LA02 117 hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại tại việt nam

219 28 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:29

1    BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG o0o - HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2    BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG o0o - HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa PGS.TS Nguyễn Thị Bất HÀ NỘI - 2018 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3    LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng Các giải pháp kiến nghị đưa xuất phát từ thực tế nghiên cứu kinh nghiệm cá nhân Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Vương Thị Minh Đức                                     Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 4    LỜI CẢM ƠN Với tình cảm lòng biết ơn chân thành nhất, xin gửi lời cảm ơn đến: - Đảng ủy, Ban giám đốc, Khoa sau đại học Học viện Ngân hàng, Ban lãnh đạo Phân viện Bắc Ninh tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập làm luận án - Quý Thầy/cô Khoa sau đại học cung cấp cho kiến thức chuyên môn, kỹ nghiên cứu suốt khóa học - Q Thầy/cơ hội đồng chấm luận án đóng góp cho tơi ý kiến q báu q trình viết hồn thành luận án - PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa PGS.TS Nguyễn Thị Bất tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ bảo suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận án - Các cán làm việc NHTM, khách hàng NHTM tham gia khảo sát để tơi có thông tin thực tế vấn đề nghiên cứu - Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè ln động viên, giúp đỡ giúp tơi vượt qua khó khăn q trình học tập hồn thành luận án Mặc dù cố gắng nhiều trình nghiên cứu luận án không tránh khỏi khiếm khuyết, tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp q báu q thầy/cơ, đồng nghiệp để luận án hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Nghiên cứu sinh Vương Thị Minh Đức Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 5    MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC SƠ ĐỒ BIẾU ĐỒ MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP 21 NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI………………………………………… 1.1 HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.1.1 Khái niệm ………………………………………….………………………… 21 1.1.2 Đặc điểm hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại…………… 25 1.1.3 Các phương thức mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại…………… 26 1.1.4 Trình tự tiến hành mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại………… 30 1.1.5 Tác động hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại…… 34 1.1.6 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại… 40 1.1.7 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại 48 1.2 KINH NGHIỆM MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 50 TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI……………………………… 1.2.1 Kinh nghiệm Mỹ………………………………………………………… 50 1.2.2 Kinh nghiệm Trung Quốc……………………………………………… 58 1.2.3 Kinh nghiệm Thái Lan………………………………………………… 63 1.2.4 Bài học kinh nghiệm Việt Nam……………………………………… 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1………………………………………………………… 77 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN 78 HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM……………………………………… 2.1 BỐI CẢNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 78 TRONG QUÁ TRÌNH MUA BÁN SÁP NHẬP…………………………… 2.1.1 Số lượng ngân hàng………………………………………………………… 78 2.1.2 Về quy mô vốn……………………………………………………………… 80 2.1.3 Về quy mô tài sản………………………………………………………… 82 2.1.4 Về lực quản trị………………………………………………………… 83 2.1.5 Về khả sinh lời………………………………………………………… 85 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 6    2.1.6 Về tình hình khoản…………………………………………………… 87 2.1.7 Về tình hình nợ xấu………………………………………………………… 88 2.2 ĐỘNG LỰC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN 91 HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM………………………………… 2.3 KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP 95 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM………………………………… 2.3.1. Quy định hoạt động mua bán sáp nhập văn luật…………… 95 2.3.2. Các văn pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, góp vốn mua cổ phần ……… 97 2.3.3. Các văn pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng … 99 2.4. CÁC PHƯƠNG THỨC MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 100 THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM………………………………………………… 2.4.1. Các thương vụ mua bán sáp nhập lĩnh vực ngân hàng từ 2011 đến nay… 100 2.4.2 Các phương thức mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam 103 2.4.3. Đo lường hiệu thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng bật Việt Nam 112 2.5 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 118 THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM………………………………………………… 2.5.1 Những kết đạt được…………………………………………………… 118 2.5.2 Những tồn tại……………………………………………………………… 122 2.5.3 Nguyên nhân tồn tại…………………………………………… 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………………… 137 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP 138 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM…………………………… 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN 138 HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM………………………………………… 3.1.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 138 2025 3.1.2 Những hội thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam 144 tiến trình hội nhập quốc tế 3.1.3 Định hướng hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại 146 3.2 GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 146 THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM………………………………………………… 3.2.1 Các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy trình mua bán sáp nhập 148 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 7    3.2.2 Ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc tự cấu lại, nâng cao lực hoạt động… 150 3.2.3 Xây dựng kế hoạch thương vụ chặt chẽ, cụ thể………………………… 154 3.2.4 Đa dạng hóa phương thức mua bán sáp nhập…………………………… 156 3.2.5 Tiếp tục xử lý nợ xấu……………………………………………………… 157 3.2.6 Quản lý tốt hậu mua bán sáp nhập……………………………………… 159 3.3 KIẾN NGHỊ………………………………………………………………… 159 3.3.1 Kiến nghị với phủ…………………………………………………… 159 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước………………………………………… 167 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……………………………………………………… 172 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 173 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… PHỤ LỤC………………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN………………………………………………………………………… Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 8    DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ Tiếng Việt ASEAN Tên đầy đủ Tiếng Anh CN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations Chi nhánh Branch BHTG Bảo hiểm tiền gửi Deposit insurance DN Doanh nghiệp Enterprises FED Cục dự trữ liên bang Mỹ Federal Reserve System GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund KH Khách hàng Customers NH Ngân hàng Banks NHNN Ngân hàng nhà nước The State bank of Vietnam NHTM Ngân hàng thương mại Commercial banks NHTM NN Ngân hàng thương mại nhà nước State owned commercial banks NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần Joint stock commercial banks NHTW Ngân hàng trung ương Central Bank ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Return On Assets ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Return On Equity VAMC Công ty quản lý tài sản VND Việt Nam đồng UBGSTCQG Ủy ban giám sát tài quốc gia Vietnam Asset Management Company Vietnamese dong USD Đôla Mỹ National financial supervision commission United State dollar TD Tín dụng Credit TCTD Tổ chức tín dụng Credit institutions WB Ngân hàng giới World Bank WTO Tổ chức thương mại giới World Trade Bank Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399   \  9  DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các chủ thể tham gia trình mua bán sáp nhập…………… 23 Bảng 1.2 Phân biệt hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp mua bán 25 sáp nhập ngân hàng thương mại………………………………… Bảng 1.3 Những thương vụ sáp nhập ngân hàng điển hình Mỹ giai đoạn 56 2008-2016……………………………………………………… Bảng 1.4 Một số thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng điển hình Thái 68 Lan ……………………………………………………………… Bảng 2.1 Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2008-2016 78 Bảng 2.2 Sở hữu tập đoàn, tổng công ty số NHTM năm 2014 94 Bảng 2.3 Những thương vụ sáp nhập NHTM nước………… 101 Bảng 2.4 Các hoạt động mua bán cổ phần NHTM Việt Nam ………… 102 Bảng 2.5 Một số thương vụ mua bán sáp nhập NHTM tự nguyện ……… 106 Bảng 2.6 Khối lượng giao dịch bật cổ phiếu Sacombank………… 110 Bảng 2.7 Kết kinh doanh Eximbank Sacombank……………… 111 Bảng 2.8 Thơng tin mã hóa NH thực M&A……………………… 113 Bảng 2.9 Tổng hợp thay đổi kết đo lường hiệu NHTM 115 thực M&A………………………………………………… Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10    DANH MỤC HÌNH VẼ Sơ đồ Khung mơ hình nghiên cứu………………………………… 17 Hình 1.1 Thu nhâp ròng NHTM Mỹ………………………… 50 Hình 1.2 Tỷ lệ ROA, ROE NHTM Mỹ……………………… 51 Hình 1.3 Số lượng NHTM Mỹ…………………………………… 57 Hình 1.4 Hệ thống NHTM Trung Quốc…………………………… 58 Hình 1.5 ROA NHTM Thái Lan……………………………… 69 Hình 2.1 Quy mơ vốn tự có NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2016 81 Hình 2.2 Hệ số an tồn vốn tối thiểu NHTM Việt Nam giai 82 đoạn 2011-2016……………………………………………… Hình 2.3 Quy mơ tổng tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2010- 83 2016…………………………………………………………… Hình 2.4 Tỷ lệ ROA, ROE NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2016 86 Hình 2.5 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ NHTM Việt Nam giai 89 đoạn 2011- 2016……………………………………………… Hình 2.6 Diễn biến giá cổ phiếu Eximbank Sacombank thời 110 điểm cuối 2011……………………………………………… Hình 2.7 Đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ NH sau M&A… 121 Hình 2.8 Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi số quốc gia 133 giới……………………………………………………… Hình 2.9 Nhận định phát triển hoạt động M&A NHTM Việt 147 Nam………………………………………………………… Hình 2.10 Nhận định xu hướng hoạt động M&A NHTM Việt Nam… Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 148 xiv    1.5 Chăm sóc khách hàng tốt   1.6 Cán nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp   Chất lượng dịch vụ NH ngày cải     Anh/chị hài lòng với sách khách hàng   Anh/chị tiếp tục sử dụng dịch vụ NH   Anh/chị ưu tiên sử dụng dịch vụ NH cho   Nếu Anh/chị có thêm nhu cầu sử dụng dịch vụ tài     2 Tuổi: Từ 50 trở lên Anh/Chị giao dịch với NH thời gian: Dưới năm Từ 3-5 năm Từ 1-2 năm Trên năm Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị Chúc anh/chị hạnh phúc, sức khoẻ thành công! Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3  5 3  3          Nữ 40 – 49 3  Giới tính: 30 – 39   II THÔNG TIN CÁ NHÂN 18 – 29 3    3  tiên Nam     NH, anh/chị coi NH lựa chọn đầu   dù nhân khuyến nghị NH khác   tương lai 3    NH   thiện   3  xv    PHỤ LỤC 5: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1.Kết khảo sát cán bộ, nhân viên, cán quản lý làm việc NHTM Câu 1: Anh/chị có am hiểu hoạt động mua bán sáp nhập NH không? Mức độ am hiểu Tỷ lệ Khơng am hiểu 15% Am hiểu 9% Am hiểu 24% Am hiểu rõ 52% Câu 2: Theo anh/chị động NH mong muốn đạt thực thương vụ mua bán sáp nhập NH? Động Tỷ lệ Nâng cao hiệu hoạt động 48% Tận dụng lợi nhờ quy mô 20% Mở rộng thị phần 12% Đa dạng hóa sản phẩm 10% Thu hút nhân giỏi 5% Tận dụng hệ thống khách hàng 5% Câu 3: Theo anh/chị có yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động mua bán sáp nhập NH Việt Nam? Nhân tố ảnh hưởng Tỷ lệ Khung pháp lý hoạt động M&A NH 47% Áp lực cạnh tranh 14% Sự phát triển cơng nghệ 10% Văn hóa doanh nghiệp 6% Tình hình nợ xấu 23% Câu 4: Theo anh /chị phương thức mua bán sáp nhập NH thực Việt Nam? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xvi    Phương thức Tỷ lệ Chào thầu 8% Lôi kéo cổ đông bất mãn 23% Thương lượng 35% Thu gom cổ phiếu thị trường chứng khoán 15% Mua lại tài sản 19% Câu 5: Theo anh/chị trở ngại việc triển khai hoạt động mua bán sáp nhập NH Việt Nam Trở ngại Tỷ lệ Khung pháp lý cho hoạt động M&A chưa đầy đủ 35% Hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước 7% Việt Nam Sự thiếu minh bạch thông tin thị trường 28% Tổ chức tư vấn M&A chưa thật chuyên nghiệp 13% Vấn đề văn hóa doanh nghiệp 17% Câu 6: Nhận định anh/chị phát triển hoat động mua bán sáp nhập lĩnh vực NH Việt Nam thời gian tới Mức độ phát triển Tỷ lệ Khơng phát triển 5% Ít phát triển 27% Phát triển 42% Rất phát triển 26% Câu 7: Theo anh/chị thời gian tới hoạt động mua bán sáp nhập NH Việt Nam phát triển theo xu hướng nào? Xu hướng phát triển Tỷ lệ Nhằm thực tái cấu TCTD 25% Nhằm nâng cao lực cạnh tranh NH 47% Hình thành tập đồn tài 28% Câu 8: Theo anh/chị, NH mà anh/chị công tác thời gian tới có cần thực M&A khơng? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xvii    Mức độ cần thiết Tỷ lệ Khơng cần thiết 11% Có thể cần 15% Cần thiết 55% Rất cần thiết 19% Kết khảo sát khách hàng NHTM thực mua bán sáp nhập Câu 1: Theo anh/chị, tiêu chí hấp dẫn khách hàng giao dịch NH Tiêu chí Tỷ lệ Sản phẩm dịch vụ đa dạng 11% Mạng lưới giao dịch thuận tiện, quy mô lớn 15% Giao dịch an tồn, nhanh chóng, bảo mật 45% Thương hiệu mạnh, uy tín Chăm sóc khách hàng tốt 19% Cán nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp 10% Câu 2: Chất lượng dịch vụ NH ngày cải thiện Mức độ đồng ý Tỷ lệ Hồn tồn khơng đồng ý 1% Khơng đồng ý 3% Băn khoăn 8% Đồng ý 43% Hoàn toàn đồng ý 45% Câu 3: Anh/chị ln hài lòng với sách khách hàng NH Mức độ đồng ý Tỷ lệ Hồn tồn khơng đồng ý 1% Khơng đồng ý 2% Băn khoăn 6% Đồng ý 52% Hoàn toàn đồng ý 39% Câu 4: Anh/chị tiếp tục sử dụng dịch vụ NH tương lai Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xviii    Mức độ đồng ý Tỷ lệ Hồn tồn khơng đồng ý 3% Khơng đồng ý 1% Băn khoăn 9% Đồng ý 56% Hoàn toàn đồng ý 31% Câu 5: Anh/chị ưu tiên sử dụng dịch vụ NH cho dù nhận khuyến nghị NH khác Mức độ đồng ý Tỷ lệ Hồn tồn khơng đồng ý 4% Khơng đồng ý 7% Băn khoăn 17% Đồng ý 33% Hoàn toàn đồng ý 39% Câu 6: Nếu Anh/chị có thêm nhu cầu sử dụng dịch vụ tài NH, anh/chị coi NH lựa chọn Mức độ đồng ý Tỷ lệ Hồn tồn khơng đồng ý 2% Khơng đồng ý 5% Băn khoăn 15% Đồng ý 31% Hoàn toàn đồng ý 47% Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xix    PHỤ LỤC 6: BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU Đơn vị tính: triệu đồng Thời gian STT Năm 2010 NH Biến đầu vào Biến đầu VCSH CP LƯƠNG TSCĐ LNTT SCB 4710636 349937 911901 447284 LPB 4106392 482180 355924 758900 SHB 4183214 279833 1526154 656733 HDB 2357636 162462 256043 350732 BIDV 24219730 3076075 3496768 4625568 STB 14018317 1883135 3135519 2560442 MSB 6327589 418307 615381 1518188 VTB 18200546 7184002 3302346 4638282 Thời gian STT Năm 2011 NH Biến đầu vào Biến đầu VCSH CP LƯƠNG TSCĐ LNTT SCB 11334503 358782 2196888 530066 LPB 6594001 732920 601242 1086281 SHB 5830868 1076649 2554983 1000962 HDB 3547361 267297 327505 565976 BIDV 24390455 3774786 3640938 4219873 STB 14546883 2859254 3707863 2770674 MSB 9499881 578456 724903 1036595 VTB 28490896 8339552 3746217 8392021 Thời gian STT Năm 2012 NH Biến đầu vào VCSH CP LƯƠNG Biến đầu TSCĐ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LNTT xx    SCB 11370065 693078 2589928 77199 LPB 7391002 926799 747476 967685 SHB 9506050 1479432 4127127 1825203 HDB 5393746 301888 311834 427150 BIDV 26494446 2283857 4228999 3389918 STB 13698739 4242313 5218768 1367851 MSB 9090031 1211,763 900846 255392 VTB 33624531 9922,929 5276653 8167900 Thời gian STT Năm 2013 NH Biến đầu vào Biến đầu VCSH CP LƯƠNG TSCĐ LNTT SCB 13112557 627669 2965329 59781 LPB 7271275 1104653 809898 664402 SHB 10355697 1538331 4151534 1000048 HDB 8104685 936228 590246 240453 BIDV 32039983 4026930 5201097 5289956 STB 17063718 2246196 5306520 2960648 MSB 9412546 934485 847478 401236 VTB 54074666 8910917 372988742 7750622 Thời gian STT Năm 2014 NH Biến đầu vào Biến đầu VCSH CP LƯƠNG TSCĐ LNTT SCB 13185291 825503 3172068 119143 LPB 7391097 1236852 1081018 535168 SHB 8962251 1489629 4105750 1012348 HDB 8104685 1731195 527398 622216 BIDV 33606199 4919584 6672040 6297033 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxi    STB 18063197 2577294 5198975 2826287 MSB 9445683 585053 761082 162024 VTB 55259104 9151469 8894803 7303461 Thời gian STT Năm 2015 NH Biến đầu vào Biến đầu VCSH CP LƯƠNG TSCĐ LNTT SCB 15452108 983025 3965939 110806 LPB 7600520 1418201 1172472 421937 SHB 9582401 1937545 4056266 1017054 HDB 9841679 2188303 805214 788434 BIDV 42335460 6255652 8535310 7948656 STB 22080495 2858094 7967719 878155 MSB 13616249 776687 823094 158032 VTB 56110146 9951632 8665767 7345441 Thời gian STT Năm 2016 NH Biến đầu vào Biến đầu VCSH CP LƯƠNG TSCĐ LNTT SCB 15461408 1135476 1255165 135977 LPB 8331885 1868459 4083136 1347858 SHB 13231573 2385383 3962052 1156439 HDB 9942643 3066362 1351960 1147633 BIDV 44144249 7428666 9721944 7708611 STB 22191934 3110710 7949366 155591 MSB 13599986 1379260 648564 164031 VTB 603399403 11243918 10615318 8569482   (Nguồn: Báo cáo tài NHTM từ 2010-2016)   Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxii    PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỰC HIỆN M&A TRÊN PHẦN MỀM DEAP 2.1 2010  ***************************  Results from DEAP Version 2.1  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa  Project: Nouveau projet  Model 1: First model   Input orientated DEA    Scale assumption: VRS    Slacks calculated using multi‐stage method    EFFICIENCY SUMMARY:    firm  crste  vrste  scale     SCB  0.395  0.570  0.693 irs    LPB  0.864  1.000  0.864 irs    SHB  0.654  0.820  0.798 irs    HDB  0.620  1.000  0.620 irs    BIDV  0.787  1.000  0.787 drs    STB  0.752  0.849  0.885 drs    MSB  1.000  1.000  1.000  ‐    VTB  1.000  1.000  1.000  ‐    mean  0.759  0.905  0.831  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA        vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste  Note also that all subsequent tables refer to VRS results  2011  Results from DEAP Version 2.1  *****************************  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa  Project: Nouveau projet  Model 1: First model    Input orientated DEA   Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxiii     Scale assumption: VRS   Slacks calculated using multi‐stage method   EFFICIENCY SUMMARY:       firm  crste  vrste  scale     SCB  0.698  0.745  0.937 irs     LPB  0.964  1.000  0.964 drs     SHB  0.755  0.846  0.892 irs     HDB  1.000  1.000  1.000  ‐    BIDV  0.828  1.000  0.828 drs     STB  0.811  0.860  0.944 drs     MSB  0.846  1.000  0.846 drs     VTB  1.000  1.000  1.000  ‐    mean  0.863  0.931  0.926  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA        vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste  Note also that all subsequent tables refer to VRS results  2012  Results from DEAP Version 2.1  *****************************  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa  Project: Nouveau projet  Model 1: First model   Input orientated DEA    Scale assumption: VRS    Slacks calculated using multi‐stage method    EFFICIENCY SUMMARY:    firm  crste  vrste  scale     SCB  0.075  0.474  0.158 irs     LPB  0.997  1.000  0.997 irs     SHB  1.000  1.000  1.000  ‐     HDB  1.000  1.000  1.000  ‐    BIDV  1.000  1.000  1.000  ‐  Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxiv       STB  0.411  0.596  0.690 irs     MSB  0.208  0.593  0.351 irs     VTB  1.000  1.000  1.000  ‐      mean  0.711  0.833  0.775  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA        vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste    Note also that all subsequent tables refer to VRS results  2013 Results from DEAP Version 2.1  *****************************  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa  Project: Nouveau projet  Model 1: First model    Input orientated DEA   Scale assumption: VRS   Slacks calculated using multi‐stage method    EFFICIENCY SUMMARY:       firm  crste  vrste  scale        SCB  0.072  1.000  0.072 irs     LPB  0.807  1.000  0.807 irs     SHB  0.557  0.840  0.662 irs     HDB  0.401  1.000  0.401 irs    BIDV  1.000  1.000  1.000  ‐     STB  1.000  1.000  1.000  ‐     MSB  0.465  1.000  0.465 irs     VTB  0.826  1.000  0.826 drs      mean  0.641  0.980  0.654  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA  Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxv          vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste    Note also that all subsequent tables refer to VRS results  2014  Results from DEAP Version 2.1  *****************************  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa    Project: Nouveau projet  Model 1: First model    Input orientated DEA    Scale assumption: VRS   Slacks calculated using multi‐stage method  EFFICIENCY SUMMARY:    firm  crste  vrste  scale     SCB  0.113  0.715  0.158 irs     LPB  0.504  1.000  0.504 irs     SHB  0.603  1.000  0.603 irs     HDB  1.000  1.000  1.000  ‐    BIDV  1.000  1.000  1.000  ‐     STB  0.857  0.999  0.858 irs     MSB  0.225  1.000  0.225 irs     VTB  0.846  1.000  0.846 drs   mean  0.643  0.964  0.649  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA        vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste  2015  Results from DEAP Version 2.1  *****************************  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa  Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxvi    Project: Nouveau projet  Model 1: First model    Input orientated DEA   Scale assumption: VRS   Slacks calculated using multi‐stage method    EFFICIENCY SUMMARY:    firm  crste  vrste  scale      SCB  0.089  0.847  0.105 irs     LPB  0.382  1.000  0.382 irs     SHB  0.565  1.000  0.565 irs     HDB  1.000  1.000  1.000  ‐    BIDV  1.000  1.000  1.000  ‐     STB  0.242  0.545  0.443 irs     MSB  0.205  1.000  0.205 irs     VTB  0.901  0.910  0.990 drs   mean  0.548  0.913  0.586  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA        vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste  Note also that all subsequent tables refer to VRS results  2016  Results from DEAP Version 2.1  *****************************  by Tim Coelli, CEPA     http://www.uq.edu.au/economics/cepa  Project: Nouveau projet  Model 1: First model   Input orientated DEA   Scale assumption: VRS  Slacks calculated using multi‐stage method   EFFICIENCY SUMMARY:    firm  crste  vrste  scale     SCB  0.135  1.000  0.135 irs     LPB  0.926  1.000  0.926 irs     SHB  0.501  0.799  0.626 irs  Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxvii       HDB  1.000  1.000  1.000  ‐    BIDV  1.000  1.000  1.000  ‐     STB  0.048  0.505  0.095 irs     MSB  0.300  1.000  0.300 irs     VTB  1.000  1.000  1.000  ‐   mean  0.614  0.913  0.635  Note: crste = technical efficiency from CRS DEA        vrste = technical efficiency from VRS DEA        scale = scale efficiency = crste/vrste  Note also that all subsequent tables refer to VRS results  Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 xxviii    Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại. .. thức mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam 103 2.4.3. Đo lường hiệu thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng bật Việt Nam 112 2.5 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 118 THƯƠNG... 2.2 ĐỘNG LỰC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN 91 HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM ……………………………… 2.3 KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP 95 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM ………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: LA02 117 hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại tại việt nam , LA02 117 hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay