KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

73 24 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THANH THÁI Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƢỜNG Niên khóa: 2007 – 2011 -Thành phố Hồ Chí MinhTháng 7/2011 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN THANH THÁI Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Trần Liên Hƣơng -Thành phố Hồ Chí MinhTháng 7/2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo cần trình thu thập tài liệu kiến thức lâu dài Trong q trình tơi nhận đƣợc nhiều giúp đỡ động viên từ Thầy Cô bạn bè Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tồn thể Thầy Cơ Khoa Môi trƣờng & Tài nguyên thuộc Trƣờng ĐH Nông Lâm TP HCM dạy dỗ, truyền đạt cho kiến thức bổ ích năm học đại học Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Nguyễn Trần Liên Hƣơng nhiệt tình dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hồn thành Khóa luận Tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc anh chị công nhân viên Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai, KCN Biên Hòa I cho tơi thực Khóa luận Tốt nghiệp Cơng ty Cảm ơn tất bạn lớp DH07QM DH07MT giúp đỡ, góp ý để tơi làm tốt khóa luận Nguyễn Thanh Thái Khoa Môi Trƣờng Tài Nguyên Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh i TĨM TẮT KHÓA LUẬN Sự phát triển ngày cao xã hội ảnh hƣởng nhiều đến môi trƣờng gây nhiều thách thức cần đƣợc ngƣời can thiệp phạm vi tồn cầu Cơng nghiệp sơn ngành cơng nghiệp lớn, có vai trò quan trọng phát triển đất nƣớc ta Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng phát sinh từ ngành sơn tƣơng đối lớn nhƣng chƣa đƣợc quan tâm giải mức Chính vậy, luận văn “Kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai” đƣợc thực với nội dung sau: - Chƣơng 1: Mở đầu - Chƣơng 2: Lý thuyết kiểm sốt nhiễm - Chƣơng 3: Tổng quan Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai - Chƣơng 4: Hiện trạng môi trƣờng, giải pháp thực vấn đề tồn - Chƣơng 5: Đề xuất biện pháp tổng hợp để giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trƣờng công ty - Chƣơng 6: Kết luận kiến nghị Kết đề tài giải pháp tổng hợp đƣợc đề xuất nhằm kiểm sốt tồn diện tất vấn đề môi trƣờng phát sinh q trình sản xuất cơng ty, hƣớng đến xu phát triển bền vững Với kết nghiên cứu này, tơi hy vọng khơng giúp ích cho Cơng ty Cổ phần sơn Đồng Nai mà giúp ích cho ngành cơng nghiệp sơn nƣớc nói chung làm tốt cơng tác bảo vệ mơi trƣờng ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC BẢNG viii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chƣơng TỔNG QUAN VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 2.1 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG 2.2 CÁC BƢỚC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA Ơ NHIỄM CÔNG NGHIỆP 2.3 CHÍNH SÁCH VỀ NGĂN NGỪA Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 2.3.1 Nguyên tắc xây dựng sách ngăn ngừa nhiễm mơi trƣờng 2.3.2 Các công cụ áp dụng ngăn ngừa ô nhiễm 2.4 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT MƠI TRƢỜNG 2.4.1 Lợi ích môi trƣờng 2.4.2 Lợi ích kinh tế Chƣơng TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI 3.1.1 Thông tin chung công ty 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty iii 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 11 3.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất 11 3.2.2 Sản phẩm, hóa chất nguyên nhiên vật liệu 14 3.2.3 Nhu cầu sử dụng điện, nƣớc 15 3.2.4 Hiện trạng sử dụng mặt 15 3.2.5 Máy móc thiết bị sử dụng 16 Chƣơng HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG, CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÕN TỒN TẠI 17 4.1 MƠI TRƢỜNG VI KHÍ HẬU 17 4.1.1 Hiện trạng công ty 17 4.1.2 Các giải pháp thực 19 4.1.3 Những vấn đề tồn 19 4.2 KHÍ THẢI 19 4.2.1 Nguồn phát sinh 19 4.2.2 Các giải pháp thực 20 4.2.3 Những vấn đề tồn 21 4.3 NƢỚC THẢI 24 4.3.1 Nƣớc thải sản xuất 24 4.3.2 Nƣớc thải sinh hoạt 28 4.3.3 Nƣớc mƣa chảy tràn 29 4.4 CHẤT THẢI RẮN 29 4.4.1 Chất thải rắn sản xuất 29 4.4.2 Chất thải rắn sinh hoạt 30 4.5 CHẤT THẢI NGUY HẠI 31 4.5.1 Nguồn phát sinh 31 4.5.2 Các giải pháp thực 32 4.5.3 Những vấn đề tồn 32 4.6 TIẾNG ỒN 33 4.6.1 Nguồn phát sinh 33 iv 4.6.2 Các giải pháp thực 33 4.6.3 Những vấn đề tồn 34 4.7 VỆ SINH AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY 34 4.7.1 Vệ sinh an toàn lao động 34 4.7.2 Phòng cháy chữa cháy 35 Chƣơng ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY 36 5.1 MƠI TRƢỜNG VI KHÍ HẬU 36 5.2 KHÍ THẢI 36 5.2.1 Khí thải phân xƣởng 37 5.2.2 Bụi phân xƣởng bột trét 41 5.3 NƢỚC THẢI 43 5.3.1 Nƣớc thải sản xuất 43 5.3.2 Nƣớc thải sinh hoạt 44 5.3.3 Nƣớc mƣa chảy tràn 44 5.4 CHẤT THẢI RẮN 44 5.4.1 Chất thải rắn sản xuất 44 5.4.2 Chất thải rắn sinh hoạt 45 5.5 TIẾNG ỒN 46 5.6 VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC PCCC 46 5.6.1 Vệ sinh an toàn lao động 46 5.6.2 Công tác phòng cháy chữa cháy 47 5.7 CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 48 5.7.1 Mơi trƣờng khơng khí 48 5.7.2 Môi trƣờng nƣớc 49 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 6.1 KẾT LUẬN 50 6.2 KIẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BTNMT Bộ Tài nguyên môi trƣờng BYT Bộ Y tế CBCNV Cán công nhân viên COD Nhu cầu Oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) CTCP Cơng ty cổ phần CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTY TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn HTXLNT Hệ thống xử lý nƣớc thải KCN Khu công nghiệp MEK Methyl ethyl ketoxime PAC Chất keo tụ (Polyaluminum Chloride) PCCC Phòng cháy chữa cháy PXSX Phân xƣởng sản xuất QCVN Quy chuẩn Việt Nam SS Chất rắn lơ lửng (Suspended Solids) TC KCN Tiêu chuẩn khu công nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCVSLĐ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động VOC Dung môi hữu (Volatile Organic Compound) vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 10 Hình 3.2 Quy trình sản xuất sơn nƣớc Donasa 11 Hình 3.3 Quy trình sản xuất sơn Alkyd 12 Hình 3.4 Quy trình sản xuất sơn tàu biển, sơn giàn khoan 13 Hình 3.5 Quy trình sản xuất bột trét tƣờng 13 Hình 4.1 Sơ đồ xử lý nƣớc thải Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 26 Hình 5.1 Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải thiết kế cho PX Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 38 Hình 5.2 Sơ đồ cấu tạo thiết bị rửa khí rỗng 39 Hình 5.3 Sơ đồ thiết bị hấp phụ dung mơi than hoạt tính 40 Hình 5.4 Sơ đồ cấu tạo thiết bị lọc bụi tay áo 42 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty 14 Bảng 3.2 Hóa chất, nguyên nhiên vật liệu công ty sử dụng tháng 14 Bảng 3.3 Máy móc thiết bị sử dụng 16 Bảng 4.1 Kết đo yếu tố vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió 17 Bảng 4.2 Kết đo ánh sáng Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 18 Bảng 4.3 Nồng độ chất ô nhiễm khơng khí cơng ty 21 Bảng 4.4 Nồng độ bụi không khí 22 Bảng 4.5 Nồng độ khí độc khơng khí 23 Bảng 4.6 Tính chất nƣớc thải sản xuất trƣớc xử lý 25 Bảng 4.7 Tính chất nƣớc thải sản xuất sau xử lý 27 Bảng 4.8 Tính chất nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý 28 Bảng 4.9 Chất thải nguy hại phát sinh tháng 31 Bảng 4.10 Kết đo tiếng ồn 33 viii Kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 5.7.2 Môi trƣờng nƣớc  Thông số giám sát: pH, COD, BOD5, Tổng P, Tổng N, SS, Tổng Coliform  Vị trí giám sát: sau hệ thống xử lý nƣớc thải  Tần suất giám sát: lần/năm  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 24 – 2009/BTNMT SVTH: Nguyễn Thanh Thái 49 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Với mục đích không ngừng cải thiện chất lƣợng môi trƣờng khu vực, thực luật bảo vệ môi trƣờng nhƣ đảm bảo tốt môi trƣờng lao động cho công nhân viên, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai có nhiều nổ lực cơng tác kiểm sốt chất thải phát sinh cải tạo điều kiện vi khí hậu Tuy nhiên, với đặc thù ngành cơng nghiệp sơn, phát thải nhiều bụi dung môi độc hại vƣợt ngồi tầm kiểm sốt cơng ty, gây nhiễm mơi trƣờng Luận văn “Kiểm sốt ô nhiễm môi trƣờng Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai” sâu tìm hiểu, nhận diện vấn đề mơi trƣờng tồn cơng ty đề xuất giải pháp tổng hợp nhằm hạn chế phát sinh chất thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, đồng thời có đề xuất tái chế, tái sử dụng chất thải làm nguyên liệu sản xuất, hƣớng đến phát triển bền vững theo xu hƣớng 6.2 KIẾN NGHỊ Công ty cần tiếp tục trì vận hành bảo dƣỡng tốt cơng trình xử lý mơi trƣờng có đồng thời với việc nghiên cứu áp dụng giải pháp đề xuất khóa luận Trong tình hình sản xuất kinh doanh nhƣ nay, công ty cần đầu tƣ xây dựng hai hệ thống xử lý bụi dung môi nhƣ đề xuất để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trƣờng nhƣ Với nội dung nghiên cứu này, hy vọng Công ty CP Sơn Đồng Nai nhƣ ngành cơng nghiệp sơn nói chung có bƣớc cải thiện đáng kể cơng tác bảo vệ mơi trƣờng, kiểm sốt điều hành trình sản xuất để mang lại hiệu kinh tế cao SVTH: Nguyễn Thanh Thái 50 Kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Báo cáo công tác bảo vệ mơi trường, 2010 Đinh Xn Thắng, Giáo trình nhiễm khơng khí, Nhà xuất đại học quốc gia, 2007 Hoàng Thị Hiền Bùi Sỹ Lý, Bảo vệ mơi trường khơng khí, Nhà xuất Xây Dựng Hà Nội, 2007 Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý, Bảo vệ mơi trường khơng khí, 6, 7, Nhà xuất xây dựng Hà Nội, 2007 Hợp phần sản xuất công nghiệp Bộ Công thƣơng, Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sản xuất sơn, 2009 Lê Thanh Hải, Tài liệu giảng môn học Ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp, Đại học Quốc gia TPHCM, 2006 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, Khóa luận tốt nghiệp “Kiểm sốt nhiễm môi trường phân xưởng đường thuộc Công ty cổ phần mía đường Phan Rang”, 2010 Trần Ngọc Chấn, Ơ nhiễm khơng khí xử lý khí thải, tập 2, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2001 Viện vệ sinh – Y tế công cộng thành phố Hồ Chí minh, Kết đo mơi trường lao động Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, 2011 10 Vũ Thị Hồng Thủy, Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp, 2008 SVTH: Nguyễn Thanh Thái 51 Kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai PHỤ LỤC Các văn pháp lý đƣợc sử dụng để kiểm sốt nhiễm mơi trƣờng STT Vấn đề môi Văn pháp luật tham chiếu trƣờng QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng khơng khí xung quanh Kiểm sốt chất lƣợng khơng khí QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc Kiểm soát gia tiếng ồn tiếng ồn QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải sinh hoạt Kiểm soát nƣớc thải QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải công nghiệp Quản lý chất thải rắn sinh hoạt SVTH: Nguyễn Thanh Thái Nghị định 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn 52 Kiểm soát ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại Quản lý chất thải nguy hại Thông tƣ 12/2011/TT-BTNMT Hƣớng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số chất thải nguy hại QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc ăn uống Quyết định 41/2005/QĐ-BYT Quy định điều kiện vệ Vệ sinh an sinh an toàn thực phẩm sở kinh doanh, dịch toàn thực vụ, phục vụ ăn uống phẩm Quyết định 21/2007/QĐ-BYT Quy định điều kiện sức khỏe ngƣời tiếp xúc trực tiếp trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn kinh doanh thực phẩm ăn Nghị định 81/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trƣờng Thơng tƣ 80/2006/TT-BTNMT Hƣớng dẫn đánh giá Vấn đề khác môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng TCVS 3733/2002/QĐ-BYT Tiêu chuẩn tiếng ồn, tiêu chuẩn vi khí hậu hóa chất cho phép SVTH: Nguyễn Thanh Thái 53 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai PHỤ LỤC Chi tiết loại hóa chất, ngun nhiên vật liệu cơng ty sử dụng trung bình tháng TT Ngun liệu thơ/ hóa chất Đơn vị Số lƣợng Nhựa hệ dung môi Nhựa Alkyd kg 18000 Nhựa xilicone kg Nhựa melamine kg 50 Nhựa Polyester kg 140 Nhựa Epoxy kg 50 Nhựa phenolic kg Nhựa Acrylic kg 280 Nhựa cianua kg Cerechlor kg 60 Sơn hệ nƣớc 10 Nhựa Acrylic kg 6800 11 Nhựa PVA kg 6485 12 Nhựa trợ phủ kg 700 Dung môi 13 Whiter spirit kg 500 14 Xylene kg 4600 15 Toluene kg 120 16 Pegasol 100 kg 2200 17 Pegasol 150 kg 50 18 Butyl acetate kg 20 19 BDE kg 45 53 Kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 20 Butyl ceollosol kg 100 21 BDA kg 25 22 PMA kg 23 MP kg 40 24 n-Butanol kg 135 25 MEK kg 15 26 Aceton kg 156 27 Benzen kg 160 Bột 28 Bột đá kg 180.000 29 Aerosil kg 700 30 Kao lin kg 13000 31 Talc kg 270 32 Bột bari kg 1350 33 Budit 222 kg 930 34 Heubach kg 520 35 Nhũ nhơm kg 20 Bột màu 36 Bột titan kg 9500 37 Bột Carbon kg 125 38 Bột đỏ kg 900 39 Bột vàng kg 605 40 Xanh NC kg 130 41 Green kg 42 Bột tím kg kg 75 Phụ gia 43 Amoniac 54 Kiểm sốt nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 44 Thor kg 15 45 Rocima 363 kg 20 46 Tradine kg 45 47 CMI kg 35 48 Rocima kg 20 49 HF kg 25 50 DF19 kg 75 51 Arch kg 145 52 Rocima kg 85 53 NXZ kg 40 54 Nopco 309A kg 40 55 SN5040 kg 185 56 Cellulose kg 154 57 DSX kg 65 58 DSX1550 kg 15 59 Vinapas kg 460 60 Propylen kg 510 61 PolyAlcohol kg 255 62 Antitetra 204 kg 63 Tego 610 kg 10 64 Soyalecithine kg 10 65 Tego 700 kg 70 66 CAB kg 67 Tego 410 kg 20 68 BYK 101 kg 69 Wax kg 70 Effka kg 55 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 71 6700 kg 72 Calalyst kg 73 DOP kg 10 74 BYK066 kg 75 AntiSkin kg 35 76 Troykyd kg 282 77 Aerosil kg 25 78 Bentonite kg 330 79 Dầu cọ kg 80 WackerHDK kg 25 Nhiên liệu 81 Mỡ bôi trơn lít 82 Nhớt bơi trơn lít 10 56 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai PHỤ LỤC Hệ thống hút bụi PX Sơn I I Cấu tạo & nguyên lý hoạt động Cấu tạo Hệ thống hút bụi có cấu tạo gồm:  Thùng hút: có khung sƣờn sắt L50, bên ngồi phủ kín tole 1,5kg  Trên thùng có lắp quạt hút ly tâm: n = 2800v/phút, đƣờng kính vỏ quạt = 700, lƣu lƣợng hút 7000 m3/giờ Công suất động cơ: P=4 KW  Bên thùng hút có lắp hai bao lọc bụi, gòm 11 bao, miệng bao đƣợc lắp chặt vào đáy thùng hƣớng hai hộc chứa bụi  Ngồi phía thùng lắp đặt cấu rung có kết cấu gồm : motor công suất P = 1/2 HP, tốc độ n =900 v/phút, chuyển động quay trục motor đƣợc biến thành chuyển động tịnh tiến lên xuống nhờ cấu truyền Bánh lệch tâm, nhờ chuyển động tịnh tiến với chu kỳ T= 1/15 s gây rung bao để làm rớt bụi bám vào thành bao  Phía dƣới thùng có lắp hộc chứa bụi rớt từ bao lọc xuống,khi đầy bụi hộc đƣợc lấy để tháo bụi Đƣờng ống hút bao gồm:  Ống 250 đƣợc chế tạo tole tráng kẽm dày 0,8ly, chạy từ thùng hút vào xƣởng(dọc máy phân tán), ống đƣợc lắp cố định vào phẹc nhà xƣởng độ cao 4,50m từ tim ống đến xƣởng)  Ống nhanh 125 từ ống xuống đến máy độ cao 2,40m, ống đƣợc làm từ tole tráng kẽm dày 0,5 ly, ống nhanh có lắp ron cánh bƣớm đóng mở đƣợc để điều tiết áp lực hút (từ mạnh tối đa đến ngừng hút ), đầu ống nhánh có lắp ống mềm 125 (chuyên dùng) đầu ống mềm đƣợc cắm vào nắp nồi công tắc máy 57 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai Nguyên tắc hoạt động hệ thống  Khi quạt hút chạy, tạo áp lực âm buồng quạt, hút khí có lẫn bụi miệng hút vào quạt, xuyên qua bao lọc, bao lọc bụi đƣợc giữ lại khơng khí xun qua bao (lỗ bao vải) vào quạt đƣợc xả bên tự  Khi bấm nút OFF làm motor quạt ngừng hoạt động đồng thời cấp điện để motor ngƣng hoạt động (sau quạt ngừng chạy) khoảng 10s ngừng (nhờ role thời gian), nhờ bụi bao rơi hết xuống phía dƣới đƣợc chứa hộc chứa bụi Định kì hộc đầy bụi ta đem để tháo bỏ bụi (hoặc thu hồi lại) II Dự trù chi phí thực ∑ = 15.324.000 đồng (chi phí đƣợc đính kèm bảng dự trù vật tƣ) Thời gian thực hiện: tháng (gia công lắp đặt) 58 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai PHỤ LỤC So sánh thiết bị lọc bụi Kích cỡ hạt Thiết bị bụi bé nhất, nhiệt độ làm µm hạn cháy nổ đƣờng lắng bụi Kết hợp làm Rửa ƣớt 0,1-1 khí rỗng) Ƣu điểm Nhƣợc điểm - Vốn thấp, phải - Hiệu suất thấp bảo trì với bụi nhỏ 10 - Sụt áp nhỏ (5 – µm 15 mm H2O) - Không thu đƣợc - Thu bụi khơ bụi có tính kết - Ít chiếm diện tích dính - Khơng sinh - Sinh nƣớc thải nguồn bụi thứ cấp - Chi phí bảo trì - Ít chiếm diện tích cao nƣớc rò rỉ, - Có khả giữ ăn mòn thiết bị việc, oC Dƣới giới Cyclon (thiết bị rửa Giới hạn nguội khí thải khí bụi - Vốn thấp Lọc tĩnh điện 0,25-1 < 450oC - Hiệu suất lọc cao, - Vốn lớn tiết kiệm - Nhạy với thay lƣợng đổi dòng khí - Thu bụi khơ - Khó thu bụi có - Sụt áp nhỏ điện trở lớn - Ít phải bảo trì - Chiếm diện tích - Xử lý lƣu lƣợng lớn, dễ gây cháy nổ lớn khí chứa chất khí bụi cháy đƣợc 59 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai Lọc bụi tay áo 0,1-0,5 < 250 oC - Hiệu suất cao - Cần vật liệu - Có thể tuần hồn riêng nhiệt độ khí cao - Bụi thu đƣợc - Cần công đoạn dạng khô rũ bụi phức tạp - Chi phí vận hành - Chi phí vận hành thấp, thu bụi cao vải dễ hỏng dễ cháy - Tuổi thọ giảm - Dễ vận hành môi trƣờng axit, kiềm - Thay túi vải phức tạp (Nguồn: Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt, Công nghệ sản xuất xi măng Portland chất kết dính vơ cơ, trang 282) 60 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Cơng ty Cổ phần Sơn Đồng Nai HÌNH ẢNH MINH HỌA Kho chứa nguyên vật liệu Kho thành phẩm 61 Kiểm sốt nhiễm mơi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai Kho chứa chất thải nguy hại Hệ thống XLNT Hệ thống xử lí bụi cơng ty 62 ...KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƢỜNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN THANH THÁI Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Quản lý môi trƣờng Giáo viên... nghiệp Cơng ty Cảm ơn tất bạn lớp DH07QM DH07MT giúp đỡ, góp ý để tơi làm tốt khóa luận Nguyễn Thanh Thái Khoa Mơi Trƣờng Tài Ngun Trƣờng Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Sự... pháp để hạn chế đến mức thấp tác động ngành công nghiệp sản xuất sơn đến mơi trƣờng SVTH: Nguyễn Thanh Thái Kiểm sốt ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay