BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:50

BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng BÀI 6: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Khái niệm vai trò và phân loại chính sách xã hội 1.1 Khái niệm (3 khái niệm) - Khái niệm xã hội: Theo nghĩa rộng xh là tất cả những gì liên quan đến người, đến xã hội loài người nhằm phân biết xã hội với giới tự nhiên - Theo nghĩa hẹp: XH để chỉ khía cạnh xh phân biệt với khía cạnh kinh tế, chính trị văn hóa đời sống của người - Khái niệm vấn đề xã hội: Là những khó khăn, trở ngại của xã hội cản trở hành vi, hoạt động xã hội, quan hệ xã hội và sự phát triển xã hội -Khái niệm chính sách: là một loại chính sách nhằm điều chỉnh những quan hệ kinh tế, chính trị,VH, XH của người, giải quyết những vấn đề xh đặt ra, thực hiện những mục tiêu đã xác định -Khái niệm chính sách xã hội: là một loại chính sách nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội của người, giải quyết những vấn đề xh đặt và thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hợi phát triển toàn diện người Vai trò: - Mục đích sâu xa: là thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ XH và PT toàn diện cho người -Mục đích trực tiếp:Trợ giúp những người, những nhóm XH bị những tác động không mong muốn mà tự nhiên và XH mang lại, đảm bảo mức sống vật chất và tinh thần tối thiểu cho họ,giúp họ vượt qua khó khăn,thiếu thốn,thiệt thòi gặp những tai nạn rủi ro nào đó Chủ thể hoạch định các CS XH: là các quan nhà nước Chủ thể thực hiện: Các quan nhà nước,các đảng,tổ chức chính trị-XH, các đoàn thể XH và những cá nhân những người có thiện tâm Đối tượng: thuộc nhóm XH yếu thế,thiệt thòi, những người thuộc nhóm ưu đãi XH, những người có công với CM, những người có tài đặc biệt, những vấn đề XH Tính tất yếu khách quan việc thực hiện chính sách xã hội (Trọng tâm) 2.1 Thực hiện chính sách xh một tiêu chí đánh giá ổn định, phát triển, tiến bộ và văn minh xã hội 2.1.1 Mâu thuẫn xh và xung đột xh - Thực hiện tốt chính sách xh là biện pháp tích cực để góp phần giải quyết, giảm thiểu, phòng ngừa mâu thuẫn xã hội và xung đột xh 2.1.2 Trật tự xh và ổn định xh - Thực hiện tốt chính sách xh là biện pháp tích cực hiệu quả góp phần củng cố trật tự xã hội và ổn định xã hội 2.1.3 Phát triễn xh, tiến bộ xh và văn minh - Thực hiện tốt chính sách xh là biện pháp thúc đẩy xh theo hướng tiến bộ văn minh 2.1.4 Các tiêu chí đánh giá sự ổn định phát triển tiến bộ và văn minh của xh - Thực hiện tốt chính sách xh là một biện pháp tích cực hiểu quả nhằm góp phần củng cố trật tự, ổn định phát triển, tiến bộ xh và văn minh xh 2.2 Phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết các vấn đề xh 2.2.1 Phát triển kinh tế hiệu quả kinh tế và tăng hiệu quả kinh tế - Giải quyết các vấn đề xh là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế 2.2.2 Các vấn đề xh nảy sinh quá trình phát triển kinh tế và hệ quả đối với phát triển kinh tế 2.2.3 Tính tất yếu phải giải quyết vấn đề xã hội quá trình phát triển kinh tế - Giải quyết các nhân tố các vấn đề xh là giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế 2.3 Thực hiện chính sách xh phát huy bản chất chế độ XHCN mà việt Nam xây dựng 2.3.1 Bản chất của chế độ xhcn công bằng và bình đẳng xh 2.3.2 Thực hiện chính sách xh theo nguyên tắc công bằng bình đẳng xh 2.3.3 Thực hiện chính sách xh đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người có công 2.4 Giải quyết các vấn đề xh thực hiện chính sách xh thực hiện chính sách xh yêu cầu tất yếu để phát huy truyền thống nhân văn dân tộc viêt Nam 2.4.1 Giải quyết các vấn đề xh theo truyền thống nhân văn của dân tộc 2.4.2 Thực hiện chính sách xh theo truyền thống nhân văn của dân tộc VN 2.5 Giải quyết các vấn đề xh thực hiện chính sách xh là yêu cầu tất yếu thời đại ngày 2.5.1 Vấn đề xh và giải quyết vấn đề xh thời đại ngày - Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu của thế giới hiện đại - Việc nhận thức rõ và xác định đúng, kịp thời những vấn đề thời đại có ý nghĩa rất quan trọng 2.5.2 Cam kết của Việt Nam việc giải quyết vấn đề xã hội và thực hiện chính sách xã hội Quan điểm và một số chính sách xh nhằm giải quyết các vến đề xh ở việt nam hiện 3.1 Một số quan điểm bản về hoạch định và thực hiện chính sách xh - CSXH phản ánh quan điểm Đảng Thứ nhất: Tăng trưởng KT phải gắn liền với tiến bộ xã hội và công bằng XH Thứ hai: Thực hiện nhiều hình thức phân phối Thứ ba:Khuyến khích làm giàu hợp pháp Thứ tư: Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thứ năm: Các vấn đề XH giải quyết theo tinh thần XH - CSXH phải tuân theo PL VN - CSXH dân,do dân, dân 3.2 Chính sách xh nhằm giải quyết một số vấn đề xh cấp bách hiện 3.2.1 Chính sách dân số 3.2.2 Chính sách xh nhằm giải quyết tệ nạn xã hội: mại dâm, ma túy … 3.2.3 Chính sách xh giải quyết việc làm 3.2.4 Chính sách xh giành cho giáo dục y tế 3.2.5 Chính sách xóa đói giảm nghèo Giới thiệu khái quát về địa phương Liên hệ địa phương Đặc điểm, địa lí, Phường Minh Phương Địa lý: Tọa độ:210 19’47’’B; 1050 21’49’’Đ; Diện tích 3,27km2, Dân số 7.198 người,mật độ 1806ng/km2 Minh phương là phường thuộc thành phố Việt trì,phía đông giáp P.Nông trang,Phía tây giáp Phường Thụy Vân, Phía nam giáp P Minh Nông, phía bắc giáp Phường Vân Phú và P Vân Cơ Điều kiện tự nhiên Phường Minh Phương có tổng diện tích đất tự nhiên là 420,48 đó ; - Đất nông nghiệp : 322,5 - Đất hai lúa : 283,3 -Đất trồng lâu năm :12,1 - Đất nuôi trồng thuỷ sản : 26,24ha 2- Đặc điểm kinh tế - xã hội Tổng dân số Phường là 4.201 nhân khẩu đó nam là :2.060 nữ là : 2.141,tín đồ tôn giáo là :410 Tổng số người độ tuổi lao động là :1.729 2.1Những kết quả đạt các lĩnh vực Thứ nhất: Lĩnh vực dân số và việc làm: Thực hiện chính sách dân số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định dân số là mục tiêu phấn đấu, là biện pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đặc biệt quan tâm Thông tin hệ thống truyền của xã và các thôn bản dân số và kế hoạch hóa gia đình, vận động chị em độ tuổi sinh đẻ không vi phạm sinh thứ ba, thực hiện nuôi khỏe dạy ngoan Tỷ lệ sinh ổn định Trẻ suy dinh dưỡng giảm Vấn đề lao động và việc làm hiện là yêu cầu xúc của nhân dân địa phương UBND Phường Minh Phương tổ chức triển khai kế hoạch công tác lao động, việc làm tới toàn thể nhân dân Phường Khuyến khích tăng cường kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực của phường, ưu tiên những người có hộ khẩu phường, tạo điều kiện việc làm cho nhân dân Thứ hai: Vấn đề xóa đói giảm nghèo: Đây là vấn đề thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của Phường Minh Phương Vì địa phương đã xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện Hằng năm Phường Minh Phương xây dựng kế hoách chỉ đạo rà soát thống kê hộ nghèo qui trình, mức thu nhập nhà nước qui định, để triển khai các chính sách hỗ trợ tới người nghèo; đồng thời giao chỉ tiêu giảm nghèo tới các khu dân cư Thứ ba: Vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân địa phương đã quan tâm, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; triển khai cho 100% các chức danh cán bộ địa phương mua bảo hiểm xã hội; tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm bảo hiểm an sinh giáo dục Thứ tư: Vấn đề ưu đãi xã hội (các đối tượng chính sách) Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” Đảng bộ và nhân dân Phường Minh Phương có trách nhiệm to lớn việc thực hiện mục tiêu công tác LĐTB&XH mà nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Chăm lo tốt đối với cá gia đình chính sách và những người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá mức sống trung bình của người dân địa phương sở ba nguồn lực: nhà nước, cộng đồng và bản thân đối tượng chính sách tự vươn lên” Việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, vừa là trách triệm, vừa là thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, đó các văn bản hướng dẫn chính sách người có công tổ chức triển khai đến đối tượng Thứ năm: Vấn đề cứu trợ xã hội Quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, niêm yết công khai hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định không bỏ sót đối tượng Công tác chi trả trợ cấp kịp thời và đối tượng; Thứ sáu: Vấn đề tệ nạn xã hội: Thực hiện trì chế độ giao ban, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân nhằm hiểu rõ những ảnh hưởng của tệ nạn xã hội lấn át nếp sống, phong mỹ tục, truyền thống văn hóa địa phương Đẩy mạnh phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc từ xã xuống thôn bản đảm bảo số lượng, chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động Thứ bảy: Vấn đề y tế, văn hóa, giáo dục: Đảng bộ, chính quyền Phường Minh Phươngluôn chăm lo đến công tác xây dựng hệ thống trường, lớp, đầu tư sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học, tạo dựng chế độ phúc lợi xã hội thích hợp, chăm lo đến việc ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí cho đội ngũ giáo viên để họ có đủ điều kiện chăm lo đến sự nghiệp “trồng người” trọng đào tạo đội ngũ giáo viên sơ tại Đối với học sinh địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ học tập cho các em thuộc đối tượng chính sách, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng là học sinh nghèo * Nguyên nhân đạt kết trên: - Nguyên nhân chủ quan + Đảng bộ chính quyền và các đoàn thể nhân dân địa phương có sự quan tâm sát tới công tác xã hội Triển khai nghiêm túc, kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước đến các đối tượng hưởng +Chính quyền dịa phương vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiến của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để tổ chức thực hiện các hoạt động chính sách xã hội Các hoạt động này đã mạng lại hiệu quả thiết thực đến từng tổ chức cá nhân góp phần vào việc ổn định xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia +.Đội ngũ làm công tác chính sách xã hội tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nên đã phát huy vai trò trách nhiệm việc triển khai các chính sách xã hội đề xuất tham mưu kịp thời với các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai, thực hiện chính sách xã hội - Nguyên nhân khách quan: + Được sự quan tâm sâu sát chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước, các quan chuyên môn cấp đối với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách xã hội của sở đạt kết quả cao + Do điều kiện kinh tế ngày càng tăng trưởng và điều kiện quan trọng cho việc thực hiện chính sách xã hội + Một số chính sách xã hội của nhà nước những năm qua đã thực hiện có hiệu quả tại Địa phương như: Giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, là điều kiện thuận lợi đề thực hiện chính sách xã hội ngày càng tốt 2.2 Những hạn chế tồn việc thực sách xã hội Phường Minh Phương + Nhân dân sống rải rác cách xa trung tâm, xa trạm y tế nên còn nhiều bất cập cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ + Việc thực hiện chuyển đổi cấu, kinh tế đa dạng hóa ngành nghề còn chậm, số người chưa có việc làm còn ở mức cao, tiềm thế mạnh đất đai, lao động khai thác sử dụng chưa hợp lý Thời gian lao động ở nông thôn mới sử dụng ở mức thấp, chưa có nhiều mô hình sản suất nông nghiệp hiệu quả, một bộ phận nhân dân còn trông trờ, ỷ lại các chính sách của Nhà nước Trình độ dân trí ở mức hưởng thụ văn hóa nhân dân chưa cao + Mức độ ô nhiễm và hủy hoại môi trường sinh thái đáng lo ngại, hiện tượng quan liêu, cửa quyền một số bộ phận cán bộ thực hiện chính sách xã hội vẫn chưa dược giải quyết triệt để, ảnh hưởng phàn nào đến niềm tin của nhân dân đối với chính quyền + Trình độ lực của một số cán bộ nhất là lĩnh vực quản lý nhà nước còn hạn chế, triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc không đồng bộ, thống nhất hiệu quả công việc chưa cao + Việc thực hiện pháp lệnh dân chủ sở có lúc, có nơi vi phạm không phát huy quyền làm chủ cua nhân dân Công tác tuyên truyền chính sách xã hội cuả chính quyền các ban, ngành đoàn thể ở địa phương đôi lúc chưa kịp thời; có những chính sách của nhà nước phổ biến nhân dân không tiếp cận hoặc tiếp cận chậm dẫn đến những chế độ chính sách đối tượng không hưởng kịp thời * Nguyên nhân hạn chế tồn - Nguyên nhân chủ quan: Do nhận thức của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên chính sách xã hội chậm tuyên truyền đến nhân dân Cán bộ làm công tác chính sách xã hội trình độ chuyên môn còn hạn chế, chế độ đãi ngộ thấp nên không phát huy hết khả năng, lực chỉ đạo công tác; còn buông lỏng quản lý, chưa giải quyết triệt để việc làm đối với lao động dư thừa hoặc thời điểm nông nhàn, nhiều lao động phải làm ăn xa ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện và chấp hành chính sách xã hội mà đảng và nhà nước đã đề - Nguyên nhân khách quan + Trong công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu đòi hỏi của dân ngày càng cao đời sống xã hội Các chính sách xã hội tác động rất lớn đến toàn bộ đời sống xã hội + Một số vấn đề tiêu cực xã hội hiện tham nhũng, lãng phí của công chưa ngăn chặn; vấn đề thiếu việc làm , phân hóa giầu nghèo, điều kiện học tập, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chính sách xã hội địa phương những năm vừa qua III GIẢI PHÁP Tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, quan điểm, chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước vấn đề chính sách xã hội Đảng ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quán tiệt và thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội mà đảng và nhà nước đã đề ra, coi là nhiệm vụ trọng tâm của toàn xã hội, của ngành, người Thực hiện tốt chính sách xã hội lĩnh vực dân số và việc làm, xác định công tác dân số và giải quyết việc làm là mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, là một yếu tố bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội Chú trọng việc thực hiện giải quyết việc làm tại chỗ bằng các biện pháp thiết thực như: Khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phẩn ưu tiên cho phát triển các doanh nghiệp và các dịch vụ kinh doanh, trồng các loaị rau quả xuất khẩu cho thu nhập cao Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách xã hội đến từng người dân - Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các hộ gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghiã - Cần nâng cao nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách xã hội chặt chẽ ... tốt đẹp của dân tộc Thứ năm: Các vấn đề XH giải quyết theo tinh thần XH - CSXH phải tuân theo PL VN - CSXH dân,do dân, dân 3.2 Chính sách xh nhằm giải quyết một số vấn đề xh cấp... xh ở việt nam hiện 3.1 Một số quan điểm bản về hoạch định và thực hiện chính sách xh - CSXH phản ánh quan điểm Đảng Thứ nhất: Tăng trưởng KT phải gắn liền với tiến bộ xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng, BÀI 6 đường lối Chính sách của đảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay