Bài 2 phong cách lao động

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

Bài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao độngBài 2 phong cách lao động Bài 2: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 1.1 Khái niệm P/c Lãnh đạo Đối với Phương Tây: Việc nghiên cứu p/c lđ chủ yếu tập trung cấp độ cá nhân người lđ, quan niệm lđ hành vi cá nhân tác động đinh hướng hoạt động nhóm Đối với Phương Đơng: Nghiên cứu p/c lđ không đề cập đến p/c lđ cá nhân người lđ mà trước hết trọng đến p/c chung,p/c lãnh đạo Đảng cộng sản cầm quyền Tuy cấp độ phạm vi nghiên cứu khác song đề cập đến p/c cá nhân người lãnh đạo dù phương tây hay phương đơng có nhiều điểm thống Là kiếu hđ lđ đặc thù người lãnh đạo hình thành sở kết hợp chặt chẽ tác động qua lại biện chứng yếu tố tâm lý chủ quan người lãnh đạo yếu tố môi trường xã hội hệ thống quản lý Tóm lại: Phong cách lãnh đạo kết mối quan hệ tác động qua lại cá tính mơi trường P/cl đ khơng thể khoa học tổ chức công tác lãnh đạo quản lý mà thể chí hướng, tài năng, tính độc đáo,nghệ thuật tác động ảnh hưởng người lãnh đạo đến người khác hệ thống quản lý P/clđ p/c cá nhân, song ln gắn liền với tính lịch sử,tính giai cấp, hệ tư tưởng, giá trị đạo đức, tâm lý xã hội, truyền thống cộng đồng dân tộc 1.2 Phân loại phong cách lãnh đạo * Phong cách lãnh đạo độc đoán Người lãnh đạo tập trung quyền lực, nắm bắt tất quan hệ thông tin Các định, mệnh lệnh đưa dựa kiến thức, khả năng, kinh nghiệm người lãnh đạo, không quan tâm ý kiến người quyền, buộc cấp thực tập trung, nghiêm ngặt Người lãnh đạo trực tiếp kiểm tra cấp Thông tin chiều từ xuống Ưu điểm: giải nhanh chóng nhiệm vụ, phù hợp tổ chức thành lập Hạn chế: Thiếu dân chủ, khơng tranh thủ trí tuệ, kinh nghiệm cấp dưới, dễ tạo trạng thái bất bình, căng thẳng * Phong cách lãnh đạo dân chủ Người lãnh đạo mở rộng dân chủ, tranh thủ động viên người tham gia vào định quản lý giải nhiệm vụ đơn vị Biết phân chia quyền lực, không ôm đồm Công việc giải quyết, đánh giá có tham gia tập thể dòng thơng tin hai chiều: xuống, lên Ưu điểm: Phát huy sáng kiến cấp dưới, động viên tính tích cực người ( Nhân viên thích lãnh đạo hơn; Khơng khí thân thiện, định hướng nhiệm vụ; Năng suất cao, kể khơng có mặt lãnh đạo) Hạn chế: Mất nhiều thời gian * Phong cách lãnh đạo tự Nhà lãnh đạo tham gia vào cơng việc tập thể, giao hết quyền hạn, trách nhiệm cho người Thông tin cho người, người tự hành động Ưu điểm: Phát huy tối đa khả cấp Hạn chế: Dễ dẫn đến người lãnh đạo thiếu trách nhiệm; tình trạng hỗn loạn Nhân viên thích lãnh đạo; Khơng khí tổ chức thân thiện; Năng suất thấp, người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên * Phong cách lãnh đạo định hướng mục tiêu - Chia nhỏ thành phong cách: + PC đạo trực tiếp: Giải thích cho cấp lãnh đạo mong đợi họ Lãnh đạo đưa dẫn, luật lệ, kế hoạch tiêu chuẩn cụ thể + Phong cách hỗ trợ: Đối xử công bằng, quan tâm nhu cầu, khuyến khích cấp tạo khơng khí hợp tác thân thiện + Phong cách tham gia: Tham vấn với người quyền, theo đuổi đề nghị họ, quan tâm đặc biệt tới đề nghị định + Phong cách lãnh đạo theo kết đạt được: Đặt mục tiêu, thách thức, khuyến khích cấp làm việc tốt thể tin tưởng lực nhóm * Phong cách lãnh đạo lêninnít Lê Nin đề xuất cách toàn diện luận điểm quan trọng phong cách lãnh đạo XHCN gọi phong cách lêninnit Cơ sở phong cách phương pháp biện chứng mácxít, quan điểm cách mạng phê phán Theo Lê Nin, CNXH cần có thủ thuật phương pháp lãnh đạo phù hợp nguyên tắc CNXH Đảng cộng sản cầm quyền với “ đường lối trị nguyên tắc đường lối nhất, có hiệu lực” ảnh hưởng sâu sắc phong cách lãnh đạo Đảng cá nhân người lãnh đạo Phong cách lãnh đạo lêninnit gắn với tư tưởng – trị; đạo đức – tâm lý; nghiệp vụ - tổ chức người lãnh đạo Lê nin nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm công việc giao; lịch thiệp, tế nhị xử thế, thái độ tôn trọng, ân cần người lãnh đạo cấp 1.3 Các dấu hiệu nhận biết phong cách lãnh đạo - Việc người lãnh đạo phân bố quyền hạn lãnh đạo, quản lý - Những phương pháp lãnh đạo chủ yếu người - Q trình hình thành thơng qua định người - Cách thức người tiếp xúc với người quyền - Hiệu xuất lãnh đạo tập thể vắng mặt người - Thái độ người trước đề xuất phản ứng quần chúng - Cách người giải mối tương quan nhiệm vụ trị với nhiệm vụ tâm lý xã hội - Hành vi người thiếu tri thức khoa học - Tinh thần trách nhiệm thường xuyên người dó - Tác động qua lại người người quyền - Phương pháp trì kỷ luật lãnh đạo người tập thể - Tính hợp tác tương trợ tập thể - Tính độc lập, chủ động tự quản người quyền tập thể - Tính ngiêm khắc yêu cầu người lãnh đạo để - Thái độ người lãnh đạo sáng kiến, sáng tạo người quyền - Thái độ nghiêm khắc người lãnh đạo Liên hệ: - Giới thiệu khái quát thân - Kết Ưu điểm: - Có lập trưởng tư tưởng vững vàng, trung thành với Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - lênin; tư tưởng HCM tảng tư tưởng - Giữ mối liên hệ với nhân dân, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - Luôn rèn luyện phong cách lãnh đạo Leninnit, khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu - Rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng trị, rèn luyện phẩm chất tâm lý, đạo đức - Luôn trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức rèn luyện, đổi phong cách lãnh đạo - Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên máy, yêu cầu báo cáo nội dung theo thời hạn quy định - Lắng nghe ý kiến từ nhiều nguồn: thông tin đại chúng, lời đồn…sau đó, cử cán tiến hành xác minh, nắm bắt xác thơng tin phục vụ cho cơng tác quản lý nhà nước địa phương - Có thái độ, ân cần, lịch thiệp thực tiếp công dân hàng tuần, trường hợp đột xuất địa phương - Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức quan học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, trình độ lý luận Hạn chế: - Một số ý kiến nhân dân đưa chưa giải thực triệt để - Chưa cập nhật với xu phát triển đại xã hội - Còn chưa thực sát dân, gần dân, chưa thực cơng bộc dân Ngun nhân - Do trình độ, kỹ thân công tác quản lý hạn chế - Ứng dụng cơng nghệ đại hoạt động quản lý hạn chế - Do đặc điểm tình hình địa phương, trình độ mức sống người dân nâng lên xong chưa thực đồng gây khó khăn cho cơng tác quản lý Giải pháp - Hoàn thiện chế pháp luật, sách cán lãnh đạo, quản lý - Tuyên truyền cho toàn thể nhân dân việc nâng cao nhân thức, đấu tranh chống lại phong cách lãnh đạo quan liêu, xa dân - Rèn luyện phong cách lãnh đạo dân chủ, tạo niêm tin cho nhân dân - Thực tốt pháp lệnh dân chủ sở - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ để áp dụng vào thực tiễn giải công việc 2 NHỮNG YÊU CẦU VÀ BIỂU HIỆN ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 2.1 Những yêu cầu phong cách lãnh đạo người lãnh đạo, quản lý sở * Đặc điểm công tác lãnh đạo, quản lý cấp sở - Cấp sở nơi trực tiếp tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật nhà nước Để hoàn thành nhiệm vụ, người lãnh đạo sở phải gần gũi, sâu sát, am hiểu quần chúng, có khả tuyên truyền, vận động, thu hút quần chúng - Công tác lãnh đạo, quản lý cấp sở công tác có tính tổng hợp phức tạp Mục tiêu lãnh đạo cấp sở hướng tới phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa phương… Trong điều kiện hội nhập, môi trường lãnh đạo xã liên quan phạm vi nước, chí khu vực giới - Cấp sở cấp diễn thay đổi nhanh chóng nhiều lĩnh vực ngày gia tăng tính phức tạp Chuyển đổi cấu kinh tế, phát triển khu công nghiệp làm cho xã , phường thay đổi ngày đại, song khó khăn nảy sinh vấn đề đất đai người dân, việc làm, tệ nạn xã hội, môi trường sống… * Yêu cầu tác phong lãnh đạo cán lãnh đạo sở nay: - Người lãnh đạo quản lý phải mở rộng dân chủ, bàn bạc, hợp tác, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào việc định, giải vấn đề xúc nảy sinh - Quán triệt quan điểm phục vụ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác, trọng mở rộng quy chế dân chủ; thực gần dân, sâu sát dân chúng; khiêm tốn học hỏi, cầu thị; nâng cao tính khoa học, tính thiết thực tính hiệu 2.2 Khái niệm biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo, quản lý sở 2.2.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý sở Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý cấp sở mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động ảnh hưởng có hiệu đến cấp quần chúng nhân dân sở Biểu qua tác phong làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, thiết thực, sâu sát với quần chúng, khiêm tốn, cầu thị… 2.2.2 Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý sở 2.2.2.1 Tác phong làm việc dân chủ Phải thấm nhuần quan điểm cách mạng nghiệp quần chúng Mọi việc phải cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Tác phong làm việc dân chủ đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp xã, khơi dậy tham gia nhiệt tình, đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, thị việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng nhà nước sở có hiệu 2.2.2.2 Tác phong làm việc khoa học + Người lãnh đạo, quản lý phải có đạo đức, có trình độ chun mơn, trí tuệ + Người lãnh đạo phải có lực tổ chức, kỹ giao tiếp, am hiểu người sử dụng người việc, chỗ 2.2.2.3 Tác phong làm việc hiệu quả, thiết thực Phải hiệu quả, thiết thực đưa định quản lý tổ chức thực hiện, tránh phơ trương, hình thức 2.2.2.4 Tác phong sâu sát quần chúng Người lãnh đạo, quản lý cấp sở phải có phong cách sâu sát quần chúng, lãnh đạo phải hiểu quần chúng, đặt vào vị trí quần chúng, phải lấy dân làm gốc, phải coi dân chủ mình.Nêu gương HCM tác phong lời dạy Người sâu sát nhân dân Tác phong sâu sát quần chúng đặc trưng riêng biệt phong cách lãnh đạo cấp sở Có sâu sát quần chúng có tác phong khoa học, dân chủ, hiệu quả, thiết thực 2.2.2.5 Tác phong tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng Dân gốc nước, dân chủ, nguồn sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo từ nhân dân mà Chính tác phong tơn trọng, lắng nghe dân vừa đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp sở mà nguyên tắc làm việc, ứng xử người lãnh đạo 2.2.2.6 Tác phong khiêm tốn học hỏi thực cầu thị Khiêm tốn học hỏi giúp cho cán lãnh đạo, quản lý cấp sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức, kỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, dễ gần dân chúng chiếm cảm tình, tơn trọng dân chúng.(có thể liên hệ với Bác Hồ, Người uyên bác lại vô khiêm tốn…) 2.2.2.7 Tác phong làm việc động sáng tạo Người lãnh đạo, quản lý phải nhạy bén việc phát mới, ủng hộ tích cực, nhân lên thành diện rộng, thành phong trào để đời sống vật chất tinh thần nhân dân xã, thôn ngày cải thiện đổi văn minh 2.2.2.8 Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong Tính tiên phong thể : Cán lãnh đạo, quản lý phải rèn luyện phong cách sinh hoạt mẫu mực, phù hợp với chuẩn mực giá trị xã hội địa phương Có phong cách làm việc đắn, gương mẫu tiên phong việc thực nghĩa vụ công dân, việc thực quy chế dân chủ, hương ước, quy ước, đấu tranh chống lại biểu xấu, tiêu cực, lạc hậu để qua người dân mến phục noi theo tin tưởng MỘT SỐ YẾU TỐ HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG, RÈN LUYỆN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ 3.1 Một số yếu tố hình thành phong cách lãnh đạo người cán lãnh đạo, quản lý sở - Khí chất - Tri thức - Phẩm chất trị, đạo đức - Cơ chế, sách 3.2 Phương hướng xây dựng rèn luyện phong cách lãnh đạo cho cán lãnh đạo, quản lý cấp sở Rèn luyện phong cách lãnh đạo lêninnit Là phong cách lãnh đạo Đảng cộng sản cầm quyền Đó thống lý luận thực tiễn; tính tư tưởng cao, tính nguyên tắc Đảng; mối liên hệ thường xuyên với quần chúng; chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tính thiết thực, hiệu quả, thơng thạo cơng việc Khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu Phong cách lãnh đạo quan liêu phong cách tách rời quyền hành khỏi quyền lợi nguyện vọng tập thể, xem thường thực chất việc, trốn tránh trách nhiệm, làm việc không theo nguyên tắc quy định pháp luật, đùn đẩy trách nhiệm, hậu xấu cho cấp cấp dưới, trì đẳng cấp, đặc quyền, đặc lợi * Biểu phong cách lãnh đạo quan liêu - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: + Đối với người: Khơng biết giải thích, tun truyền, làm dân chúng tự giác, tự động + Đối với việc: biết khai hội nghị, viết nghị quyết, thị Chứ điều tra, nghiên cứu, đơn đốc, giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra + Đối với mình: Việc kềnh càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện Nói đường, làm nẻo Chỉ biết lo cho mình, khơng quan tâm đến nhân dân, đồng chí + Các biểu khác: biết ăn sang, diện cho kẻng; không lo phụng nhân dân, mà muốn nhân dân phụng mình; tham ơ, hủ hóa Trước mặt dân chúng lên mặt “quan cách mạng”… - Lý luận thực tiễn: Các biểu phong cách lãnh đạo quan liêu: Khuynh hướng cứng nhắc, cấu tổ chức nhiều tầng; Kéo dài, ngâm việc, làm việc thiếu kế hoạch, thụ động; Nhỏ nhặt quan hệ với người quyền; Thủ cựu, giấy tờ, nhũng nhiễu dân chúng; Thờ với thực tế * Nguyên nhân phong cách quan liêu - Vì xa cách quần chúng; Do tư máy móc, sính quyền lực; Do trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị thấp; hạn chế lực lãnh đạo, quản lý * Giải pháp khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu - Chú trọng tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức phòng chống phong cách quan liêu đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý toàn xã hội - Xây dựng sở pháp lý chống phong cách lãnh đạo quan liêu - Hoàn thiện thể chế lãnh đạo, quản lý; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ chức danh; quy định tương ứng chức vụ, thẩm quyền trách nhiệm - Chú trọng sử dụng thông tin đại chúng, dư luận xã hội Tăng cường vai trò kiểm sốt nhân dân - Xây dựng văn hóa lãnh đạo, tăng cường thực pháp chế trật tự pháp luật cho cán công chức Tăng cường rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng – trị cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp sở - Tư tưởng - trị linh hồn sống người lãnh đạo, có vai trò định hướng cho hoạt động người lãnh đạo, sở phong cách lãnh đạo có tính ngun tắc Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, thống lời nói việc làm, lý luận với thực tiễn, liên hệ mật thiết với quần chúng - Xây dựng , đổi phong cách theo hướng dân chủ, khoa học thiết thực Rèn luyện phẩm chất tâm lý – đạo đức đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp sở - Tính trung thực, độc lập, kiên quyết, cương nghị linh hoạt, đòi hỏi cao, thái độ ân cần, lịch thiệp, nhạy bén, sáng tạo - Tính dân chủ cơng tác, quan hệ người lãnh đạo; tính đòi hỏi cao giữ ngun tắc; tế nhị, lịch thiệp tự chủ giao tiếp; khiêm tốn chân thành - Đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư …, ln lấy lợi ích chung làm trọng Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý sở để rèn luyện đổi phong cách lãnh đạo - Chú trọng rèn luyện để có quan điểm khoa học, tính tổng hợp, tầm nhìn xa, kỹ tổ chức, kiểm tra giám sát - Rèn luyện kỹ đánh giá sử dụng cán bộ, kỹ đổi kỹ thuật đổi tổ chức - Tiếp thu vận dụng linh hoạt, sáng tạo thành tựu khoa học lãnh đạo đại; hình thành kỹ lãnh đạo đại; đảm bảo tính hiệu cơng tác Rèn luyện, đổi phong cách lãnh đạo thông qua thực tiễn nghiệp đổi mới, hội nhập khu vực quốc tế - Thực tiễn tiêu chuẩn chân lý Người lãnh đạo học tập thực tiễn công việc hàng ngày, học từ dân; đồng nghiệp; học từ tổng kết thực tiễn Người lãnh đạo phải chủ động nắm bắt thực tiễn, không thụ động chờ đạo cấp Phải thực vai trò lãnh đạo hành vai trò lãnh đạo kinh tế Phải có tri thức rộng sâu, khả dự báo tốt Phải có kỹ lãnh đạo đáp ứng Sử dụng đắn biện pháp quản lý điều kiện dân chủ hóa gia tăng Sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá – giáo dục, xố đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chuyển đổi trồng, vật ni đòi hỏi cán sở phải tổ chức thực chủ trương, đường lối sát đòi hỏi thực tiễn , hiệu quả, thiết thực, tránh phơ trương, hình thức, đáp ứng nguyện vọng nhân dân Đổi phong cách lãnh đạo qua thực tiễn nghiệp đổi yêu cầu xây dựng phong cách người lãnh đạo nước ta * Liên hệ thực tiễn Khái quát đặc điểm tình hình địa phương - Khái quát tình hình địa phương: Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nơng nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ :2.141,tín đồ tôn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Kinh tế địa phương chủ yếu nông nghiệp năm gần lãnh đạo quản lý Đảng ủy, quyền địa phương kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể Đời sống nhân dân cải thiện, mức thu nhập bình qn đầu người tăng Tình hình trị, xã hội địa phương tương đối ổn đinh Cơ cấu máy quyền địa phương có 27 đồng chí, cấu nam, nữ; già, trẻ phù hợp Thực trạng việc xây dựng, rèn luyện phong cách lãnh đạo cán bộ, lãnh đạo quản lý địa phương Ưu điểm: - Cán lãnh đạo, quản lý địa phương có lập trưởng tư tưởng vững vàng, trung thành với Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - lênin; tư tưởng HCM tảng tư tưởng - Giữ mối liên hệ với nhân dân, thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - Luôn rèn luyện phong cách lãnh đạo Leninnit, khắc phục phong cách LĐquan liêu - Rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng trị, rèn luyện PC tâm lý, đạo đức - Luôn trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức rèn luyện, đổi phong cách lãnh đạo - Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên máy, yêu cầu báo cáo nội dung theo thời hạn quy định - Lắng nghe ý kiến từ nhiều nguồn: thơng tin đại chúng, lời đồn…sau đó, cử cán tiến hành xác minh, nắm bắt xác thơng tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước địa phương - Có thái độ, ân cần, lịch thiệp thực tiếp công dân hàng tuần, trường hợp đột xuất địa phương - Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức quan học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên mơn, trình độ lý luận Có …đồng chí có trình độ trung cấp lý luận, trình độ chun mơn đạt từ đại học trở lên Nhược điểm: - Một số CB LĐ,QL có biểu quan liêu, Một số ý kiến nhân dân đưa chưa giải thực triệt để - Chưa cập nhật với xu phát triển đại xã hội - Còn chưa thực sát dân, gần dân, chưa thực công bộc dân Nguyên nhân - Do trình độ, kỹ cán lãnh đạo quản lý công tác quản lý hạn chế - Ứng dụng cơng nghệ đại hoạt động quản lý hạn chế - Do đặc điểm tình hình địa phương, trình độ mức sống người dân nâng lên xong chưa thực đồng gây khó khăn cho cơng tác quản lý Giải pháp - Hoàn thiện chế pháp luật, sách cán lãnh đạo, quản lý - Tuyên truyền cho toàn thể nhân dân việc nâng cao nhân thức, đấu tranh chống lại phong cách lãnh đạo quan liêu, xa dân - Rèn luyện phong cách lãnh đạo dân chủ, tạo niêm tin cho nhân dân - Thực tốt pháp lệnh dân chủ sở - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán để áp dụng vào thực tiễn giải công việc ... tính hiệu 2.2 Khái niệm biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo, quản lý sở 2.2.1 Khái niệm phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý sở Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý cấp sở... chế, sách 3.2 Phương hướng xây dựng rèn luyện phong cách lãnh đạo cho cán lãnh đạo, quản lý cấp sở Rèn luyện phong cách lãnh đạo lêninnit Là phong cách lãnh đạo Đảng cộng sản cầm quyền Đó thống lý... trách; tính thiết thực, hiệu quả, thơng thạo công việc Khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu Phong cách lãnh đạo quan liêu phong cách tách rời quyền hành khỏi quyền lợi nguyện vọng tập thể, xem thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 phong cách lao động, Bài 2 phong cách lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay