Đề thi học kì 1 lý lớp 7 có đáp án

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC Lí LP Cể P N Câu1: Dòng điện mạnh c-ờng độ dòng điện A: Càng lớn B: Càng nhỏ C: Không thay đổi D: A,B,C sai Câu2: Dụng cụ đo c-ờng độ dòng điện là: A: Vôn kế B: Lực kế C: Ampekế D: Cả ba dụng cụ Câu3:Đơn vị đo c-ờng độ dòng điện là: A: Niutơn B: Vôn C: Ampe D: Ampekế Câu4: Ampekế phù hợp để đo c-ờng độ dòng điện : 15mA ampekế giới hạn đo sau: A: 2mA B: 20mA C: 250mA D: 2A Câu5: Đổi đơn vị: 0,1A= A: 1000mA C: 1mA B: 10mA D:100mA Câu6:Với bóng đèn định , dòng điện chạy qua đèn c-ờng độ Thì đèn sáng: A: Càng lớn B: Càng nhỏ C: không thay đổi D: Câu7: Câu phát biểu đúng? A: Dòng điện mạnh c-ờng độ dòng điện lớn B: Đo c-ờng độ dòng điện Ampekế C: Đơn vị đo c-ờng độ dòng điện Ampe (A ) D: Cả ba nội dung A,B,C Câu8:Khi dùng Ampekế để đo c-ờng độ dòng điện cần ý chọn ampekế: A: kích th-ớc phù hợp B: giới hạn đo phù hợp C: độ chia nhỏ phù hợp D: Kết hợp B C Câu9: Dùng ampekế để đo c-ờng độ dòng điện qua bóng đèn Phải mắc ampekế nh- nào? A: Mắc phía tr-ớc bóng đèn C: Mắc nối tiếp với bóng đèn B: Mắc phía sau bóng đèn D Cả ba cách mắc Câu10:Chỉ kết phép đổi sau? 50mA = A: 0,05A B: 0,5A C: 5A D: 0,005A ®Ị kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:29 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Dụng cụ đo hiệu điện là: A: Vôn kế B: Lực kế C: Ampekế D: Cả ba dụng cụ Câu2:Đơn vị đo hiệu điện là: A: Niutơn B: Vôn C: Ampe D: Ampekế Câu3: Khi dùng vônkế để đo hiệu điện hai đầu bóng đèn cần ý chọn vônkế: A: kích th-ớc phù hợp B: giới hạn đo phù hợp C: độ chia nhỏ phù hợp D: Kết hợp B C Câu4: Dùng vônkế để đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Phải mắc vônkế nh- nào? A: Mắc phía tr-ớc bóng đèn B: Mắc phía sau bóng đèn C: Mắc song song với bóng đèn D : Cả ba cách mắc Câu5: Giá trị đổi sai? A: 500kv = 50000v B: 220v = 0,22kv C: 0,5 v = 500mv D: 6kv = 6000v Câu6: Chọn câu đúng: A: Khi hai cực nguồn điện đ-ợc nối với vật tiêu thụ điện hiệu điện hai cực không B: Hiệu điện hai cực nguồn điện để hở không C: Hiệu điện cho biết độ mạnh dòng điện D: Giữa hai cực nguồn điện hiệu điện hai cực nhiễm điện khác Câu7: Cần đo hiệu điện hai cực nguồn điện Phải mắc vôn kế nh- nào? A: Nối tiếp víi nguån B: Song song víi nguån C: PhÝa tr-íc nguồn D: Phía sau nguồn Câu8: Chỉ đổi đơn vị đúng: A: 3,5V = 3500mV C: 25kV = 25000V B: 0,75kV = 750 V D: C¶ ba kÕt qu¶ Câu9: Ng-ời ta cần ghép nối tiếp nhiều pin cần nguồn hiệu điện gi÷a hai cùc: A: lín B: nhá C: ổn định D: B C Câu10: Câu phát biểu đúng? A:Nguồn điện tạo hai cực hiệu điện B: Đơn vị đo hiệu điện vôn C: Cả A,B D: Cả hai câu sai đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:30 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1:Tr-ờng hợp d-ới hiệu điện khác không? A: Giữa hai cực pin ch-a mắc vào mạch B: Giữa hai cực pin nguồn điện mạch kín C: Giữ hai đầu bóng đèn sáng D: Cả A,B,Cđều Câu 2: hai bóng đèn nh- loại 3V đ-ợc mắc song song nối với hai cực nguồn điện phù hợp loại sau: A Lo¹i 1,5V C Lo¹i 6V B Lo¹i 3V D Loại 12V Câu 3: Hiệu điện hai đầu bóng đèn khi: A dòng điện chạy qua bóng đèn B Không dòng điện chạy qua bóng đèn C A B D Mạch điện hở Câu 4: Hai bóng đèn Đ1 Đ2 mắc song song mạch điện kín Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1 5,5V Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ2 là: A 3V C 5,5V b 10V D 11V Câu 5: Hiệu điện hai đầu bóng đèn không dòng điện chạy qua bóng đèn A: B: C: Ahoặc B Câu6: Đối với bóng đèn định Hiệu điện hai đầu bóng đèn lớn dòng điện chạy qua bóng đèn c-ờng độ: A: lớn B: Càng nhỏ C: không thay đổi Câu7: Đối với bóng đèn định Hiệu điện hai đầu bóng đèn nhỏ dòng điện chạy qua bóng đèn c-ờng độ: A: lớn B: Càng nhỏ C: không thay đổi Câu8: Số vôn ghi dụng cụ điện cho biết : A: Hiệu điện định mức B: Hiệu điện sử dụng C: Điện cần tiêu thụ D: Cả A,B,Cđúng Câu9: Để đo hiệu điện hai đầu vật dẫn hai tr-ờng hợp Kết thu đ-ợc là: 3,2V 3,5V Độ chia nhỏ vôn kế dùng : A: 0,2V B: 0,5V C: 0,1V D: 0,25V C©u10: Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện hai đầu vật tiêu thụ điện cần phải: A: Chọn vônkế giới hạn đo phù hợp với giá trị cần đo B: Phải mắc vôn kế song song với vật cần đo C: Mắc vônkế cho dòng điện ®i vµo chèt ( + ) vµ ®i tõ chốt (-) vônkế D: Kết hợp A,B,C đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:31+32 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện c-ờng độ vị trí kh¸c A: B»ng B: Kh¸c C: Cã thể thay đổi Câu2: Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện hai đầu đoạn mạch hiệu điện đèn A: Bằng tổng B: Bằng hiệu C: Gấp đôi D: Bằng nửa Câu3: Trong đoạn mạch song song , c-ờng độ dòng điện mạch c-ờng độ dòng ®iƯn m¹ch rÏ A: B»ng tỉng B: B»ng hiƯu C: Gấp đôi D: Bằng nửa Câu4 : Hiệu điện hai đầu đèn mắc song song hiệu điện hai điểm nối chung A: Bằng lớn B: Bằng nhỏ C: Bằng D: A B Câu5 : Ba bóng đèn giống hệt mắc nối tiếp với So sánh độ sáng ba bóng đèn? A: Ba đèn sáng nh- B: Một ®Ìn s¸nh nhÊt B: Mét ®Ìn s¸ng u nhÊt C: độ sáng ba đèn khác Câu6: Một nguồn điện 12V ba bóng đèn giống hệt loại 4V Để đèn sáng bình th-ờng phải mắc bóng nh- hai cực nguồn? A: Mắc song song ba đèn B: Mắc nối tiếp ba đèn C: Mắc hỗn hợp (//,nt) Câu7: Đặc điểm sau đoạn mạch điện gồm hai đèn Đ1 , Đ2 mắc song song? A: Hai đèn hai ®iĨm nèi chung B: HiƯu ®iƯn thÕ trªn hai ®Ìn giá trị C: Nếu hai đèn giống hệt độ sáng nh- D: Cả A,B,C Câu8: Đặc điểm sau mạch điện gồm hai đèn Đ1 , Đ2 mắc nối tiÕp? A: Hai ®Ìn chØ cã mét ®iĨm nèi chung B: C-ờng độ dòng điện qua hai đèn giá trị C: Cả A,B D: Cả A,B sai Câu9: Mắc nối tiếp Đ1 ,Đ2 vào mạch điện, dòng điện qua Đ1 c-ờng độ : 0,6A Hỏi dòng điện qua Đ2 c-ờng độ bao nhiêu? A: 0,3A B: 0,6A C: 1,2A D: 0,4A Câu10: Mắc nối tiếp đèn Đ1 , đèn Đ2 vào mạch điện Hiệu điện đầu đèn lần l-ợt U1 = 4V, U2 = 2V Hỏi hiệu điện hai đầu hai đèn bao nhiêu? A: U12 = 4V B: U12 =2V C: U12 =6V D: U12 =3V đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:33 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Làm cách để tránh tác hại dòng điện đối vối thhể ng-ời? A: Không sử dụng điện B: Sống xa nơi sản xuất điện C: thực quy tắc an toàn sử dụng điện D: Chỉ sử dụng điện c-ờng độ nhỏ Câu2: Tác hại dòng điện với thể ng-ời gì? A Gây tổn th-ơng cho tim C Làm co B Gây cháy, bỏng D Cả ba tr-ờng hợp Câu3: Vì dòng điện qua thể ng-ời? A: Vì thể ng-ời vật dẫn B: Vì ng-ời chất bán dẫn C: Vì thể ng-ời vật cách điện Câu4: Khi sử dơng ®iƯn, dï cã líp vá bäc b»ng nhùa ta không nên cầm tay trực tiếp vào dây điện để tránh tr-ờng hợp : A bị bỏng tay dây nóng B điện giật dây bị hở C dòng điện bị tắc nghẽn ta gập dây D Cả ba lí Câu5: Thế gọi t-ợng đoản mạch? A Dây điện bị đứt B Hai cực nguồn bị nối tắt C Dây dẫn điện ngắn D Cả ba tr-ờng hợp Câu6: Khi t-ợng đoản mạch xẩy điều gì? A Hiệu điện không đổi B Hiệu điện tăng vọt C C-ờng độ dòng điện tăng vọt D C-ờng độ dòng điện không đổi Câu7: Nguyên nhân khiến ng-ời ta th-ờng dùng cầu chì, rơle tự ngắt? A Để tránh tác hại t-ợng đoản mạch B Để trang trí mạng điện gia đình C Cả A, B D Cả A,B sai Câu8: Biện pháp sau cho ta an toàn sử dụng điện ? A Dùng cầu chì rơle tự ngắt B Mắc điện quy tắc an toàn C Kểm tra thiết bị điện th-ờng xuyên D.Cả A, B, C, Câu9: Mạng điện hiệu điện gây chết ng-ời ? A- D-ới 220 vôn B- Trên 40 vôn C-Trên 100 vôn D- Trên 220 vôn Câu10: C-ờng độ dòng điện qua ng-ời giá trị làm tim ngừng đập? A: D-ới 10 mA B: Trªn 70 mA C: Trªn 25 mA D: 40 mA Đáp án Tuần:28 Câu A C C B D A D D C 10 A Tuần:29 Câu A Tuần:30 Câu D Tuần:31+32 Câu A Tuần:33 C©u C B D C A D B D A 10 C B A C A A B A C 10 D A A C A B D C B 10 C D A B B C A D B 10 B ... hai đèn bao nhiêu? A: U12 = 4V B: U12 =2V C: U12 =6V D: U12 =3V ®Ị kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:33 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Làm cách để tránh tác hại dòng điện đối... A,B,C đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần: 31+ 32 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có c-ờng độ vị trí khác A: Bằng B: Khác C: Có thể... D-ới 10 mA B: Trên 70 mA C: Trên 25 mA D: 40 mA Đáp án Tuần:28 Câu A C C B D A D D C 10 A Tuần:29 Câu A Tuần:30 Câu D Tuần: 31+ 32 Câu A Tuần:33 Câu C B D C A D B D A 10 C B A C A A B A C 10 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lý lớp 7 có đáp án , Đề thi học kì 1 lý lớp 7 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay