Phân tích 5 quan điểm tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu khoa học giáo

10 70 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:46

Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học môn toán Nghiên cứu khoa học (NCKH) là quá trình nhận thức hướng vào việc khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan nhằm phát triển nhận thức khoa học (KH) về thế giới. Đó là hoạt động trí tuệ nhằm cải tạo hiện thực. Bản chất của NCKH là hoạt động sáng tạo của các nhà KH nhằm nhận thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để sử dụng vào cải tạo thế. Chức năng của NCKH (thể hiện trình độ nhận thức khoa học) + Mô tả: Trình bày lại những kết quả nghiên cứu một hiện tượng hay một sự kiện khoa học làm sao cho đối tượng đó được thể hiện đến mức độ nguyên bản tối đa. + Giải thích: Trình bày một cách tường minh bản chất của đối tượng nghiên cứu, chỉ ra đối tượng ấy đã tuân thủ một phần hay toàn bộ các quy luật chung của sự phát triển hiện thực. Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn MỤC LỤC Mục lục : Trang Phần mở đầu …………………………….Trang 2-3 Phần nội dung ………………………… Trang 4-9 Phần kết luận …………………………….Trang 10 Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn A: PHẦN MỞ ĐẦU Nghiên cứu khoa học (NCKH) trình nhận thức hướng vào việc khám phá thuộc tính chất vật tượng giới khách quan nhằm phát triển nhận thức khoa học (KH) giới Đó hoạt động trí tuệ nhằm cải tạo thực Bản chất NCKH hoạt động sáng tạo nhà KH nhằm nhận thức giới, tạo hệ thống tri thức giá trị để sử dụng vào cải tạo Chức NCKH (thể trình độ nhận thức khoa học) + Mơ tả: Trình bày lại kết nghiên cứu tượng hay kiện khoa học cho đối tượng thể đến mức độ nguyên tối đa + Giải thích: Trình bày cách tường minh chất đối tượng nghiên cứu, đối tượng tuân thủ phần hay toàn quy luật chung phát triển thực + Giải thích : KH khơng phản ánh trung thực kiện thực mà nguồn gốc phát sinh, phát triển, mối quan hệ kiện với kiện khác, với môi trường xung quanh, điều kiện, nguyên nhân, hệ xảy + Phát hiện: Khám phá chất, quy luật vận động phát triển vật tượng (đối tượng nghiên cứu) Phát đồng nghĩa với phát minh, với trình sáng tạo chân lý làm phong phú thêm kho tàng tri thức nhân loại Phát KH trình độ nhận thức sáng tạo cao người Kết tạo nên khái niệm, phạm trù, lý thuyết, học thuyết, quy trình cơng nghệ mới,… Đó tri thức giá trị lý luận thực tiễn Mục đích NCKH khơng nhằm vào việc nhận thức giới mà cải tạo giới KH đích thực ln sống người Nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm: + Góp phần xây dựng hệ thống lý luận KHGD; + Góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng GD & ĐT; Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn + Góp phần nâng cao trình độ chun mơn, lực cho người nghiên cứu; + Góp phần làm sở cho việc hoạch định sách GD Đặc điểm NCKH Tính mẻ; Tính thơng tin; Tính tin cậy; Tính khách quan; Tính mạo hiểm; Tính kinh tế Các loại hình NCKH: Căn vào mục đích nghiên cứu loại hình : Nghiên cứu bản: Loại hình nghiên cứu nhằm tìm tòi, sáng tạo tri thức mới, giá trị cho nhân loại Tri thức tri thức tảng cho trình nghiên cứu ứng dụng Nghiên cứu túy: Phát tri thức mới, lý thuyết dù chưa địa ứng dụng Nghiên cứu định hướng : Tìm tri thức mới, giải pháp địa ứng dụng Nghiên cứu ứng dụng : Loại hình nghiên cứu mục tiêu vận dụng tri thức để tạo quy trình cơng nghệ mới, nguyên lý quản lý kinh tế - xã hội Nghiên cứu triển khai: Loại hình nghiên cứu mục tiêu tìm khả áp dụng đại trà nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất đời sống XH Nghiên cứu dự báo : Mục tiêu phát triển vọng, khả năng, xu hướng phát triển khoa học thực tiễn - Hệ thống quan điểm phương pháp luận nghiên cứu giáo dục Phương pháp luận: Hệ thống quan điểm đạo công tác NCKH Nghiên cứu khoa học giáo dục trình phát quy luật giải pháp thực tiễn giáo dục nhằm thúc đẩy hình thành phát triển nhân cách cho đối tượng giáo dục để đạt mục tiêu phát triển xã hội Nghiên cứu khoa học giáo dục hoạt động tìm tòi, phát vận dụng quy luật giáo dục đào tạo người theo yêu cầu thực tiễn Do để phân tích quan điểm tiếp cận nghiên cứu khoa học giáo dục tơi trình bày phần nội dung tiểu luận Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn B: PHẦN NỘI DUNG Quan điểm tiếp cận hệ thống cấu trúc nghiên cứu KHGD a Nội dung quan điểm Khi nghiên cứu vật tượng, trình giới phải xem xét cách toàn diện, nhiều mặt, nhiều mối quan hệ liên hệ trạng thái vận động phát triển với việc phân tích điều kiện định để tìm chất qui luật vận động đối tượng b Yêu cầu thực Khi nghiên cứu tượng theo quan điểm hệ thống, cần: - Nghiên cứu tượng cách tồn diện, nhiều mặt, dựa vào việc phân tích đối tượng thành phận mà xem xét cụ thể - Xác định mối quan hệ hữu yếu tố hệ thống để tìm qui luật phát triển mặt toàn hệ thống giáo dục - Nghiên cứu tượng giáo dục mối quan hệ với tượng xã hội khác, với toàn văn hố xã hội Tìm mơi trường thuận lợi cho phát triển giáo dục - Trình bày kết giáo dục rõ ràng, khúc chiết, theo hệ thống chặt chẽ tính lơgíc cao c Ý nghĩa quan điểm Nghiên cứu KHGD theo quan điểm hệ thống cho phép nhìn nhận cách khách quan, tồn diện tượng giáo dục, thấy mối quan hệ hệ thống với đối tượng khác hệ thống lớn, từ xác định đường tổng hợp, tối ưu để nâng cao chất lượng giáo dục Ví dụ : Khi lấy đối tượng nghiên cứu học sinh ta cần phải xem xét tất mặt, vấn đề liên quan đến học sinh như: hồn cảnh gia đình, mơi trường xã hội, nhà trường, thầy giáo, bạn bè mối quan hệ học sinh với học sinh khác nghiên cứu tìm hệ thống giáo dục phù hợp cho quốc gia khơng thể tách rời việc nghiên cứu sở vật chất Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn trường học, nội dung sách giáo khoa khơng thể khơng nói đến đội ngũ quảngiáo dục Quan điểm tiếp cận lịch sử nghiên cứu KHGD a Nội dung quan điểm Khi nghiên cứu tượng giáo dục phải tìm hiểu, phát nảy sinh, phát triển giáo dục thời gian không gian cụ thể với điều kiện hoàn cảnh cụ thể để phát qui luật tất yếu trình dạy họcgiáo dục b Yêu cầu thực - Dùng kiện lịch sử để minh hoạ chứng minh, làm sáng tỏ luận điểm khoa học, ngun lí sư phạm hay kết cơng trình nghiên cứu - Dựa vào xu phát triển lịch sử giáo dục để nghiên cứu thực tiễn giáo dục, tìm khả mới, dự đốn khuynh hướng phát triển tượng giáo dục - Sưu tập, xử lí thơng tin, kinh nghiệm giáo dục để giải nhiệm vụ giáo dục, để ngăn ngừa tránh khỏi sai lầm khuyết điểm lặp lại tương lai - Dựa vào lịch sử để thiết kế mơ hình biện pháp, hình thức giáo dục mới, dự đốn triển vọng phát triển trình giáo dục c Ý nghĩa Quan điểm lịch sử nghiên cứu KHGD cho phép ta nhìn thấy tồn cảnh xuất hiện, phát triển, diến biến kết thúc vật tượng, mặt khác giúp ta phát qui luật tất yếu phát triển đối tượng, giúp nhà khoa học nghiên cứu hoạt động thực tiễn giáo dục tránh sai lầm không đáng Ví dụ: Khi dạy mơn lịch sử trường THPT nói đến kháng chiến GV cần phải tư liệu, hình ảnh cụ thể để minh họa cho học sinh hay nói di tích ( điều kiện) GV nên đưa học sinh đến tận địa điểm để giới thiệu Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn Quan điểm tiếp cận thực tiễn nghiên cứu KHGD a Nội dung quan điểm Nghiên cứu khoa học giáo dục nghiên cứu khám phá thực giáo dục, tìm chất, qui luật vận động phát triển chúng, cải tạo thực tiến giáo dục Thực tiễn giáo dục nguồn gốc, động lực, tiêu chuẩn mục đích trình nghiên cứu KHGD b Yêu cầu thực - Phát vấn đề giáo dục cấp thiết, mâu thuẫn, khó khăn thực tiễn giáo dục để nghiên cứu - Phân tích sâu sắc vấn đề thực tiễn giáo dục: trạng, nguyên nhân, tìm điểm mạnh, điểm yếu để từ đề phương hướng, biện pháp phù hợp phát triển thực tiễn đời sống xã hội - Dùng thực tiễn giáo dục để kiểm tra kết nghiên cứu KHGD, làm cho lí luận gắn với thực tiễn c Ý nghĩa Quan điểm thực tiễn nghiên cứu KHGD cho phép ta nhìn thấy xuất hiện, phát triển, diến biến kết thúc vật tượng thực tiễn, phát qui luật tất yếu phát triển đối tượng, giúp nhà khoa học kiểm tra kết nghiên cứu hoạt động thực tiễn giáo dục, cải tạo thực tiễn giáo dục Ví dụ: Trong dạy học nội dung “Phương pháp tọa độ mặt phẳng”, GV rèn luyện tính nhuần nhuyễn cho HS thơng qua dạng tốn nhiệm vụ phát triển tư sáng tạo , tính linh hoạt, khả vận dụng cho HS quan trọng Các tập mặt đề thi THPT Quốc gia hay đề thi Đại học, Cao đẳng, thi chọn học sinh giỏi tỉnh ý đến tính sáng tạo, linh hoạt học sinh Để giải dạng tốn này, học sinh ngồi nắm kiến thức Phương pháp tọa độ mặt phẳng việc Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn linh hoạt kết hợp kiến thức với kiến thức hình học phẳng hoạt động tư đặc thù nội dung Các hoạt động cần rèn luyện thường xun Do ngồi việc tổng hợp đề thi việc tự sáng tạo bà tập dạng yêu cầu giáo viên Thực chất việc sáng tạo bà tốn nói chung nằm khâu khai thác bà tập quy trình bước giải BT G.Polya Mỗi gióa viên dù truyền đạt theo cách nào, vận dụng phương pháp dạy học để đạt mục tiêu rèn luyện kỹ giải toán tốt cho học sinh phải người lực giải tốn sáng tạo bà tập Mỗi bà tập giáo viên sáng tạo theo mục đích rèn luyện kỹ hay phát triển lực cho học sinh đạt yêu cầu hay không phụ thuộc nhiều vào khả khai thác bà tập phần không nhỏ cách giải bà toán mở mà giáo viên tự đặt Vì vậy, thiết kế tốn mở khơng dành cho học sinh mà dành cho giáo viên việc sáng tạo tập Quan điểm tiếp cận tích hợp a Nội dung quan điểm Tích hợp khái niệm rộng, tích hợp (Tiếng Anh, tiếng Đức: Integration) nguồn gốc từ tiếng La tinh: Integration với nghĩa: xác lậpcái chung, toàn thể, thống sở phận riêng lẻ.Theo từ điển Tiếng Anh-Anh (Oxford Advanced Learner’s Dictionary), từ Intergrate nghĩa kết hợp phần, phận với tổng thể Những phần, phận khác tích hợp với nhau.Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục, quan điểm tiếp cận tích hợp quan niệm GD toàn diện người, chống lại tượng làm cho người phát triển thiếu hài hòa, cân đối Tích hợp nghĩa thành lập loại hình nhà trường mới, bao gồm thuộc tính trội loại hình nhà trường vốn b Ví dụ minh họa: Trong dạy học mơn, tiếp cận tích hợp hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học, lĩnh vực học tập khác (Theo cách hiểu truyền Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn thống từ trước tới nay) thành “môn học” lồng ghép nội dung cần thiết vào nội dung vốn môn học, Lồng ghép nội dung GD dân số, GD mơi trường, GD an tồn giao thơng mơn học Đạo đức, Tiếng Việt hay Tự nhiên xã hội… xây dựng mơn học tích hợp từ mơn học truyền thống Thực văn 1454/SGD&ĐT-GDTrH ngày tháng năm 2016 việc tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn thi dạy học theo chủ đề tích hợp Sở GD&ĐT Phú Thọ thu hút đông đảo thầy giáo em học sinh THPT THCS tham gia nhiệt tình đưa phong trào học tập cá nhân, lớp, trường địa bàn thi đua Phòng GD&ĐT thành phố Việt Trì phát động đến toàn thể giáo viên học sinh tồn thành phố khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức môn học khác để giải tình thực tiễn' tăng cường khả vận dụng tổng hợp, khả tự học, tự nghiên cứu; Thúc đẩy việc gắn liền kiến thức lý thuyết thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống đẩy mạnh việc thực '' học đôi với hành" góp phần đổi hình thức, phương pháp dạy học đổi kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy tham gia gia đình, cộng đồng vào cơng tác giáo dục với tình đặt tình thực tiễn, gần gũi, thiết thực; giải kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm học sinh Quan điểm tiếp cận hoạt động a Nội dung quan điểm Trong nghiên cứu khám phá nhìn nhận vật, việc ta phải đặt chúng trạng thái động để tìm chất vật Tiếp cận hoạt động NCKHGD nghiên cứu, khám phá, tìm chất, quy luật vận động phát triển vật tượng giáo dục thông qua hoạt động b Ví dụ minh họa: Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn Trong dạy tập thông thường giáo viên cho học sinh nhắc lại phần lý thuyết vừa học để từ vận dụng kiến thức vào làm Để tìm tòi quy luật vấn đề mà nhiều học sinh hay mắc sai lầm giải tốn giáo viên cần tiếp cận tìm chất mà phần đơng học sinh mắc phải sai lầm Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn C: Phần kết luận Nghiên cứu khoa học giáo dục trình phát quy luật giải pháp thực tiễn giáo dục nhằm thúc đẩy hình thành phát triển nhân cách cho đối tượng giáo dục để đạt mục tiêu phát triển xã hội Nghiên cứu khoa học giáo dục hoạt động tìm tòi, phát vận dụng quy luật giáo dục đào tạo người theo yêu cầu thực tiễn Để phân tích quan điểm tiếp cận nghiên cứu khoa học giáo dục tơi trình bày phần nội dung tiểu luận dựa vào hiểu biết thân nhiên không tránh khỏi thiếu sót tơi xin đóng góp TS Phan Thị Tình để phận nhận thức tơi hồn tất Tơi xin trân trọng cảm ơn 10 ... tiễn Do để phân tích quan điểm tiếp cận nghiên cứu khoa học giáo dục tơi trình bày phần nội dung tiểu luận Tiểu luận: Phát triển lý luận dạy học mơn tốn B: PHẦN NỘI DUNG Quan điểm tiếp cận hệ thống... sách giáo khoa không nói đến đội ngũ quản lí giáo dục Quan điểm tiếp cận lịch sử nghiên cứu KHGD a Nội dung quan điểm Khi nghiên cứu tượng giáo dục phải tìm hiểu, phát nảy sinh, phát triển giáo. .. xu hướng phát triển khoa học thực tiễn - Hệ thống quan điểm phương pháp luận nghiên cứu giáo dục Phương pháp luận: Hệ thống quan điểm đạo công tác NCKH Nghiên cứu khoa học giáo dục trình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích 5 quan điểm tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu khoa học giáo, Phân tích 5 quan điểm tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu khoa học giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay