Bài tập môn lý lớp 7 có lời giải

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:47

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP MÔN LP Cể LI GII Câu1: âm phản xạ là: A: Âm dội lại gặp vật chắn B: âm truyền qua vật chắn C: Âm vòng qua vật chắn D: Các loại âm Câu2: Khi gặp vật chắn âm A: bị hấp thụ hoàn toàn B: bị phản xạ hoàn toàn C: bị hấp thụ phần phản xạ phần D: A B Câu3: chọn câu đúng: A: Vật hấp thụ âm tốt phản xạ âm tốt B: Âm phản xạ truyền tới tai ng-ời nghe C: Các vật bề mặt cứng nhẵn không phản xạ âm D: Sự phản xạ âm đóng vai trò khuếch đại âm , âm phản xạ đến tai ng-ời nghe lúc với âm phát Câu4:Tại t-ờng nhà hát th-ờng làm gồ ghề? A:Đỡ tốn công làm nhiều B:Tạo cảm giác lạ cho khán giả C: Giảm tiếng vang D: Vì ba nguyên nhân Câu5: Tai ng-ời nghe phân biệt âm phát với âm phản xạ Khi âm phản xạ A: đến tai ng-ời nghe chậm nhiều so với âm phát B: không đến tai ng-ời nghe C: âm phát đến lúc Câu6: Nhận xét đúng? A: Các vật bề mặt nhẵn, cứng phản xạ âm tốt B: Các vật bề mặt gồ ghề , mềm hấp thụ âm tốt C: Cả A,B D: Cả A,B sai Câu7: Câu phát biểu đúng? A: Các vật bề mặt nhẵn, cứng vật phản xạ âm B: Các vật bề mặt gồ ghề , mềm vật hấp thụ âm C: Cả A,B D: Những vật cứng, bề mặt nhẵn hấp thụ âm Câu8: Yếu tố sau định điều kiện để tiếng vang? A: Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm B: Độ to âm C: Cả hai yếu tố D: không yếu tố hai yếu tố Câu9: Vì nói to phòng nhỏ ta không nghe thấy tiếng vang? A: Vì tiếng vang B: Vì âm phản xạ tới tai lúc với âm phát C: Vì t-ờng hấp thụ âm D: Cả ba nguyên nhân Câu10: Làm để hạn chế tiếng vang phòng ? A: Làm t-ờng mấp mô B: Đóng trần xốp C: Cả hai cách A,B đ-ợc D Cả hai cách A,B không đ-ợc đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:16 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Tiếng ồn tác dụng xấu nào? A: Gây mệt mỏi B:Gây co giật hệ C: Rối loạn chức thần kinh D: Tất tác dụng Câu2: Những tr-ờng hợp sau không gây ô nhiễm tiếng ồn? A: Gần đ-ờng ray xe lưa B: GÇn bÕn xe C: GÇn ao , hồ D: Gần chợ Câu3: Để chống ô nhiễm tiÕng ån , ng-êi ta th-êng sư dơng c¸c biƯn pháp: A: Làm trần nhà xốp B: Trồng xanh C: Bao kín thiết bị gây ồn D: tất biện pháp Câu4: số phòng cửa sổ hai lớp kính Mục đích biện pháp gì? A: điều hoà nhiệt độ phòng B: Ngăn tiếng ồn C: Làm cho cửa vững D: Chống rung Câu5: Hãy cách làm mục đích sai câu sau? A: trồng xanh làm giảm tiếng ồn B:Xây t-ờng chắn ngăn đ-ờng truyền âm C: Phủ lên t-ờng để giảm tiếng ồn D: Xây t-ờng cách âm để giảm tiếng ồn Câu6: vật sau vật coi vật liệu làm giảm ô nhiễm tiếng ồn? A: vải dạ, vải nhung B: Gạch khoan lỗ C: D: tất vật liệu kể Câu7:Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gì? A: độ to âm B: Tần số dao động C: H-ớng truyền âm D: Tất yếu tố Câu8: Biện pháp biện pháp sau giảm ô nhiễm tiếng ồn? A: giảm tần số dao động nguồn B: giảm biên độ dao động vật phát âm C:Cả hai cách A,B D: Cả hai cách A,B sai Câu9: hoàn thiện câu sau: Tất âm đ-ợc tạo từ gây nên ô nhiễm tiếng ồn A: dao động biên độ cao B: dao động biên độ thấp C: Dao động tần số cao D: âm to, kéo dầi, ảnh h-ởng tới sức khoẻ ng-ời Câu10: Các biện pháp giảm ô nhiễm tiếng ồn Khi nhà gần đ-ờng phải chịu ô nhiễm tiếng ồn? A: Xây nhà bịt kín t-ờng bê tông B: Lắp cửa kính hai lớp C: Cả hai cách phù hợp D: Cả hai cách không phù hợp đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:19 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Chọn câu sai: A: Tất vật khả nhiễm điện B: Bàn ghế lau chùi mạnh dễ bị bám bụi C: Vật bị nhiễm điện khả hút vật khác D: Vật bị nhiễm điện khả hút,đẩy vật khôngnhiễm điện Câu2: Hiện t-ợng nhiễm điện cọ xát dễ xảy vào mùa nào? A Mùa đông B: Mùa hè C: Mùa thu D Mùa Xuân Câu3: Căn vào đâu ta kết luận th-ớc nhựa bị nhiễm diện không? A: Nếu th-íc nhùa hót giÊy vơn B: nÕu th-íc nhùa ®Èy giấy vụn C: Cả A,B D: Cả A, B sai Câu4: Trong cách sau cách làm l-ợc nhựa nhiễm điện? A: Nhúng l-ợc nhựa vào n-ớc ấm B: phơi l-ợc nắng C: Cọ xát l-ợc nhựa vào vải len D: Cả ba cách Câu5: Hai cầu nhựa kích th-ớc , nhiễm điện loại đặt gần Chúng lực tác dơng víi nh- thÕ nµo? A: hót B: Đẩy C: Không lực tác dụng D: lúc hút, lúc đẩy Câu6: Hiện t-ợng nhiễm điện cọ xát xảy nhiệt độ ? A: Nhiệt độ cao B: Nhiệt độ thấp C: Bất kỳ nhiệt độ D: Nhiệt độ trung bình Câu7: L-ợc nhựa bị nhiễm điện tác dụng lực hút vào vật vật sau ? A: Vụn giấy B: Quả cầu kim loại C: Dòng n-ớc nhỏ chảy từ vòi D: Cả ba vật Câu8: Vào mùa đông chải tóc l-ợc nhựa, th-ờng xảy t-ợng t-ợng sau: A: l-ợc nhựa bị nhiễm điện B: Tóc bị nhiễm điện C: Cả hai câu A,B D: Cả A,B sai Câu9: Các chất trạng thái bị nhiễm điện? A: Trạng thái rắn B: Trạng thái lỏng C: Trạng thái khí D: Cả ba trạng thái Câu10: Vật (hoặc ) chất sau bị nhiễm điện cọ xát? A: Thanh thuỷ tinh B: Mảnh vải khô C: không khí khô D: Tất nội dung A,B,C đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:20 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời câu1:Nhiều vật sau cọ xát khả .các vật khác A: đẩy B: hút C: vừa hút, vừa đẩy D: không hút, không đẩy câu 2:Các vật mang điện tích khác loại gần thì: A: Hót B: §Èy C: võa hót , vừa đẩy D: không hút,không đẩy câu 3:Câu phát biểu ? Theo quy -ớc : A: Điện tích thuỷ tinh cọ xát vào lụa điện tích d-ơng B: Điện tích nhựa sẫm màu cọ xát vào vải khô điện tích âm C: Cả A B D: Cả A,B sai câu 4:Một vật trung hoà điện sau cọ xát trở thành vật nhiễm điện d-ơng vì: A: nhận thêm điện tích d-ơng B:Nhận thêm điện tích âm C: Mất bớt điện tích d-ơng D: Mất bớt Elêcton câu 5:Các vật mang điện tích loại gần thì: A: Hút B: Đẩy C: vừa hút , vừa đẩy D: không hút,không đẩy Câu6: Vật chất đ-ợc cấu tạo nguyên tử Nguyên tử gồm: A: Hạt nhân mang điện tích âm B: Hạt nhân không mang điện tích C: Hạt nhân mang điện tích d-ơng, êlectrôn mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân Câu7:Chọn câu đúng: A: Nếu vật A tích điện d-ơng, vật B tích điện âm Avà B đẩy B: Nếu vật A tích điện âm, vật B tích điện d-ơng Avà B đẩy C: Nếu vật A tích điện d-ơng, vật B tích điện âm A B hút D: Nếu vật A tích điện d-ơng, vật B tích điện d-ơng A B hút Câu8:Nếu A đẩy B, Bđẩy C thì: A: A C cã ®iƯn tÝch cïng dÊu C: A,B,C cã ®iƯn tích dấu B: A C điện tích trái dấu D: B,C trung hoà Câu9: Một vật trung hoà điện số điện tích d-ơng số điện tích âm A:Nhiều B: C: Bằng Câu10: Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D thì: A: Avà C điện tích trái dấu B: Avà D điện tích trái dấu C: Avà D điện tích dấu D: B D điện tích trái dấu đề kiểm tra TNKQ Môn: Lớp: Tuần:21 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Đặc điểm chung nguồn điện gì? A: hình dạng , kích th-ớc B: hai cực : d-ơng âm C: cấu tạo D: A,B,C Câu2:Vật sau coi nguồn điện ? A: Pin, ăcquy B:Pin, bàn C: Acquy, bếp điện D: Tất vật Câu3: Dòng điện tồn tr-ờng hợp ? A: Mạch điện dòng chuyển dời h-ớng điện tích B: Mạch điện bao gồm thiết bị sử dụng điện C: Mạch điện nguyên tử chuyển động D: A,B,C Câu4: Để mạch điện kín: Mạch điện kín thiết phải có: A: Công tắc điện B: Pin C: Nguồn thiết bị sử dụng điện nối với dây dẫn Câu5: Tác dụng nguồn điện gì? A: Cung cấp dòng điện lâu dài cho cho thiết bị sử dụng điện hoạt động B: Tạo mạch điện C: Làm cho vật nóng lên câu 6:Dòng điện : A: Dòng điện tích d-ơng B: Dòng điện tích âm C: A,B D: Dòng điện tích dich chuyển h-ớng câu 7:Câu phát biểu ? A: Mỗi nguồn điện cực d-ơng B: Mỗi nguồn điện cực âm C: Câu A,B D: Mỗi nguồn điện hai cực:(+,-) câu 8: Câu phát biểu sai? A:Dòng điện kim loại dòng Elêcton tự dịch chuyển h-ớng B: Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua C: Chất cách điện chất không cho dòng điện qua D: Quy -ớc: Chiều dòng điện chiều từ cực âm qua vật dẫn dụng cụ điện tới cực d-ơng nguồn điện Câu9: Hạt dịch chuyển h-ớng tạo thành dòng điện ? A: Điện tích d-ơng B: Nguyên tử C: Điện tích âm D Cả nội dung A,C Câu10: Thiết bị sau nguồn điện? A: Quạt máy B: Acquy C: Bếp lửa D: Đèn pin Đáp án Tuần:15 Câu A Tuần:16 Câu D Tuần:19 Câu D Tuần:20 Câu B Tuần:21 Câu B C D C A C D A B 10 C C D B C D A B D 10 B A A C B C D C D 10 D A C D B C C C C 10 C A A C A D D D D 10 B ... C có điện tích trái dấu B: Avà D có điện tích trái dấu C: Avà D có điện tích dấu D: B D có điện tích trái dấu đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:21 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời. .. kính hai lớp C: Cả hai cách phù hợp D: Cả hai cách không phù hợp đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:19 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời Câu1: Chọn câu sai: A: Tất vật có khả nhiễm... không khí khô D: Tất nội dung A,B,C đề kiểm tra TNKQ Môn: Lý Lớp: Tuần:20 Em chọn ph-ơng án đánh dấu X vào phiếu trả lời câu1:Nhiều vật sau cọ xát có khả .các vật khác A: đẩy B: hút C: vừa hút,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn lý lớp 7 có lời giải , Bài tập môn lý lớp 7 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay