Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay ( Luận án tiến sĩ)

170 57 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:37

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay ( Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay ( Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay ( Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ LIỄU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƢỢNG TRONG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ LIỄU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƢỢNG TRONG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY Chuyên ngành: Nội xương khớp M số: 62720142 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC LAN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Lê Thị Liễu, nghiên cứu sinh khóa 33, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Nội xương khớp, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu đ công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, đ xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Người viết cam đoan LÊ THỊ LIỄU LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hồn thành luận án, tơi xin trân trọng cảm ơn: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ph ng đào tạo sau đại học, Bộ môn Nội trường Đại Học Y Hà Nội Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Ban l nh đạo khoa Xương Khớp, đồng nghiệp khoa Xương Khớp, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai, ph ng điện viện L o khoa Trung ương, đ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác q trình thực luận án Tơi xin bày tỏ l ng kính trọng biết ơn sâu s c tới PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, người thầy kính mến đ trực tiếp hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn thầy hội đồng chấm luận án đ cho tơi đóng góp qu báu đ hồn chỉnh luận án Với gia đình, tơi xin bày tỏ l ng biết ơn vô hạn tới bố m , chồng đ bên động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho học tập, làm việc hoàn thành luận án Hà nội, ngày tháng 06 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN ÁN NCS Lê Thị Liễu am đoan MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƢƠNG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 1.1.1 Khái niệm hội chứng ống cổ tay 1.1.2 Dây thần kinh cấu tạo giải phẫu ống cổ tay 1.1.3 Nguyên nhân chế bệnh sinh hội chứng ống cổ tay 1.2 CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 1.2.1 Chẩn đoán lâm sàng 1.2.3 Siêu âm Hội chứng ống cổ tay 22 1.2.4 Các phương pháp chẩn đốn hình ảnh khác 24 1.2.5 Điều trị Hội chứng ống cổ tay 25 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY TRÊN THẾ GIỚI Ở VIỆT NAM 27 1.3.1 Thế giới 27 1.3.2 Ở Việt Nam 37 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 42 2.2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu nhóm chứng 42 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ 43 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.3.1 Cỡ mẫu 43 2.3.2 Thiết kế nghiên cứu 44 2.4 THU THẬP SỐ LIỆU CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 45 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 45 2.4.2 Các biến số số nghiên cứu 45 2.5 PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 62 2.5.1 Làm số liệu 62 2.5.2 Cách mã hóa 63 2.5.3 Xử l số liệu nghiên cứu 63 2.6 ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 66 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 67 3.1.1 Đặc m giới 67 3.1.2 Đặc m tuổi 68 3.1.3 Chỉ số khối th 68 3.1.4 Đặc m nghề nghiệp 69 3.1.5 Thời gian m c bệnh 70 3.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 70 3.2.1 Đặc m lâm sàng 70 3.2.2 Đặc m chẩn đoán điện 72 3.2.3 Đặc m siêu âm giá trị siêu âm chẩn đoán Hội chứng ống cổ tay 73 3.3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN ĐIỆN VỚI SIÊU ÂM DOPPLER NĂNG LƢỢNG 78 3.3.1 Liên quan lâm sàng với chẩn đoán điện siêu âm 78 3.3.2 Liên quan chẩn đoán điện siêu âm 82 3.3.3 Liên quan siêu âm siêu âm Doppler lượng 86 CHƢƠNG BÀN LUẬN 88 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG NHÓM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU 88 4.1.1 Đặc m giới 88 4.1.2 Đặc m tuổi 88 4.1.3 Chỉ số khối th 90 4.1.4 Đặc m nghề nghiệp 90 4.1.5 Thời gian m c bệnh 91 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 92 4.2.1 Đặc m lâm sàng 92 4.2.2 Đặc m chẩn đoán điện 103 4.2.3 Đặc m siêu âm, giá trị chẩn đoán siêu âm hội chứng ống cổ tay 110 4.3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN ĐIỆN VỚI SIÊU ÂM TRONG HCOCT 123 4.3.1 Liên quan lâm sàng với chẩn đoán điện siêu âm 123 4.3.2 Liên quan chẩn đoán điện với siêu âm 125 4.3.3 Liên quan siêu âm với siêu âm Doppler lượng 129 KẾT LUẬN 131 KIẾN NGHỊ 133 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ TÀI LIỆU KHAM KHẢO CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANN: American Academy of Neurology (Viện thần kinh học Hoa Kỳ) AAEM American Association and Electrodiagnostic Medicine (Hiệp hội Điện Hoa Kỳ) American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine (Hiệp hội Điện thần kinh Hoa Kỳ) Body mass index (Chỉ số khối th ) Compound muscle action potential (Điện hoạt động) Cross-sectional area Diện tích c t ngang Distal Motor Latency medial (Thời gian tiềm vận động xa dây thần kinh Distal Motor Latency ulnar (Thời gian tiềm vận động xa dây thần kinh trụ) Hiệu số thời gian tiềm vận động giữa-trụ Distal Sensory Latency median (Thời gian tiềm cảm giác xa dây thần kinh giữa) Hiệu số tiềm cảm giác – trụ Hội chứng ống cổ tay Historical-objective scale Motor conduction velocity Tốc độ dẫn truyền vận động Ống cổ tay Sensory conduction velocity (Tốc độ dẫn truyền cảm giác) Sensory nerve action potential (Điện cảm giác) AANEM: BMI: CMAP: CSA: DMLm: DMLu: DMLd: DSLm: DSLd: HCOCT: Hi-0b MCV: OCT: SCV: SNAP: DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đốn điện theo thơng số dẫn truyền 31 Bảng 3.1 Các triệu chứng lâm sàng Hội chứng ống cổ tay 70 Bảng 3.2 Các test khám lâm sàng 71 Bảng 3.3 Phân độ lâm sàng theo thang m Mauro Mondelli 71 Bảng 3.4 Giá trị trung bình số chẩn đốn điện 72 Bảng 3.5 Các bất thường chẩn đoán điện HCOCT 72 Bảng 3.6 Phân độ chẩn đoán điện theo Steven’s 73 Bảng 3.7 Đặc m hình thái siêu âm thần kinh 73 Bảng 3.8 Đặc m tính chất siêu âm thần kinh 74 Bảng 3.9 Độ nhạy độ đặc hiệu siêu âm theo đường cong ROC 75 Bảng 3.10 Phân độ siêu âm theo diện tích c t ngang dây thần kinh 76 Bảng 3.11 Phân độ tăng sinh mạch ống cổ tay bệnh 77 Bảng 3.12 Liên quan phân độ lâm sàng theo M.Mondelli với số chẩn đoán điện 78 Bảng 3.13 Liên quan phân độ lâm sàng theo M.Mondelli phân độ chẩn đoán điện 79 Bảng 3.14 Liên quan m Boston phân độ chẩn đoán điện 79 Bảng 3.15 Tương quan m Boston với phân độ chẩn đoán điện 80 Bảng 3.16 Liên quan phân độ M.Mondelli với số siêu âm 80 Bảng 3.17 Liên quan phân độ sàng phân độ siêu âm 81 Bảng 3.18 Tương quan phân độ lâm sàng M.Mondelli với siêu âm 81 Bảng 3.19 Liên quan phân độ lâm sàng số m mạch 82 Bảng 3.20 Liên quan phân độ chẩn đoán điện số siêu âm 82 Bảng 3.21 Liên quan phân độ chẩn đoán điện phân độ siêu âm 83 Bảng 3.22 Tương quan phân độ chẩn đoán điện số siêu âm 84 Bảng 3.23 Liên quan phân độ chẩn đoán điện số m mạch 85 Bảng 3.24 Liên quan phân độ siêu âm số m mạch 86 Bảng 3.25 Liên quan diện tích c t ngang dây thần kinh (CSAb) mức độ tăng sinh mạch 87 Bảng 4.1 Độ nhạy độ đặc hiệu test Phalen theo số nghiên cứu giới 96 Bảng 4.2 Độ nhạy độ đặc hiệu Test Tinel theo số nghiên cứu giới 98 Bảng 4.3 Độ nhạy độ đặc hiệu test ấn vùng cổ tay 100 Bảng 4.4 Giá trị chẩn đốn thơng số chẩn đốn điện theo Nguyễn Ngọc Bích 105 Bảng 4.5 Giá trị chẩn đoán chẩn đoán điện theo Châu Hữu Hầu 106 Bảng 4.6 Giá trị chẩn đoán chẩn đoán điện theo Đỗ Lập Hiếu 106 Bảng 4.7 Độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đoán điện theo giá trị thời gian tiềm cảm giác vận động 107 Bảng 4.8 Độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đoán điện theo thời gian tiềm cảm giác tốc độ dẫn truyền 109 Bảng 4.9 Độ nhạy độ đặc hiệu siêu âm chẩn đoán hội chứng ống cổ tay 114 ... đề tài Nghiên cứu đặc m lâm sàng, điện siêu âm Doppler lượng hội chứng ống cổ tay với mục tiêu sau: 1/ Mô tả đặc m lâm sàng, điện giá trị siêu âm Doppler lượng hội chứng ống cổ tay 2/ Khảo sát... quan đặc m lâm sàng, điện với siêu âm Doppler lượng 3 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƢƠNG HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 1.1.1 Khái niệm hội chứng ống cổ tay Hội chứng ống cổ tay c n gọi hội chứng đường hầm cổ. .. 4.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN CƠ VÀ GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY 92 4.2.1 Đặc m lâm sàng 92 4.2.2 Đặc m chẩn đoán điện 103 4.2.3 Đặc m siêu âm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay ( Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay