XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TUYÊN ĐỨC

152 40 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TUYÊN ĐỨC Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC TUẤN Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 -Tp HCM, 2011- XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TUYÊN ĐỨC Tác giả NGUYỄN NGỌC TUẤN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẩn KS Nguyễn Huy Vũ -Tp HCM, 2011- Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức LỜI CẢM ƠN Từ ngày bước chân vào giảng đường đại học, Tơi mẽ bỡ ngỡ Nhờ giúp đỡ, bảo tận tình Ban giám hiệu tồn thể Thầy Cơ khoa Mơi Trường Tài Ngun nên Tơi trưởng thành Để hồn thành khoa luận, trước tiên Tôi xin cảm ơn thầy Nguyễn Huy Vũ bảo, hướng dẩn tận tình Tơi q trình làm hồn thành khoa luận tốt nghiệp Hai là, cảm ơn Công ty TNHH Sản xuất & DV-TM Sơn Tuyên Đức, đặt biệt anh Tuyên chị Hương tạo điều kiện giúp đỡ Tơi hồn thành khóa luận Cuối Tơi xin cảm ơn bạn bè người thân giúp đỡ Tơi hồn thành nội dung khoa luận Tơi xin chân thành cám ơn ! Người thực Nguyễn Ngọc Tuấn GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang i SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức TÓM TẮT KHÓA LUẬN Để củng cố thêm kiến thức chuyên ngành học tập trường học, gắn chặt lý thuyết thực tế vận dụng tổng hợp kiến thức chun ngành để tìm hiểu, đánh giá, phân tích vấn đề liên quan đến môi trường Doanh nghiệp cụ thể nên Tôi chọn đề tài “xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức” Nội dung khóa luận gồm vấn đề sau:  Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức  Thời gian thực hiện: từ 10/02/2011 đến 11/07/2011  Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu giới hạn đề tài  Tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài: Lịch sử hình thành cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000; Tiêu chuẩn hệ thồng quản lý môi trường ISO 14000: Giới thiệu chung, mục đích, Việc thực ISO 14001 Cơng ty nói chung quy trình đánh giá ISO 14001; Lợi ích việc áp dụng HTQLMT ISO 14001; Tình hình áp dụng HTQLMT ISO 14001 Thế Giới Việt Nam  Tổng quan Cơng ty: Thơng tin chung, lịch sử hình thành phát triển, quy mơ diện tích, cấu tổ chức nhân sự, trạng sản xuất kinh doanh, trạng môi trường trạng quản lý môi trường Công ty  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường Công ty: Hướng dẩn bước xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty  Kết luận kiến nghị: Đưa số kết luận, kiến nghị để Công ty thực tốt vấn đề quản lý môi trường GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang ii SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÊN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phạm vi 1.6.2 Đối tượng 1.7 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ 2.1 TÀI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.1.1 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.2 Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 2.2 TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14000 2.2.1 Giới thiệu ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.2.2 Mục đích ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.2.3 Việc thực ISO 14001 Công ty nói chung 2.3 NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.4 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HTQLMT ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.4.1 Trên giới GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang iii SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức 2.4.2 Ở Việt Nam 12 2.4.3 Thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 13 Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DV–TM SƠN TUYÊN ĐỨC .18 3.1 THÔNG TIN CHUNG 18 3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 19 3.3 QUY MƠ DIỆN TÍCH 19 3.4 SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 20 3.5 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH .20 3.5.1 Quy mô hoạt động .20 3.5.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất 20 3.6 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 23 3.6.1 Các nguồn gây tác động môi trường 23 3.7 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 27 3.7.1 Nước thải .27 3.7.2 Khí thải, bụi, mùi 28 3.7.3 Chất thải rắn 29 3.7.4 Tiếng ồn nhiệt 30 3.7.5 Công tác quản lý cố môi trường .30 Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 32 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 32 4.1.1 Phạm vi hệ thống quản lý môi trường 32 4.1.2 Thành lập ban ISO .32 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 33 4.2.1 Nội dung sách 33 4.2.2 Phổ biến thực sách .34 4.2.3 Kiểm tra sở 34 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 34 4.3.1 Nhận dạng khía cạnh môi trường đáng kể 35 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác .38 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang iv SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình 39 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 40 4.4.1 Cơ cấu trách nhiệm 40 4.4.2 Năng lực – đào tạo .41 4.4.3 Thông tin 42 4.4.4 Hệ thống văn 44 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 44 4.4.6 Kiểm soát điều hành 45 4.4.7 Chuẩn bị sẳn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp .47 4.5 KIỄM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 48 4.5.1 Giám sát đo lường 49 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 50 4.5.3 Sự không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 51 4.5.4 Hồ sơ môi trường .52 4.5.5 Đánh giá nội 53 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO .54 4.6.1 Quy trình 54 4.6.2 Tài liệu hồ sơ 55 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 KẾT LUẬN 56 5.2 KIẾN NGHỊ 56 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang v SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1- DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY SỬ DỤNG .60 Phụ lục - BẢNG KHẢO SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG 60 Phụ lục 3-A: THỦ TỤC XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG .63 Phụ lục 3-B: BẢNG XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG .67 Phụ lục 3-C: BẢNG ĐÁNH GIÁ KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ .73 Phụ lục 4-A: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 80 Phụ lục 4-B: DANH MỤC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC .81 Phụ lục 4-B: DANH MỤC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC .82 Phụ lục 4-C: PHIẾU ĐÁNH GIÁ YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 91 Phụ lục 5-XÂY DỰNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH MƠI TRƯỜNG CHO CƠNG TY 92 Phụ lục 6-VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN TRONG HTQLMT 97 Phụ luc 7-A: THỦ TỤC ĐÀO TẠO, NĂNG LỰC VÀ NHẬN THỨC .100 Phụ lục 7-B: PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO 103 Phụ lục 7-C: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 103 Phụ lục 8-THỦ TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN 104 Phụ luc 9-A: THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 106 Phụ lục 9-B: PHIẾU ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG TÀI LIỆU BÊN NGOÀI .111 Phụ lục 9-C: DANH SÁCH TÀI LIỆU .111 Phụ lục 9-D: PHIẾU LƯU GIỮ TÀI LIỆU 112 Phụ lục 9-E: PHIẾU KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 112 Phụ lục 9-F: PHIẾU THAY ĐỔI TÀI LIỆU 113 Phụ lục 9-G: PHIẾU BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 113 Phụ lục 10-A: THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH .114 Phụ lục 10-B: PHIẾU KIỂM TRA THỰC HIỆN KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 120 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang vi SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 11-A: THỦ TỤC CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 121 Phụ lục 11-B: PHIẾU KIỂM TRA SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ĐÁP ỨNG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 125 Phụ lục 12-A: THỦ TỤC THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ ĐO 126 Phụ lục 12-B: PHIẾU GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG 128 Phụ lục 12-D: DANH MỤC THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐỂ ĐO 128 Phụ lục 13-A: THỦ TỤC KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA 129 Phụ lục 13-B: PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA 133 Phụ lục 13-C: PHIẾU THEO DÕI SỰ KHÔNG PHÙ HỢP 134 Phụ lục 14-A: BIÊN BẢN DANH MỤC TIÊU HỦY HỒ SƠ 135 Phụ lục 14-B: DANH MỤC HỒ SƠ 135 Phụ lục 14-C: PHIẾU KIỂM SOÁT HỒ SƠ 136 Phụ lục 14-D: PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỒ SƠ .136 Phụ lục 15-A: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 137 Phụ lục 15-B: KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 140 Phụ lục 15-C: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ .140 Phụ lục 16 - BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 141 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang vii SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC HTQLMT Hệ thống quản lý môi trường ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo CSMT Chính sách mơi trường PCCC Phòng cháy chữa cháy KCMT Khía cạnh mơi trường KCMTĐK Khía cạnh môi trường đáng kể CTNH Chất thải nguy hại TN & MT Tài ngun mơi trường CTMT Chương trình mơi trường HĐKPPN Hành động khắc phục phòng ngừa KPPN Khắc phục phòng ngừa KSĐH Kiểm sốt điều hành CTRSX Chất thải rắn sản xuất CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt MTMT Mục tiêu môi trường CTMT Chỉ tiêu môi trường TTLL Thông tin liên lạc HĐKP Hành động khắc phục KPH Không phù hợp BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD Nhu cầu Oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế PCCC Phòng cháy chữa cháy PXSX Phân xưởng sản xuất TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang viii SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tun Đức Chính sách mơi trường Công ty thay đổi Việc tăng thêm hay giảm xuống khía cạnh mơi trường đáng kể Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác cần phải tuân thủ Kế hoạch giám sát đo lường cán phụ trách môi trường thiết lập ban lãnh đạo phê duyệt trước thực Trước tiến hành giám sát đo cần thơng báo kế hoạch cho trưởng phận có liên quan để ho chuẩn bị để kịp thời hỗ trợ 4.2 Thực giám sát đo Cán phụ trách môi trường kết hợp trưởng phận triển khai thực kế hoạch giám sát đo Đối với Tổ chức bên tiến hành giám sát đo đạc theo tiêu chí quy định tiêu chuẩn Kết giám sát, đo lường gởi lại cho ban lãnh đạo Công ty xem xét 4.3 Hiệu chuẩn thiết bị đo Nhân viên phòng điện: Chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo Định kỳ hàng năm phải hiệu chuẩn thiết bị đo lần Đối với thiết bị hiệu chuẩn phải để vào chổ điền thông tin về: Ngày hiệu chuẩn, tên thiết bị hiệu chuẩn, tên chữ ký người kiểm tra thiết bị hiệu chuẩn Đối với thiết bị đo Tổ chức đo lường bên ngồi vào u cầu Tổ chức phải thực hiệu chuẩn thiết bị đo trước tiến hành đo lường, phương tiện đo đạc phải có giấy chứng nhận kiểm định có đóng dấu kiểm định lên phương tiện đo để xác nhận tính hợp pháp chúng GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 127 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 12-B: PHIẾU GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG Người lập: Người duyệt: Ngày: Ngày: STT KCMT Thông số giám sát Thiết bị sử dụng Người thực Tần suất Kết Lưu hồ sơ 01 02 Phụ lục 12-C: KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐO Người lập: Người duyệt: Ngày: Ngày: KCMT Thông số giám sát Thiết bị sử dụng Tần suất Người thực Kết Đạt Lưu hồ sơ không 01 02 Phụ lục 12-D: DANH MỤC THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐỂ ĐO Chỉ tiêu phân tích Nhiệt độ Tiếng ồn STT Độ ẩm Bụi GVHD: Nguyễn Huy Vũ Phương pháp thiết bị lấy mẫu Hana HI 8564 themo hydrometer Center 329 Mini sound lever meter (TAIWAN) Hana HI 8564 themo hydrometer Phương pháp khối Trang 128 Phương pháp phân tích Thiết bị phân tích - - - - - - TCVN- SHIMADSU-AY SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức SO2 NO2 CO lượng dùng bơm hút Phương pháp hấp thụ, dùng máy bơm hút ống lấy hấp thụ Phương pháp hấp thụ, dùng máy bơm hút ống lấy hấp thụ Phương pháp hấp thụ, dùng máy bơm hút ống lấy hấp thụ 5067:1995 TCVN5987:1995 220 T60 UV-Vis Spectrophotometer TCVN6137:1996 T60 UV-Vis Spectrophotometer TCVN6137:1996 T60 UV-Vis Spectrophotometer Phụ lục 13-A: THỦ TỤC KHẮC PHỤC – PHỊNG NGỪA MỤC ĐÍCH U CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Mục đích u cầu: Tìm ngun nhân không phù hợp tiềm ẩn hay tình trạng khơng mong muốn tiềm ẩn khác loại bỏ nguyên nhân gây ra, để làm điều cần phải: Xác định không phù hợp tiềm ẩn nguyên nhân gây không phù hợp Quyết định thực hành động phòng ngừa để phòng ngừa khơng phù hợp xuất Xác định thực hành động cần thiết Xem xét đánh giá hành động khắc phục - phòng ngừa thực Lưu lại hồ sơ làm chứng 1.2 Phạm vi áp dụng: Thủ tục quy trình áp dụng tất đơn vị thuộc hệ thống quản lý chất lượng trường ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 2.1 Định nghĩa GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 129 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức  Sự không phù hợp: không đáp ứng yêu cầu  Hành động khắc phục: hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân khơng phù hợp phát hay tình trạng khơng mong muốn khác  Hành động phòng ngừa: hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn hay tình trạng khơng mong muốn tiềm ẩn khác 2.2 Từ viết tắt  ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo  SKPH : Sự không phù hợp  HĐKPPN : Hành động khắc phục phòng ngừa  HĐPN: Hành động phòng ngừa  KHP: Khơng phù hợp  KCMT: Khía cạnh mơi trường  CBKSTL: Cán kiểm sốt tài liệu TRÁCH NHIỆM  Đại diện lãnh đạo: Xem xét phê duyệt giải pháp khắc phục, phòng ngừa không phù hợp phận Công ty  Cán phụ trách môi trường: Giám sát đánh giá kết hành động khắc phục, phòng ngừa đồng thời phát không phù hợp tiềm ẩn  Trưởng phận: Xác định nguyên nhân để xuất giải pháp khắc phục phòng ngừa cho không phù hợp xảy phận GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 130 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức NỘI DUNG 4.1 Lưu đồ Nhận dạng SKPH Xác định nguyên nhân HĐKPPN Xem xét phê duyệt Không duyệt Duyệt Triển khai thực HĐKPPN Khơng duyệt Kiểm tra Duyệt Tiến trình đào tạo Lập hồ sơ 4.2 Bước thực hiện: Bước thực Diễn giải Chịu trách nhiệm Nhận dạng SKPH - Xác định KPH hệ thống qua trình sau: - Các báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Kết đánh giá môi trường nội - Đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu Tất nhân viên Công ty GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 131 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Xác định nguyên nhân HĐKPPN Phê duyệt Triển khai thực HĐKP Kiểm tra Báo cáo HĐKPPN Lưu hồ sơ pháp luật yêu cầu khác - Các khiếu nại phản ánh KCMT bên hữu quan - Xem xét việc thực mục tiêu, tiêu chương trình quản lý mơi trường - Trong hoạt động kiểm sốt định kỳ - Từ trưởng phận/phòng ban người phát lập phiếu yêu cầu HĐPN - Nơi tiếp nhận phiếu yêu cầu HĐKPPN tiến hành truy tìm ngun nhân cách đặt câu hỏi sao, để tìm nguyên nhân SKPH - Đề xuất hành động nhằm ngăn chặn tái diễn SKPH - Căn vào tình hình thực tế Cơng ty, - Lãnh đạo cao phê duyệt HĐKP nêu phiếu yêu cầu HĐPN trước tiến hành thực - Nơi tiếp nhận phiếu yêu cầu HĐKPPN triển khai thực HĐPN đề xuất - Sau thực xong phải báo cho nơi yêu cầu thực biết để tiến hành kiểm chứng xác nhận HĐPN hoàn tất ghi kết vào phiếu - Người phân công tiến hành kiểm chứng kết phòng ngừa Nếu chưa phù hợp u cầu thực lại HĐKPPN cho phù hợp Kết hành động kiểm tra ghi nhận vào phiếu HĐKPPN - Cứ năm hai lần trưởng phận/phòng ban tổng hợp HĐKPPN đơn vị chuyển phiếu CBKSTL - CBKSTL tổng hợp, báo cáo họp thường niên xem xét lãnh đạo - Sau thực kiểm chứng xong, đơn vị kiểm chứng gửi phiếu yêu cầu HĐPN cho ĐDLĐ xem xét tiến hành lưu hố sơ GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 132 Trưởng phận/phòng ban ĐDLĐ Ban ISO trưởng phận/phòng ban Nhân viên kiểm tra Trưởng phận/phòng ban Trưởng phận/phòng ban CBKSTL SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 13-B: PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC - PHÒNG NGỪA Mô tả vấn đề : Người lập : ………………………… Phân tích nguyên nhân : Hành động khắc phục/phòng ngừa: Người duyệt : ………………………… Ngày duyệt: ………………………… Ngày phải hoàn thành : ………………………… Giám sát : Kết giám sát: □ Thỏa mãn Ngày: ………………………… GVHD: Nguyễn Huy Vũ □ Không thỏa mãn Người giám sát :………………………… Trang 133 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 13-C: PHIẾU THEO DÕI SỰ KHÔNG PHÙ HỢP Người lập: Ngày: STT Ngày Nội dung không phù hợp Bộ phận/phòng ban xử lý Ngày hồn thành Kết Ghi 01 02 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 134 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 14-A: BIÊN BẢN DANH MỤC TIÊU HỦY HỒ SƠ Người lập: Người duyệt: Ngày: Ngày: STT Tên hồ sơ Mã số Tên tập hồ sơ Nơi lưu Thời hạn lưu Người chiụ trách nhiệm lưu Cách hủy Ghi 01 02 03 Phụ lục 14-B: DANH MỤC HỒ SƠ Người lập: Người duyệt: Ngày: Ngày: STT Tên hồ sơ Mã số Tên tập hồ sơ Nơi lưu Thời hạn lưu Người chiụ trách nhiệm lưu Cách hủy 01 02 03 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 135 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Ghi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 14-C: PHIẾU KIỂM SOÁT HỒ SƠ Phòng ban: ……………………… Tên tài liệu:……………………… Ngày:……………………………… STT Tên tài liệu Số hiệu Cơ quan soạn thảo Cơ quan ban hành Số soát xét ngày Người giữ Ghi 01 02 03 Phụ lục 14-D: PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỒ SƠ Phòng ban: ……………………… Tên tài liệu:……………………… Ngày:……………………………… STT Nội dung thay đổi Số soát xét/ lần sửa chữa Ngày Phê duyệt 01 02 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 136 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Ghi Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 15-A: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Mục đích: Thủ tục quy định cách thức đánh giá nội Công ty nhằm xác định: Sự phù hợp HTQLMT Công ty xây dựng với yêu cầu ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Nhằm cho hệ thống quản lý mơi trường trì hoạt động có hiệu lực Nhằm cung cấp thông tin kết đánh giá cho Ban lãnh đạo 1.2 Phạm vi Thủ tục áp dụng cho đánh giá nội Công ty ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 2.1 Định nghĩa: Đánh giá nội bộ: xem xét độc lập có hệ thống nhằm xác định kết hoạt động có phù hợp với quy định, yêu cầu đề hay không, thực có hiệu phù hợp hay khơng 2.2 Từ viết tắt:  HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường  KCMTĐK: Khía cạnh mơi trường đáng kể  MTMT: Mục tiêu môi trường  CTMT: Chỉ tiêu môi trường TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN Ban ISO: chịu trách nhiệm kiểm, lập kế hoạch đánh giá rà soát việc đánh giá nội bộ, đánh giá HTQLMT GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 137 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Ban Giám Đốc: đảm bảo cung cấp phương tiện, hợp tác cần thiết để đánh giá viên thực tốt công việc giao Trưởng phận/phòng ban: có trách nhiệm thực biện pháp khắc phục nơi thuộc quyền kiểm soát NỘI DUNG 4.1 Lập kế hoạch đánh giá: Trước đánh giá nội bộ, trưởng ban ISO phải lập kế hoạch đánh giá để định đánh giá viên đánh giá, phận đánh giá, hoạt động đánh giá, thời gian đánh giá trình ĐDLĐ xem xét phê duyệt Kế hoạch đánh giá thông báo đến đánh giá viên đánh giá đơn vị đánh giá để thực Đánh giá viên đảm bảo tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh giá phải sẳn có để xem xét, chuẩn bị cho công việc đánh Các đánh giá bất thường tiến hành theo thị Giám Đốc Kế hoạch đánh giá sau phê duyệt chuyển đến đơn vị đánh giá trước đánh giá ngày Và nội dung đánh giá gồm:  Xác định HTQLMT có hay khơng phù hợp với u cầu tiêu chuẩn  Việc kiểm soát KCMTĐK  Việc thực MTMT, CTMT khu vực có liên quan Cơng ty  Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên Công ty  Thông tin liên lạc HTQLMT tất cấp  Kiểm tra không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa  Đánh giá mức độ tuân thủ 4.2 Thực đánh giá: GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 138 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Trưởng đồn đánh giá, đánh giá viên giải thích mục đích phạm vi đánh hoạt động đánh giá họp trước thức tiến hành đánh giá hay thảo luận với đại diện phận đánh giá để thống vấn đề cần điều chỉnh Đánh giá viên tiến hành đánh giá theo cách thức sau: Sử dụng phiếu kiểm tra, chuẩn bị sẳn câu hỏi để kiểm tra chứng khách quan cung cấp ghi vào phiếu kiểm tra đánh giá nhận xét là: Chấp nhận; Không chấp nhận; Áp dụng; Không áp dụng (NA:Non Applicable) Kết thúc đợt đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá họp thảo luận với đánh giá viên kết đánh giá để thống kết cuối Những điểm khơng phù hợp phát q trình đánh giá, chuyên gia đánh giá phát hành phiếu “kiểm tra đánh giá nội bộ” Báo cáo kết cho phận đánh giá Trường hợp cần thiết, áp dụng Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa Trong họp, đánh giá viên báo cáo kết đánh giá phận đánh giá Bộ phận đánh giá xem xét báo cáo kết đánh giá, làm rõ điểm nghi vấn cơng nhận điều tìm thấy đồng ý Trưởng đoàn đánh giá gởi báo cáo kết kết đánh giá: Các phiếu kiểm tra sử dụng đánh giá đến Trưởng ban ISO 4.3 Các hoạt động sau đánh giá: Trong vòng 10 ngày, phận đánh giá phải xác định nguyên nhân SKPH, đề xuất biện pháp khắc phục thời gian hoàn thành Đánh giá viên người định tiến hành giám sát việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục, ghi nhận kết giám sát vào phiếu “kiểm tra đánh giá nội bộ” Trưởng ban ISO lập “báo cáo tóm tắt đánh giá nội bộ” lưu hồ sơ để trình họp xem xét lãnh đạo GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 139 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức PHỤ LỤC  Kế hoạch kiểm tra đánh gia nội  Bảng câu hỏi đánh giá  Báo cáo tóm tắt đánh giá nội Phụ lục 15-B: KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Đánh giá viên: Ngày đánh giá: STT Hoạt động đánh giá Khu vực đánh giá Tham khảo Ghi 01 02 Phụ lục 15-C: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Người lập: Ngày: STT Phòng ban Số lỗi giải Số lỗi tồn đọng Hành động Ghi 01 02 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 140 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Sản Xuất & DV – TM Sơn Tuyên Đức Phụ lục 16 - BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Người lập: Ngày: Người duyệt: Ngày: STT Nội dung & kết xem xét Biện pháp thực Người thực Ngày hoàn thành Theo dõi Ghi 01 02 03 GVHD: Nguyễn Huy Vũ Trang 141 SVTH: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TUYÊN ĐỨC , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN TUYÊN ĐỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay