 4.6 Kế hoạch thực SXSH nhà máy 58 Chương 61 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤC LỤC 64 ĐỊNH GIÁ DÒNG THẢI 64 PHỤ LỤC 67 v TÍNH TỐN GIẢI PHÁP KINH TẾ CHO CÁC GIẢI PHÁP SXSH 67 PHỤ LỤC 71 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG SXSH NĂM 71 2006 - 2010 71 PHỤ LỤC 73 MỘT SỐ THÀNH CÔNG KHI ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CỦA CÁC CÔNG TY GIẤY 73 PHỤ LỤC 75 QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH 75 PHỤ LỤC 77 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH 77 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường BYT Bộ Y Tế QĐ Quyết định QCVN Quy chuẩn Việt Nam KPH Khơng phát BOD (mg/l) Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) SX Sản xuất COD (mg/l) Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) CO Cacbonmonocid CP Cổ phần FO Dầu hóa (Fuel Oil) CTNH Chất thải nguy hại H2S Sunphuadihidro LHQ Liên hợp quốc NO2 Nitodioxit SO2 Sunphuadioxit SS (mg/l) Chất rắn lơ lửng SXSH Sản xuất vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Cơ cấu tiêu dung loại giấy Bảng 2.2: Tình hình sản xuất, tiêu thụ xuất nhập sản phẩm giấy (2008) Bảng 3.1: Loại sản phẩm sản lượng sản xuất năm 2010 21 Bảng 3.2: Nhiên vật liệu tiêu thụ trung bình tháng đầu năm 2011 22 Bảng 3.3: Các loại máy móc thiết bị sử dụng 23 Bảng 3.4: Kết phân tích tiêu nhiễm nước thải SX sau xử lý 26 Bảng 3.5: Chất lượng khơng khí xung quanh cơng ty 27 Bảng 3.6: Nồng độ chất nhiễm có khí thải lò đốt than 29 Bảng 3.7:Kết thơng số giám sát chất lượng khơng khí mơi trường lao động.29 Bảng 3.8: Khối lượng chất thải rắn sản xuất CTNH 30 Bảng 4.1: Cân nguyên nhiên vật liệu cho sản phẩm 37 Bảng 4.2: Giá trị nguyên nhiên vật liệu sử dụng 38 Bảng 4.3:Tổn thất dòng thải 39 Bảng 4.4: Nguyên nhân đề xuất giải pháp SXSH 40 Bảng 4.5: Phân loại sàng lọc giải pháp SXSH 42 Bảng 4.6: Kết sàng lọc giải pháp 44 Bảng 4.7: Đánh giá tính khả thi mặt kinh tế giải pháp SXSH 48 Bảng 4.8: Đánh giá tính khả thi mặt kỹ thuật giải pháp 50 Bảng 4.9: Đánh giá tính khả thi mặt mơi trường giải pháp 53 Bảng 4.10: Sắp xếp thứ tự ưu tiên giải pháp SXSH 55 Bảng 4.11: Kế hoạch thực giải pháp SXSH chọn 58 viii Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Cơng Ty CP Giấy An Bình PHỤ LỤC PHỤC LỤC ĐỊNH GIÁ DÒNG THẢI Chi phí mát nguyên liệu (vnđ)  Giá bột: 5.000 vnđ/kg  Bột lẫn 39,48 m3 nước thải: 17,77kg  Bột thất thốt: 0,5 kg  Chi phí mát nguyên liệu lẫn nước thải: 17,77 x 5000 = 88.850 vnđ  Chi phí bột thất thốt: 0,5 x 5000 = 2.500 vnđ Chi phí thất thoát (vnđ) Dựa vào số lượng đơn giá tương ứng chủng loại ta tính tốn chi phí cần thiết để sản xuất 2000kg từ suy chi phí cần thiết cho 1kg lấy làm sở để tính tốn chi phí thất 370,2kg hơi.Cụ thể lượng hóa qua bảng sau đây: Chủng loại Số lượng Đơn giá Vnđ/2000 kg Vnđ/1 kg Hóa chất lò 0.11 33.000 3.630 1,815 Than 225 1.800 405.000 202,5 Muối hạt 0.04 2.400 96 0,048 Vôi bột 0.05 1.682 84 0,042 408.810 294,315 Tổng Như chi phí thất thoát: 370,2 x 294,315 = 108.955 vnđ Chi phí xử lý nước thải (vnđ) Chi phí xử lý nước thải bao gồm chi phí điện tiêu thụ để xử lý nước thải cộng với chi phí nhân cơng cộng với chi phí hóa chất để xử lý  Công suất xử lý nước thải: 8000 m3/ngày đêm SVTH: Nguyễn Thị Lân 64 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty CP Giấy An Bình Chi phí điện tiêu thụ: Điện tiêu thụ (kw/h) 1491,21 Đơn giá điện tiêu thụ (vnd/kw) 1.300 Chi phí điện tiêu thụ cho m3 nước thải (vnđ/m3) 242,322 Chi phí nhân cơng: Số lượng vnđ/tháng/người vnđ/ngày/người vnđ/m 3.000.000 100.000 50 Chi phí hóa chất: Số lượng STT Tên hóa chất Polymer Anion Đơn giá (kg/tháng) (vnđ/kg) vnđ/tháng vnđ/m3 665 64.000 42.560.000 173,33 Muối 179,6 39.800 7.146.090 29,77 Phèn (Alum) 4655 4.200 19.551.000 81,46 Bio- Treatment Ure 332,5 14.280 4.748.100 19,78 365.8 7.500 2.743.125 11,43 113.1 3.200 361.760 1,51 Muối diamoniphotphat Xút (NaOH) Tổng chi phí hóa chất 317,280  Chi phí xử lý nước thải: Stt Tên chi phí Chi phí tiêu thụ điện Chi phí nhân cơng Chi phí hóa chất 242,322 50 317,280 Tổng chi phí xử lý nước thải  Chi phí xử lý 39,48 m3 nước thải: 609,602 x 39,48 = 24.067 vnđ SVTH: Nguyễn Thị Lân Vnđ/m3 65 609,602 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty CP Giấy An Bình  Chi phí xử lý 0,5 m nước thải (nước rò rỉ van): 609,602 x 0,5 = 304,801 vnđ Chi phí tổn thất lượng (vnđ)  Giá điện bơm nước: 1.300 vnđ/m3  Chi phí bơm 39,48 m3 nước: 1300 x 39,48 = 51.324 vnđ  Chi phí bơm 0,5 m3 nước rò rỉ: 1300 x 0,5 = 650 vnđ  Chi phí bơm 0,3702 m3 nước để cung cấp cho lò hơi:1300 x 0,3702 = 481,260 vnđ SVTH: Nguyễn Thị Lân 66 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Cơng Ty CP Giấy An Bình PHỤ LỤC TÍNH TỐN GIẢI PHÁP KINH TẾ CHO CÁC GIẢI PHÁP SXSH Lắp đặt đường ống thu hồi nước trắng đến công đoạn nghiền thủy lực Đầu tư (I)  Lắp đặt ống nước có đường kính 160 cm,chiều dài 50m dự tính chi phí đầu tư khoảng 7.500.000 vnđ  Van nước Sanwa GV 1/2: x 94.000/cái = 94.000 vnđ Tổng đầu tư: I = 7.594.000 vnđ Tiết kiệm(S): Ước tính giải pháp thu hồi 20m3 nước trắng sản phẩm Nhờ tiết kiệm 20m3 nước sử dụng giảm 20m3 nước thải phải xử lý  Giảm chi phí bơm nước: 20m3 x 1300 vnđ/m3 x 57000 tấn/năm = 1.482.000.000 vnđ/năm  Giảm chi phí xử lý nước thải: 20m3 x 609,602 vnđ/m3 x 57000 tấn/năm = 694.946.288 vnđ/năm Tổng tiết kiệm: S= 1.482.000.000 + 694.946.288 = 2.176.946.288 vnđ/năm Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 7.594.000/2.176.946.288 = 0,04 tháng Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước tại: thiết bị ngăn bọt, đường ống thu hồi tái sử dụng nước trắng, đường ống sử dụng nước Đầu tư (I)  Đông hồ nước Merlion LXLC-80EDN: x 4.000.000 vnđ/cái = 36.000.000vnđ Tiết kiệm (S): Ước tính thực giải pháp công ty tiết kiệm giải pháp nước tính tiết kiệm 10 m3 nước sạch, giảm 10 m3 nước thải sản phẩm  Giảm chi phí bơm nước: 10 m3 x 1300 vnđ/m3 x 57000 = 741.000.000 vnđ/năm  Giảm chi phí xử lý nước thải: 10 x 609,602 x 57000 = 347.473.140 vnđ SVTH: Nguyễn Thị Lân 67 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Cơng Ty CP Giấy An Bình Tổng tiết kiệm: S = 741.000.000 + 347.437.140 = 1.088.473.140 vnđ Thời gian hoàn vốn (P): = I / S = 0,4 tháng Thay van nước hư, cũ van nước Đầu tư (I)  Van nước Sanwa GV 20 ¾: x 94.000 vnđ/cái = 470.000 vnđ Tiết kiệm (S): Ước tính giải pháp giảm 0,5 m (nước bị rò rỉ) sản phẩm giảm 0,5 m3 chi phí xử lý nước thải  Giảm chi phí bơm nước: 0,5 m3 x 1300vnđ/m3 x 57000 /năm = 37.050.000 vnđ/năm  Giảm chi phí xử lý nước thải: 0,5 m3 x 609,602 vnđ/m x 57000 tấn/năm = 17.373.657 vnđ/năm Tổng tiết kiệm: S = 37.050.000 + 17.373.657 = 54.423.657 vnđ/năm Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 470.000/54.423.657 = 0,1 tháng Thay đổi ống dẫn nước tiết diện lớn ống dẫn nước tiết diện nhỏ Phương pháp thay ống dẫn nước tiết diện  34 sử dụng ống dẫn nước tiết diện tích nhỏ có 20.Dự kiến thay ống mối ống dài 5m vị trí vệ sinh công ty Đầu tư (I): ống x 120.000 vnđ/ống = 840.000 vnđ Tiết kiệm (S): Ước tính tiết kiệm 8m3 nước /ngày  Giảm chi phí bơm nước:8 x 1300 = 10.400 vnđ/ngày  Giảm chi phí xử lý nước thải: x 609,602 = 4.877 vnđ/ngày Tổng tiết kiệm:S = 10.400 + 4.877 = 15.277 vnđ/ngày Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 840.000/15.277 = 55 ngày ≈ 1,8 tháng Sử dụng lưới có mắt lưới nhỏ nhằm tránh bột lọt qua mắt lưới Đầu tư (I)  Dự tính kinh phí đầu tư mua lơ lưới có mắt lưới nhỏ phù hợp hết 150.000.000 vnđ SVTH: Nguyễn Thị Lân 68 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Cơng Ty CP Giấy An Bình  Chi phí lắp đặt hết 5.000.000vnđ Tổng đầu tư:155.000.000vnđ Tiết kiệm (S): Khi thực giải pháp này, công ty tiết kiệm 0,5 kg bột/tấn sản phẩm Căn vào trị giá nguyên liệu bảng 4.2 ta tính tốn số tiền tiết kiệm/năm là: 0,5 x 5000 vnđ x 57000/năm = 142.500.000 vnđ/năm Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 155.000.000/142.500.000 = 13 tháng Bọc bảo ôn van ông nhằm giảm thất thoát nhiệt Đầu tư (I)  Bọc bảo ôn van đường ống dẫn vào cụm sấy Đường ống dẫn vào cụm sấy có đường kính 90, chiều dài 10m  Bọc bảo ôn đường ống dẫn vào lô sấy, đường ống có đường kính 49, chiều dài 30m Được bọc bảo ơn giấy bạc có lót bơng bên Dự kiến kinh phí bọc bảo ơn hết 15.000.000 vnđ Tiết kiệm (S):Với số vốn đầu tư dự tính ,do thời gian nghiên cứu điều kiện có hạn nên tơi chưa thể tính tốn khoản tiết kiệm mà công ty thu thực giải pháp Thời gian hoàn vốn (P): Do chưa xác định khoản tiết kiệm mà công ty có thực gải pháp nên chưa thể xác định thời gian hoàn vốn Thay van bị hỏng Phương pháp thay van bị hỏng Giá van hơi: 120.000 vnđ Đầu tư: I = 120.000 x = 360.000 vnđ Tiết kiệm (S): Ước tính giải pháp tiết kiệm 150kg / sản phẩm S = 0,15 x 294,315/ kg x 57000 tấn/năm = 2.516.393 vnđ/năm Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 360.000 / 2.516.393 = 0,7 tháng Thiết kế lại bể chứa thùng lưới có dung tích phù hợp Đầu tư: I = 5.000.000 Tiết kiệm: S = 1,3 x 5000/kg bột x 57000 tấn/năm= 370.500.000 vnđ/năm SVTH: Nguyễn Thị Lân 69 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty CP Giấy An Bình Thời gian hồn vốn: P = I / S = 0,16 tháng Hướng dẫn công nhân vận hành cách khóa van Đầu tư: Tiết kiệm: Ước tính giải pháp tiết kiệm 220kg hơi/tấn sản phẩm S = 220 x 293,315/kg x 57000 tấn/năm = 3.678.170.100/năm Thời gian hoàn vốn: P = 10 Thay bóng đèn huỳnh quang đơi bóng đèn huỳnh quang đơn sơn phản quang chóe đèn Đầu tư (I) Thay 100 bóng đèn đơi cơng suất 40W thành bóng đèn đơn  Chi phí mua 100 bóng đèn: 100 x 40.000vnđ/bóng = 4.000.000vnđ  Chi phí cho việc sơn phản quang cơng lắp đặt: 10.000vnđ/bóng x 100bóng = 1.000.000vnđ Tổng chi phí đầu tư: 5.000.000 vnđ Tiết kiệm (S) Hệ thống đèn hữu  Công suất hữu : 80W  Tổn thất chấn lưu (1 x 10 W): 20W Tổng công suất hệ thống: 100W Hệ thống đèn cải tạo  Công suất đèn: 40W  Tổn thất chấn lưu (1 x 10 W): 10W Tổng tải giảm nhờ cải thiện hệ thống g công suất hệ thống: 50W  Số bóng đèn thay 100 bóng  Số vận hành trung bình ngày: 12  Số ngày vận hành trung bình năm: 335 ngày Tổng điện tiết kiệm : 12 x 335 x 50 x 100 = 20100 kw/h Tổng tiết kiệm: P = 20100 x 1300 = 26.130.000 vnđ/năm Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 5.000.000/26.130.000 = 2,3 tháng SVTH: Nguyễn Thị Lân 70 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty CP Giấy An Bình PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG SXSH NĂM 2006 - 2010 TT TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ NĂM 2006 nnnnn NĂM 2006 CÔNG TY CP VINABICO SẢN XUẤT BÁNH KẸO CÔNG TY CP KỸ NGHÊ THỰC PHẨM VIỆT SẢN XUẤT MÌ, PHỞ, BÚN ĂN NAM (VIFON) LIỀN CƠNG TY CP THỰC PHẨM BÌNH TÂY SẢN XUẤT MÌ, PHỞ, BÚN ĂN LIỀN CƠNG TY CHIẾN BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU CHẾ BIẾN HẢI SẢN – NÔNG CẦU TRE SẢN CÔNG TY CP ĐT TM THỦY SẢN CHẾ BIẾN THỦY SẢN INCOMFISH CÔNG TY CP MAY – IN LỤA NGỌC PHƯỚC CÔNG TY GIÀY DA – MAY MẶC XUẤT KHẨU LEGAMEX IN LỤA SẢN XUẤT GIÀY DA nnnn NĂM 2007 10 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HAI THANH CHẾ BIẾN HẢI SẢN SẢN XUẤT MẠ KẼM CƠNG TY TNHH MINH HỊA CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MINH DIỆU SẢN XUẤT ĐẾ GIÀY 11 CƠNG TY CP VĂN HĨA TÂN BÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA 12 CƠNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO SẢN XUẤT PHỤ KIỆN GIÀY 13 CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) SẢN XUẤT SỮA 14 TỔ HỢP NHỰA BÌNH TÂN TÁI CHẾ NHỰA nnnnn NĂM 2008 SẢN XUẤT BÚT XĨA, ĐẦU 15 CƠNG TY TNHH K & K 16 CÔNG TY CP KIDO KEM, SỮA CHUA, RAU CÂU 17 CÔNG TY TNHH SX – TM GIẤY THIÊN TRÍ GIẤY CARTON CÁC LOẠI SVTH: Nguyễn Thị Lân ĐIỆN TỬ, HỘP MỸ PHẨM 71 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty CP Giấy An Bình 18 19 CTY DƯỢC PHẨM 2/9 SẢN XUẤT THUỐC CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 20 CÔNG TY CP LTTP COLUSA – MILIKET MÌ, PHỞ, BÚN ĂN LIỀN 21 CTY CP DỆT VẢI PHONG PHÚ VẢI JEAN 22 CƠNG TY BÌNH KHÍ ĐỐT HONG VINA VỎ BÌNH KHÍ ĐỐT nnnnn NĂM 2009 23 24 25 26 27 28 CÔNG TY TNHH GIẤY KHẢI ĐẰNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỀM NGHĨA – PHÂN XƯỞNG CỦ CHI CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THỰC PHẨM DIỆP LONG GIẤY CARTON CÁC LOẠI CƠ KHÍ GIA DỤNG CHẾ BIẾN HẢI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỨC ĂN SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY THỦY SẢN TOMBOY SẢN CÔNG TY TNHH SX TM TỰ LẬP SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN QUANG MINH SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT năm NĂM 2010 29 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG MAY MẶC 30 CÔNG TY TNHH SXTM GIẤY THIÊN TRÍ SẢN XUẤT GIẤY 31 CƠNG TY Cổ PHẦN IN MINH PHƯƠNG IN ẤN 32 CÔNG TY TNHH FUJI IMPULSE CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY SVTH: Nguyễn Thị Lân 72 Nghiên cứu đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty CP Giấy An Bình PHỤ LỤC MỘT SỐ THÀNH CƠNG KHI ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CỦA CÁC CÔNG TY GIẤY Stt Cơng ty Đầu tư Tiết kiệm USD USD/năm Hồn Hiệu môi vốn trường (tháng) Hiệu sản phẩm – Giảm 33% lượng nước thải Công Ty Giấy Xuân 15.000 96.000
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY AN BÌNH , NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY AN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay