Ôn tập môn lý 7 mới nhất

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ÔN TẬP MÔN MI NHT Câu1: Vật d-ới vật dẫn điện ? A: Thanh gỗ khô C: Một đoạn dây nhựa B: Một đoạn ruột bút chì D: Thanh thuỷ tinh Câu2: Trong dụng cụ thiết bị điện th-ờng dùng , vật liệu cách điện sử dơng nhiỊu nhÊt? A: Sø B: Nhùa C: Thủ tinh D: Cao su Câu3: Trong vật d-ới êlecton tự do? A: Dây thép B: Dây đồng C: Dây nhựa Câu4: Vật nh- vật dẫn điện? A: Vật cho dòng điện qua qua C: Vật cho điện tích âm qua Câu5: Vật nh- vật cách điện? A: Vật không cho dòng điện qua C: Vật cho điện tích âm qua D: Dây nhôm B: Vật cho điện tích d-ơng D: Cả nội dung A,B,C B: Vật cho điện tích d-ơng qua D: Vật cho êlẻctôn qua Câu6: Vật sau đ-ợc coi vật dẫn điện ? A: Than chì B: kim loai C: N-ớc muối D: ba vật Câu7: Vật sau đ-ợc coi vật cách điện ? A: Thuỷ tinh B: không khô C: Nhựa D: Cả ba vật kể Câu8: Trong cầu chì , phận dẫn điện ? A: Dây chì, vỏ sứ B: Vỏ sứ, hai đồng C: Dây chì, hai đồng D: Dây chì, vỏ sứ , hai đồng Câu9: Vì xe chở xăng, th-ờng buộc dây xích sắt thả cho kéo lê đ-ờng? A: Tạo tiếng kêu báo hiệu cho ng-ời đ-ờng B: Để cho ®iƯn tÝch chun qua xng ®Êt C: C¶ A,B ®óng D: Cả A,B sai Câu10: Trong đèn điện tròn , phận dẫn điện? A: Vỏ thuỷ tinh, d©y trơc B: Cäc thủ tinh , d©y tãc C: Dây tóc, dây trục, hai đầu mấu đấu tóc đèn đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:23 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Tác dụng công tắc điện : A: Cung cấp dòng điện lâu dài B: Làm cho đèn sáng tắt C: Đóng ngắt mạch điện D: Cả A,B,C Câu2: Chiều dòng điện mạch điện đ-ợc quy -ớc: A: Từ cực d-ơng đến cực âm B:Từ cực d-ơng nguồn đến cực ©m cđa ngn C: Tõ cùc d-¬ng cđa ngn qua vật tiêu thụ điện đến cực âm nguồn Câu3: Quy -ớc chiều dòng điện chiều chuyển động điện tích nào? A: Điện tích âm B: Điện tích d-ơng C: Êlectôn D: Hạt nhân nguyên tử Câu4: Thiết bị sử dụng điện nên dùng công tắc điện ? A: Bóng đèn B: Bàn C: Quạt điện D: Cả A C Câu5: Công tắc mắc nh- điều khiển đ-ợc bóng đèn? A: Mắc tr-ớc bóng đèn B: Mắc sau bóng đèn C: Cả hai cách mắc D: Cả hai cách mắc sai Câu6:Sơ đồ mạch điện cho biết: A: Công dụng phận mạch điện B: Các kí hiệu dụng cụ điện C: Cách mắc phận mạch điện D: Chiều dòng điện mạch Câu7: Sơ đồ mạch điện vÏ ®óng? - + - + B) C) A) K K K Câu8:Trong hình vẽ d-ới Khi khoá K mở đèn tắt? A) Đèn 1, đèn tắt B) Đèn 3, đèn tắt C) Cả đèn tắt - + + Câu9: Câu phát biểu đúng: A: Mạch điện đ-ợc mô tả sơ đồ B: Từ sơ đồ mạch điện lắp mạch điện t-ơng ứng C: Cả A B D: Cả A B sai Câu10: Kí hiệu vẽ đúng: A: Bóng đèn B: Nguồn điện D: Cả kí hiệu + C: Công tắc mở K K đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:24 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Chọn câu sai A Dòng điện qua vật dẫn làm cho vËt dÉn nãng lªn B VËt dÉn nãng lªn tới nhiệt độ cao định phát sáng C Điốt phát quang cho dòng điện qua theo chiều định D Tác dụng nhiệt tr-ờng hợp có ích Câu2 Dụng cụ dùng điện chịu tác dụng nhiệt dòng điện vô ích? A Bếp điện B ấm điện C Bàn D.Vô tuyến điện Câu3: Trong tr-ờng hợp sau, tr-ờng hợp chịu tác dụng nhiệt dòng điện có ích? A: Dòng điện làm nóng bầu quạt B: Dòng điện làm nóng bàn điện C: Dòng điện làm nóng máy điều hoà nhiệt độ Câu Nhiệt độ nóng chảy chất cao nhất? A: Chì B: Đồng C: Thép D: Vonfram Câu5: Bếp điện dùng dây may xo hoạt động dựa tác dụng dòng điện? A Tác dụng nhiệt C Tác dơng trun nhiƯt cho vËt B T¸c dơng quang D Cả A, B, C Câu6: Vì ng-ời ta th-ờng lắp dây chì vào phận tự ngắt mạch điện (cầu chì)? A Vì giá thành rẻ C Vì chì có nhiệt độ nóng chảy thấp B Vì dây chì mền dễ uốn D Cả ba lí Câu7: Nhiệt độ nóng chảy chất thấp chất d-ới đây? A:Thép B: Đồng C: Chì D: Vonfram Câu8: Các dụng cụ điện hoạt động bình th-ờng dòng điện chạy qua làm vật bị phát sáng? A Nồi cơm điện C Tủ lạnh B Máy bơm n-ớc D Bếp điện dùng dây mai xo Câu9: Các dụng cụ điện hoạt động bình th-ờng dòng điện chạy qua làm vật bị nóng lên? A Đèn nêon C Dây điện B Quạt điện D Cả ba vật Câu10:Vật d-ới không chịu tác dụng nhiệt dòng điện? A: Bóng đèn tuýt B: Máy thu C: Đèn ngủ D: Không vật kể đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:25 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Dòng điện có tác dụng từ có thĨ : A Hót c¸c vËt nhĐ B Hót c¸c vụn giấy C Hút vật kim loại D Làm quay kim nam châm Câu2: Dòng điện có tác dụng hoá học có thể: A Phân tích dung dịch muối đồng để tạo lớp đồng bám thỏi than B Tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực âm dòng điện qua dung dịch muối đồng C Tạo thành lớp đồng bám thỏi than nối với cực d-ơng nguồn Câu3: Vật d-ới có tác dụng từ? A: Pin đặt bàn B: Mảnh nilông đ-ợc cọ xát C: Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua D: Một đoạn băng dính Câu 4: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quanh lõi sắt non cuộn dây hút: A: Các vụn nhôm B: Các vụn sắt C: Các vụn đồng D: Các vụn giấyviết Câu5: Tác dụng hoá học dòng điện có ứng dụng gì? A: Mạ ®iƯn C.: C¶ A, B ®Ịu ®óng B: Tinh lun kim loại D.: Cả A B sai Câu6: Hoạt động chuông điện dựa tác dụng dòng điện? A Tác dụng nhiệt tác dụng tõ C T¸c dơng nhiƯt B T¸c dơng tõ D Tác dụng từ tác dụng hoá học Câu7:Chuông điện hoạt động đ-ợc do: A: tác dụng nhiệt B: tác dụng từ dòng điện C:Tác dụng hút đẩy D: Tác dụng phát sáng Câu8: Vật d-ới hoạt động dựa tác dụng từ dòng ®iƯn ? A: BÕp ®iƯn B: Chu«ng ®iƯn C: Bãng đèn D: Đèn LED Câu9: Khi qua thể ng-ời , dòng điện có thể: A: Gây vết bỏng B: Làm tim ngừng đập C: Thần kinh tê liệt D: Các tác dụng A,B.C kể Câu10: Dòng điện tác dụng d-ới đây? A: Làm tê liệt thần kinh B: Làm quay kim nam châm C: Làm nóng dây dẫn D: Hút dấy vụn Đáp án Tuần:22 Câu B Tuần:23 Câu C Tuần:24 Câu D Tuần:25 Câu D B C D A D D C B 10 C C B D C C A C C 10 D D B D A C C D D 10 D B C B C B B B D 10 D ... Quạt điện D Cả ba vật Câu10:Vật d-ới không chịu tác dụng nhiệt dòng điện? A: Bóng đèn tuýt B: Máy thu C: Đèn ngủ D: Không vật kể đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:25 Em chọn ph-ơng án đánh dấu... B sai Câu10: Kí hiệu vẽ đúng: A: Bóng đèn B: Nguồn điện D: Cả kí hiệu + C: Công tắc mở K K đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:24 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Chọn câu... tóc, dây trục, hai đầu mấu đấu tóc đèn đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:23 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Tác dụng công tắc điện : A: Cung cấp dòng điện lâu dài B: Làm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập môn lý 7 mới nhất , Ôn tập môn lý 7 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay