BÀI 2 đường lối CS của đảng

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2 đường lối CS của đảng BÀI 2: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ Ở VIỆT NAM Khái niệm tăng trưởng kinh tế: -Tăng trưởng kinh tế gia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định (thường năm) Thu nhập kinh tế biểu dạng vật giá trị Thu nhập nến kinh tế biểu dạng giá trị phản ánh qua tiêu tổng sản phẩm nước (GDP) tổng thu nhập quốc gia (GNI) Tăng trưởng kinh tế đo bẳng tiêu: Một tiêu quy mô tăng trưởng Chỉ tiêu phản ánh gia tăng thu nhập kinh tế nhiều hay Hai tiêu tốc độ tăng trưởng Chỉ tiêu phản ánh gia tăng cao hay thấp, nhanh hay chậm Như chất tăng trưởng kinh tế phản ánh thay đổi lượng kinh tế, chưa phản ánh thay đổi chất kinh tế Khái niệm mơ hình tăng trưởng kinh tế: -Mơ hình tăng trưởng kinh tế cách diễn đạt quan điểm tăng trưởng kinh tế thông qua biến số kinh tế mối liên hệ chúng Mục đích mơ hình mô tả phương thức vận động kinh tế thông qua mối liên hệ nhân biến số quan trọng trình phát triển sau tước bỏ phức tạp không cần thiết Tính cấp thiết phải đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế VN giai đoạn 2011-2020 Mục tiêu mơ hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020 Mục tiêu chung: Đáp ứng yêu cầu khắc phục khuyết tật mơ hình tăng trưởng cũ, giúp cho kinh tế không bị rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”; đảm bảo cho kinh tế tham gia có hiệu vào chuỗi giá trị tồn cầu hội nhập thành công vào kinh tế giới Các trụ cột mơ hình tăng trưởng mới: Cơng nghệ - kỹ thuật lao động có chun môn kỹ thuật cao Mục tiêu cụ thể: Nâng tỷ trọng đóng góp yếu tố suất tổng hợp TFP lên 31- 35% vào năm 2020 Các nguyên tắc đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế VN - Thứ nhất: Chuyển dần tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng sang tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu - Thứ hai: Phải coi HĐH, lấy HĐH làm tảng để đạt tăng trưởng kinh tế cao, ổn định dài hạn - Thứ Ba: Phải đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế phát triển tất vùng - Thứ tư: Phải hài hòa vai trò NN thị trường phân bổ nguồn lực tăng trưởng - Thứ năm: Phải gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công Phường hội bảo vệ môi trường - Thứ sau: Phải đổi mơ hình tăng trưởng cách tồn diện đồng có hệ thống Tính cấp thiết thiết phải thay đổi mơ hình kinh tế VN là: Thứ nhất: Xuất phát từ hạn chế, yếu mơ hình tăng trưởng kinh tê theo chiều rộng VN giai đoạn 1991 – 2016 * Hạn chế: - Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào gia tăng yếu tố đàu vào truyền thống - Tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào ngành NN, CN - Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm động lực trọng tâm lĩnh vực hoạt động hiệu - Cơ cấu đầu tư bất hợp lý, hiệu đầu tư thấp đầu tư công - Thể chế điều hành kinh tế nhiều bất cập * Hệ mơ hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng Việt Nam - Nền kinh tế hiệu hiệu sử dụng yếu tố đầu vào - Năng lực cạnh tranh kinh tế yếu - Mất cân đối vi mô trầm trọng - Tăng trưởng kinh tế chưa với giải tốt vấn đề Phường hội môi trường - Xuất phát từ xu hướng đổi mơ hình tăng trưởng sau khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu - Khủng hoảng tài kinh tế tồn cầu 2008 – 2009 bộc lộ khuyết điểm mơ hình tăng trưởng, đòi hỏi quốc gia phải chuyển đổi, tái cấu trúc lại kinh tế - Xuất phát từ yêu cầu chủ động thích ứng hội nhập quốc tế - Hàng hóa VN phải chịu sức ép cạnh tranh lớn thị trường ngồi nước - Khả thích ứng với hội nhập quốc tế doanh nghiệp chưa cao - Nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Thứ hai: Xuất phát từ xu hướng đổi mơ hình tăng trưởng sau khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu - Hiện kinh tế giới có xu hướng phục hồi sau khủng hoảng tài tồn cầu tiềm ẩn nhiều bất ổn rủi ro khủng hoảng nợ công Châu Âu thách thức phát triển ngày gay gắt Yêu cầu cấp bách với quốc gia chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, cấu trúc lại kinh tế nhằm vượt qua thách thức Thứ ba: Xuất phát từ yêu cầu chủ động, thích ứng hội nhập kinh tế q́c tế Cùng với hội nhập kinh tế quốc tế doanh nghiệp VN chịu cạnh tranh doanh nghiệp hàng hóa nước ngồi Với việc hội nhập kinh tế sâu rộng, doanh nghiệp VN vừa chịu cạnh tranh thị trường nước nước ngồi Trong tư duy, lực chủ động, sáng tạo thích ứng doanh nghiệp VN hội nhập quốc tế chưa cao thiếu tầm nhìn thiếu chiến lược cạnh tranh Ngoài để đạt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam thành nước cơng nghiệp theo hướng đại khơng có đường khác chuyển mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mơ hình tăng trưởng theo chiều sâu Giải pháp đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế VN: (SGK trang 48) Tình hình giải pháp phát triển ngành,lĩnh vực kinh tế VN Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế VN đến 2020: * Định hướng phát triển ngành Nông nghiệp: - Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng đại, hiệu bền vững - Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ giới hóa khâu làm đất tăng từ 70% 2016 đến 95%, gieo trồng, chăm bón từ 25 -70%, khâu thu hoạch từ 30 – 70% * Định hướng phát triển ngành công nghiệp: Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng đại, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh, * Định hướng phát triển ngành dịch vụ: Phát triển mạnh ngành dịch vụ ngành có giá trị cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển ngành/ lĩnh vực kinh tế VN thời gian tới - Xây dựng tốt chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế điều kiện tiên để phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế hiệu bền vững - Huy động sử dụng hiệu nguồn lực thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại, đảm bảo phát triển bền vững ngành, lĩnh vực kinh tế - Đổi hồn thiện chế, sách vĩ mô thúc đẩy phát triển bền vững ngành, lĩnh vực kinh tế - Đẩy mạnh phát triển thị trường, đảm bảo chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế IV LIÊN HỆ THỰC TIỄN Giới thiệu khái quát địa phương Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nơng nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - Phường hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ : 2.141,tín đồ tôn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 - Thực trạng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế địa phương + Thuận lợi Một thuận lợi trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới khu vực Điều khiến mở rộng quan hệ thương mại hợp tác đầu tư, có khả tiếp cận với tiến khoa học công nghệ tiên tiến khu vực giới Thành tựu phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin, công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới, làm thay đổi cách thức sản xuất xã hội làm thực hóa sức mạnh chất xám sản phẩm định sức cạnh tranh doanh nghiệp Cách mạng khoa học công nghệ có tác động mạnh đến lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển vùng nước nước Đây hội để Việt Nam nói chung, Thành phố VT Phường MP nói riêng tiếp cận áp dụng thành tựu khoa học công nghệ hoạt động kinh tế - xã hội Sự phát triển công nghệ thông tin tạo khả phát triển cho lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội huyện, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ Mặt khác, nhờ áp dụng thành tựu công nghệ thông tin cho phép thực cải cách hành mạnh mẽ, nâng cao hiệu quản lý hành nhà nước quản lý sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội nhanh hơn, hiệu Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiến khoa học công nghệ áp dụng tồn q trình sản xuất sở mạng lưới điện cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Những thành tựu công nghệ sinh học nước ta giúp Phường MP phát triển nông nghiệp thị, sinh thái, an tồn, như: sản xuất rau sạch, thịt sạch, hoa cảnh, sản xuất giống, giống Việc áp dụng loại vật liệu nâng cao hiệu xây dựng phát triển thị, đại hóa cơng trình hạ tầng Q trình thị hóa Phường MP dựa tảng công nghệ xây dựng vật liệu giúp hình thành khu thị kiểu mới, văn minh, đại, thân thiện với môi trường gia tăng chất lượng sống cho người dân Bên cạnh thuận lợi khả áp dụng nhiều thành tựu tiến khoa học cơng nghệ khó khăn lớn cần phải vượt qua vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán dạy nghề chuyên môn cho người lao động Với số lượng chất lượng nguồn lao động Phường MP để đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cấu kinh tế, thị hóa nhanh đặt u cầu phải đào tạo lớn, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, đặc biệt nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển khu thị, khu cơng nghiệp Vì q trình ứng dụng khoa học cơng nghệ để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa bàn Phường MP thực thành công sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa bàn Dự báo khả đầu tư, khai thác nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Phường MP Dự kiến tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Phường MP giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 : Về tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 Giai đoạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2030 Tăng trưởng chung địa bàn 19,0% 12,0-12,5% 13,0-14,0% 12,0-13,0% Công nghiệp XDCB 21,6% 11,5-12,0% 12,5-13,5% 11,0-12,0% Thương mại - Dịch vụ 10,3% 13,0-13,5% 14,0-15,0% 14,5-15,5% Nông - lâm - thủy sản 5,1% 3,2-3,7% 2,5-3,0% 1,0-1,5% Tăng trưởng khu vực thuộc TP quản lý 11,8% 11,0-11,5% 12,0-13,0% 11,0-12,0% Công nghiệp XDCB 20,7% 11,0-11,5% 11,5-12,5% 9,5-10,5% Thương mại - Dịch vụ 10,3% 13,5-14,0% 14,5-15,0% 14,5-15,5% Nông - lâm - thủy sản 4,9% 3,2-3,7% 2,5-3,0% 1,0-1,5% 2010 2015 2020 2030 Công nghiệp XDCB 58,6% 65,0% 68,5% 69,5% Thương mại - Dịch vụ 27,5% 24,5% 26,5% 28,5% Nông - lâm - thủy sản 13,9% 10,5% 5,0% 2,0% Về chuyển dịch cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế địa bàn Cơ cấu kinh tế thuộc TP quản lý Công nghiệp XDCB 41,5% 46,0% 45,0% 39,0% Thương mại - Dịch vụ 39,0% 41,0% 47,5% 56,0% Nông - lâm - thủy sản 19,5% 13,0% 7,5% 5,0% Nhìn vào bảng ta thấy, tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn Phường Minh Phương sau: * Về tăng trưởng giá trị sản xuất: Tăng trưởng giá trị sản xuất: Tăng trưởng giá trị sản xuất địa bàn Phường MP giai đoạn 2011-2015 đạt bình quân 15,0-16,0%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 18,5-19,5%/năm giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 16,517,5%/năm Giai đoạn 2011-2015 Giai đoạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2030 Tăng trưởng GTSX địa bàn 15,0-16,0% 18,5-19,5% 16,5-17,5% Công nghiệp XDCB 14,0-15,0% 18,0-19,0% 16,0-17,0% Thương mại - Dịch vụ 16,0-17,0% 19,5-20,5% 17,5-18,5% Nông - lâm - thủy sản 3,2-3,7% 2,5-3,0% 1,0-1,5% * Về tăng trưởng kinh tế (giá trị tăng thêm): Tăng trưởng ngành kinh tế địa bàn: Tăng trưởng ngành kinh tế địa bàn Phường MP giai đoạn 2011-2015 đạt bình quân 12,0-12,5%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 13,0-14,0%/năm, giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 12,0-13,0%/năm Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 Giai đoạn 2016-2020 Giai đoạn 2021-2030 Tăng trưởng chung địa bàn 19,0% 12,0-12,5% 13,0-14,0% 12,0-13,0% Công nghiệp XDCB 21,6% 11,5-12,0% 12,5-13,5% 11,0-12,0% Thương mại - Dịch vụ 10,3% 13,0-13,5% 14,0-15,0% 14,5-15,5% Nông - lâm - thủy sản 5,1% 3,2-3,7% 2,5-3,0% 1,0-1,5% * Về chuyển dịch cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế địa bàn Phường MP giai đoạn 2011-2020 tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông, lâm thủy sản Tuy nhiên giai đoạn 2016-2020, ngành thương mại, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng mạnh, tạo tiền đề để cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp thời kỳ sau 2010 2015 2020 2030 Công nghiệp XDCB 58,6% 65,0% 68,5% 69,5% Thương mại - Dịch vụ 27,5% 24,5% 26,5% 28,5% Nông - lâm - thủy sản 13,9% 10,5% 5,0% 2,0% Cơ cấu kinh tế thuộc Phường MP quản lý giai đoạn 2011-2020 chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp, giảm mạnh tỷ trọng nông - lâm - thủy sản 2010 2015 2020 2030 Công nghiệp XDCB 41,5% 46,0% 45,0% 39,0% Thương mại - Dịch vụ 39,0% 41,0% 47,5% 56,0% Nông - lâm - thủy sản 19,5% 13,0% 7,5% 5,0% + Khó khăn - Trong cấu kinh tế địa phương tỷ trọng ngành nơng nghiệp chiếm tỷ trọng cao Tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ có chuyển dịch theo hướng tích cực song chậm - Năng xuất, sản lượng thấp - Việc ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển ngành lĩnh vực kinh tế khó khăn, chưa đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa + Kết (Trong ngành, lĩnh vực kinh tế cụ thể) - Trong nông nghiệp: Phát triển cân đối trồng trọt chăn nuôi, ngành chăn nuôi đẩy mạnh phát triển, trọng chăn ni lợn gia cầm, theo hướng hàng hóa theo mơ hình trang trại hộ gia đình Trong ngành trồng trọt trọng chọn loại giống trồng có chất lượng cao, có giá trị kinh tế, đặc biệt quy hoạch khu vực trồng rau cung cấp cho siêu thị thị trường thành phố Việt Trì nhằm nâng cao thu nhập cho người nơng dân - Trong công nghiệp: Chú trọng phát triển ngành công nghiệp vừa nhỏ nhằm phát huy lợi địa phương Tuy nhiên tỷ trọng ngành cơng nghiệp cấu kt địa phương chiếm tỷ trọng thấp Chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến LTTP nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có địa phương phát triển kinh tế - Trong ngành dịch vụ:Tận dụng lợi địa phương có vị trí địa lý thuận lợi thúc đẩy phát triển trao đổi hàng hóa với địa phương lân cận, đẩy mạnh phát triển du lịch dựa lợi di sản văn hóa hát xoan, nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị Các hoạt động bán bn, bán lẻ hàng hóa địa phương đẩy mạnh phát triển + Hạn chế - Tốc dộ tăng trưởng kinh tế ngành lĩnh vực chưa cao - Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao - Chưa phát huy lợi sẵn có địa phương phát triển kinh tế lợi phát triển du lịch + Nguyên nhân hạn chế - Xuất phát điểm địa phương thấp từ xã nông - Đội ngũ cán lãnh đạo xã hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu - Trình độ dân trí nhân dân địa phương thập - Thiếu vốn, khoa học công nghệ sản xuất - Lao động địa phương có trình độ chun mơn kỹ thuật chiếm tỷ lệ thập + Giải pháp - Xây dựng cấu kinh tế hợp lý - Đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động nhận thức nhân dân phát triển kinh tế - Thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao công nghệ … - Xây dựng phương hướng phát triển ngành lĩnh vực kinh tế dựa mạnh lợi địa phương tranh thủ lợi bên vốn, thị trường, công nghệ… ... 12, 0- 12, 5%/năm, giai đoạn 20 16 -2 0 20 đạt bình quân 13, 0-1 4,0%/năm, giai đoạn 20 21 -2 0 30 đạt bình quân 12, 0-1 3,0%/năm Giai đoạn 20 06 -2 0 10 Giai đoạn 20 11 -2 0 15 Giai đoạn 20 16 -2 0 20 Giai đoạn 20 21 -2 0 30 Tăng trưởng... đoạn 20 11 -2 0 20, định hướng đến năm 20 30 : Về tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 20 06 -2 0 10 Giai đoạn 20 11 -2 0 15 Giai đoạn 20 16 -2 0 20 Giai đoạn 20 21 -2 0 30 Tăng trưởng chung địa bàn 19,0% 12, 0- 12, 5% 13, 0-1 4,0%... 19,0% 12, 0- 12, 5% 13, 0-1 4,0% 12, 0-1 3,0% Công nghiệp XDCB 21 ,6% 11, 5- 12, 0% 12, 5-1 3,5% 11, 0- 12, 0% Thương mại - Dịch vụ 10,3% 13, 0-1 3,5% 14, 0-1 5,0% 14, 5-1 5,5% Nông - lâm - thủy sản 5,1% 3 , 2- 3,7% 2, 5-3 ,0%
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 2 đường lối CS của đảng, BÀI 2 đường lối CS của đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay