Đề kiểm tra giữa kì 2 lý 7 có đáp án

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA GIỮA Kè Lí Cể P N Câu1: ảnh ảo vật tạo g-ơng cầu lõm : A: Nhá h¬n vËt B: B»ng vËt C: Lín h¬n vËt D: Bằng nửa vật Câu2: Cùng vật đặt tr-ớc ba g-ơng , cách g-ơng khoảng G-ơng tạo ảnh ảo lớn nhất? A: G-ơng phẳng B: G-ơng cầu lồi C: G-ơng cầu lõm D: Ba g-ơng cho ảnh Câu3: Vùng nhìn thấy g-ơng cầu lõm vùng nhìn thấy g-ơng cầu lồi (có cïng kÝch th-íc ) A: réng h¬n B: hĐp h¬n C: D: không so sánh đ-ợc Câu4: Tính chất d-ới tính chất ảnh ảo vật tạo g-ơng cầu lõm? A: Bằng vật B: Nhá h¬n vËt C: Lín h¬n vËt D: B»ng nửa vật Câu5: Tính chất kể sau tính chất ảnh ảo vật tạo g-ơng cầu lõm? A:ảnh vật cách g-ơng khoảng b»ng B: Lín h¬n vËt C: B»ng vËt D: Các tính chất Avà C Câu6:Vật nh- đ-ợc coi g-ơng cầu lõm? A: Vật dạng hình cầu , phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ mặt cầu B: Vật dạng phần hình cầu , phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ mặt lõm C: Vật dạng mặt cầu , phản xạ tốt ánh sáng Câu7: Tác dụng g-ơng cầu lõm ? A: Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ điểm B: Biến đổi chùm tia tới phân thích hợp thành chùm tia phản xạ song song C: Tạo ảnh ảo lớn vật D: Cả nội dung A,B,C Câu8: Chiếu chùm tia sáng tới song song vào g-ơng cầu lõm, chùm tia phản xạ : A: Chùm tia hội tụ B: Chùm tia phân C: Chùm tia song song D: A hoặcB C Câu9: Trong pha đèn pin ng-ời ta lắp g-ơng cầu lõm để phản xạ ánh sáng phát từ dây tóc đèn Vậy chùm sáng phản xạ chùm để ánh sáng đ-ợc chiếu ®i xa mµ vÉn râ? A: Chïm tia héi tơ B: Chùm tia phân C: Chùm tia song song D: A hoặcB C Câu10: Các vật d-ới coi g-ơng cầu lõm? A: Pha đèn pin B: Pha đèn ôtô C: G-ơng dùng để thu hội tụ ánh sáng mặt trời D: Câu A,B,C đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:11 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1:Âm đ-ợc tạo nhờ: A: Nhiệt B: Điện C: ánh sáng D: Dao động Câu2: Vật phát âm nào? A: Khi làm vật dao động B: Khi uốn cong vật C: Khi nén vật D: Khi kéo căng vật Câu3: Khi ta nghe đài thì: A: Màng loa đài bị nén B: Màng loa đài căng C: Màng loa đài dao động D: Màng loa đài bị bẹp Câu4: Chọn câu đúng: A: Những vật phát âm gọi nguồn âm B: Những vật thu nhận âm gọi nguồn âm C: Cả A,B D: Cả A,B sai Câu5: Chuyển động nh- gọi dao động ? A: Chuyển động theo đ-ờng tròn B: Chuyển động vật đ-ợc ném lên cao C: Chuyển động lặp lặp lại nhiều lần theo hai chiều quanh vị trí D: ba dạng chuyển động Câu6: Tr-ờng hợp sau nguồn âm? A: Mặt trống đ-ợc gõ B: Dây đàn ghi ta đ-ợc gảy C: Âm thoa đ-ợc gõ D: Cả nội dung A,B,C Câu7: Bóp tay vào chút chít đồ chơi thấy tiếng kêu âm gây nguồn âm nào? A: Bàn tay B: Bộ phËn “ l-ìi gµ ” cđa chót chÝt C: Vỏ chút chít D: Không khí bên chút chít Câu8: Khi gõ vào ống trúc đàn tơr-ng Ta nghe thấy âm phát Vật phát âm thanh? A: Thanh gâ B: Líp kh«ng khÝ xung quanh gâ C: Các ống trúc D: Các đỡ đàn Câu9: Điền từ vào chỗ trống câu sau? Khi thổi sáo , phát âm A: cột khí dao động B: ống sáo dao động C: Cột khí ống sáo dao động D: Cả A,B, đêù Câu10: Khi ta nói hát phát âm , âm : A:Khí quản dao động B: Dây âm dao động C: Thanh quản dao động D: Cả A,B.C sai đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:12 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Số dao động trọng giây gọi âm A: Vận tốc B: Tần số C: Biên độ D: Độ cao Câu2 : âm phát cao ( bổng ) tần số dao động A: Càng lớn B: Càng nhỏ C: mạnh D: yếu Câu3 : âm phát thấp ( trầm ) tần số dao động A: Càng lớn B: Càng nhỏ C: mạnh D: yếu Câu4: Thông th-ờng , tai ng-ời nghe đ-ợc âm tần số: A Nhỏ 20Hz B: Lớn 20000Hz C: Trong khoảng 20Hz đến 20000Hz D: Kết hợp A,B,C Câu5: Đơn vị đo tần số là: A: s (giây ) B: m/s C: dB (đềxiben ) D: Hz (héc ) Câu6: Tần số gì? A: Tần số số dao động B:Tần số số dao động giây C: Tần số số dao động phút D: Số dao động thời gian định Câu7: Chỉ câu kết luận câu sau: A: âm phát bổng tần số dao động chậm B: âm phát cao tần số dao động lớn C: âm phát trầm tần số dao động cao D: âm phát thấp tần số dao động nhanh Câu8: Chọn câu sai : A: Tai ng-ời nghe đ-ợc âm tần số khoảng định B: Đơn vị tần số héc C: Các âm độ cao khác mhau tần số khác D: Căn vào tần số ta ch-a thể so sánh d-ợc độ cao âm Câu9:Một vật dao động nhanh âm phát càng: A: Trầm B: Bổng C: Vang D: Truyền xa Câu10: Tần số dao động nhỏ thì: A: âm nghe trầm C: âm nghe to B: âm nghe bổng D: âm nghe vang đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:13 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Biên độ dao động vật : A: Tốc độ dao động vật B: Vận tốc truyền dao động C: Tần số dao ®éng cđa vËt D: §é lƯch lín nhÊt vËt dao động Câu2 : Khi biên độ dao động lớn thì: A: Âm phát to B:Âm phát nhỏ C: Âm phát trầm D: Âm phát bổng Câu3 : Độ to âm đ-ợc đo đơn vị: A: s (giây ) B: m/s C: dB (®Ịxiben ) D: Hz (hÐc ) Câu4: Tiếng ồn sân tr-ờng vào chơi cỡ vào khoảng: A: 20dB B: 60dB C: 5dB D: 120dB Câu5:Ng-ỡng đau làm điếc tai là: A: 60dB B: 100dB C: 130dB D: 150dB Câu6: Làm cách để tiếng trống vừa cao vừa to? A: Lµm mét chiÕc trèng cã tang trèng to cao B: Kéo căng mặt trống C:Gõ mạnh vào mặt trống D: Làm đồng thời ba cách Câu7: Câu phát biểu đúng? A: Biên độ dao động lớn , âm phát to B: Đơn vị đo độ to âm đềxiben (dB ) C:Dao động yếu âm phát nhỏ D: Cả ba nội dung A,B,C Câu8:Âm phát to nguồn âm : A: kích th-ớc lớn B: dao động mạnh C: dao động nhanh D: khối l-ợng lớn Câu9: Vật phát âm to nào? A: Khi vật dao động nhanh C: Khi tần số dao động lớn B: Khi vật dao động mạnh D: Cả ba tr-ờng hợp Câu10: Yếu tố định độ to âm? A: Biên độ dao động âm B: Tần số biên độ dao động âm C: Biên độ thời gian giao động âm D: Tất yếu tố đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:14 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: âm truyền qua môi tr-ờng d-ới đây? A: Khoảng chân không B: t-ờng bê tông C: N-ớc biển D: Không khí Câu2:Vận tốc truyền âm không khí vào khoảng: A: 340m/s B:20,4km/phút C: 1224km/giờ D: Tất giá trị Câu3: âm truyền qua môi tr-ờng d-ới đây? A: Chất láng B: ChÊt r¾n C: ChÊt khÝ D: ChÊt láng, rắn khí Câu4 Hãy chọn câu sai: A: Chất rắn truyền âm tốt chất lỏng chất khí B: Âm truyền môi tr-ờng chất lỏng,rắn khí C: Chân không môi tr-ờng truyền âm D: Hầu hết chất rắn truyền âm tốt chất lỏng chất khí Câu5: Hãy xắp xếp theo thứ tự tăng dần khả truyền âm môi tr-ờng? A: Rắn, láng, khÝ B: R¾n ,khÝ ,láng C: KhÝ ,láng, r¾n D: Lỏng, khí, rắn Câu6:Âm truyền môi tr-ờng môi tr-ờng sau? A: n-ớc biển B: Gỗ C: muối D: Tất môi tr-ờng Câu7: N-ớc tồn ba thể là:rắn,lỏng,khí.Hãy nội dung sai d-ới đây? A: trạng thái rắn, n-ớc truyền âm tốt B: trạng thái khí, n-ớc truyền âm C: ba trạng thái , n-ớc truyền ©m nh- C©u8: H·y x¾p xÕp theo thø tự giảm dần khả truyền âm môi tr-êng? A: R¾n, láng, khÝ B: R¾n ,khÝ ,láng C: Khí ,lỏng, rắn D: Lỏng, khí, rắn Câu9: Vì nhà du hành vũ trụ muốn trao đổi với phải dùng thiết bị đặc biệt mà nói chuyện bình th-ờng đ-ợc? A: Động gây ô nhiễm tiếng ồn lớn B: Vì vũ trụ chân không C:Vì họ bị ngăn cách chân không bên lớp mũ bảo vệ D: Cả ba nguyên nhân Câu10: vị trí xa nguồn âm âm nghe A: Càng nhỏ B: Càng lớn C: trầm Đáp án Tuần:8 C©u C C B C D B D A C 10 D Tuần:11 Câu D Tuần:12 Câu B Tuần:13 Câu D Tuần:14 Câu A A C A C D B C C 10 B A B C D B B D B 10 A A C B C D D B B 10 A D D A C D C A C 10 A ... hội tụ ánh sáng mặt trời D: Câu A,B,C đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:11 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1:Âm đ-ợc tạo nhờ: A: Nhiệt B: Điện C: ánh sáng D: Dao động Câu2: Vật... C¶ A,B.C sai đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần: 12 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Số dao động trọng giây gọi âm A: Vận tốc B: Tần số C: Biên độ D: Độ cao Câu2 : âm phát... thì: A: âm nghe trầm C: âm nghe to B: âm nghe bổng D: âm nghe vang đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:13 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Biên độ dao động vật : A: Tốc ®é
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 2 lý 7 có đáp án , Đề kiểm tra giữa kì 2 lý 7 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay