BÀI 1 đường lối CS của đảng

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1 đường lối CS của đảng BÀI 1: PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 1.Khái niệm Kinh tế thị trường: - Theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI Đảng: “Nền kinh tế thị trường đinh hướng xhcn nước ta kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Đây hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo quy luật kinh tế TT, vừa dựa sở dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất CNXH Theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII Đảng: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta kinh tế vận hành đầy đủ, đồng theo quy luật kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Đó kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế, có quản lý Nhà nước pháp quyền XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế Mục tiêu hướng đến kinh tế thị trường định hướng XHCN :dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM Điều kiện nước: - Nền sản xuất hàng hóa nước ta sau đổi 186 phát triển mạnh yếu tố quan hệ thị trường hình thành phát triển + Các loại thị trường đời bước phát triển nước, gắn liền với thị trường khu vực giới + Cơ chế thị trường có quản lý nhà nước vào sống doanh nghiệp doanh nhân tự chủ kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh để phát triển - Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN VN từ 2001 đến đạt thành tự to lớn, chứng tỏ mơ hình kinh tế phù hợp với điều kiện VN - VN có điều kiện tiền đề trị - XH để KTTT định hướng XHCN phát triển: Sự lãnh đạo ĐCS, quản lý NN, đồng thuận đại đa số nhân dân Điều kiện quốc tế: - mơ hình KTTT mơ hình kinh tế có hiệu lịch sử - Phát triển KTTT yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng tất yếu thời đại Với chủ trương Đang ta “tích cực, chủ động hội nhập kinh tế giới” tất yếu VN phải chuyển sang kinh tế thị trường BẢN CHẤT ĐẶC THÙ CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 1.Bản chất KTTT định hướng XHCN: Nền KTTT định hướng XHCN kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý NN, lãnh đạo ĐCS, vừa vận động theo quy định KTTT, vừa chế thị trường, vừa dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất CNXH Bản chất KTTT định hướng XHCN Vn vừa có đặc trưng KTTT hỗn hợp,vừa có đặc thù tính định hướng XHCN Đặc thù KTTT định hướng XHCN: * Mục tiêu phát triển KTTT định hướng XHCN: +Phát triển lực lượng sản xuât, giải phóng sức SXXH, bước xây dựng tiền đề vật chất cho CNXH + Thúc đẩy phát triển hàng hóa phát triển, nâng cao đời sống nhân dân * Về chế độ sở hữu thành phần kinh tế: + Phát triển đa dạng hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp + Các thành phần kinh tế, chủ thể tạo điều kiện để phát triển, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo * Chế độ phân phối: + Công phân phối yếu tố sản xuất, tiếp cận sử dụng hội, điều kiện phát triển + Nước ta phân phối chủ yếu theo kết lao động hiệu kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác theo phúc lợi Phường hội * Vai trò điều tiết nhà nước: + Sự điều tiết NN thông qua xây dựng thực quy hoạch, chiến lược, kế hoạch sách phát triển KTXH NN tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh + Nhà nước điều tiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, khai thác sử dụng có hiệu tài ngun quốc gia, lợi ích người lao động, sách Phường hội 4.NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM Thực quán lâu dài chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát huy vai trò kinh tế nhà nước Phát triển kinh té nhiều thành phần giải phóng sức lao động xã hội, nhằm phát huy nguồn lực phát triển kinh tế thị trường Đẩy mạnh đổi mới, xếp nâng cáo hiệu doanh nghiệp nhà nước - Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà lòng cốt hợp tác xã - Hoàn thiện chế chinhsachs để phát triển mạnh kinh tế tư nhân hâu hết ngành theo quy hoạch quy định pháp luật Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và và bảo vệ tài nguyên môi trường - Đẩy mạnh CNH, HĐH tạo dựng sở vật chất cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển - Chuyển đổi từ lao động thủ công thành lao động sử dụng chủ u máy móc cơng nghệ - Xây dựng cấu kinh tế hợp lý đại phát triển đồng bộ yếu tố thị trường và loại thị trường - Các yêu tố thị trường nhân tố để giải mối quan hệ kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu đầu vào đầu kinh tế - Tạo môi trường để yếu tố thị trường phát triển lành mạnh, hiệu - Phát triển đa dạng, đồng thị trường hàng hóa, dịch vụ thị trường nước Nâng cao vai trò lãnh đạo cảu Đảng, lực và hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Năng lực hiệu quản lý nhà nước định đến định hướng XHCN kinh tế thị trường Cải cách máy chế chế điều tiết kinh tê nhà nước theo hướng tinh gọn có hiệu Hồn thiện sử dụng có hiệu lực công cụ điều tiết kinh tế nhà nước Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để điều chỉnh kị thời vận hành kinh tế cần thiết Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế - Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư mở rộng thị trường - Khai thác hiệu chế hợp tác quốc tế, nguồn lực bên ngài - Nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Xây dựng nâng cao lợi quốc gia kinh tế đối ngoại IV LIÊN HỆ THỰC TIỄN Giới thiệu khái quát địa phương Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp Phường Vân Phú P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên 420,48 ; - Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - Phường hội Tổng dân số Phường 4.201 nhân nam :2.060 nữ : 2.141,tín đồ tơn giáo :410 Tổng số người độ tuổi lao động :1.729 Nhằm mục tiêu tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu bền vững; Huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ gắn với bảo vệ mơi trường xây dựng Phường theo tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; chăm lo nghiệp y tế, văn hóa thể dục thể thao, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; Đảm bảo giữ vững ổn định trị, quốc phòng an ninh trật tự an toàn Phường hội; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu hoạt động quản lý Nhà nước Phường Minh Phương có ưu điểm sau: - Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng khai thác phát huy lợi thủy sản góp phần thúc đẩy, tạo đà tăng trưởng kinh tế hiệu quả, chất lượng bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 8% - Thực tốt Chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng Phường nông nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Triển khai thực có hiệu Nghị Đại hội đại biểu Phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021) - Khắc phục có hiệu yếu kém, nâng cao hiệu quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch; tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường - Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng cơng tác khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân Tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa thể dục thể thao Thực có hiệu sách an sinh xã hội, cơng tác xóa đói giảm nghèo, giải việc làm tạo việc làm mới, phấn đấu đến cuối năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn 12 triệu đồng/người/năm 40% Giải có hiệu vấn đề Phường hội xúc, tăng cường chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống nhân dân - Đổi chế hoạt động quản lý tài cơng, nâng cao chất lượng cung ứng dich vụ hành cơng Tăng cường cơng tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí - Tăng cường cơng tác quản lý địa bàn; Giữ vững ổn định trị trật tự an toàn xã hội Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh Các chỉ tiêu chủ yếu: * Về kinh tế: - Tổng giá trị sản xuất tăng 8% đó: + Thủy sản tăng 10% + Cơng nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 4% + Nông - lâm nghiệp tăng 18% + Thương mại - Dịch vụ tăng 5% + Xây dựng tăng 8% * Về văn hóa Phường hội: - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1% - Mặt học vấn dân cư đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục bậc trung học đạt 75,3% - Tỷ lệ trẻ tuổi suy dinh dưỡng giảm 6% - Số lao động giải việc làm 800 lượt (lao động có việc làm ổn định 480 lao động); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35% - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm giảm 40% - Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên 28% - 10/12 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa * Về thị mơi trường: - Xây dựng 100 nhà ở, tỷ lệ hộ dân có nhà kiên cố đạt 95% - Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách đạt 100% - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước đạt 100% - Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99% Nhiệm vụ cụ thể: * Về phát triển kinh tế: - Sản xuất thủy sản: Tiếp tục phát huy lợi thế, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng 10%, chủ yếu tăng sản lượng tôm, cá chép vàng Tiếp tục triển khai nhiều mơ hình ni thí điểm đối tượng ni nhằm đa dạng hóa mơ hình, đối tượng ni theo chủ trương chuyển đổi cấu trồng vật ni thành phố việt trì Bên cạnh việc tập trung phát triển vùng nuôi phải đảm bảo yếu tố quản lý phát triển bền vững vùng ni Kiến nghị TP đầu tư hồn chỉnh hạ tầng giao thông nội đồng vùng nuôi thủy sản chuyên canh Tăng cường kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển sở hạ tầng dịch vụ thủy sản - Nông nghiệp: Phối hợp với ngành chức tiếp tục triển khai thử nghiệm mô hình, đối tượng ni trồng để đa dạng hóa cây, con; triển khai nhân rộng mơ hình thực thí điểm đạt hiệu Khuyến khích nơng dân đầu tư phát triển mơ hình nhà vườn gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm sốt phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh heo tai xanh Phối hợp tăng cường khai thác hệ thống thông tin thị trường nông sản để giúp người sản xuất tiêu thụ sản phẩm có hiệu Đề xuất sách hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng (đường giao thông, điện, nước, hệ thống xử lý chất thải) để khuyến khích phát triển trang trại, sở chăn nuôi tập trung theo phương pháp cơng nghiệp, đảm bảo an tồn sinh học - Thương mại dịch vụ: Tập trung phát triển nhanh mạng lưới phân phối, nâng cao lực cung ứng hàng hóa đặc biệt mặt hàng thiết yếu vật tư, nhiên liệu, phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng Tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch Phấn đấu đạt mức tăng trưởng toàn ngành 5% Đề xuất TP kêu gọi đầu tư, xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới trạm dừng chân, tuyến, điểm tham quan du lịch sinh thái Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư, cung cấp mạng bưu viễn thơng để nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu phát triển Phường - Công nghiệp-tiểu thủ cơng nghiệp: Khuyến khích đầu tư phát triển sở chế biến thủy sản, đầu tư sở cung ứng dịch vụ hậu cần, vật tư thiết bị phục vụ nơng nghiệp Duy trì ngành công nghiệp gia công để giải việc làm cho lao động địa phương hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng địa bàn Tiếp tục mở rộng mạng lưới điện phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, phấn đấu đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99% - Ngân sách: Tiếp tục nâng cao hiệu quản lý điều hành ngân sách Đẩy mạnh cơng tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hồn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước TP giao Tiếp tục khai thác quỹ hỗ trợ tín dụng cho nhân dân để phát triển sản xuất theo mục tiêu chương trình chuyển đổi cấu kinh tế TP nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân - Về đầu tư xây dựng phát triển: Phấn đấu đạt tốc độ phát triển đầu tư 8% tương ứng với tổng mức đầu tư xây dựng, tập trung hồn thành cơng trình giao thơng trọng điểm Đồng thời, xúc tiến đẩy nhanh tiến độ triển khai cơng trình * Về quản lý, phát triển đô thị bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái: Quản lý, phát triển đô thị: tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu công tác quy hoạch, xây dựng Hoàn thành quy hoạch xây dựng theo tiêu chí nơng thơn Quản lý tài ngun bảo vệ môi trường sinh thái: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai Phối hợp với ngành chức đẩy mạnh công tác giải hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng nhà tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân theo quy định Luật đất đai Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm tồn xã hội bảo vệ mơi trường Huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống thoát nước, san lắp ao tù, nước đọng bước khắc phục ngăn chặn có hiệu tình trạng ngập úng, ô nhiễm bảo vệ môi trường Phấn đấu 100% chất thải rắn (độc hại, y tế) thu gom xử lý Khuyến khích vận động sở sản xuất kinh doanh địa bàn thực cam kết bảo vệ mơi trường * Về phát triển văn hóa xã hội chăm lo đời sống: - Giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo: Tăng cường giáo dục thể chất, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác giảng dạy, học tập quản lý nhà trường, tiếp tục đổi công tác thi cử Đề xuất sách hỗ trợ để khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên tham gia phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; Kiên ngăn chặn có hiệu tượng tiêu cực tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu đào tạo dạy nghề cho niên - Y tế: Tiếp tục thực nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ lĩnh vực dân số gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình Tiếp tục nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh trạm y tế Phường Chú trọng tăng cường dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người nghèo, phấn đấu 98% trẻ em độ tuổi tiêm chủng mở rộng kéo giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 6% Đẩy mạnh cơng tác phòng chống dịch bệnh Tăng cường cơng tác kiểm tra vệ sinh an tồn thực phẩm - Văn hóa thơng tin: Phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; Tăng cường đầu tư phát triển loại hình văn hóa, dịch vụ, giải trí lành mạnh Phấn đấu tồn Phường có 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 10/12 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa Phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao quần chúng phấn đấu tồn Phường có 28% số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển đa dạng loại hình thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu niên - Lao động, việc làm,chăm lo đời sống: Tăng cường công tác giải việc làm, phấn đấu giải việc làm 800 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 5% Tập trung đẩy mạnh cho vay vốn từ nguồn quỹ (xóa đói giảm nghèo, quỹ Quốc gia giải việc làm, Ngân hàng sách xã hội nguồn quỹ tín dụng đồn thể) để hộ nghèo có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, đảm bảo nguồn thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thực có hiệu mục tiêu giảm hộ nghèo (theo tiêu chí thành phố), tăng hộ theo hướng bền vững lâu dài Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm 40% Tăng cường vận động quỹ xã hội để chăm lo đời sống, nhà ở, việc làm cho hộ gia đình sách có cơng đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội * Quốc phòng an ninh: Xây dựng hệ thống trị vững mạnh đảm bảo lãnh đạo cơng tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng quốc phòng tồn dân, trận an ninh nhân dân Hoàn thành chỉ tiêu giao quân Tăng cường công tác kiểm tra quản lý địa bàn, Phối hợp chặt chẽ với khu vực giáp ranh việc bảo vệ an ninh trị, an tồn xã hội Đẩy mạnh phong trào phòng chống đấu tranh có hiệu loại tội phạm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội giải tốt vụ án liên quan an ninh trật tự sở * Cải cách hành chính, xây dựng quyền, Phòng chống tham nhũng: Tiếp tục thực chế cửa liên thông, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân Tổ chức cơng bố tồn thủ tục hành áp dụng UBND Phường Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thực công vụ giáo dục phẩm chất đạo đức, trị cho cán bộ, cơng chức Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động quản lý Nhà nước Duy trì thực tốt cơng tác tiếp dân, giải khiếu nại tố cáo, không để xảy điểm nóng, khiếu nại, tố cáo đơng người, vượt cấp Tăng cường nâng cao chất lượng cơng tác hòa giải sở - Tiếp tục triển khai thực đồng giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính cơng khai, minh bạch thực pháp luật, hoạt động quan nhằm đảm bảo thực nghiêm quy định Luật phòng, chống tham nhũng Xây dựng triển khai kế hoạch việc thực quy định phòng chống tham nhũng, kiểm tra việc thực quy định pháp luật cán bộ, công chức thực thi công vụ phận trực tiếp giải yêu cầu công dân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ * Cơng tác phòng cháy chữa cháy: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức phòng cháy chữa cháy, kiểm tra an tồn phòng cháy chữa cháy sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư địa bàn Kiên xử lý, đề xuất xử lý trường hợp vi phạm an tồn phòng cháy chữa cháy theo quy định Chính phủ Củng cố nâng cao lực hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy chỗ đủ mạnh để xử lý kịp thời, có hiệu xảy cháy nỗ, đảm bảo theo phương châm “4 chỗ” * Cơng tác phòng chống lụt bão: Tiếp tục thực có hiệu cơng tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai theo phương châm “4 chỗ” Triển khai tổ chức diễn tập phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán dân để sẳn sàn ứng phó có bão Phối hợp tăng cường kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thực cơng trình thủy lợi, cơng trình phòng chống lụt bão Tăng cường vận động doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn thực nghĩa vụ nộp quỹ phòng chống lụt bão theo quy định * Tăng cường bình đẳng giới nâng cao vị phụ nữ: Tiếp tục thực công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm phụ nữ, nam giới cộng đồng xây dựng gia đình, tích cực tham gia phòng chống bạo lực giao đình, quan tâm giúp đỡ phụ nữ neo đơn, tàn tật Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ (hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm…) phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, vươn lên nghèo, làm giàu đáng * Thực chương trình phát triển niên: Tiếp tục đẩy mạnh thực phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tổ quốc” phong trào “4 đồng hành niên mưu sinh lập nghiệp” Khuyến khích niên tiếp tục trì phát triển phong trào niên tình nguyện hỗ trợ niên đầu tư thực có hiệu mơ hình sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho niên Hạn chế: Những tồn tại và hạn chế - Tỷ lệ lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật cao địa phương thấp, tỷ lệ lao động phổ thơng chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng cao - Việc ứng dụng thành tựu khoa học cơng nghệ vào sản xuất hạn chế bất cập - Thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, chủ yếu sở sản xuất kinh doanh địa bàn nhỏ lẻ, hiệu sản xuất thấp - Trên địa bàn xã chưa có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi và, chủ yếu doanh nghiệp sản xuất địa phương - Tỷ trọng nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao cấu kinh tế địa phương Nguyên nhân - Cơ sở hạ tầng địa phương nghèo làn, lạc hậu thiếu đồng chưa đáp ứng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức đường giao thông, điện lưới yếu - Trình độ lực người lao động thấp trình độ quản lý - Đội ngũ cán bộ, quản lý lãnh đạo lực hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu - Thiếu tài nguyên cho phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp - Việc định hướng quy hoạch phát triển kinh tế, nhiều bất cập chưa phù hợp - Chưa thu hút đầu tư nhân dân địa phương, nhân dân địa phương bạn, vốn đầu tư nước phát triển kinh tế Các giải pháp thực hiện: * Giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu phát triển sản xuất: - Kiến nghị TP, ngành chức đầu tư đồng hệ thống thủy lợi, phục vụ nuôi trồng thủy sản Triển khai quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nơng nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 5930/QĐUBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 UBND thành phố; - Đề xuất huyện kiến nghị thành phố tiếp tục thực sách hỗ trợ nơng dân đầu tư phát triển sản xuất Tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu đầu tư phát triển sản xuất - Huy động nguồn lực bên để đầu tư dự án đầu tư du lịch sinh thái nông nghiệp - Phối hợp với sở Công thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, theo dõi biến động giá hàng hóa thiết yếu, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý tác động bất lợi biến động giá nhằm bình ổn giá thị trường - Tập trung phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ địa bàn Tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ bưu viễn thơng, phát triển dịch vụ vận tải thủy, đường dịch vụ du lịch đường sông để khai thác tiềm năng, lợi sông nước, phát huy hiệu đầu tư cơng trình hạ tầng kỹ thuật - Nghiên cứu đề xuất sách hỗ trợ vốn để khuyến khích đầu tư phát triển mở rộng quy mô sở sản xuất, gia công may mặc nhằm giải lao động địa phương * Giải pháp nâng cao hiệu quản lý đô thị, đầu tư sở hạ tầng: - Kiến nghị TP sớm phê duyệt, công bố quy hoạch chi tiết khu dân cư, phát triển đô thị địa bàn Phường để có cở sở tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư theo quy hoạch Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư LICOGI Xây dựng triển khai thực đề án Nơng thơn để Hồn thành tiêu chí từ đến hết năm 2017 - Phối hợp với ngành chức tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng đất các nhân, tổ chức giao, cho thuê đất để kịp thời đề xuất huyện thu hồi nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định - Phối hợp với phòng Tài nguyên-Môi trường tiếp tục triển khai, tổng kết công tác tổng rà soát đất đai giai đoạn theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04 tháng năm 2015 UBND TP tổ chức công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2021 Phường - Phát huy vai trò UB.MTTQ Phường để tăng cường giám sát đầu tư cộng đồng, nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng - Đề xuất TP đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thơng nơng thơn, đồng thời có chế sách để đảm bảo tu bão dưỡng - Chủ động phối hợp với ngành chức khảo sát lập danh mục đề xuất TP đầu tư hệ thống thủy lợi, khu vực xung yếu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, giảm thiểu tác hại biến đổi khí hậu Tăng cường biện pháp bảo vệ mơi trường, ngăn chặn khắc phục tình trạng nhiễm môi trường khu dân cư - Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư đồng cơng trình hạ tầng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa thực phương châm “Nhà nước nhân dân làm” đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn - Phát huy vai trò lực lượng Thanh tra tăng cường kiểm tra quản lý trật tự ây dựng, đất đai, đô thị địa bàn để kịp thời xử lý trường hợp vi phạm theo quy định * Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm lo phát triển đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội - Tăng cường phối hợp với Trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo nghề, đặc biệt đào tạo nghề cho niên, cho em nông dân để chuyển nghề, xuất lao động - Thực đồng giải pháp thúc đẩy phát triển sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sách để khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế gia đình phù hợp với ngành nghề hướng phát triển địa phương để giải việc làm chổ, thực có hiệu chương trình mục tiêu Quốc gia giải việc làm - Phối hợp với Hội Nông dân để xác định, định hướng cho hộ nghèo đầu tư mô hình sản xuất có hiệu quả, để hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo - Đề xuất tiếp tục thực sách ưu tiên, hỗ trợ đào tạo miễn giảm học phí, sở vật chất cho học sinh đặc biệt thương binh liệt sĩ, gia đình có cơng, học sinh khuyết tật, có hồn cảnh khó khăn thông qua quỹ nguời nghèo gắn với loại quỹ đoàn thể gắn với học bổng - Tăng cường thực sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, hộ nghèo, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực; hỗ trợ miễn, giảm chi phí cho người nghèo khám điều trị bệnh, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế - Tiếp tục thực sách xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà cho hộ nghèo khó khăn nhà theo Đề án hỗ trợ nhà cho người nghèo thành phố; Đẩy mạnh vận động mạnh thường quân ủng hộ chăm lo cho hộ nghèo khơng có điều kiện khả tổ chức sống có tích lũy để vượt qua chuẩn nghèo (hộ già yếu, neo đơn, khơng có khả lao động ) - Tăng cường phối hợp với ngành chức đẩy mạnh cơng tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, kiểm tra sở kinh doanh dịch vụ văn hóa kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, phòng chống tệ nạn xã hội * Giải pháp cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh: - Đẩy mạnh cải cách hành theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch thủ tục hành Triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng thực chế cửa liên thông nhằm nâng cao hiệu phục vụ nhân dân Đổi lề lối làm việc, công tác tiếp dân, trì thực chế độ khảo sát hài lòng khách hàng tham gia giao dịch hành - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đầu mối công việc quan để kịp thời phát nguy dẫn đến tiêu cực, quan liêu tham nhũng - Tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh cơng tác bảo vệ an ninh trị trật tự an tồn xã hội Xây dựng mạng lưới an ninh sở vững chắc, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm - Tập trung cơng tác đảm bảo trật tự an tồn giao thơng kéo giảm tai nạn giao thông đường lẫn đường thủy, hạn chế thấp số vụ, số người chết số người bị thương - Tăng cường phát triển nguồn lực, đào tạo nghề cho phụ nữ nghèo, ưu tiên tạo việc làm hỗ trợ, phụ nữ làm kinh tế tăng thu nhập, tạo điều kiện cho chủ hộ nghèo phụ nữ tiếp cận đầy đủ bình đẳng dịch vụ xã hội chăm sóc, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em bảo vệ sức khỏe bà mẹ; thực phong trào ni dạy tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc * Giải pháp chỉ đạo điều hành UBND Phường: - Trên sở Nghị Ban Chấp hành Đảng Phường kế hoạch kinh tế - xã hội TP năm 2017, ban hành Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 tổ chức Hội nghị triển khai đến ban, Mặt trận đoàn thể Ban hành hệ thống chỉ tiêu, kế hoạch phân công, tiến độ thực chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội phục vụ công tác theo dõi, đánh giá chỉ đạo điều hành nội dung công việc, lĩnh vực phân công - Các thành viên UBND Phường phân cơng nhiệm vụ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cho phận chuyện môn để thực tốt nhiệm vụ tham mưu cho TT UBND Phường nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tổng hợp đánh giá đầy đủ kết triển khai thực hiện, thuận lợi, khó khăn (nếu có) theo định kỳ hàng tháng TT UBND Phường chỉ đạo giải kịp thời báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải ... XHCN kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý NN, lãnh đạo CS, vừa vận động theo quy định KTTT, vừa chế thị trường, vừa dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất CNXH... triển đa dạng, đồng thị trường hàng hóa, dịch vụ thị trường nước Nâng cao vai trò lãnh đạo cảu Đảng, lực và hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ... đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 8% - Thực tốt Chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng Phường nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Triển khai thực có hiệu Nghị Đại hội đại biểu Phường
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1 đường lối CS của đảng, BÀI 1 đường lối CS của đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay