BÀI 8 quyền con người

5 31 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:50

BÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con người BÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con ngườiBÀI 8 quyền con người BÀI 8: ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI (TRỌNG TÂM) 1.1 Khái niệm quyền người 1.1.1 Khái niệm, nguồn gốc và các điều kiện đảm bảo quyền người - Khái niệm: Quyền người là quyền của tất cả mọi người, là những nhu cầu xuất phát từ những nhu cầu vốn có của người, được pháp luật ghi nhận và bảo vệ - Nguồn gốc của quyền người: được hình thành từ hai nguồn gốc tự nhiên và xã hội + Về mặt lịch sử : Nhân quyền được nhận thức và thúc đẩy từ thực tiễn bị áp bức, tước đoạt qùn các xã hợi có giai cấp; nhân qùn tờn xã hợi có giai cấp và giai cấp và điều kiện tờn giai cấp khơng còn.Theo nghĩa rợng nhân qùn bắt ng̀n từ phẩm giá vớn có từ nhu cầu vớn có của người +) Các đk đảm bảo quyền người: Nhu cầu của ng được xã hội ghi nhận và bảo vệ 1.2 Quan điểm của đảng, nhà nước VN về quyền người 1.2.1 Quyền người là giá trị chung của nhân loại Không phân biệt về chế độ chính trị và trình đợ phát triển đều có qùn hưởng thụ và có nghĩa vụ bảo vệ phát triển giá trị xã hội cao quý này 1.2.2 Trong xã hội có phân chia giai cấp thì quyền còn người mang tính giai cấp sâu sắc - Tính giai cấp gắn với tính nhân loại của nhân quyền - Ở VN tính giai cấp về quyền người thống với tính nhân loại và tính phổ biến của quyền người 1.2.3 Quyền người là giá trị phổ biến nó có tính đặc thu Quyền người không thể đáp ứng các q́c gia mà phụ thuộc vào trinh độ phát triển của mỗi nước Khơng được tút đới hóa tính đặc thù mà cần hướng tới sự phát triển tiến bộ, văn minh 1.2.4 Quyền người gắn với độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia - Độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền người - Quyền dân tộc tự qút và qùn người có mới quan hệ biện chứng với 1.2.5 Quyền người phải được pháp luật bảo vê - Trong phạm vi quốc gia quyền người được pháp luật nước bảo vệ - Đối với quốc tế hệ thống pháp luật quốc tế bảo vệ 1.2.6 Quyền người gắn liền với nghĩa vụ công dân - Mỗi cá nhân được hưởng thu các quyền cần tôn trọng tự của người khác và tôn trọng trật tự xã hội, lợi ích chung 1.2.7 Quyền người là bản chất của chế độ XHCN bản chất tốt đẹp của chế đợ XHCN là xóa bỏ ng̀n gớc của áp bất công tạo môi trường điều kiện thực hiện đầy đủ quyền người ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NN VN VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI 2.1 Giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ tạo tiền đề cho viêc bảo đảm quyền người ở VN - Khơng có đợc lập dân tợc,chủ qùn q́c gia khơng thể có quyền người đầy đủ - Tạo sức mạnh tổng hợp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hợi tránh để đất nước rơi vào xung đột và bị chi phối bởi các liên minh qn sự, nhằm tạo mơi trường hòa bình, ởn định để phát triển 2.2 xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn kiên toàn các thiết chế bảo vê và thúc đẩy quyền người - Mục đích: tạo môi trường và đảm bảo tốt quyền người - Vai trò của nhà nước: + nâng cao tính chất pháp quyền xây dựng các công cụ pháp lý + XD nề hành chính công theo hướng phục vụ nhân dân + Tạo điều kiện để người dân có thể tham gia hiệu quả vào cơng việc chung của đất nước 2.3 Phát triển kinh tế – xã hội và văn hóa đảm bảo nâng cao sự hưởng thụ các quyền người - Đảng và nhà nước chủ trương xây dựng và thúc đẩy chế thị trường định hướng XHCN nhằm tăng nhanh tiềm lực vật chất đảm bảo quyền người - Chủ trương thực hiện công bằng xã hội ngày từng bước và từng chính sách phát triển nhằm đảm bảo hội sống và phát triển cho mọi thành viên 2.4 Thực hành dân chủ và giữ vững ổn định chính trị xã hội nhằm thực hiên đẩy đủ các quyền người - Đảng và nhà nước chủ trương tiếp tục đẩy mạnh dân chủ hóa xã hợi nhiều hình thức sáng tạo - Đảng nhà nước ta quan tâm xây dựng các ch 2.5 Tăng cường giáo dục quyền người cho mọi tầng lớp xã hội, trước hết là cán bộ, công chức và viên chức các cấp - Giáo dục quyền người nhằm nâng cao chi thức nói chung để nhân dân có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình - Giáo dục nhân quyền, mở nhiều kênh đối thoại về nhân quyền và các cuộc hội thảo về nhân quyền - Hợp tác lĩnh vực nhân quyền đã cung cấp… 2.6 Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế về quyền người -Quá trình hội nhập quốc tề và phát triển đặt yêu cầu ngày càng cao về hợp tác,trao đổi với bên ngoài -Tranh thủ các nguồn lực,chia sẻ kinh nghiệm tốt việc đảm bảo quyền người VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM - Khi đời nhà nước VN xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ quyền người - Quyền người được quy định hiến pháp và được mở rộng hiến pháp tiếp theo của nước ta - Đến nay, pháp luật việt nam nhìn chung đã tương thích với nguyên tắc và quy định của luật nhân quyền quốc tế Liên địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương là phường thuộc thành phố Việt trì,phía đông giáp P.Nông trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nông, phía bắc giáp Phường Vân Phú và P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tởng diện tích đất tự nhiên là 420,48 ; Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường là 4.201 nhân nam là :2.060 nữ là :2.141,tín đồ tôn giáo là :410 Tổng số người độ tuổi lao động là :1.729 Ưu điểm Nội dung đảm bảo quyền dân sự – chính trị ở Phường Minh Phương được thể hiên một cách cụ thể: – Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân: Bình đẳng bầu cử, ứng cử, tự ứng cử; bình đẳng quan hệ các thành viên gia đình và nhiều dạng quan hệ dân sự khác, đặc biệt là bình đẳng hoạt động sản xuất – kinh doanh; bình đẳng lĩnh vực văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ quyền được học tập của công dân, quyền nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả nghiên cứu của mọi công dân – Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, cụ thể: ngăn ngừa hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người (trong kể cả bị can, bị cáo và phạm nhân thi hành án phạt tù)… – Bảo đảm một số quyền dân sự, chính trị khác: Quyền tự ngôn luận, quyền tự lập hội, hội họp, quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo… Bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa Nhằm bảo đảm thực hiện các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của nhân dân giai đoạn mới, từ năm 1986 đến nay, bên cạnh Hiến pháp năm 1992, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, có thể kể Bợ Luật Dân sự (1995), Bộ Luật Lao động (1994), Luật Giáo dục (1998), Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (1991), Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991), Pháp lệnh về người tàn tật (1998)… Nội dung bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa được cụ thể các quyền tiêu biểu nhất: – Bảo đảm quyền làm việc: ở Phường Minh Phương, quyền làm việc được ghi nhận các văn bản, các nghị quyết Bên cạnh việc thiết lập một hành lang pháp lý, xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình kinh tế – xã hội nhằm thúc đẩy việc bảo đảm quyền làm việc, tập trung vào việc mở mang, phát triển các ngành nghề các địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo nghề và xuất lao động… – Bảo đảm quyền được tiếp cận với giáo dục: Ngay từ thành lập Phường Minh Phương đã hết sức quan tâm đến quyền được tiếp cận với giáo dục của nhân dân xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu Quan điểm này được thể chế hóa Điều 35 Hiến pháp năm 1992: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” Đây là sở tư tưởng cho việc hiện thực hóa quyền được tiếp cận với giáo dục của nhân dân – Bảo đảm quyền được chăm sóc y tế: Từ đổi đến nay, giống các lĩnh vực kinh tế, xã hợi khác, có sự chủn đởi về hướng tiếp cận việc bảo đảm quyền được chăm sóc y tế từ chế độ bao cấp hoàn toàn của Nhà nước sang hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, thực hiện chế độ BHYT, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe Sự chuyển đởi này khơng có nghĩa là Nhà nước giảm bớt sự quan tâm đến việc bảo đảm quyền được chăm sóc y tế của nhân dân, mà ngược lại, Nhà nước thừa nhận và nỗ lực bảo đảm quyền này, theo một cách thức phù hợp và hiệu quả – Quyền được bảo đảm xã hội: Từ đổi mới, Đảng và Nhà nước chủ trương đổi chính sách bảo đảm xã hội theo hướng mọi người lao động và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có nghĩa vụ đóng góp BHXH, tách quỹ BHXH với công nhân, viên chức nhà nước và người làm công ăn lương khỏi ngân sách theo hướng xã hợi hóa cơng tác BHXH Thành cơng nổi bật việc thực hiện quyền được bảo đảm xã hội ở Phường Minh Phương từ đổi đến là việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo – mợt chủ trường và qút sách lớn của Đảng, Nhà nước, UBND Phường Minh Phương đã phát huy chủ động và tích cực lĩnh vực kinh tế, xã hội Xuất phát từ quan điểm: Vấn đề nghèo khó khơng được giải qút thì khơng có một mục tiêu nào mà cộng đồng quốc tế, quốc gia đặt tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sớng, hòa bình, ởn định, bảo đảm các quyền người được thực hiện, UBND Phường Minh Phương đã coi Chương trình xóa đói giảm nghèo là một bảy chương trình mục tiêu quốc gia và đã có ưu tiên đặc biệt về ng̀n nhân lực, vật lực cho chương trình này Hạn chế và nguyên nhân – Về nhận thức của cán bộ, công chức: Thực tế cho thấy, hiểu biết về nhân quyền ở Phường Minh Phương hiện nhiều hạn chế, dẫn đến có hành đợng cớ ý hoặc vơ ý vi phạm các quyền hợp pháp của công dân, đặc biệt là ở một số quan công quyền và một số quan tư pháp Sự hạn chế có ngun nhân từ cơng tác tun trùn, giáo dục về nhân quyền – Sự tham gia của các quan thông tin đại chúng hoạt động tuyên truyền và đấu tranh chống vi phạm nhân quyền: Các phương tiện thông tin đại chúng ở Phường Minh Phương hiện chủ yếu đề cập đến vấn đề nhân quyền dạng phê phán sự xuyên tạc, lợi dụng nhân quyền để chống phá ta của các thế lực phản động, thù địch Nhân quyền được coi là một vấn đề nhạy cảm, ít vấn đề nhân quyền nước được đề cập một cách trực tiếp các phương tiện thông tin đại chúng – Cơ chế bảo đảm nhân quyền chưa hiệu quả: Hiện nay, Phường Minh Phương chưa có mợt ban chun trách về vấn đề thúc đẩy và bảo vệ nhân qùn; chưa có mợt quy chế chặt chẽ việc xử lý các tố cáo và vi phạm nhân quyền – Sự thiếu hụt các nguồn vật chất bảo đảm: Mặc dù đòi hỏi ở mức đợ khác nhau, song việc bảo đảm quyền người nào không thể tách rời các điều kiện vật chất Do khó khăn về kinh tế, ở Phường Minh Phương hiện thiếu các điều kiện để chăm sóc, giải quyết việc làm cho các đối tượng: người bị nhiễm HIV/AIDS, người làm mại dâm, người vi phạm pháp luật sau mãn hạn tù… Các giải pháp bảo đảm phát triển các quyền bản của người Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sở pháp lý cho việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền người, quyền công dân - tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm các quyền người về dân sự, chính trị; các quyền về kinh tế, xã hợi và văn hóa; qùn của nhóm đới tượng dễ bị tổn thương xã hội quyền trẻ em, quyền phụ nữ; quyền của công dân cao tuổi… Xây dựng chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước và hoàn thiện chế kiểm tra, giám sát bảo đảm nhân dân tham gia thực công việc nhà nước -xây dựng chế độ trách nhiệm bảo đảm mỡi cán bợ, cơng chức nhà nước có thể phát huy hết lực cá nhân; đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, công chức nhà nước quá trình thực thi cơng vụ, giảm thiểu nguy có thể xâm phạm quyền của công dân Xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công xã hội, giảm phân hóa giàu nghèo, nền tảng cho phát triển bền vững bảo đảm quyền kinh tế cho mọi người, quyền bình đẳng lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi chiến lược xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và giảm sự phân cách giàu nghèo là quan trọng Tăng cường bảo vệ quyền người lĩnh vực tư pháp hình – Tăng cường sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với quan tư pháp – Tăng cường sự giám sát của đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội đối với hoạt động tư pháp; bảo đảm sự tham gia lĩnh vực đấu tranh phát giác tội phạm và tham gia hoạt động xét xử (cơ chế hội thẩm) – Cuối cùng, chiếm vị trí quan trọng là nâng cao vị trí, vai trò của luật sư hoạt động tư pháp Luật sư phải là người đại diện thực sự cho thân chủ Sự tham gia của luật sư là để giúp cho quan nhà nước có thẩm quyền quá trình tiến hành tớ tụng, nhanh chóng làm sáng tỏ bản chất thật sự của vụ án, tránh và giảm thiểu đến mức thấp oan sai, không vô tư, khách quan hoạt động tố tụng ...- Đa ng và nhà nước chủ trư ng xây dư ng và thúc đẩy chế thị trươ ng định hư ng XHCN nhằm t ng nhanh tiềm lực vật chất đảm bảo quyền ng ời - Chủ trư ng thực hiện c ng bă ng xã... trì,phía đ ng giáp P.N ng trang,Phía tây giáp Phươ ng Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh N ng, phía bắc giáp Phươ ng Vân Phú và P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phươ ng Minh Phư ng có tơ ng diện... đ ng lĩnh vực văn hóa – giáo dục, khoa học – c ng nghệ quyền được học tập của c ng dân, quyền nghiên cứu, sa ng tạo, chuyển giao, chuyển nhươ ng kết quả nghiên cứu của mọi công
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 8 quyền con người, BÀI 8 quyền con người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay