Đề cương ôn tập lý lớp 7 học kì 1

8 23 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP HỌC C©u1: Ta nhËn biÕt đ-ợc ánh sáng ? A: Xung quanh ta có vật sáng B: Có ánh sáng truyền vào mắt ta C: Ta mở mắt phía tr-ớc ta có vật sáng D:Tr-ớc mắt ta vật chắn sáng Câu2: Ta nhìn thấy vật nào? A: vật tr-ớc mắt B: vật ®ã ph¸t ¸nh s¸ng C: Khi cã ¸nh s¸ng từ vật truyền tới mắt D: có đầy đủ ba yếu tốA,B,C Câu3: Khi ta không nhìn thấy vật? A: Vật không tự phát ánh sáng B: ánh sáng từ vật không truyền đến mắt C: ánh sáng từ mắt không truyền đến vật D: Vật nguồn sáng Câu4: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: A: Giữa mắt dây tóc vật chắn sáng B: Có dòng điện chạy qua dây tóc C: Có ánh sáng từ mắt truyền đến dấy tóc D: Có ánh sáng từ dây tóc truyền tới mắt Câu5: Tìm câu sai: A: Nguồn sáng vật tự phát sáng B: có ánh sáng truyền từ mắt ta đến vật nhìn thấy vật C: Ta nhận biết đ-ợc ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt D: Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào Câu6: Hãy ý kiến đúng: A: Ta nhìn thấy bàn gỗ nguồn sáng B: Ta nhìn thấy bàn gỗ phòng có đèn C: Ta nhìn thấy bàn gỗ vật có khả hắt lại ánh sáng chiếu vào D: Bàn đ-ợc chiếu ánh sáng ánh sáng từ bàn hắt lại truyền tới mắt nên ta nhìn thấy bàn Câu7: : Trong số vật thể sau mà em nhìn thấy lớp học , vật thể đ-ợc gọi vật sáng? A:đèn B: bàn ghế C: sách đồ dùng học tập D: tất vật kể A,B,C Câu8: Trong số vật kể sau vật nguồn sáng? A: Mặt trăng đêm rằm B: Hình ảnh ảnh chiếu phim C: Hình ảnh em g-ơng soi D: Không vật số nêu A,B,C nguồn sáng Câu9:trong số vật kể sau mà em nhìn thấy lớp học, vật nguồn sáng? A: Sách ,vở bàn B: cửa sổ ®ang më C: KhÈu hiƯu treo trªn t-êng D: TÊt vật kể A,B,C Câu10 : Vật nguồn sáng ? A : Ngọn nến cháy B : Mặt trời C : Một g-ơng phẳng D: đèn ống sáng đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:2 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Tìm câu câu kết luận sau: A: Trong môi tr-ờng suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng B: Trong môi tr-ờng suốt, ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng C: Trong môi tr-ờng đồng tính ,ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng D: ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng Câu2: Trong môi tr-ờng không khí suốt, ánh sáng truyền theo đ-ờng nào? A: Đ-ờng cong B: Đ-ờng dích dắc C: đ-ờng thẳng D: Cả A, B,Cđều Câu3: Trong tr-ờng hợp kể sau không vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng nào? A: Khi tổ tr-ởng nhìn theo vai bạn để dóng hàng B: Ng-ời thợ xây dùng dây dọi để xây cho thẳng C: Ng-ời thợ săn dùng súng ngắm tr-ớc bắn Câu4: Chọn từ điền vào chỗ trống câu sau: Chùm sáng hội tụ gồm tia sáng .trên đ-ờng truyền chúng A: giao B: không giao C: loe rộng Câu5: chọn câu trả lời nhất: A: ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng B: ánh sáng truyền theo đ-ờng thẳng môi tr-ờng suốt đồng tính C:Các nguồn sáng thông th-ờng thực tế tạo chùm sáng phân kỳ D: Đáp án B,C Câu6: hình vẽ biểu diễn tia sáng hình d-ới đây? A: B: C: Câu7: Quan sát ánh sáng phát từ bóng ®Ìn ®iƯn Theo em ý kiÕn nµo ®óng? A: Đèn phát chùm sáng phân kỳ B: Đèn phát chùm sáng hội tụ C: Đèn phát chùm sáng song song D: Đèn phát tia sáng chiếu tới mắt Câu8: Chọn từ điền vào chỗ trống câu sau: Chùm sáng phân gồm tia sáng .trên đ-ờng truyền chóng A: giao B: kh«ng giao C: loe rộng Câu9: Chỉ câu phát biểu ? A: ánh sáng phát d-ới dạng chùm sáng B: Chùm sáng bao gồm vô số tia sáng C: thực tế không nhìn thấy tia sáng riêng lẻ D: Cả ba câu A,B,Cđều Câu10: Chọn từ điền vào chỗ trống câu sau: Chùm sáng song song gồm tia sáng .trên đ-ờng truyền chúng A: giao B: không giao C: loe rộng đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:3 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1:Thế vùng bóng tối? A: Là vùng không nhận đ-ợc ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới B: Là vùng nhận đ-ợc phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới C: Là vùng nhận đ-ợc ¸nh s¸ng tõ ngn s¸ng chiÕu tíi C©u2: Vïng nưa tối : A: vùng không nhận đ-ợc ánh sáng tõ ngn s¸ng chiÕu tíi B: Vïng n»m phÝa sau vật cản, nhận đ-ợc ánh sáng từ phần nguồn sáng C: Vùng nhận đ-ợc ánh sáng phát từ nguồn sáng yếu Câu3: Hiện t-ợng nguyệt thực th-ờng xảy vào ngày tháng? A: Những ngày đầu tháng âm lịch B: Những ngày cuối tháng âm lịch C: Ngày trăng tròn Câu4: Trong phòng mổ bệnh viện , ng-ời ta th-ờng dïng mét hƯ thèng gåm nhiỊu ®Ìn Theo em mơc đích việc gì? A: Dùng nhiều đèn để thu đ-ợc ánh sáng mạnh phát từ bóng đèn B: Dùng nhiều đèn để tránh t-ợng xuất bóng đen C: Cả hai lí A,B Câu5:Trong hai t-ợng : nhật thực , nguyệt thực , t-ợng dễ quan sát hơn? A: Hiện t-ợng nhật thực dễ quan sát B: : Hiện t-ợng nguyệt thực dễ quan sát C: Cả hai t-ợng dễ quan sát nh- Câu6: Để giải thích t-ợng nhật thực, nguyệt thực ng-ời ta dựa vào: A:Định luật truyền thẳng ánh sáng B: Định luật phản xạ ánh sáng C: Định luật khúc xạ ánh sáng D: Cả ba định luật Câu7: Hiện t-ợng xảy mặt trăng vào vùng bóng đen trái đất t-ợng: A: Nhật thực B: Nguyệt thực C: Nhật thực nguyệt thực Câu8: Yếu tố định có bóng tối đ-ợc tạo bóng nửa tối là: A: ánh sáng mạnh B: Nguồn sáng nhỏ C: Màn chắn gần nguồn D: Màn chắn xa nguồn Câu9: Yếu tố định tạo bóng nửa tối : A: ánh sáng không mạnh B:Nguồn sáng to C: Màn chắn xa nguồn D:Màn chắn gần nguồn Câu10: Câu phát biểu nhất? A: Khi có nhật thực, mặt trăng tạo bóng tối trái đất B: Nguyệt thực xuất vào ban đêm với mặt trời nguồn sáng C: Nhật thực xuất vào ban ngày với mặt trời nguồn sáng D: Cả ba ph-ơng án A,B,Cđều đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:4 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1:Hiện t-ợng ánh sáng gặp mặt g-ơng phẳng bị hắt lại theo h-ớng xác định t-ợng: A: Tán xạ ánh sáng B: Khúc xạ ánh sáng C: nhiễu xạ ánh sáng D: Phản xạ ánh sáng Câu2: Mối quan hệ góc tới góc phản xạ tia sáng gặp g-ơng phẳng? A: Góc phản xạ lớn góc tới B:Góc phản xạ nhỏ góc tới C:Góc phản xạ góc tới D: Góc phản xạ nửa góc tới Câu3: Chiếu tia sáng lên g-ơng phẳng Góc hợp tia phản xạ với pháp tuyến điểm tới là: A: Góc phản xạ B: Góc tới C: Góc phản xạ góc tới Câu4: Chiếu tia tới lên g-ơng phẳng Biết góc tới i=30o Hỏi góc phản xạ bao nhiêu? A:15o B:60o C: 30o D:45o Câu5: Chiếu tia sáng lên g-ơng phẳng Biết tia phản xạ hợp với mặt g-¬ng mét gãc b»ng: 20o hái gãc tíi b»ng bao nhiêu? A: 20o B: 70o C:40o D: 10o Câu6:Chọn câu trả lời Khi tia tới vuông góc với mặt g-ơng phẳng góc tới có giá trị bằng: A: 90o B: 180o C: 0o ` D: 10o C©u7: ChiÕu tia sáng lên g-ơng phẳng ta thu đ-ợc tia phản xạ tạo với tia tới góc 40o Tìm giá trị góc tới? A: 20o B: 80o C: 40o D: 60o Câu8 : Tr-ờng hợp d-ới coi g-ơng phẳng? A: Tờ giấy trắng B: Mặt bàn gỗ C: Miếng đồng phẳng đ-ợc đánh bóng D: Cả A,B,Cđều Câu9: Xác định vị trí pháp tuyến điểm tới g-ơng phẳng? A: Vuông góc với mặt phẳng g-ơng B: phía bên trái so với tia tới C: Trùng với mặt phẳng g-ơng điểm tới D: phía bên phải so với tia tới Câu10: Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đ-ờng pháp tuyến g-ơng điểm tới - Góc phản xạ .góc tới A: nhá h¬n B : B»ng C : lín h¬n D : Bằng nửa đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:5 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: ảnh vật tạo g-ơng phẳng có tính chất sau: A : ảnh ảo lớn vật B : ảnh ảo nhỏ vật C : Là ¶nh ¶o lín b»ng vËt D : Lµ ¶nh thËt vật Câu2:Một vật sáng có dạng đoạn thẳng đặt vuông góc với g-ơng phẳng, ảnh vật sáng qua g-ơng phẳng vị trí nh- nào? A: Song song víi vËt B: Cïng ph-¬ng cïng chiỊu với vật C:Vuông góc với vật D: Cùng ph-ơng ng-ợc chiều với vật Câu3: Một vật sáng có dạng đoạn thẳng đặt song song với g-ơng phẳng, ảnh vật sáng qua g-ơng phẳng vị trí nh- thÕ nµo? A: Song song vµ cïng chiỊu víi vËt B: Cùng ph-ơng chiều với vật C:Vuông góc với vật D: Cùng ph-ơng ng-ợc chiều với vật Câu4: ảnh điểm sáng S đặt tr-ớc g-ơng phẳng đ-ợc tạo A: giao tia phản xạ B: Giao đ-ờng kéo dài tia phản xạ C:Giao tia tới D: Giao đ-ờng kéo dài tia tới Câu5:Khi ta nhìn thấy ảnh S điểm sáng S đặt tr-ớc g-ơng phẳng? A: Khi ảnh S phía tr-ớc mắt ta B: Khi S nguồn sáng C: Khi mắt ảnh S vật chắn sáng D: Khi mắt nhận đ-ợc tia phản xạ tia tới xuất phát từ điểm sáng S Câu6: Một g-ơng phẳng đặt vuông góc với mặt sàn.một ng-ời cao 1,50m đứng tr-ớc g-ơng Hỏi ảnh ng-ời có chiều cao bao nhiêu? A: 1m B: 1,5m C: 2m D: 3m C©u7 : nãi tạo ảnh g-ơng phẳng Câu phát biểu câu sau: A:Khoảng cách từ ảnh đến g-ơng nửa khoảng cách từ vật đến g-ơng B: Khoảng cách từ ảnh đến g-ơng khoảng cách từ vật đến g-ơng C: Khoảng cách từ ảnh đến g-ơng hai lần khoảng cách từ vật đến g-ơng Câu8: Một vật sáng có dạng đoạn thẳng đặt tr-ớc g-ơng phẳng, ảnh vật sáng qua g-ơng phẳng vị trí nh- so với vËt? A: Song song víi vËt B: Cïng ph-¬ng cïng chiều với vật C:Cùng ph-ơng ng-ợc chiềuvới vật D: Tuỳ vị trí g-ơng so với vật Câu9: Hình vẽ mô tả tính chất ảnh tạo g-ơng ph¼ng? B S A) A B) S’ C) A’ B’ Câu10:Khoảng cách từ điểm sáng S Đến g-ơng phẳng : 1m Hỏi khoảng cách ảnh S điểm sáng S đến g-ơng phẳng bao nhiêu? A: 1m B: 2m C: 0,5m D: 1,5m ®Ị kiĨm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:7 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Vật nh- đ-ợc gọi g-ơng cầu lồi ? A.Vật có dạng mặt cầu lồi B.Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng C.Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ mặt lồi D.Cả ba vật A, B, C Câu2: Vật sau coi g-ơng cầu lồi ? A Lòng chảo nhẵn bóng B Pha đèn pin C Mặt muôi (muỗng ) mạ kền D.Cả ba vật Câu3: Vật sáng AB đặt tr-ớc g-ơng cầu lồi cho ảnh A B có đặc điểm nh- ? A Là ảnh ảo, vật B Là ảnh ảo, nhỏ vật C Là ảnh ảo, lớn vật D Là ảnh thật , nhỏ vật Câu4: Hai vật giống hệt nhau, vật đặt tr-ớc g-ơng phẳng vật đặt tr-ớc g-ơng cầu lồi, thu đ-ợc hai ảnh Có nhận xét đặc điểm hai ảnh ? A Cùng ảnh ảo, nhỏ vật B Cùng ảnh ảo, vật C Cùng ảnh ảo, lớn vật D Cùng ảnh ảo Câu5: Đặc điểm sau không với g-ơng cầu lồi? A: Là mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ mặt lồi B:Cho ảnh ảo nhỏ vật C:Khoảng cách từ vật tới g-ơng khoảng cách từ ảnh tới g-ơng Câu6: Chọn câu đúng: A Vật đặt tr-ớc g-ơng cầu lồi cho ảnh ảo, lớn vật B Vùng nhìn thấy g-ơng cầu lồi lớn g-ơng phẳng C Các vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng coi g-ơng cầu lồi D Cả ba kết luận A, B, C Câu7: Tại ng-ời ta không đặt g-ơng phẳng mà lại đặt g-ơng cầu lồi khúc ngoặt đ-ờng? A.Vùng nhìn thấy g-ơng cầu lồi lớn g-ơng phẳng B Vì g-ơng phẳng dễ vỡ so với g-ơng cầu lồi C Vì giá thành g-ơng cầu lồi rẻ D Vì ba lí Câu8: Nếu nhìn vào g-ơng , thấy ảnh ảo nhỏ vật kết luận là: A: G-ơng phẳng B: G-ơng cầu lồi C: A B D: G-ơng cầu lõm Câu9:Vùng nhìn thấy g-ơng phẳng vùng nhìn thấy g-ơng cÇu låi (cã cïng kÝch th-íc ) A: b»ng B: hẹp C: rộng D: rộng gấp đôi Câu10: ảnh vật tạo g-ơng cầu lồi: A: Nhá h¬n vËt B: B»ng vËt C: Lín h¬n vËt D: Gấp đôi vật Đáp án Tuần :1 Câu B Tuần: Câu Tuần: Câu Tuần:4 Câu Tuần:5 Câu Tuần:7 Câu C B D B D D D D 10 C A C B A D A A C D 10 B A B C B B A B B B 10 D D C A C B C A C A 10 B C D A B D B B D B 10 A C C B D C B A B B 10 A ... C) A B Câu10:Khoảng cách từ điểm sáng S Đến g-ơng phẳng : 1m Hỏi khoảng cách ảnh S điểm sáng S đến g-ơng phẳng bao nhiêu? A: 1m B: 2m C: 0,5m D: 1, 5m đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần :7 Em chọn... ngày với mặt trời nguồn sáng D: Cả ba ph-ơng án A,B,Cđều đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:4 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1:Hiện t-ợng ánh sáng gặp mặt g-ơng phẳng bị hắt lại... B : Mặt trời C : Một g-ơng phẳng D: đèn ống sáng đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:2 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Tìm câu câu kết luận sau: A: Trong môi tr-ờng suốt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập lý lớp 7 học kì 1 , Đề cương ôn tập lý lớp 7 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay