Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở

5 42 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:50

Bài 6 liên hệ pháp luBài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở ật thực hiện ở cơ sở Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở Bài Liên hệ pháp luật thực sở Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương phường thuộc thành phố Việt trì,phía đơng giáp P.Nơng trang,Phía tây giáp xã Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nơng, phía bắc giáp xã Vân Phú P Vân Kết đạt trình triển khai thực pháp luật dân chủ Phường Minh Phương Trong năm qua, địa bàn huyện thành thị địa bàn tỉnh Phú thọ nói chung điạ bàn Phường Minh Phương nói riêng, lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo quyền Phường Minh Phương tích cực triển khai thực Chỉ thị số 30-CT/TW Ban Chấp hành trung ương Đảng, Nghị định số 29/1998/NĐ-CP, Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 7/7/2003 Chính phủ xây dựng thực Quy chế dân chủ xã, phường, thị trấn gần Pháp lệnh Thực dân chủ xã, phường, thị trấn năm 2007 Nhờ vậy, việc thực pháp luật dân chủ phường Minh Phương thu kết đáng khích lệ, bầu khơng khí dân chủ ý thức chấp hành pháp luật nhân dân nâng lên Nhiều khu dân cư phát huy quyền làm chủ thực nhân dân, kịp thời khơi dậy sức sáng tạo nhân dân phát triển kinh tế, ổn định trị - xã hội, tăng cường đoàn kết, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, góp phần thực tốt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Đến nay, địa bàn Phường Minh Phương thực Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn Thực tốt dân chủ sở, bàn Phường Minh Phương thúc đẩy nhanh q trình xã hội hố lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao, tác động mạnh đến việc xây dựng nông thôn kiểu mới, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư Việc xây dựng quy ước, hương ước với nội dung sâu sát với thực tiễn, theo hướng văn minh, tiến bộ, tác động tích cực đến phát triển lễ hội truyền thống, giữ gìn tập quán tốt đẹp cộng đồng dân cư Thực dân chủ sở gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố khu dân cư”, nhân dân tích cực hưởng ứng Chính quyền sở bàn Phường Minh Phương ngày đổi tổ chức hoạt động Phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công chức bước chuyên nghiệp Việc thực chủ trương cải cách hành Nhà nước bước đầu thực kết quả, hạn chế bước tình trạng phơ trương, hình thức, hành hố Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, máy quyền bàn Phường Minh Phương ngày sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, làm giảm bớt tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Những nội dung cơng khai hóa theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân giám sát” cấp ủy, quyền bàn Phường Minh Phương thực hiệu quả, quyền làm chủ nhân dân phát huy tất lĩnh vực đời sống; Việc xây dựng quy ước làng, thơn, khu phố văn hóa, bình xét hộ gia đình văn hóa, quy định mức đóng góp xây dựng, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt phường đưa lấy ý kiến nhân dân để nhân dân bàn định trực tiếp Hiện nay, địa bàn bàn Phường Minh Phương 70% tổ dân phố xây dựng bổ sung quy ước, hương ước cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực Tồn bàn Phường Minh Phương 75,5% số gia đình cơng nhận gia đình văn hoá đạt danh hiệu “Văn hoá” Thực dân chủ gắn liền với việc thực sách xã hội, năm qua toàn vùng giải việc làm cho khoảng gần 9.00 lượt lao động, nhân dân đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỷ đồng Các dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch vay vốn, mức huy động khoản đóng góp nhân dân, quy trình, thủ tục hành chính, chương trình, dự án Chương trình 134, 135, Nghị 30a, Quyết định 176 Chính phủ quyền bàn Phường Minh Phương thông qua phương tiện thông tin đại chúng, họp thôn, tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, niêm yết thông báo công khai cho nhân dân biết Qua việc triển khai thực quy chế dân chủ sở tác dụng thúc đẩy cơng tác xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lĩnh vực cải cách hành giải khiếu nại tố cáo địa phương Đến địa bàn bàn Phường Minh Phương thực chế cửa cửa liên thông với 33 loại thủ tục hành Hiện 100% khu dân cư tổ chức Thanh tra nhân dân trì phần lớn hoạt động kết quả, hướng vào lĩnh vực mà nhân dân sở quan tâm xây dựng, quản lý đất đai, giải khiếu nại tố cáo, giải chế độ sách Thực tế địa bàn bàn Phường Minh Phương, tổ chức thực tốt pháp luật dân chủ, kinh tế - xã hội phát triển mạnh q trình cơng nghiệp hóa đại hóa thực cách tuần tự, hợp với xu chung thời đại Vì vậy, khẳng định rằng, để q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn trước mắt lâu dài bàn Phường Minh Phương thực cách hiệu với tốc độ nhanh, nhiệm vụ trị trọng tâm phải tiếp tục mở rộng dân chủ từ sở, không ngừng củng cố hồn thiện quyền, tạo điều kiện sâu rộng để nhân dân phát huy sáng tạo, hăng hái sản xuất đưa tiến khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống Những mặt hạn chế giải pháp hoàn thiện Tuy nhiên, kết đạt nêu bước đầu, mặt hạn chế, yếu bàn Phường Minh Phương, là: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao chưa ổn định; tỷ lệ hộ đói nghèo nói chung giảm, số hộ tái nghèo cao; trình độ dân trí thấp so với mặt chung thành phố Tình hình an ninh trị tiềm ẩn nhân tố bất ổn, lực phản động, thù địch tìm cách chống phá từ bên bên ngồi, kích động chia rẽ khối đại đồn kết dân tộc Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Phường Minh Phương nâng lên lực quản lý, điều hành, thuyết phục, tập hợp quần chúng yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Trong triển khai thực pháp luật dân chủ sở địa bàn bàn Phường Minh Phương, bộc lộ khơng khó khăn, thách thức tác động tiêu cực chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế hạn chế, yếu trình lãnh đạo, hạn chế, yếu q trình quản lý nhà nước quyề nơi, lúc cấp uỷ Đảng quyền lúng túng thực dân chủ, chưa thực nắm nội dung pháp luật dân chủ nên nội dung, hình thức cơng khai tới nhân dân chưa thực đầy đủ, làm cho dân chủ nơi trở thành hình thức Vẫn số cán chưa phân biệt cơng việc đưa dân bàn, công việc để dân giám sát, kiểm tra Chưa đề cao vai trò nhân dân, chưa phát huy vai trò tổ chức nhân dân tự quản người đứng đầu tổ chức nhân dân tự quản Một số cán bộ, Đảng viên chưa gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa, việc cưới, tang lễ làm ảnh hưởng đến tiến trình thực dân chủ xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư Cũng nơi quyền cấp xã xem nhẹ né tránh đối phó với xúc nhân dân Một số nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra chưa triển khai cụ thể, việc thực chế độ đền bù, giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách hàng năm, việc quy hoạch đất đai, thực Chương trình dự án 134, 135 Chính quyền chưa hướng dẫn kịp thời số nội dung xây dựng quy ước, hương ước, lẩn tránh việc cơng khai hố chủ trương, sách, pháp luật cho dân, không nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân, kiểm điểm sai phạm trước dân qua loa, đại khái Chính từ hạn chế trên, việc thực dân chủ cở sở cấp xã địa bàn Phường Minh Phương lúc, nơi bị vi phạm nghiêm trọng, tệ quan liêu, nạn tham nhũng, sách nhiễu gây phiền hà cho dân tiếp diễn, làm xói mòn lòng tin nhân dân với Đảng quyền Hơn trình độ dân trí vùng nơng thơn thấp, ý thức làm chủ nhân dân gặp nhiều hạn chế, hiểu biết dân chủ pháp luật chưa đầy đủ, nên gây khơng trở ngại q trình thực pháp luật dân chủ cở sở quyền địa bànPhường Minh Phương Một phận nhân dân lợi dụng dân chủ, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, gắn kết lợi ích cá nhân, gia đình với lợi ích cộng đồng Để phát huy kết đạt được, khắc phục hiệu mặt tồn tại, hạn chế việc thực pháp luật dân chủ sở quyền cấp xã, thời gian tới, thiết nghĩ cấp uỷ đảng - quyền Phường Minh Phương cần thực tốt số giải pháp sau: Một là, đặc thù kinh tế - xã hội Phường Minh Phương, quyền Phường Minh Phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm thực pháp luật dân chủ sở, thực coi trọng quyền, tự dân chủ nhân dân; biện pháp tích cực phát huy quyền làm chủ nhân dân; quyền cấp xã biện pháp, hình thức tuyên truyền sâu rộng, làm cho nhân dân hiểu đầy đủ nội dung, yêu cầu Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn Đặc biệt điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, kênh thơng tin nhiều khu dân cư hạn chế, biện pháp tuyên truyền phải thiết thực, đơn giản, dễ hiểu mang tính trực quan sinh động, khuyến khích hành động tích cực nhân dân thỏa đáng Hai là, việc nhân dân bàn định trực tiếp, lãnh đạo cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân (UBND) Phường Minh Phương cần tiến hành xây dựng phương án, kế hoạch, chương trình, sau phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đạo tổ chức đưa cho nhân dân bàn bạc thấu tình đạt lý, sau tổ chức thực hiệu cao, khơng phải việc trơng chờ dân đồng ý làm đưa cho dân bàn việc quyền phải làm theo đa số tiến bộ, tích cực khơng thể chạy sau, theo đuôi ý kiến bảo thủ, lạc hậu trì trệ ảnh hưởng lớn đến phong trào chung tập thể đa số Không nên nghĩ phát huy dân chủ trực tiếp phải đưa tất việc cho dân bàn, dân quyết, biểu thụ động quan liêu, thiếu trách nhiệm cán dân đề cao dân chủ Cần phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cái lợi cho dân khó đến phải tâm làm, hại cho dân phải tránh”, khó cần phải bàn, khó cần đến cán Đây học quý báu thành công qua phát động phong trào làm đường giao thơng nơng thơn, phong trào xố nhà tranh vách đất, việc xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương năm qua Phường Minh Phương Ba là, nội dung dân cần biết địa phương, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân chế độ sách người cơng, vấn đề tài kinh tế, đất đai, xây dựng, kiểm tra xử lý cán bộ, giải đơn thư kiến nghị, quyền cấp xã phải thể trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Phường Minh Phương với trưởng khu,tổ dân phố cung cấp đầy đủ công khai thông tin văn niêm yết công khai trụ sở UBND, trung tâm dân cư, nhà văn hóa cộng đồng; thông qua hệ thống truyền tổ chức buổi tuyên truyền trực tiếp thôn, buôn, tổ dân phố; thông qua tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), kỳ họp HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bốn là, việc nhân dân tham gia ý kiến để HĐND, UBND phường định, vào nghị cấp uỷ, nghị HĐND, UBND cấp Phường dự thảo văn bản, kế hoạch, phương án sau phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến thơng qua hình thức: phát phiếu thăm dò ý kiến hộ gia đình; họp nhân dân chủ hộ khu dân cư, họp đoàn thể, tổ chức kinh tế để thảo luận Các họp ghi thành biên bản, tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp báo cáo UBND xã để Uỷ ban xem xét, tổng hợp trình HĐND xã định theo thẩm quyền trình cấp xem xét Năm là, việc nhân dân giám sát, kiểm tra điều quan trọng cốt lõi việc kiểm tra giám sát cán Thực tiễn cho thấy, cán dư luận, nhân dân phản ánh biểu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực, sách nhiễu nhân dân Điều chứng minh việc kiểm tra, giám sát dân chặt chẽ Đây học cơng tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý cán việc xây dựng đội ngũ vững mạnh Cần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND UBND Phường Minh Phương việc đổi nội dung kỳ họp, làm tốt chức định chức giám sát; thực tốt công tác quản lý điều hành UBND Phường Minh Phương lĩnh vực kinh tế - xã hội Làm rõ trách nhiệm tập thể UBND Chủ tịch UBND việc quản lý, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương Gắn việc củng cố, kiện tồn quyền sở Phường Minh Phương với việc nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở cơng tác cải cách hành Sáu là, hồn thiện, bổ sung quy chế làm việc Đảng, quyền đồn thể, ý đến đổi phương thức lãnh đạo cấp uỷ Đảng quyền sở mang tính đặc thù vùng Trung du Miền núi phía bắc Mở rộng thực tốt hình thức dân chủ gián tiếp trực tiếp để phát huy mạnh mẽ tham gia quản lý người dân quyền sở, đặc biệt nơng thơn Cần chế giám sát hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức cấp Phường làm sạch, không để xảy tiêu cực, nhũng nhiễu dân Tiếp tục thực tốt dân chủ công khai kinh tế ngân sách, đất đai, công tác cán xây dựng Bảy là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, đạo đức, pháp luật; đồng thời sách, chế độ phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức Phường Minh Phương, đặc biệt đội ngũ cán trẻ Khuyến khích cán khu dân cư, tổ dân phố tích cực cơng tác, sách cán khu, vùng đồng bào theo đạo; tăng cường kiểm tra sâu sát sở, lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời phát giải dứt điểm vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh cộng đồng dân cư Đó sở thực tế bảo đảm hiệu cho việc thực pháp luật dân chủ đầy đủ xã, phường, thị trấn quyền Phường Minh Phương giai đoạn ... dân chủ pháp luật chưa đầy đủ, nên gây khơng trở ngại q trình thực pháp luật dân chủ cở sở quyền địa bànPhường Minh Phương Một phận nhân dân lợi dụng dân chủ, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật, ... túng thực dân chủ, chưa thực nắm nội dung pháp luật dân chủ nên nội dung, hình thức cơng khai tới nhân dân chưa thực đầy đủ, làm cho dân chủ nơi trở thành hình thức Vẫn số cán chưa phân biệt cơng... thức đầy đủ trách nhiệm thực pháp luật dân chủ sở, thực coi trọng quyền, tự dân chủ nhân dân; có biện pháp tích cực phát huy quyền làm chủ nhân dân; quyền cấp xã biện pháp, hình thức tuyên truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở, Bài 6 liên hệ pháp luật thực hiện ở cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay