Đề thi THPT quốc gia vật lý chuyên KHTN lần 22017, file word, lời giải chi tiết

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:24

Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA CHUYÊN KHTN HÀ NỘI – LẦN 2; Năm 2017 Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Câu 1: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ A prôtôn B nuclôn C nơtrôn D electrôn Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ nucleon  Đáp án B Câu 2: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C môi trường vật dao động D pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật  Đáp án D Câu 3: Vận tốc vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại A vật vị trí có pha dao động cực đại B vật vị trí có li độ cực đại C vật vị trí có li độ khơng D gia tốc vật đạt cực đại Vận tốc vật có độ lớn cực đại vật qua vị trí cân  vị trí có li độ khơng  Đáp án C Câu 4: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng Bước sóng dao động A m B m C 0,25 m D 0,5 m Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng  có bó sóng dây l     2m  Đáp án A Câu 5: Quang phổ liên tục A không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát B phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát C phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát D phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào chất nguồn phát mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát  Đáp án C Câu 6: Thí nghiệm giao thoa Iâng: a = mm; D = 1,2 m Người ta quan sát vân sáng mà khoảng cách hai vân sáng 2,4 mm Bước sóng ánh sáng A 0,67 μm B 0,77 μm C 0,62 μm D 0,67 mm Bảy vân sáng ứng với khoảng vân D 2,4.103.2.103  2,4.103     0,67m a 6.1,2  Đáp án A Câu 7: Năng lượng photon tia Rơnghen có bước sóng 5.10-11 m A 3,975.10-15J B 4,97.10-15J C 42.10-15J Năng lượng photon theo thuyết lượng tử ánh sáng  D 45,67.10-15J hc 6,625.1034.3.108   3,975.1015 J 11  5.10  Đáp án A Câu 8: Đặt hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện tức thời hai đầu A đoạn mạch ln pha với dòng điện mạch B cuộn dây vuông pha với hiệu điện tức thời hai đầu tụ điện C cuộn dây ngược pha với hiệu điện tức thời hai đầu tụ điện Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word D tụ điện ln pha với dòng điện mạch Điện áp hai đầu cuộn dây luôn ngược pha với điện áp hai đầu tụ điện  Đáp án C Câu 9: Phát biểu sau khơng đúng? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ khơng truyền chân khơng Sóng điện từ lan truyền chân khơng  Đáp án D Câu 10: Để phân loại sóng ngang sóng dọc người ta vào A mơi trường truyền sóng B phương dao động phần tử vật chất phương truyền sóng C tốc độ truyền sóng D phương dao động phần tử vật chất Để phân biệt sóng ngang sóng dọc người ta dựa vào phương dao động phần tử mơi trường với phương truyền sóng  Đáp án B Câu 11: Trong thí nghiệm Yâng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách vân sáng bậc vân sáng bậc phía so với vân trung tâm A 5i B 6i C 3i D 4i Khoảng cách hai vân x  7i  3i  4i  Đáp án D Câu 12: Đặt hiệu điện u = U0cosωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch D Cảm kháng dung kháng đoạn mạch Khi xảy cộng hưởng điện hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng điện trở  Đáp án C Câu 13: Biểu thức liên hệ I0 U0 mạch dao động LC A U0  I0 LC B I0  U C L C U0  I0 C L D I0  U0 LC Trong mạch LC, ta có C LI0  CU02  I0  U0 2 L  Đáp án B Câu 14: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L tụ điện C  F Khi hoạt động, hiệu điện cực đại hai tụ điện 5V Năng lượng điện từ mạch A 25 J B 5.105 J C 2,5.105 J D 25.105 J Năng lượng điện từ mạch 1 E  CU02  2.106.52  2,5.105 J 2  Đáp án C Câu 15: Một vật dao động điều hồ qua vị trí mà động vận tốc gia tốc có độ lớn 10 cm/s 100 cm/s2 Chu kì biến thiên động A π s 10 B π s C π s 20 D π s Tại vị trí động vật Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word  v    a   A a 100    10 rad/s v 10 2 A Động biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động vật T 2 2    s  10 10  Đáp án A Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số quãng đường nhỏ lớn mà chất điểm chu kỳ A  B 2 C D 1 Phương pháp đường tròn + Vật quãng đường lớn di chuyển gần vị trí cân bằng, từ hình vẽ ta có  t    Smax  2Asin    2Asin    A   4 + Vật quãng đường nhỏ nhấ di chuyển gần vị trí biên, từ hình vẽ ta có    2  t      Smin  2A 1  cos     2A 1  cos     1  A         S Lập tỉ số   Smax  Đáp án D Câu 17: Bước sóng λ sóng học A quãng đường sóng truyền 1s B khoảng cách hai điểm dao động đồng pha phương truyền sóng C khoảng cách ngắn hai điểm vng pha phương truyền sóng D qng đường sóng truyền thời gian chu kỳ sóng Bước sóng quãng đường mà sóng truyền chu kì  Đáp án D Câu 18: Các tia không bị lệch điện trường từ trường A tia α tia β B tia γ tia β C tia γ tia X D tia α , tia γ tia X Tia γ tia X không mang điện nên không bị lệch điện trường  Đáp án C Câu 19: Một nguồn âm O có cơng suất P0 = 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu Cường độ âm điểm A cách nguồn m A 5,31.10-3 W/m2 B 2,54.10-4 W/m2 C 0,2 W/m2 D 6,25.10-3 W/m2 Cường độ âm A IA  P 0,6   5,31.103 W/m2 4r 43  Đáp án A Câu 20: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i  0,05cos  2000t  A Tần số góc dao động mạch Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word A 20000 rad/s B 1000π rad/s C 2000 rad/s D 100 rad/s Tần số góc dao động   2000 rad/s  Đáp án C Câu 21: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A 105 V B C 630 V D 70 V Áp dụng công thức máy biến án U2 N2 U 800     U  70V U1 N1 210 2100  Đáp án D Câu 22: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen C tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại D ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen Thứ tự giảm dần bước sóng: hồng ngoại, ánh sáng tím, tử ngoại Rơn – ghen  Đáp án B Câu 23: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A tượng quang – phát quang B nguyên tắc hoạt động pin quang điện C tượng giao thoa ánh sáng D tượng quang điện Hiện tượng giao thoa ánh sáng đặc trưng cho tính chất sóng ánh sáng ta khơng thể dùng thuyết lượng tử để giải thích  Đáp án C Câu 24: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh có tần số A 50 Hz B Hz C 30 Hz D 3000 Hz Công thức liên hệ tần số, tốc độ quay roto số cặp cực máy phát điện xoay chiều pha f pn 10.300   50 Hz 60 60  Đáp án A Câu 25: Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A động năng; tần số; lực B biên độ; tần số; lượng toàn phần C biên độ; tần số; gia tốc D lực; vận tốc; lượng toàn phần Trong dao động điều hòa biên độ, tần số lượng tồn phần ln khơng đổi theo thời gian  Đáp án B Câu 26: Một lắc có khối lượng m=500g, dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với phương trình x  A cos(t   ) có giá trị 10 2 J Lấy gốc thời gian vật có vận tốc 0,1 m/s lực tác dụng vào vật ngược chiều dương Giá trị cos  là: HD: W  mvmax  vmax  0, 2m / s x2 v2 A     x   A vmax A x  cos =  A 3 A B  C D  2 2 Câu 27: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100 N/m, đầu gắn vật nhỏ khối lượng m =100 g Đưa vật tới vị trí lò xo khơng biến dạng truyền cho vận tốc 10 30 cm/s hướng thẳng đứng lên Lực cản khơng khí lên lắc có độ lớn khơng đổi FC  0,1 N Lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 Li độ cực đại vật  Fph  kx   x   x  Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word A 1,95 cm B 0,6 cm C 1,6 cm D 1,25 cm Lời giải: + Khi truyền vận tốc vật có li độ: x  l  0,01(m) + Vì vật chuyển động lên nên có li độ lớn A0 vật quãng đường là: A0  l 1 + Bảo toàn lượng: kx  mv  kA0  Fcan ( A0  l )  A0  0, 0195cm 2 Câu 28: Một sóng lan truyền sợi dây từ C đến B với chu kì T = s, biên độ khơng đổi Ở thời điểm t0, ly độ phần tử B C tương ứng – 20 mm + 20 mm; phần tử trung điểm D BC vị trí cân Ở thời điểm t1, li độ phần tử B C +8 mm Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s li độ phần tử D có li độ gần với giá trị sau đây? A 21,54 mm B 6,62 mm C 6,88 mm D 6,55 mm Dựa vào hình vẽ ta có:  20    cos A A   Mặc khác sin    cos2     A  202  82  29 cm     sin Tại thời điểm t1 điểm D biên dương, thời điểm t2 ứng với góc quét   t  2 rad Vậy li độ điểm D u D  Asin     6,6 mm  Đáp án B Câu 29: Một ống Rơn – ghen hoạt động điện áp U  50000 V Khi cường độ dòng điện qua ống Rơn – ghen I  5mA Giả thiết 1% lượng chùm electron chuyển hóa thành lượng tia X lượng trung bình tia X sinh 57% lượng tia có bước sóng ngắn Biết electron phát khỏi catot với vận tơc Tính số photon tia X phát giây? A 3,125.1016 photon/s B 4,2.1014 photon/s C 4,2.1015 photon/s D 5,48.1014 photon/s Năng lượng tia X có bước sóng ngắn ứng với chuyển hóa hồn tồn động electron đập vào anot thành xạ tia X   hc  qU  Năng lượng trung bình tia X   0,57qU Gọi n số photon chùm tia X phát s, công suất chùm tia X PX  n  0,57nqU Gọi ne số electron đến anot s, dòng điện ống xác định I  nee  n e  I e Công suất chùm tia electron Pe  n e qU  UI Theo giả thuyết toán Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word PX  0,01Pe  0,57nqU  0,01UI  n  0,01I  4, 48.1014 photon/s 0,57q  Đáp án D Câu 30: Trong trình truyền tải điện xa cần tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi, điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i Biết ban đầu độ giảm điện đường dây 15% điện áp tải tiêu thụ A 8,7 B 9,7 C 7,9 D 10,5 + Đặt U, U1, ΔU , I1, P1 điện áp nguồn, điện áp tải tiêu thụ, độ giảm điện áp đường dây, dòng điện hiệu dụng cơng suất hao phí đường dây lúc đầu U’, U2, ΔU' , I2, P2 điện áp nguồn, điện áp tải tiêu thụ, độ giảm điện áp đường dây, dòng điện hiệu dụng cơng suất hao phí đường dây lúc sau P2  I2  I 1 U '        P1  I1  100 I1 10 U 10 0,15U1 Theo đề ra: ΔU = 0,15.U1  U '  (1) 10 Ta có: + Vì u i pha cơng suất nơi tiêu thụ nhận không đổi nên: U1.I1 = U2 I2  U2 I = = 10  U2 = 10U1 (2) U1 I2 + (1) (2):  U = U1 + ΔU = (0,15 + 1).U1   0,15.U1 0,15 = (10 + ).U1  U' = U + ΔU' = 10.U1 + 10 10  0,15 10+ U' 10 = 8,7 + Do đó: = U 0,15+1  Đáp án A Câu 31: Cho mạch điện AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ C nối tiếp với theo thứ tự trên., có CR2 < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức U  U cos  t  U khơng đổi,  biến thiên Điều chỉnh giá trị  để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi U Gọi M điểm nối L C Hệ số công suất đoạn mạch AM A B C D 5U  ZC  Z Đề cho: UCmax  (1) 4 Mặt khác khi: UCmax ta có: ZC2  Z2  Z2L (2) Từ (1) (2) suy ra: ZL  Z (3) UCmax  Thay (1) (3) vào biểu thức tổng trở Z  R   ZL  ZC  (4) ZL Ta được: R  Hệ số công suất đoạn mạch AM: cos AM  R R Z 2 L   Đáp án B Câu 32: Các mức lượng nguyên tử hiđrô xác định theo công thức En   13,6  eV  n2 ( n = 1, 2, ) Nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích thứ hấp thụ phơtơn có lượng 2,856eV Bước sóng dài mà nguyên tử phát HD : Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word  Ecoban  E1    En   13, eV 22 13, eV n2 13, 13,  n2 Dùng chức Slove, kết cho n = Bước sóng dài e nhảy quỹ đạo gần nhất:  1  R     21  4, 05.106 m 54 4  A 3, 21.106 m B 4,05.106 m C 7,18.106 m D 5,08.106 m 139 94 Câu 33: Biết U235 bị phân hạch theo phản ứng sau : 01 n  235 92 U  53 I  39Y  n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY  93,89014u ; 1uc2 = 931,5MeV Nếu có lượng hạt nhân 235 U đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1012 hạt 235 U phân hạch theo phương trình sau phản ứng dây chuyền xảy khối hạt nhân với hệ số nhân nơtrơn k = Coi phản ứng khơng phóng xạ gamma Năng lượng toả sau phân hạch dây chuyền (kể phân hạch kích thích ban đầu) A 11,08.1012 MeV B 175,85 MeV C 5,45.1013 MeV D 5,45.1015 MeV Năng lượng tỏa sau phân hạch: ΔE = (mU + mn - mI - mY - 3mn )c2 = 0,18878 uc2 = 175,84857 MeV = 175,85 MeV Khi phân hạch kích thích ban đầu sau phân hach dây chuyền số phân hạch xảy + + + + 16 = 31 Do số phân hạch sau phân hạch dây chuyền từ 1012 phân hạch ban đầu N = 31.1012 Năng lượng tỏa E = N ΔE = 31.1012 x175,85 = 5,45.1015 MeV  Đáp án D  E  En  E1   Câu 34: Mức lượng ng tử hidro có biểu thức E n   13,6 eV Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ n2 đạo dừng m lên quỹ đạo n lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng lần Bước sóng nhỏ mà nguyên tử hidro phát A 1,46.10-6 m B 4,87.10-7 m C 9,74.10-8 m D 1,22.10-7 m n2  rn  = =  n = 2m  En – Em = 13,6    eV = 2,55 eV n m m rm      13,6    eV = 2,55 eV  13,6 = 2,55  m = 2; n = m  4m n Bước sóng nhỏ mà ng tử hidro phát là: hc 15   = E4 – E1 = 13,6   1 eV = 13,6 ,1,6.10-19 = 20,4 10-19 (J)  16 n  6,625.10343.108 hc  = = = 0,974.10-7m = 9,74.10-8m 19 20, 4.10 E  E1  Đáp án C Câu 35: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 120 W có hệ số cơng suất Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp A 180 W B 160 W C 90 W Khi chưa nối tắt hai đầu tụ điện, mạch có cộng hưởng điện nên: Pmax   , công suất D 75 W U2  120  U  120  R1  R  (a) R1  R Khi nối tắt hai đầu tụ điện, vẽ phác GĐVT: Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word  R1    R1  R   3R (b) R  R 6R   (c)  cos R  ZMB cos ZAB Thay (a); (b); (c) vào CT công suất tiêu thụ đoạn AB này: P  120.3R U2 cos  90(W) 6R Z  Đáp án C Câu 36: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Lần thứ nhất, ánh sáng dùng thí nghiệm có loại xạ 1  0,56 μm λ2 với 0,65m  2  0,75m ,thì khoảng hai vạch sáng gần màu với vạch sáng trung tâm có vân sáng màu đỏ λ2 Lần thứ 2, ánh sáng dùng thí nghiệm có loại xạ λ1, λ2 λ3 , với 3   Khi khoảng vạch sáng gần màu với vạch sáng trung tâm có vân sáng màu đỏ : A 13 B C D + Tính 2  0,72m, 3  0,48m + Đối với vân trùng hệ vật tính được: k1 = 18, k2 = 14, k3 = 21 + Tính vân trùng 1 với  , vân trùng   nên số vân đỏ là: Nđ = 13 – – =  Đáp án B Câu 37: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều u1  U1 cos  1t  1  V u1  U2 cos  2 t  2  V người ta thu đồ thị cơng suất tồn mạch theo biến trở R hình vẽ Biết P2max  x Giá trị x gần giá trị sau nhất? A 112,5 W B 106 W C 101 W D 108 W + Khi R = a P1 = P2 U12  100 20  a U 22 + Xét P2: Khi R = 145 R = a P2 =  100 145  a U12 U 22 + Mà P1max  ,P2max   P2max  x  104W 20a 145a + Xét P1: Khi R = 20 R = a P1 =  Đáp án B Câu 38: Dùng hạt  có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 147 N đứng yên gây phản ứng 17  14 N 1 p 8 O Hạt prôtôn bay theo phương vng góc với phương bay tới hạt α Cho khối lượng hạt nhân: m = 4,0015 u; mP = 1,0073 u; m N  13,9992u ; m O  16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Động 14 17 hạt nhân O A 2,075 MeV B 6,145 MeV C 1,345 MeV Áp dụng định luật bảo toàn động lượng suy pO2  p2  p2p  2mOKO=2mK + 2mpKp (1) 17 D 2,214 MeV Định luật bảo toàn lượng: K  (m  mN  mp  mO ).931,5  K p  KO (2) Có K=7,7MeV, giải hệ (1) (2) tìm Kp=4,417MeV KO=2,075 MeV  Đáp án A Câu 39: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung 176,8 μF Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Biết rơto máy phát có hai cặp cực Khi rơto quay với tốc độ n1  1350 vòng/phút Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word n  1800 vòng/phút cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị sau đây? A 0,2 H B 0,8 H C 0,7 H D 0,6 H 1  90 dd  roto p   2  120 Khi P1  P2  I1  I2 E     90E R   90L  20  2  120E R  120L  15  2  L  0, 477H  Đáp án D Câu 40: Trong thang máy treo lắc lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g Khi thang máy đứng yên ta cho lắc dao động điều hoà, chiều dài lắc thay đổi từ 32 cm đến 50 cm Tại thời điểm mà vật vị trí thấp cho thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a  Biên độ dao động vật trường hợp : A 9,6 cm B 19,2 cm + Biên độ dao động lắc A  C cm g Lấy g  10  2 m/s2 10 D 10,6 cm lmax  lmin 50  32   9cm 2 + Tại thời điểm mà vật vị trí thấp cho thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a = g/10 lắc chịu tác dụng lực quán tính Fqt  ma  0,4.1  0,4N hướng lên Lực gây biến dạng thêm cho vật đoạn x  Fqt k  0,  0,016m  1,6cm 25 + Vậy sau vật dao động biên độ A’ = + 1,6 =10,6 cm Đáp án D Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,….file word ... đại vật  Fph  kx   x   x  Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,… .file word A 1,95 cm B 0,6 cm C 1,6 cm D 1,25 cm Lời giải: + Khi truyền vận tốc vật. .. sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,… .file word  v    a   A a 100    10 rad/s v 10 2 A Động biến thi n với chu kì nửa chu kì dao động vật T 2 2    s ... dạng i  0,05cos  2000t  A Tần số góc dao động mạch Topdoc.vn – Chia sẽ, cung cấp giáo án, đề thi, chuyên đề, sách tham khảo,… .file word A 20000 rad/s B 1000π rad/s C 2000 rad/s D 100 rad/s Tần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPT quốc gia vật lý chuyên KHTN lần 22017, file word, lời giải chi tiết , Đề thi THPT quốc gia vật lý chuyên KHTN lần 22017, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay