NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO TRONG ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO MINH TỈNH ĐỒNG NAI

82 32 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:39

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO TRONG ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO MINH TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: NGUYỄN HỮU NHẬT Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Khóa: 2007-2011 Tháng 07/2011 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO TRONG ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO MINH TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN HỮU NHẬT Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành quản lý môi trƣờng du lịch sinh thái Giáo viên hƣớng dẫn: TS Lê Quốc Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 ii – – ************ & TÀI NGUYÊN ***** Khoa: & TÀI NGUYÊN : QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG & DU LỊCH SINH THÁI : NGUYỄN HỮU NHẬT : 07157123 : 2007 – 2011 : DH07DL : Nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái nhân tạo định hƣớng phát triển khu du lịch sinh thái Cao Minh tỉnh Đồng Nai : - Nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái nhân tạo Khu Du Lịch Sinh Thái Cao Minh - Tiềm hiểu trạng tài nguyên môi trƣờng - Xác định giới hạn chấp nhân đƣợc - Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động định hƣớng phát triển du lịch sinh thái hƣớng phù hợp 07/2011 1: TS LÊ QUỐC TUẤN 2: … năm 2011 năm 2011 iii TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO TRONG ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO MINH TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Khóa: 2007-2011 2011 Họ tên sinh viên Giáo viên hƣớng dẫn iv LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp cuối khóa xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện cho học tập rèn luyện năm học qua Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn trƣởng khoa Mơi Trƣờng Tài Ngun tồn thể thầy cô môn Quản lý môi trƣờng Du lịch sinh thái tận tình giảng dạy giúp cho chúng tơi q trình học tập Tồn thể q thầy trƣờng Đại Học Nơng Lâm Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Khu du lịch sinh thái Cao Minh, số 457/Tổ 2/Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai Các bạn sinh viên khóa, bạn bè thân hữu giúp đỡ Nhật suốt trình học tập hồn thiện luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng – 2011 Sinh viên: Nguyễn Hữu Nhật v TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái nhân tạo định hƣớng phát triển khu du lịch sinh thái Cao Minh” đƣợc tiến hành Khu du lịch sinh thái Cao Minh, số 457/Tổ 2/Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai Kết đạt đƣợc: - Đánh giá đƣợc trạng tài nguyên Khu du lịch sinh thái Cao Minh - Đánh giá hoạt động du lịch sinh thái Khu du lịch sinh thái Cao Minh - Đánh giá trạng, tổ chức khu chức Khu du lịch sinh thái Cao Minh - Đề xuất mốt số bổ sung quy hoạch phát triển du lịch sinh thái nhƣ: Xây thêm phòng trƣng bày, khu trƣng bày, xây dựng trò chơi teambuilding - Đề xuất kế hoạch phát triển du lịch sinh thái theo hƣớng bền vững nhƣ kế hoạch giáo dục tuyên truyền DLST, phát triển điểm, tuyến DLST, phát triển mạng lƣới thông tin liên lạc, tu bổ, giải pháp mơi trƣờng q trình phát triển vi MỤC LỤC Trang TRANG TỰA…………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xi DANH SÁCH CÁC HÌNH xii Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề ……1 1.2 Mục tiêu 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm hệ sinh thái 2.2 Khái niệm hệ sinh thái nhân tạo 2.3.1 Cấu trúc chức hệ sinh thái 2.3.2 Sự chuyển hóa vật chất hệ sinh thái 2.3.3 Chuỗi lƣới thức ăn 2.3.3.1 Chuỗi thức ăn (foodchain) 2.3.3.2 Lƣới thức ăn (foodweb) 2.3.3.3 Bậc dinh dƣỡng (trophic levels) 2.3.4 Sự chuyển hóa lƣợng hệ sinh thái suất sinh học 2.3.4.1 Năng lƣợng hệ sinh thái 2.3.4.2 Dòng lƣợng qua hệ sinh thái 2.3.5 Năng suất sinh học hệ sinh thái 10 2.3.5.1 Năng lƣợng sinh học sơ cấp 11 2.3.5.2 Năng suất sinh học thứ cấp HST 11 2.3.5.3 Các tháp sinh thái 11 2.3.5.4 Sự biến động suất sinh học HST 13 2.4 Các nhân tố sinh thái 13 2.4.1 Các nhân tố không sống bao gồm yếu tố tự nhiên 13 2.4.2 Các nhân tố sống 13 2.4.3 Nhân tố ngƣời 13 2.5 Một số quy luật sinh thái học 14 2.5.1 Quy luật giới hạn sinh thái 14 2.5.2 Quy luật tác động tổng hợp nhân tố sinh thái 14 2.5.3 Quy luật tác động không đồng nhân tố sinh thái lên chức sống thể 15 2.5.4 Quy luật tác động qua lại sinh vật môi trƣờng 15 vii 2.6 Cân sinh thái 15 2.7 Giới thiệu chung DLST 16 2.7.1 Khái niệm du lịch sinh thái 16 2.7.2 Các yêu cầu cần thiết lựa chon khu vực để phát triển DLST 18 2.7.3 Nguyên tắc để phát triển DLST 19 2.7.4 Tình hình DLST giới 20 2.7.5 Tính tất yếu du lịch sinh thái Việt Nam 20 2.8 Giới thiệu huyện Vĩnh Cửu, tĩnh Đồng Nai 21 2.8.1 Đặc điểm tự nhiên 21 2.8.2 Xã hội 21 2.8.3 Kinh tế 22 2.8.4 Khí hậu, thời tiết 22 2.9 Tổng quan khu du lịch sinh thái Cao Minh 23 2.9.1 Vị trí địa lý 23 2.9.2 Lịch sử hình thành 24 Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Nội dung 25 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 3.2.1 Phƣơng pháp khảo sát, thu thập liệu 25 3.2.2 Phƣơng pháp so sánh, phân tích, xử lý liệu 25 3.2.3 Phƣơng pháp điều tra, vấn 25 3.2.4 Phƣơng pháp phân tích SWOT 26 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Hiện trạng sở vật chất – hạ tầng hoạt động du lịch 27 4.1.1 Hồ Cao Minh 27 4.1.2 Sân khấu Thăng Long khu cắm trại 28 4.1.3 Khu nuôi động vật 28 4.1.4 Khu văn phòng 28 4.1.5 Cầu treo 28 4.1.6 Hệ thống nhà hàng 29 4.1.7 Hệ thống nhà nghỉ 29 4.2 Cơ cấu, tổ chức, hoạt động kinh doanh KDL 30 4.2.1 Tổ chức máy quản lý 30 4.2.2 Tình hình hoạt động du lịch doanh thu 30 4.3 Nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái nhân tạo KDLST Cao Minh 31 4.3.1 Hệ sinh thái nhân tạo KDLST Cao Minh bao gồm thành phần 31 4.3.2 Môi trƣờng đất 32 4.3.3 Hiện trạng sử dụng đất 32 4.3.4 Môi trƣờng nƣớc 34 4.3.5 Mơi trƣờng khơng khí 36 4.3.6 Môi trƣờng sinh vật 37 4.3.7 Dòng lƣợng hệ sinh thái Cao Minh 38 viii 4.3.7.1 Dòng lƣợng qua hệ sinh thái 39 4.3.7.2 Năng suất sinh học hệ sinh thái 39 4.3.7.3 Năng lƣợng sinh học sơ cấp 40 4.3.7.4 Năng suất sinh học thứ cấp HST 41 4.4 Các đặc điểm hệ sinh thái KDLST Cao Minh 45 4.5 Điều tra xã hội học đánh giá du khách KDLST Cao Minh 46 4.5.1 Nét đặc trƣng KDL 46 4.5.2 Chất lƣợng môi trƣờng không khí 47 4.5.3 Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc hồ Cao Minh 48 4.5.4 Những hoạt động dịch vụ ảnh hƣởng đến môi trƣờng KDL 48 4.5.5 Phân loại khách KDLST Cao Minh – 2010 49 4.5.6.Thời gian lƣu trú khác KDL 50 4.5.7 Đánh giá chung du khách KDL 50 4.6 Định hƣớng phát triển khu DLST Cao Minh 51 4.7 Một số giải pháp nhằm phát triển khu du lịch sinh thái Cao Minh 51 4.7.1 Phân tích SWOT khu du lịch sinh thái Cao Minh 52 4.7.2 Giả pháp xây dựng thêm phòng trƣng bày 53 4.7.3 Giải pháp quy hoạch 54 4.7.4 Giải pháp quản lý sức chứa 54 4.7.5 Giải pháp thị trƣờng 56 4.7.6 Tổ chức hoạt động DLST, đào tạo nhân lực 56 4.8 Giám sát hoạt động đến môi trƣờng tự nhiên xã hội thuộc chƣơng trình du lịch 57 4.9 Dự kiến hiệu phát triển du lịch khu du lịch sinh thái Cao Minh 57 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 61 ix DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT NLMT : Năng lƣợng Mặt trời BXMT : Bức xạ Mặt trời MT : Môi trƣờng HST : Hệ sinh thái KDL : Khu du lịch KDLST : Khu du lịch sinh thái UBND : Uỷ ban nhân dân Ha : Hecta TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DLST : Du lịch sinh thái NSSCT : Năng suất sơ cấp thô NSSCN : Năng suất sơ cấp nguyên QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam S : Điểm mạnh (Strength) W : Điểm yếu (Weakness) O : Cơ hội (Opportunity) T : Thách thức (Threat) x Tính đƣợc sức chứa năm KDL để đảm bảo cho năm sau cân đối lƣợng khách cho phù hợp để bảo phát triển bền vững DLST sau Ban quản lý khu du lịch có định hƣớng phát triển khu du lịch với loại hình du lịch nhƣ: Du lịch nghỉ ngơi, thƣ giãn, du lịch thể thao, du lịch cắm trại… 4.7.5 Giải pháp thị trƣờng Trên sở nghiên cứu thị trƣờng du lịch sinh thái cảu khu DLST Cao Minh bao gồm thị trƣờng nƣớc nƣớc Nhƣng chủ yếu trƣớc mắt khai thác thi trƣờng nƣớc để có chế sách nhằm khai thác tối đa tiềm thị trƣờng Đối với thị trƣờng nội địa cần khai thác hiệu thị trƣờng khách du lịch địa phƣơng số vùng phụ cận, đặc biệt từ TP.HCM, trung tâm phân phối lớn khu vực Đông Nam Bộ Có đầu tƣ thỏa đáng cho cơng tác xác tiến quảng bá du lịch sinh thái góp phần tạo thị trƣờng loại hình du lịch hấp dẫn 4.7.6 Tổ chức hoạt động DLST, đào tạo nhân lực Về mặt tổ chức thực hiện, cần nhanh chóng: Cải thiện đƣờng vào khu du lịch sinh thái Cao Minh Tu bổ phòng nghỉ xuống cấp Tiến hành bón phân, chăm sóc xanh Liên kết với nhà điều hành tour, đại lý du lịch Trƣng bày hình ảnh động vật khu du lịch chăm sóc, trƣng bày lồi q, hoạt động du lịch q trình hình thành cải tạo thiên nhiên khu du lịch Từ du khách hiểu mục đích du lịch sinh thái, trách nhiệm thân du lịch sinh thái Đào tạo đội ngũ quản lý: Nâng cao lực quản lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ để họ phối hợp nhà tổ chức hoạt động DLST có hiệu mà khơng tổn hại đến tài nguyên nơi Đào tạo hƣớng dẫn viên du lịch: đến nơi nào, du khách muốn tiếp thu đƣợc nhiều điều lạ hƣớng dẫn viên giới thiệu Do khu du lịch sinh thái Cao 56 Minh nên nhanh chóng đào tạo ngƣời địa phƣơng có lực trở thành hƣớng dẫn viên phụ vụ du lịch cho hoạt động du lịch sinh thái 4.8 Giám sát hoạt động đến mơi trƣờng tự nhiên xã hội thuộc chƣơng trình du lịch Quản lý mà khơng kiểm tra xem nhƣ khơng có tác dụng Vì vậy, kiểm tra khơng thể thiếu hoạt động dù lớn hay nhỏ Để phát triển DLST, nhà quản lý nên thƣờng xuyên kiểm tra phát đề ô nhiễm Cụ thể: Giám sát môi trƣờng bên cạnh việc đề biện pháp sử lí nhiễm: Về nƣớc thải: Cần đầu tƣ xây dựng hệ thống thu gom sử lý rác thải, ứng dụng hệ thống xử lí nƣớc thải cậy xanh hiệu Về rác thải: Cần đƣa quy định phù hợp với việc loại bỏ rác thải nhƣ biện pháp nhắc nhở du khách việc bỏ rác không nơi quy định Đồng thời cần thu gom xử lí rác thải cho phù hợp Nên đặt thùng rác khu ăn uống Về hóa chất: Hóa chất đƣợc sử dụng việc trì phát triển cối, trừ trùng gây hại …phải hóa chất tự phân hủy, có khả thu gom, khơng làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng 4.9 Dự kiến hiệu phát triển du lịch khu du lịch sinh thái Cao Minh 4.9.1 Kinh tế Hiệu kinh tế thu đƣợc cao thông qua việc mở thêm số hoạt động du lịch dã ngoại, teambuilding… mở thêm số tuyến du lịch đến vùng lân cận 4.9.2 Xã hội Sẽ có đóng góp thiết thực với cộng đồng đại phƣơng, góp phần tạo việc làm cho ngƣời dân nơi đây, giáo dục du khách môi trƣờng, ý nghĩa việc bảo vệ môi trƣờng, hiểu chất du lịch sinh thái 4.9.3 Môi trƣờng Cải tạo vùng đất nghèo thành khu du lịch xanh, hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trƣờng 57 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Vấn đề nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái nhân tạo du lịch đƣợc quan tâm Chính vậy, hƣớng du lịch mang yếu tố thiên nhiên, sinh thái ngày đƣợc quan tâm, ƣa chuộng Tuy loại hình du lịch sinh thái mẻ Việt Nam nhƣng có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đặc biệt việc quy hoạch, xây dựng KDL sinh thái Quá trình nghiên cứu KDL với giúp đỡ tận tình Ban Giám Đốc KDL sinh thái Cao Minh, đề tài đạt đƣợc số kết sau: Cảnh quan đƣợc cải tạo lại tốt với nhiều khu vực đƣợc trồng xanh bố trí hợp lý thành phần vô sinh, hữu sinh công nghệ KDL góp phần tăng hiệu chuyển hóa dòng lƣợng hệ sinh thái Hệ thống quản lý môi trƣờng KDL: hệ thống xử lý nƣớc thải, rác thải… chƣa đƣợc đầu tƣ đầy đủ Việc nƣớc thải chƣa đƣợc xử lý triệt để tiềm ẩn nhiều nguy ô nhiễm môi trƣờng Cảm nhận du khách chất lƣợng môi trƣờng KDL tốt Đa số du khách cảm nhận thấy hài lòng với cảnh quan tự nhiên khu du lịch Các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững đƣa sở phân tích đặc điểm KDL, góp phần hồn thiện hoạt động kinh doanh du lịch nhƣng đảm bảo phát triển bền vững 5.2 Kiến nghị Sự đời phát triển KDL dẫn chứng cho việc khai thác hiệu loại hình du lịch sinh thái Thời gian đƣa vào hoạt động KDL 10 năm số lƣợng khách chƣa cao Vì vậy, để KDL phát triển cách bền vững hƣớng theo loại hình DLST cần nỗ lực khơng Ban Quản Lý KDL, Cơ quan nhà nƣớc cộng đồng địa phƣơng 58 Tăng cƣờng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày cao du khác DLST nhƣ dịch vụ KDL cần quán triệt tƣ tƣởng cho đơn vị liên doanh, liên kết, du khách để hỗ trợ tốt công tác phát triển bền vững KDL Nâng cao công tác quản lý môi trƣờng tổ chức hoạt động DLST KDL Gắn kết chặc lợi ích cộng đồng địa phƣơng vào lợi ích KDL thơng qua cơng tác bảo vệ môi trƣờng hệ sinh thái nơi Một số hƣớng nghiên cứu để hỗ trợ việc phát triển du lịch bền vững KDL: Việc xây dựng tiêu chí cho KDL sinh thái cần đƣợc nghiên cứu để doanh nghiệp có hƣớng phát triển phù hợp, đắn 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô An, 2009 Du lịch sinh thái ( tài liệu môn học), Đại học Nông Lâm TP HCM Lê Huy Bá, 2006 Sinh thái môi trường học NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM Lê Huy Bá, 2006 Du lịch sinh thái NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Trần Văn Thông, 2007 Tổng quan du lịch Đại học Văn Lang, TP HCM Trần Văn Thông, 2003 Quy hoạch du lịch: Những vấn đề lý luân thực tiễn (tập giảng), Đại học Văn lang, TP.HCM Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng, 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Nhà Xuất Bản Lao Động Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu dân cư sinh thái Cao Minh UBND xã Vĩnh Tân, 2010 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, 2010 Trung tâm quan trắc kỹ thuật môi trƣơng Đồng Nai, 2010 Báo cáo quan trắc chất lượng khơng khí tỉnh Đồng Nai 10 Trang Website tham khảo: Huỳnh Tống, 2010 Hệ sinh tái nhân tạo http://thuviensinhhoc.com/chuyen-desinh-hoc/sinh-thai-hoc/2255-he-sinh-thai-tu-nhien-he-sinh-thai-nhan-tao Nguyễn Đức Thắng, 2009 Hệ thống du lịch sinh thái http://tailieu.vn/tag/tailieu.html Nguyễn Đức Thọ, 2009 Khu du lịch sinh thái Cao Minh.www.caominh.com.vn Quỳnh Nhƣ, 2010 Đến thăm khu du lịch sinh thái Cao Minh http://clip.vn/watch/Den-tham-khu-du-lich-Cao-Minh-Dong-Nai 60 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu phiếu vấn du khách chất lƣợng môi trƣờng KDL Phụ lục 2: Kết điều tra vấn du khách chất lƣợng môi trƣờng KDL Phụ lục 3: Một số hình ảnh KDL Phụ lục 4: Danh mục loài thực vật KDL 61 Phụ lục Mẫu phiếu vấn du khách chất lƣợng môi trƣờng KDL PHIẾU PHỎNG VẤN Xin chào Anh/Chị ! Tôi sinh viên trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM, chuyên ngành Quản Lý Môi Trƣờng Du Lịch Sinh Thái Hiện thực đề tài “Nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái nhân tạo định hƣớng phát triển khu du lịch sinh thái Cao Minh” Rất mong đƣợc hỗ trợ Anh/Chị việc trả lời câu hỏi sau: PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Nam… Nữ… 1.Họ tên …………………………………… Tuổi……… 2.Địa …………………… ……………………………… 3.Nghề nghiệp ……………………………………………………… 4.Thời gian lƣu trú …………………………………………………… KDL PHẦN II: 1.Nét đặc trƣng Khu Du Lịch mà anh/chị thích nhất: Khơng gian xanh Kiến trúc lạ Dịch vụ tốt Khác 62 2.Chất lƣợng mơi trƣờng khơng khí Khu Du Lịch: Rất lành Trong lành Có nguy nhiễm Ơ nhiễm 3.Thành phần môi trƣờng bị đe dọa ô nhiễm KDL: Nƣớc Đất Không khí Sinh vật Chất thải rắn 4.Hoạt động dịch vụ có ảnh hƣởng đến môi trƣờng Khu Du Lịch: (đánh giá theo mức độ gây ảnh hƣởng 1,2,3,4 ) Nhà hàng Khách sạn Cắm trại Khác……… 7.Mô tả chất lƣợng nƣớc khu vực KDL: Rất Trong Đục Rất đục 8.Nhận xét vị trí KDL a Thuận tiện b Khá thuận tiện c Khơng thuận tiện 9.Tình hình bảo vệ sở vật chất KDL: (1 CSHT, Thác nƣớc, Cảnh quan, Khác) 63 a Rất tốt……………………………………………………………………… b Tốt………………………………………………………………………… c Khá tốt……………………………………………………………………… d Không tốt…………………………………………………………………… e Không ý kiến……………………………………………………………… 10.Nhận xét chung (Mặt tích cực Hạn chế ) mơi trƣờng Khu Du Lịch? Hƣớng khắc phục hạn chế đó? ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Chân thành cám ơn giúp đỡ Anh/Chị! 64 Phụ lục Kết điều tra vấn du khách chất lƣợng môi trƣờng KDL Cao Minh Ý kiến Không gian Kiến Dịch vụ xanh trúc lạ tốt 78 12 Khác Tổng 100 Cảm nhận du khách nét đặc trƣng KDL Ý kiến Rất Trong lành Có nguy Ơ nhiễm nhiễm lành Mơi trƣờng khơng 68 27 khí Ý kiến Rất Môi trƣờng 17 Tổng Trong Đục Rất đục Tổng 65 16 100 nƣớc Dịch vụ ảnh hƣởng đến môi Ý kiến trƣờng Nhà hàng 24 Khách sạn 17 Cắm trại 56 Khác 65 100 Tổng 100 Phân loại khách % Bình Dƣơng 15 TP Hồ Chí 52 Minh Đồng Nai Vũng Tàu 13 Bình Thuận Khác Tổng 100 Thời gian lƣu trú du khách % 72h Tổng 100 Ý kiến Dịch Ẩm trƣờng thơng vụ thực Tích cực 52 12 Hạn Chế 21 32 Môi Giao CSHT Khác Tổng 13 15 18 10 66 100 Phụ lục Một số hình ảnh KDL Cao Minh Cổng vào Sân khấu Chèo thuyền hồ Cao Minh Khu nghỉ ngơi Thức ăn nhẹ khu du lịch sinh thái Cao Minh 67 Hát trên hồ Các phòng nghỉ ven hồ Một góc sân khấu Thảm cỏ trƣớc phòng Vip Nhà hàng cổ truyền Khu cắm trại 68 Phụ lục Danh mục loài thực vật KDL STT (1) 10 11 12 13 14 15 TÊN THƢỜNG GỌI (2) Sứ cùi Mai chiến thiên Mai chiến thủy Mái dầm Vạn niên thiên Trầu bà Đinh lăng trổ Cau kiểng đỏ Cau kiểng vàng Dừa Cau đỏ bẹ Cau xanh Huyết dụ Kèo nèo Muồng hoàn yến TÊN KHOA HỌC (3) Plumeira rubra Wrightia antidysentarica Wrightia religiosa Cyptocoryne ciliatax Dieffenbachia seguinae Scindapsus aureusreus Polyscias guilfoylei Cyrtostachys lakka Chrysalidocarpus lutescens Cocos nucifera Cyrtostachys lakka Ptychosperma maccarthuri Cordyline terminalis Limnocharis flava Cassia fistula HỌ THỰC VẬT (4) Apocynaceae Apocynaceae Apocynaceae Araceae Araceae Araceae Araliaceae Araliaceae Araliaceae Araliaceae Araliaceae Araliaceae Astreliaceae Buromaceae Caesalpinoideae 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Phƣợng vĩ Me Đu đủ Phi lao Trâm bầu Thài lài Lẻ bạn Khoai mỡ Dầu rái Trúc nhật Trạng nguyên Cây chó đẻ Cơ tòng Khoai mì Cỏ kèn Vơng nem Đậu rồng Dolonix regia Raf Tamarina equisetifolia L Carica papaya L Casuarinas equisetifolia L Combretum quadrangulare Kurz Commelina communis Tradescantia discolor Dioscorea alata Dipterocarpus alatus Dracaena surculosa Euphorbia pulcherima Willd Phyllanthus urinaria L Codiaeum variegatum Manihot esculenta Derris trifolia Lour Erythrina indica Lam Psophocarpus tetragonolobus DC Caesalipiniaceae Caesalipiniaceae Caricaceae Casuarinaceae Combretaceae Commelinaceae Commelinaceae Dioscoreaceae Dipterocarpaceae Dracaenaceae Euphorbiaceae Euphorbiaceae Euphorbiaceae Euphorbiaceae Fabaceae Fabaceae Fabaceae 69 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Đậu ma Điên điển Mai dƣơng Mít tố nữ Mít Sung Dâu trắng Dâu đỏ Chuối Tràm vàng Tràm Ổi Sả Cỏ Tre Pueraria phaseoloides Sesbania sesban Mimosa pigra Artocarpus champeden Artocarpus heterophyllus Ficus racemosa Morus alba Morus rubra Musa chiliocarpa Acacia auriculiformis Cunn Melaleuca cajuputi Psidium guiava L Cymbopogon citrates Stapf Cynodon dactylon (L) Pers Bambusa vulgaris Schrad ap Wendl 70 Fabaceae Fabaceae Mimosaceae Moraceae Moraceae Moraceae Moraceae Moraceae Musaceae Myrtaceae Myrtaceae Myrtaceae Poaceae Poaceae Poaceae
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO TRONG ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO MINH TỈNH ĐỒNG NAI , NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI NHÂN TẠO TRONG ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO MINH TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay