KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẠI DƢƠNG

92 15 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƢỜNG & TÀI NGUYÊN -  - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU ĐẠI DƢƠNG Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ LAN Ngành : QLMT & DLST Khóa : 2007- 2011 TP.Hồ ChíMinh tháng 7, năm 2011 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẠI DƢƠNG Tác giả NGUYỄN THỊ LAN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản Lý Môi Trƣờng & Du Lịch Sinh Thái Giáo viên hƣớng dẫn KS NGUYỄN HUY VŨ Tháng 07 năm 2010 Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng LỜI CẢM ƠN  Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ks Nguyễn Huy Vũ, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành khóa luận Xin đƣợc chân thành cảm ơn Ban Giám đốc toàn thể anh chị nhân viên nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng, nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện để tơi thực khóa luận Xin cảm ơn thầy cô khoa Môi Trƣờng Tài nguyên trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian qua Cuối cùng, lời cảm ơn đặc biệt xin đƣợc gửi đến gia đình bạn bè ln ln bên cạnh, ủng hộ động viên lúc khó khăn Một lần xin trân thành cảm ơn tất ngƣời! NGUYỄN THỊ LAN Nguyễn Thị Lan i GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài: “ kiểm sốt ônhiễm môi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng” Đề tài tập trung chủ yếu vào việc tì m hiểu lýthuyết kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng đồng thời vào khảo sát thực tế để tìm hiểu tì nh hì nh sản suất, quy trì nh sản xuất, trạng quản lý mơi trƣờng nhàmáy Từ nhận diện nguồn phát sinh ônhiễm môi trƣờng, tác động nó, vấn đề tồn đọng cơng tác quản lý môi trƣờng Trong thời gian thực tập, khảo sát thực địa, tham khảo số liệu nhàmáy cung cấp, thu thập thông tin từ công nhân, đề tài nêu đƣợc ônhiễm mànhàmáy gây ra: Môi trƣờng nƣớc: Nƣớc thải nhàmáy chủ yếu nƣớc thải sinh hoạt với tổng lƣợng thải là23 m3/ngày/đêm, đƣợc xử lýbằng bể tự hoại Chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu rác hữu từ nhà ăn: thức ăn thừa, nguyên liệu từ trình sơ chế thức ăn Giấy, thùng carton từ khu nhà văn phòng, vỏ chai nhựa, bao nilon.Chất thải rắn sản xuất gồm cóthép phế thải q trì nh sản xuất, Phơi sắt, hợp kim màu, gỉ sắt, mạt sắt từ qtrì nh gòhàn, phôi thép từ máy cắt CNC, cát thải.Chất thải nguy hại gồm cóbi thép thải từ cơng đoạn sơ chế tơn, vỏ thùng sơn, bạt trải dính sơn phân xƣởng sơ chế tơn Mơi trƣờng khơng khí: chủ yếu bụi khói hàn, bụi sơn, sơn, CO2, SO2, VOC, Bụi kim loại Tiếng ồn vàrung từ máy cắt tơn, máy khoan,… Dựa vào đó, đƣa số đề xuất giải pháp nhằm kiểm sốt ơnhiễm, cải thiện tì nh trạng mơi trƣờng nhàmáy Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý bể tự hoại đƣợc xử lý thủy sinh hồ sinh học Chất thải rắn sinh hoạt : bố tríthùng rác vị tríthí ch hợp nhàmáy ,thu gom rác lấy rác ngày/ lần.Chất thải sản xuất thìphân loại thành phần: phần bán phế thải đƣợcvídụ nhƣ thép phế thải vàphần thải bỏ vídụ nhƣ bạt Chất thải nguy hại xử lý theo thông tƣ 12/2011 quản lý chất thải nguy hại Môi trƣờng khơng khí: trồng thêm xanh xung quanh phân xƣởng sơ chế tôn, thực trang bị bảo hộ lao động cho công làm môi trƣờng chứa bụi Quản lýhiệu suất sử dụng máy móc nhƣ nguyên liệu để hạn chế phát thải Nguyễn Thị Lan ii GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng MỤC LỤC TĨM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG_ HÌNH VẼ viii PHỤ LỤC ix Chƣơng I MỞ ĐẦU 1.1.ĐẶT VẤN DỀ 1.2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3.NỘI DUNG ĐỀ TÀI ………………………………………………………………………….3 1.4.ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.5.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Chƣơng II .5 LÝ THUYẾT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.1 Khái niệm 2.1 Mục tiêu ngăn ngừa ônhiễm môi trƣờng 2.1.3 Tại doanh nghiệp cần thực kiểm sốt ơnhiễm 2.1.4 Nội dung ngăn ngừa ô nhiễm 2.1.5 Các bƣớc thực kiểm sốt ơnhiễm 2.1.6 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ônhiễm công nhiệp 2.1.9 Các công cụ kinh tế thực kiểm sốt ơnhiễm Nguyễn Thị Lan iii GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng 2.2 NHỮNG LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG 10 2.2.1 Các lợi ích môi trƣờng vàcộng đồng 10 2.2.2 Các lợi ích kinh tế 11 Chƣơng III: 12 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY 12 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY 12 3.2 SƠ ĐỒ NHÀ MÁY, TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍNHÂN SỰ 14 3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY 17 3.4 CƠ SỞ HẠ TẦNG 18 3.4.1 Phân xƣởng sản xuất 18 3.4.2 Hệ thống cấp nƣớc 19 3.4.3 Hệ thống thoát nƣớc 19 3.4.4 Hệ thống điện 20 3.4.5 Hệ thống giao thông 20 3.5.1 Sơ đồ dòng quy trình sản xuất 20 3.5.2 Quy trình làm tơn.( xƣởng sơ chế tôn , thép) 23 3.5.3 Quy trình sơn thân tàu 24 3.5.4 Nguyên – nhiên liệu sử dụng 26 3.5.5 Các thiết bị 27 CHƢƠNG IV .28 HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ GIẢI PHÁPKIỂM SỐT Ơ NHIỄM Đà THỰC HIỆN TẠI NHÀ MÁY 28 4.1 4.1.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY 28 Môi trƣờng không khí 28 Nguyễn Thị Lan iv GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng 4.1.2 Mơi trƣờng nƣớc 34 4.1.3 Chất thải rắn 38 4.1.4 Chất thải nguy hại 40 4.2 CÁC GIẢI PHÁP Đà THỰC HIỆN 43 4.3.1 Giải pháp kỹ thuật 43 4.3.2 Giải pháp quản lý 46 4.3.3 Giải pháp hành 47 4.4 AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY 47 4.4.1 An toàn lao động 47 4.4.3 Phòng cháy chữa cháy 48 CHƢƠNG V 49 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƢỜNG 49 5.1.CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƢỜNG CỊN TỒN ĐỌNG 49 5.1.1.Môi trƣờng không khí 49 5.1.2.Môi trƣờng nƣớc 49 5.1.3.Chất thải rắn 50 5.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 50 5.2.1 Giải pháp kỹ thuật 50 5.2.2 Giải pháp quản lý 59 5.2.3 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 61 5.3.1 An toàn lao động 61 5.3.3 Phòng cháy chữa cháy 63 Chƣơng VI 66 Nguyễn Thị Lan v GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .66 6.1 KẾT LUẬN 66 6.2 KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC .69 Nguyễn Thị Lan vi GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm soát ônhiễm môi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BOD - COD : - TDS : - TSS : - SiO2 : Silic Dioxit - CO2 : Cacbon Dioxit - CO : Cacbon Monoxit - NOx : Các Oxit Nito - SO2 : Sulfur Dioxit - O3 : Ozon - Ni : Niken - Cr : Crom - VOC : Hợp chất hữu bay - PP : Ngăn ngừa ônhiễm công nghiệp Nguyễn Thị Lan : Nhu cầu oxy sinh hóa Nhu cầu oxy hóa học Tổng chất rắn hồtan - Total Dissolved Solids Chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solid) vii GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng DANH MỤC BẢNG_ HÌNH VẼ Bảng 3.1: Danh sách tàu đóng vàsửa chữa 18 Bảng 3.2 Nguyên liệu sử dụng tháng 26 Bảng 3.3 Thiết bị nhàmáy 27 Bảng 4.1 Kết phân tích khơng khíxung quanh 35 Bảng 4.2 Kết phân tích nƣớc thải sinh hoạt 38 Bảng 4.3 Dự báo thành phần nƣớc mƣa đợt đầu 41 Bảng 4.4 Chất thải nguy hại phát sinh trung bì nh tháng 45 Bảng 5.1 Nồng độ chất ônhiễm nƣớc thải sinh hoạt 47 Hì nh Sơ đồ biểu thị yếu tố cốt lõi ngăn ngừa ônhiễm công nghiệp Hì nh 2.2 Chu trình ngăn ngừa ơnhiễm khép kí n liên tục Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức nhàmáy 14 Hì nh 3.2 Cơ cấu tổ chức nhà văn phòng… 15 Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống thoát nƣớc nhàmáy 20 Hình 3.4 Quy trình đóng tàu 21 Hì nh 3.5 Quy trình sơ chế tôn 23 Hì nh 3.6 Quy trình sơn thân tàu 24 Hì nh 5.3 Sơ đồ quản lýchất thải rắn 62 Nguyễn Thị Lan viii GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng 6.2 KIẾN NGHỊ - Nhàmáy chƣơng trình kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng cơng ty phải ƣu tiên điểm sau: + Giành đƣợc đồng tì nh ủng hộ lãnh đạo cơng ty thơng qua việc phân tí ch lợi ích mặt kinh tế mà cơng ty có đƣợc thực chƣơng trình + Tăng cƣờng hiểu biết cơng nhân kiểm sốt ơnhiễm thơng qua đào tạo, thông qua hoạt động công ty, thƣờng xuyên đề cập tới vấn đề buổi họp hay nói chuyện với cơng nhân Từ đó, việc bảo vệ mơi trƣờng chƣơng trình kiểm sốt ơnhiễm dần vào tiềm thức họ, làm cho họ cótâm huyết với chƣơng trình + Từ nhà máy phải xây dựng nhiệm vụ cụ thể phận cơng nhân để thực kiểm sốt ônhiễm - Đề nghị nhàmáy thực biện pháp nhằm kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng mà đề tài đƣa Cùng với việc thực phải có giám sát Trong quátrì nh sử dụng liên tục kiểm tra suất hoạt động, cóbiện pháp khắc phục cố xảy - Theo dõi việc kiểm tra, giám sát chất lƣợng môi trƣờng theo ĐTM Nguyễn Thị Lan 67 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Tổng cục Môi trƣờng, Hƣớng dẫn Đánh giá tác động môi trƣờng Đối với dự án nhà máy đóng tàu ,Hà Nội, 2010 GS.TS Lâm Minh Triết, kỹ thuật môi trƣờng, tái lần thứ cóchỉnh sửa vàbổ sung, nhàxuất đại học quốc gia thành phố Hồ ChíMinh, 2007 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy đóng tàu Xuân Hiến, Thái Thụy, tháng năm 2008 Báo cáo quan trắc định kỳ nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng, Thái Bình, tháng năm 2010 An toàn Vệ sinh Lao động thợ hàn cắt oxy-axetylen, 9:52' AM - Thứ tƣ, 28/06/2006,http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/KienthucHuanluyen/KthucATVSLD/An_toan_Ve_sinh_Lao_dong_doi_voi_tho_han_cat _OXY-AXETYLEN/ Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia, năm 2011, silic, http://vi.wikipedia.org/wiki/Silicon#Thu.E1.BB.99c_t.C3.ADnh An toàn lao động công việc sơn - quét vôi,09:58' AM - Thứ tƣ, 28/06/2006,http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/KienthucHuanluyen/Kthuc-ATVSLD/An_toan_lao_dong_doi_voi_cong_viec_sonquet_voi/ BS Nguyễn Ý Đức(Sức khỏe & Đời sống), Ô nhiễm tiếng ồn bệnh tật, Chủ nhật, ngày 17/04/2011, 15:56,http://www.tin247.com/o_nhiem_tieng_on_va_benh_tat-10-52784.html Tổng quan VOC - (volatile organic compounds),06/04/2010 13:32 (gmt+7),http://www.kellymoore.com.vn/chuyenmuc/tongquan/56d450.aspx Nguyễn Thị Lan 68 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THÀNH PHẦN CỦA BI THÉP (STEEL SHOT) VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ LÊN SỨC KHỎE CON NGƢỜI Thành phần hóa học Carbon : Silicon : 0.85 - 1.20 % 0.40 - 1.50 % Manganese : 0.35 – 1.20 % Phosphorus : Sulfur : < 0.05 % < 0.05 % Độ cứng tiêu chuẩn Độ cứng khoảng 90% số hạt bi thép nằm khoảng từ 40 đến 50 HRc (Rockwell C) Hình dạng Hầu hết hạt bi thép có dạng hình cầu nhƣ cho phép thƣơng mại khơng q 20% số hạt có khuyết điểm không mong muốn Cấu trúc vi mơ Các hạt bi thép có cấu trúc đồng dạng martensite, đƣợc đến độ cứng định Và có lẫn thêm vài hạt carbide không ảnh hƣởng đến chất lƣợng Nguyễn Thị Lan 69 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng chung hạt bi thép Tỷ trọng Tỷ trọng hạt bi thép không dƣới 7.4 (g / cm3) Tác động bi thép Bi thép gồm nhiều thành phần hóa học, thành phần có tác hại tới sức khỏe ngƣời môi trƣờng  Mangan (Mn): nguyên tố vi lƣợng, nhu cầu ngày khoảng 30 - 50 mg/kg trọng lƣợng thể Nếu hàm lƣợng lớn gây độc cho thể; gây độc với nguyên sinh chất tế bào, đặc biệt tác động lên hệ thần kinh trung ƣơng, gây tổn thƣơng thận, máy tuần hoàn, phổi, ngộ độc nặng gây tử vong - Mangan vào môi trƣờng nƣớc q trình rửa trơi, xói mòn, chất thải cơng nghiệp luyện kim, acqui, phân hố học - Tiêu chuẩn qui định WHO nƣớc uống là£0,1 mg/l  Silic tên nguyên tố hóa học bảng tuần hồn ngun tố có ký hiệu Si vàsố nguyên tử 14 - Nó nguyên tố phổ biến sau ôxy vỏ Trái Đất (25,7 %), cứng, có màu xám sẫm - ánh xanh kim loại, ákim có hóa trị +4 - Trong dạng tinh thể, silic có màu xám sẫm ánh kim Mặc dù nguyên tố tƣơng đối trơ, silic có phản ứng với cáchalogen chất kiềm loãng, nhƣng phần lớn axít(trừ tổ hợp axít nitric vàaxít flohiđríc) khơng tác dụng với Silic nguyên tố truyền khoảng 95% bƣớc sóng hồng ngoại Tinh thể silic nguyên chất tìm thấy tự nhiên, thơng thƣờng nằm dạng silic dioxit (SiO2) Các tinh thể silic nguyên chất tìm thấy tạp chất vàng hay dung nham núi lửa Nócóhệ số kháng nhiệt âm - Silic hoạt động hóa học cacbon nguyên tố tƣơng tự mặt hóa học Nó có đất sét,fenspat, granit, thạch anh vàcát, chủ yếu dạng điơxít silic (hay silica) silicat (Các hợp chứa silic, ôxy kim loại dạng R-SiO3)  Tác hại bụi silic Nguyễn Thị Lan 70 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng - Bụi phổi silic làmột bệnh không chữa đƣợc, ngƣời bị bệnh khỏi môi trƣờng tiếp xúc bệnh tiến triển - Bệnh gây cho ngƣời lao động khó thở gắng sức ho, khạc đờm, đau ngực, có đau dội, cócảm giác tức ngực - Bệnh nặng làm thể sút cân, ăn ngủ kém, thể suy sụp nhanh Ngƣời bệnh dễ bị nhiễm trực khuẩn lao vàcác vi sinh vật gây bệnh khác - Bụi phổi silic gây biến chứng dãn phế nang phổi thƣờng gặp nhất, làm cho ngƣời khóthở, suy hơhấp, nhiễm khuẩn phế quản, viêm phổi cấp tính, viêm phế quản, tâm phế mãn, tràn phế mạc làm ngƣời chết  Tác hại bụi silicat - Silicat thƣờng lẫn oxit silic vàamiang nguy hiểm, ngƣời lao động tiếp xúc với nồng độ cao, có nguy bị xơ hóa phổi, dí nh màng phổi, cóthể gây xẹp phổi - Tiếp xúc thƣờng xuyên với nồng độ thấp gây viêm phế quản mãn tí nh - Tiếp xúc thƣờng xuyên với nồng độ cao có nguy bị bệnh ung thƣ phổi, bệnh phổi u hạt, - Ngƣời bị bệnh bụi phổi tiếp xúc với bụi silicat dễ bị bội nhiễm vi khuẩn, nấm mốc khơng điều trị sớm cóthể gây tử vong Nguồn: - Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia, năm 2011, silic, http://vi.wikipedia.org/wiki/Silicon#Thu.E1.BB.99c_t.C3.ADnh - www.antoanlaodong.gov.vn/Download.aspx/ /cac_loai_bui Nguyễn Thị Lan 71 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng PHỤ LỤC 2: AN TỒN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC SƠN 1.Những hội đủ điều kiện sau đƣợc làm công việc sơn - Có độ tuổi phùhợp với qui định nhà nƣớc - Đƣợc chứng nhận đủ sức khoẻ quan y tế cấp - Đƣợc đào tạo chun mơn đƣợc giao làm việc - Đƣợc huấn luyện bảo hộ lao động vàcóchítng kèm theo Khi làm việc phải sử dụng đủ phƣơng tiện bảo vệ cánhân gồm : áo quần vải dầy , nón cứng nón vải , kí nh chống bụi , trang , giầy vải ngắn cổ Đặc biệt làm việc cao nơi dễ téngãphải sử dụng dây đai an toàn Chỉ đƣợc phép dùng thang tựa để tiến hành công việc độ cao thấp 5m so với mặt Độ nghíêng cuả thang so với mặt nằm ngang không nhỏ không lớn 70o , đầu thang phải phải cố định với phận kết cấu ổn định cơng trì nh phải có ngƣời giữ chân thang Dựng thang lối cửa vào phải có ngƣời canh để khơng cho ngƣời khác bất nh lì nh xơcửa làm đổ thang Cấm đứng lên bậc thang làm việc Chỉ đƣợc phép dùng thang đƣợc kiểm tra độ bền vàbậc cao nhƣ bậc dƣới phải đƣợc giằng néo dây thép để tăng độ bền Kết thúc công việc phải hạ thang xuống vị tríkhơng thể sử dụng thang tựa thìcó thể sử dụng thang xếp nhƣng phải cố định vững Khi làm việc cao phải dùng giàn dáo cố dịnh , giàn dáo treo hay giàn dáo di động thìphải tuân theo quy định an toàn sử dụng giàn dáo 6.Tại vị trípha chế sơn khơng cho phép làm việc gìcó thể gây phát sinh tia lửa , phải loại trừ khả nẹt lửa từ hệ thống điện vàphải cóbiển báoCấm lửa Cấm hút thuốc Khi pha chế sơn ngồi trời phải tiến hành cơng việc vị trínằm cuối hƣớng gíó Khi pha chế sơn khơng gian kín phải tổ chức thơng gió để hút thải độc Cấm dùng bột mầu trắng sản xuất từ chì để pha sơn Nguyễn Thị Lan 72 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm soát ônhiễm môi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng Khi sơn vòi phun vào phải hƣớng vòi phun vào phận cần sơn, cấm hƣớng vòi phun vào ngƣời khác vàcần đứng phí a huớng gí ó Khơng cho phép sơn phận có điện áp khơng có mệnh lệnh đặc biệt ngƣời phụ trách Vòi phun sơn sử dụng khínén từ máy nén (hay trạm) phải tuân theo quy định an tồn dành cho dụng cụ khínén cầm tay Sơn , vôi rơi vãi phải đƣợc lau chùi Giẻ dính sơn phải cho vào thùng rác sắt cónấp đậy để chờ đem hủy Kết thúc công việc phải làm vệ sinh cánhân cẩn thận trƣớc Nguồn: An tồn lao động cơng việc sơn - quét vôi,09:58' AM - Thứ tƣ, 28/06/2006, http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/KienthucHuanluyen/Kthuc-ATVSLD/An_toan_lao_dong_doi_voi_cong_viec_son-quet_voi/ Nguyễn Thị Lan 73 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm soát ônhiễm môi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng PHỤ LỤC 3: AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THỢ HÀN CẮT OXY-AXETYLEN I Trƣớc làm việc : Những ngƣời hội đủ điều kiện sau đƣợc làm công việc hàn hơi, cắt : - Trong độ tuổi lao động qui định nhà nƣớc - Đã qua kiểm tra sức khỏe quan y tế - Đƣợc đào tạo chun mơn vàcóchứng kèm theo, đƣợc huấn luyện BHLĐ đƣợc cấp thẻ an toàn Ngƣời thợ hàn, cắt phải sử dụng đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ cá nhân gồm quần áo vải bạt, mũ vải, ghệt vải bạt, giầy da lộn cao cổ, mũ mềm cứng, trang, dây đai an toàn (khi làm việc cao chỗ chênh vênh) Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, kiểm tra tình trạng nƣớc, cát, bì nh cứu hỏa khu vực hàn Chuẩn bị nƣớc để làm nguội mỏ hàn Kiểm tra tình trạng hoàn hảo : - Các chỗ nối ống cao su với mỏ hàn vàbộ giảm áp (dùng nƣớc xàphòng không dùng lửa hơ) - Mỏ hàn, giảm áp vàcác ống cao su dẫn khí(cấm sử dụng ống cao su hƣ hỏng dùng băng dính dán chỗ bị thủng ống) - Sự lƣu thông miệng phun mỏ hàn - Sự lƣu thông ống dẫn ôxy vàống dẫn axêtylen - Không lắp lẫn ống cao su dẫn khíaxêtylen vào chai ơxy ngƣợc lại (ống màu đỏ dẫn axêtylen, ống màu đen dẫn ôxy) áp kế chai axêtylen vào chai ôxy ngƣợc lại Nếu phát thấy điều phải loại trừ Chai ôxy vàchai axêtylen phải đặt tƣ đứng, dùng xí ch vòng kẹp gắn vào tƣờng để giữ chai không đổ Cấm không đƣợc để chai chứa khítrên trục Nguyễn Thị Lan 74 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng đƣờng vận chuyển xínghiệp nơi để chai phải treo biển "tránh dầu mỡ " Các chai phải đặt xa đuờng dây điện, xa thiết bị khác í t mét vàcách xa nguồn nhiệt nhƣ lò rèn, lò sấy là5 mét Khơng dùng búa dụng cụ phát tia lửa để gõvào nắp chai chứa khí Trƣờng hợp khơng mở đƣợc nắp thìphải gởi trả chai nhàmáy nạp khí Khơng tự ý tì m cách mở Sau mở nắp chai phải kiểm tra xem có vết dầu mỡ bám đầu chai không Không đƣợc để dầu mỡ bám dí nh vào chai Trƣớc lắp giảm áp vào chai phải : - Kiểrn tra lại tì nh hình ren ống cút lắp giảm áp - Mở van chai 1/4 l/2 vòng quay van để xịt thơng bụi bặm bám van Khi xịt không đƣợc đứng đối diện với miệng thoát van màphải đứng tránh bên Sau khí thơng van dùng tay vặn khóa van màkhơng dùng chì a khóa Không sử dụng giảm áp chờn ren tì nh trạng khơng hồn hảo Nghiêm cấm tiến hành hàn chai ơxy khơng cóbộ giảm áp - Việc lắp giảm áp vào chai phải ngƣời thợ chí nh tiến hành làm Chìa khóa vặn tháo phải ln ln túi ngƣời dó - Khi lắp xong giảm áp vào chai, thấy cókhíxìra thìphải dùng chì a vặn khóa van chai lại rnới đƣợc thay đệm lót 10 Khi mở van chai axêtylen phải dùng loại chì a khốvặn chun dùng Trong thời gian làm việc chìa khốnày phải thƣờng xuyên treo cổ chai II Trong lúc làm việc : Khi đốt mỏ hàn, phải mớ khóa dẫn ơxy 1/4 1/2 vòng, sau mở khóa dẫn axêtylen Sau mở hai khóa cho xịt chốc lát thìmới đƣợc châm lửa mỏ hàn Nguyễn Thị Lan 75 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng Khi châm lửa mỏ hàn phải dùng diêm quẹt lửa chuyên dùng, cấm châm cách dímỏ hàn vào chi tiết kim loại nóng đỏ Khi tiến hành hàn, cắt khơng đƣợc qng ống cao su dẫn khívào cổ, vào vai, kẹp vào chân, cuộn tròn bẻ gập ống, xoắn ống, khơng đƣợc để ống dí nh dầu mỡ, không đƣợc để ống chạm đƣờng dây điện hay gần nguồn nhiệt Chiều dài ống dẫn khí khơng đƣợc dài q 20m Trong điều kiện làm công việc hàn sửa chữa, lắp ráp cho phép dùng ống dài đến 40m, nhƣng cần nối ống chỗ nối phải dùng ống đệm lồng lót vào hai đầu phải dùng kẹp khí kẹp chặt Chiều dài đoạn nối phải từ 3m trở lên vàchỉ đƣợc nối hai mối màthôi Cấm sử dựng kiểu nối khác Cấm gắn vào ống mềm chạc hai, chạc ba, để phân nhánh cấp khí đồng thời cho số mỏ hàn, mỏ cắt hàn thủ công (hàn tay) Khi mỏ hàn, mỏ cắt cháy, không đƣợc mang chúng khỏi khu vực làm việc dành riêng cho thợ hàn-cắt tiến hành hàn, cắt cao, cấm mang mỏ hàn cháy leo lên thang Khi nghỉ giải lao dù chốc lát phải tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt đóng núm cung cấp khíở mỏ hàn, mỏ cắt để đề phòng tƣợng "nuốt lửa " xảy ngƣời thợ bỏ nơi khác Khi nghỉ lâu (giao ca, ăn trƣa) việc tắt lửa mỏ hàn, mỏ cắt nhƣ trên, phải khóa van chai ơxy chai axêtylen đồng thời núm vặn phận giảm áp phải nớìra hết cỡ nén lòxo giảm áp Khi thấy mỏ hàn nóng q thìphải tắt lửa mỏ hàn, nhúng đầu mỏ hàn vào chậu nƣớc sạch, chờ nguội hẳn đƣợc làm việc lại Cấm : - Tiến hành hàn vừa đốt mỏ hàn lên màthấy đầu mỏ hàn có hoa đỏ lửa mỏ hàn tạt lại (nuốt lửa) - Dùng sợi dây thép thay cho dây đồng cỡ để thông miệng phun đầu mỏ hàn bị tắt Nguyễn Thị Lan 76 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng - Tiến hành sửa chữa mỏ hàn, mỏ cắt, van chai chứa khí nhƣ thiết bị khác khu vực hàn Khi phát thấy cókhíxìra van chai ống cao su thìphải báo cho quản đốc phân xƣởng biết để đình cơng viêc cóngọn lửa trần khu vực lân cận, đồng thời mang chai bị xì khu vực qui định 10 Khi mở van chai, điều chỉnh áp suất khí, cấm khơng đƣợc hút thuốc, quẹt diêm 11 Khi thấy giảm áp chai ôxy cóhiện tƣợng bị tắc thìphải dùng nƣớc đun nóng để hơ Khơng dùng lửa để sấy nóng l2 Khi tiến hành hàn, cắt thể tí ch kí n, phải đốt mỏ hàn, mỏ cắt từ phí a ngồi mang vào, khơng đƣợc vào châm lửa 13 Khi tiến hành hàn, cắt gian nhà có sàn gỗ vật liệu dễ cháy thìphải dùng tơn, amiăng che phủ cẩn thận 14 Khi tiến hành hàn, cắt cao chỗ chênh vênh (trên l,5m) phải sử dụng dây đai an toàn 15 Khi tiến hành hàn, cắt thùng chứa xăng dầu vàcác chất lỏng dễ cháy khác phải đƣợc giám đốc nhà máy cho phép, đồng thời phải dùng dung dịch 5-10% xút ăn da để súc rửa Sau dùng nƣớc nóng súc rửa lại, chờ bay hết đƣợc thực Trƣờng hợp hàn, cắt thể tí ch kí n cócửa, nắp thìcửa, nắp phải mở phí a ngồi 16 Khơng đƣợc phép tiến hành hàn, cắt thùng chứa, thiết bị đƣờng ống chúng tồn áp suất khí chất lỏng 17 Khi tiến hành hàn, cắt bên thể tích kí n phải đeo mặt nạ phòng độc vàthực thơng gió trao đổi khơng khí Nếu nhiệt độ nơi làm việc từ 40-50oC phải làm, việc luân phiên ngƣời khơng q 20 phút đó, sau phiên phải ngồi nghỉ ngơi 20 phút vào làm việc lại Nguyễn Thị Lan 77 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng 18 Các chai ôxy đem tới nhàmáy nạp phải chừa lại áp suất khơng nhỏ 0,5kg/cm2, chai axêtylen hòa tan phải chừa lại áp suất khơng nhỏ trị số bảng sau: Nhiệt độ Áp suất tối thiểu phải chừa lại chai, kg/cm2 Dƣới Từ 0-15oC o 0C 0,5 1,0 Từ 12-25oC Từ 25-35oC 2,0 3,0 19 khoảng cách ngắn dƣới 10m cho phép dịch chuyển chai cách vần tƣ đứng tay, không đƣợc mang găng tay Khi vận chuyển nội phân xƣởng cự ly 10m phải dùng xe chuyên dụng vàchai phải đƣợc xí ch lại Cấm khiêng vác chai ôxy vai III Sau làm việc: l Khi tắt mỏ hàn phải đóng khóa axêtylen trƣớc đóng van ơxy sau Sau tắt mỏ hàn, phải khóa van chai lại, xả hết khítrong ống dẫn, nới hết cỡ nén lòxo cửa giảm áp ống cao su vàmỏ hàn cuộn tròn lại cho gọn gàng để vào chỗ qui định, giảm áp tháo để vào ngăn kéo riêng Đối với máy cắt tự động vàbán tự dộng thìphải ngắt nguồn điện, ống cao su vàmỏ cắt thìkhơng tháo màchỉ việc tách chúng khỏi nguồn cung cấp khí Phải tắt hệ thống giócục (nếu có) Làm vệ sinh nơi làm việc, xếp lại chỗ làm việc trật tự gọn gàng Những chi tiết hàn xong nóng đỏ nóng ấm thìphải xếp lại chỗ treo bảng "Chúý, vật nóng " Nếu ca làm việc trƣớc phát thấy tƣợng khơng an tồn số chi tiết thiết bị hỏng cần thay thìphải báo lại cho ca sau biết (ghi vào sổ trực ca) để ca sau khắc phục kịp thời Nguyễn Thị Lan 78 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng IV Một số điều cần lƣu ý : Phải vào điều ghi "Qui phạm kỹ thuật an tồn bì nh chứa áp lực QPVN - 1975 " để quản lý, bảo dƣỡng sử dụng chai ôxy, axêtylen (cùng chi tiết kỹ thuật kèm theo) Chỉ vận chuyển chai ôxy phƣơng tiện giới cólàxo giảm xóc hay chai đƣợc lót kỹ vật liệu mềm Chai đƣợc chồng cao không quá3 lớp Khi vận chuyển, chai phải có nắp chụp đầu mũ phải xếp quay phía, chai đƣợc xếp ngang phƣơng tiện chuyên chở vàcómui (mái) che nắng Nguồn : An toàn Vệ sinh Lao động thợ hàn cắt oxy-axetylen, 9:52' AM - Thứ tƣ, 28/06/2006,http://www.antoanlaodong.gov.vn/Desktop.aspx/KienthucHuanluyen/Kthu c-ATVSLD/An_toan_Ve_sinh_Lao_dong_doi_voi_tho_han_cat_OXY-AXETYLEN/ Nguyễn Thị Lan 79 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Thùng sơn sau sơn lót Túi hứng bụi máy bắn bi bị rách Nguyễn Thị Lan 80 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng Rác đốt không cháy hết Bãi thải thép vụn Nguyễn Thị Lan 81 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ ... Giảm thi u rủi ro nguy hiểm công nhân, cộng đồng xung quanh, ngƣời tiêu thụ sản phẩm vàthế hệ mai sau - Dễ dàng thỏa mãn tiêu chuẩn xả thải, góp phần thi t thực vào bảo vệ mơi trƣờng vàcải thi n... tái chế, tái sử dụng vàphục hồi - Cải thi n môi trƣờng bên nhàmáy - Cải thi n đƣợc mối quan hệ cộng đồng xung quanh nhƣ quan quản lý môi trƣờng Nguyễn Thị Lan 10 GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt... tài đƣa chƣa đƣợc kiểm chứng thực tế nhà máy Vìnhững lýdo màkhơng thể tránh khỏi thi u sót báo cáo Nguyễn Thị Lan GVHD: KS Nguyễn Huy Vũ Kiểm sốt ơnhiễm mơi trƣờng nhà máy đóng tàu Đại Dƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẠI DƢƠNG, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU ĐẠI DƢƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay