LUAN VAN BUI DUC LIEM k31 KTPT DN 3 7 2017

96 51 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:48

Nhân tố ảnh hường đến tình trạng nghèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu sốtình trạng nghèo của các hộcác hướng giải quyết các nhân tố nghèocác khuyến nghị chính sách giảm nghèo đối với các hộ và chính quyền địa phương ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI ĐỨC LIÊM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGƯỜI ĐỒNG BÀO CÁC XÃ BIÊN GIỚI CỦA HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI ĐỨC LIÊM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGƯỜI ĐỒNG BÀO CÁC XÃ BIÊN GIỚI CỦA HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Mã số: 60.31.01.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hiệp Đà Nẵng, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên BÙI ĐỨC LIÊM MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .4 Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 13 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHÈO VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA HỘ DÂN .13 1.1 KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỘ NGHÈO 13 1.1.1 Khái niệm nghèo 13 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá hộ nghèo 16 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ DÂN 23 1.2.1 Các cách tiếp cận 23 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng 26 CHƯƠNG 30 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ DÂN 30 2.1 SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 30 2.2 MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGƯỜI ĐỒNG BÀO CÁC XÃ BIÊN GIỚI HUYỆN NAM GIANG .32 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu định lượng giả thuyết 32 2.3 TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.3.1 Tiến trình nghiên cứu 38 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 CHƯƠNG 44 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGƯỜI ĐỒNG BÀO VÙNG BIÊN GIỚI HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM 44 3.1 MÔ TẢ THỐNG KÊ MẪU 44 3.2 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 46 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .48 3.4 ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 52 3.5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 55 CHƯƠNG 60 MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CHO CÁC HỘ VÙNG BIÊN GIỚI HUYỆN NAM GIANG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 60 4.1 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN NAM GIANG ĐẾN 2020 60 4.1.1 Các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội huyện .60 4.1.2 Định hướng giảm nghèo huyện đến năm 2020 61 4.2 MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .62 4.2.1 Đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm 62 4.2.2 Hỗ trợ vay vốn, nâng cao lực phát triển sinh kế bền vững .62 4.2.3 Phát triển liên kết thị trường 63 4.2.4 Nâng cao trình độ giáo dục .64 4.2.5 Truyền thông sâu rộng công tác giảm nghèo 65 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Xác định nghèo đa chiều Việt Nam Trang Error: Referen ce 1.1 source not Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Nghèo found Error: Referen ce 1.2 source not Những nhân tố ảnh hưởng đến nghèo found Error: Referen ce 1.3 source not Đặt Giả Thiết Cho Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tình Trạng Nghèo found Error: Referen ce 2.1 source not 2.2 Tiến trình nghiên cứu found Error: Referen ce source not found Error: Các biến mơ hình Referen ce 2.3 source not found DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Số hiệu 2.1 Tên Sơ đồ vùng nghiên cứu Trang Error: Referen ce source not found Error: Referen 2.1 khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo ce source not found DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UN Tổ chức liên hợp quốc LĐ-TB&XH Lao động thương binh xã hội UBND Ủy ban nhân dân CNH-HĐH Công nghiệp hóa đại hóa UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc KT-XH Kinh tế - xã hội WB Ngân hàng giới LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhiều năm trở lại công tác giảm nghèo công tác Đảng Nhà nước đặt biệt quan tâm Nhìn chung, thành tựu giảm nghèo Việt Nam ấn tượng với tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống hộ gia đình nâng lên đáng kể Tuy nhiên, huyện miền núi Nam Giang có nhiều đồng bào dân tộc Cơ tu Giẻ-triêng chiếm phần lớn cơng tác giảm nghèo chưa đạt kết mong đợi Theo cách tiếp cận đa chiều đời sống hộ miền núi đặc biệt hộ dân tộc thiểu số xã biên giới nhiều khó khăn, mức sống thấp, khả tiếp cận dịch vụ y tế, giáo duc, khơng có làm cho tình trạng nghèo diễn biến theo chiều hướng xấu Để giải tình trạng này, Chính phủ có nhiều chương trình, dự án giảm nghèo chương trình, dự án hỗ trợ cho hộ giảm nghèo chưa phát huy hiệu quả, tỉ lệ giảm nghèo chưa đạt kết mong đợi Việc phận lớn người Cơ tu Giẻ triêng sáu xã biên giới huyện Nam Giang phải sống tình trạng nghèo với tỉ lệ hộ nghèo cao đến 70% (xem thêm phụ lục 01) vấn đề cấp thiết cần giải Bởi lẽ tình trạng nghèo làm cho đời sống người dân xuống thấp, gây việc thiếu thốn giáo dục, y tế, hội tiếp cận với việc làm, khoảng cách giàu nghèo người Cơ tu, Giẻtriêng với người Kinh xa thêm Việc tạo tác động tiêu cực khối đại đoàn kết toàn dân, biểu thất bại sách chủ trương hỗ trợ đồng bào dân tộc nhà Nhà nước ta đề Ngoài cần thiết phải giảm nghèo cho hộ vùng biên giới huyện Nam Giang xuất phát từ nhu cầu ổn định an ninh, trị Có Phụ lục 02 PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH Xin chào Anh (chị), tơi tên Bùi Đức Liêm học viên cao học trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng Hiện đạng thực nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo hộ đồng bào xã biên giới huyện Nam Giang” nhằm phục vụ cho luận văn thạc sĩ Mong anh (chị dành thời gian giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát này) Tôi xin cam kết câu trả lời anh (chị) giữ bí mật dùng cho việc nghiên cứu khoa học THÔNG TIN GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ:……………… …… Giới tính……… Năm sinh…… Địa chỉ:………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………… ( Nơng nghiệp =0; cơng nghiệp, dịch vụ=1) Trình độ học vấn:…………(cấp 1=1, cấp 2=2, cấp 3=3, TC,CĐ, ĐH=4) Dân tộc: …………….(dân tộc thiểu số =1, kinh =0) Tổng số nhân khẩu: …… Tổng số lao động:………… Lao động là: Nam Gia đình có thuộc diện hộ nghèo: Nữ Có Khơng Số người phụ thuộc hộ………… + Trong số trẻ em học: …………… + Số người độ tuổi lao động: ………… Uớc tính giá trị c c tài sản phương tiện sản xuất ……………….triệu đồng Tổng diện tích đất sản xuất hộ gia đình là: ……………………(ha) + Các loại trồng chính: ………………………………………………………… + Các loại vật ni chính: ……………………………………………………… 10 Số tiền gia đình vay nhằm mục đích phát triển kinh tế: ………… 11 Tổng thu nhập gia đình năm 2016 là: ……………… triệu đồng 12 Số tiền gia đình chi phí cho khám chữa bệnh năm 2016 là: ……………… triệu đồng 13 Khả gia đình tiếp cận với thị trường thông qua việc bán sản phẩm sản xuất mua sản phẩm phục vụ cho gia đình Có Khơng` 14 Theo Anh (chị) đâu ngun nhân dẫn đến tình trạng nghèo hộ gia đình mình? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 14 Anh (chị) nghĩ điều giúp cho hộ gia đình thoát nghèo: Hỗ trợ vay vốn Hỗ trợ việc làm địa phương Hỗ trợ vật nuôi Đào tạo nghề Hỗ trợ công cụ sản xuất Làm đường, điện, trường học, trạm xá tốt Các ý kiến khác:……………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ANH (CHỊ) Phụ lục 03: PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Xin chào Anh (chị), tên Bùi Đức Liêm học viên cao học trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng Hiện đạng thực nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo hộ đồng bào xã biên giới huyện Nam Giang” nhằm phục vụ cho luận văn thạc sĩ Mong anh (chị) dành thời gian giúp tơi hồn thành phiếu khảo sát này) Tơi xin cam kết câu trả lời anh (chị) giữ bí mật dùng cho việc nghiên cứu khoa học THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Hộ tên :……………………………… Giới tính……… Năm sinh…… Địa chỉ:………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………… Trình độ học vấn:…………Dân tộc: …………… Chức vụ: ……………………………………………………………… Câu 1: Xin Anh (chị) cho biết tình trạng nghèo hộ xã mình; Nghèo thu nhập Nghèo điều kiện sống: nhà ở, nước vệ sinh môi trường Nghèo tiếp cận y tế, giáo dục: chăm sóc sức khỏe, trình độ học vấn Nghèo tiếp cận thông tin: báo đài, thông tin liên lạc Câu 2: Anh (chị) đánh công tác giảm nghèo từ dự án, chương trình triển khai xã? Thành cơng Khơng thành công Lý do: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Theo Anh (chị) đâu ngun nhân dẫn đến tình trạng nghèo hộ nay? Thiếu vốn sản xuất Cơng cụ sản xuất thơ sơ Khơng có việc làm ổn định Gia đình nhiều nhân Chi phí cho khám chữa bệnh lớn Diện tích đất canh tác khơng đủ Trình độ học vấn thấp Gia đình đơng con/nhiều người già Gia đình vợ lao động Sản phẩm làm khơng bán bán với giá rẻ Ý kiến khác …………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4: Có nhận định việc vay tiền làm cho tình trạng nghèo hộ trở nên trầm trọng hơn, Anh (chị) nghĩ nhận định trên? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Anh (chị) nghĩ việc đầu tư cho công cụ sản xuất đại làm giảm tình trạng nghèo hộ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 6: Anh (chị) nghĩ việc chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh doanh dịch vụ, để làm giảm tình trạng nghèo hộ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 7: Anh (chị) nghĩ việc đầu tư cho em học làm giảm tình trạng nghèo hộ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Anh (chị) nghĩ việc không sinh thứ làm giảm tình trạng nghèo hộ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 9: Anh (chị) vui lòng liệt kê yếu tố khó khăn mà địa phương anh (chị) quản lý gặp phải? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Câu 10: Theo Anh (chị) cần làm để giảm nghèo bền vững cho hộ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ANH (CHỊ) GET DATA /TYPE=XLS /FILE='C:\Users\PC\Desktop\thongke.xls' /SHEET=name 'Sheet1' /CELLRANGE=full /READNAMES=on /ASSUMEDSTRWIDTH=32767 DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Ngheo /METHOD=BSTEP(COND) Dantoc Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan dtdat Skh au Phuthuoc laodong /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Logistic Regression Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling Syntax Resources [DataSet1] 17-Jun-2017 16:28:27 Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing DataSet1 200 User-defined missing values are treated as missing LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Ngheo /METHOD=BSTEP(COND) Dantoc Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan dtdat Skhau Phuthuoc laodong /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Processor Time 00:00:00.047 Elapsed Time 00:00:00.020 Case Processing Summary Unweighted Casesa N Selected Cases Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total Percent 200 100.0 0 200 200 100.0 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Origin al Value Internal Value 1 Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Predicted Ngheo Observed Percentage Correct Step Ngheo 0 60 140 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 70.0 Variables in the Equation B Step Constant 847 S.E Wald 154 df 30.152 Sig 000 Variables not in the Equation Score Step Variables Dantoc df Sig 4.511 034 Tienvay 78.303 000 CCSX 91.891 000 Nghenghiep 69.305 000 Hocvan 45.013 000 dtdat 6.305 012 Skhau 19.674 000 Phuthuoc 8.766 003 laodong 5.085 024 148.288 000 Overall Statistics Block 1: Method = Backward Stepwise (Conditional) Exp(B) 2.333 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step Step 2a Step 3a Step 4a Step 5a Step 6a Step df Sig 206.827 000 Block 206.827 000 Model Step Block Model Step Block Model Step Block Model Step Block Model Step Block Model Step 206.827 -.080 206.747 206.747 -.140 206.607 206.607 -.423 206.184 206.184 -2.272 203.911 203.911 -2.360 201.551 201.551 4.127 8 7 6 5 4 000 777 000 000 708 000 000 515 000 000 132 000 000 124 000 000 042 Block 205.678 000 Model 205.678 000 a A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step Model Summary Step -2 Log likelihood 37.519a 37.599a 37.739b 38.162b 40.435b 42.795b 38.668b Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 644 644 644 643 639 635 642 914 914 913 912 906 900 911 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 b Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Ngheo Observed Percentage Correct Step Ngheo 55 91.7 138 98.6 Step Step Step Step Step Step Overall Percentage Ngheo Overall Percentage Ngheo Overall Percentage Ngheo Overall Percentage Ngheo Overall Percentage Ngheo Overall Percentage Ngheo Overall Percentage a The cut value is 500 55 138 55 138 55 138 55 138 55 5 135 55 96.5 91.7 98.6 96.5 91.7 98.6 96.5 91.7 98.6 96.5 91.7 98.6 96.5 91.7 96.4 95.0 91.7 138 98.6 96.5 Variables in the Equation B Step 1a Dantoc S.E Wald df Sig Exp(B) 944 3.401 077 781 2.569 137 035 14.937 000 1.146 CCSX -1.778 423 17.633 000 169 Nghenghiep -4.218 1.725 5.981 014 015 Hocvan -1.036 511 4.111 043 355 dtdat -.004 006 379 538 996 Skhau -.540 1.595 114 735 583 Phuthuoc 2.161 3.218 451 502 8.680 laodong 3.120 4.285 530 467 22.652 -3.208 137 -1.787 -4.214 -1.057 -.004 -.556 2.190 3.162 -2.282 137 -1.814 -4.104 -1.064 -.003 1.105 1.758 -.571 141 -1.846 -4.194 -1.065 1.083 1.889 -.939 6.958 035 424 1.725 506 006 1.588 3.206 4.273 6.082 035 421 1.739 504 005 618 1.495 3.579 036 427 1.766 506 610 1.487 3.502 213 15.028 17.772 5.969 4.370 400 123 467 548 141 14.979 18.599 5.568 4.455 409 3.199 1.381 025 15.437 18.694 5.641 4.427 3.155 1.613 072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 645 000 000 015 037 527 726 495 459 707 000 000 018 035 522 074 240 873 000 000 018 035 076 204 788 040 1.147 167 015 347 996 573 8.934 23.619 102 1.147 163 016 345 997 3.018 5.799 565 1.151 158 015 345 2.954 6.612 391 Tienvay Constant Step 2a Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan dtdat Skhau Phuthuoc laodong Constant Step 3a Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan dtdat Phuthuoc laodong Constant a Step Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan Phuthuoc laodong Constant Variables in the Equation B Step 1a Dantoc S.E Wald df Sig Exp(B) 944 3.401 077 781 2.569 137 035 14.937 000 1.146 CCSX -1.778 423 17.633 000 169 Nghenghiep -4.218 1.725 5.981 014 015 Hocvan -1.036 511 4.111 043 355 dtdat -.004 006 379 538 996 Skhau -.540 1.595 114 735 583 Phuthuoc 2.161 3.218 451 502 8.680 laodong 3.120 4.285 530 467 22.652 -3.208 137 -1.787 -4.214 -1.057 -.004 -.556 2.190 3.162 -2.282 137 -1.814 -4.104 -1.064 -.003 1.105 1.758 -.571 141 -1.846 -4.194 -1.065 1.083 1.889 -.939 6.958 035 424 1.725 506 006 1.588 3.206 4.273 6.082 035 421 1.739 504 005 618 1.495 3.579 036 427 1.766 506 610 1.487 3.502 213 15.028 17.772 5.969 4.370 400 123 467 548 141 14.979 18.599 5.568 4.455 409 3.199 1.381 025 15.437 18.694 5.641 4.427 3.155 1.613 072 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 645 000 000 015 037 527 726 495 459 707 000 000 018 035 522 074 240 873 000 000 018 035 076 204 788 040 1.147 167 015 347 996 573 8.934 23.619 102 1.147 163 016 345 997 3.018 5.799 565 1.151 158 015 345 2.954 6.612 391 Tienvay Constant Step 2a Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan dtdat Skhau Phuthuoc laodong Constant Step 3a Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan dtdat Phuthuoc laodong Constant a Step Tienvay CCSX Nghenghiep Hocvan Phuthuoc laodong Constant Variables not in the Equation Score Step 2a Variables Dantoc Step 3b Step 4c Step 5d Step 6e Step 7e df Sig .072 788 072 080 126 197 097 396 066 548 110 668 1.538 1.668 2.203 086 681 3.958 2.266 861 4.813 106 1 1 1 1 1 1 788 777 723 906 756 529 797 908 740 414 215 196 698 770 409 047 132 354 439 745 dtdat 377 539 Phuthuoc 016 899 laodong 137 712 944 918 Overall Statistics Variables Dantoc Skhau Overall Statistics Variables Dantoc dtdat Skhau Overall Statistics Variables Dantoc dtdat Skhau laodong Overall Statistics Variables Dantoc dtdat Skhau Phuthuoc laodong Overall Statistics Variables Dantoc Overall Statistics a Variable(s) removed on step 2: Dantoc b Variable(s) removed on step 3: Skhau c Variable(s) removed on step 4: dtdat d Variable(s) removed on step 5: laodong e Variable(s) removed on step 6: Phuthuoc ... UN Tổ chức liên hợp quốc LĐ-TB&XH Lao động thương binh xã hội UBND Ủy ban nhân dân CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa đại hóa UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc KT-XH Kinh tế - xã hội WB Ngân hàng giới LỜI... thông kê thứ cấp từ năm 201 2-2 016 Các số liệu sơ cấp thực điều tra thời gian thực nghiên cứu từ tháng 2-5 /2017 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập liệu: - Dữ liệu thứ cấp: Số liệu thống... định số 88/2001/NĐ-CP) Hiến pháp 2013 Luật Giáo dục 2005 Hộ gia đình có Luật bảo vệ, chăm sóc 1.2 Tình trạng trẻ em độ tuổi giáo dục trẻ em học trẻ học (5 - 14 tuổi) em NQ 15/NQ-TW Một khơng học
- Xem thêm -

Xem thêm: LUAN VAN BUI DUC LIEM k31 KTPT DN 3 7 2017, LUAN VAN BUI DUC LIEM k31 KTPT DN 3 7 2017, Tổng quan tài liệu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHÈO VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA HỘ DÂN, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ DÂN, 1 SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO CỦA CÁC HỘ NGƯỜI ĐỒNG BÀO VÙNG BIÊN GIỚI HUYỆN NAM GIANG TỈNH QUẢNG NAM, 1 MÔ TẢ THỐNG KÊ MẪU, MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CHO CÁC HỘ VÙNG BIÊN GIỚI HUYỆN NAM GIANG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay