Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý 2017 trương văn thanh

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:24

LUYỆN THI THPT QG MƠN VẬT LÍ THẦY THANH- TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN –KM11 – QUẢNG YÊN ĐT: 0974.810.957 THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – VẬT Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI SỐ (Đề thi có 40 câu / trang) ĐÂY LÀ BẢN DEMO (XEM THỬ ) ĐỀ THI SỐ 01 ; HÃY MUA FILE WORD ĐỂ CÓ ĐỦ 15 ĐỀ THI Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với chu kì m k k m A 2 B 2 C D k m m k Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt(cm) Hỏi vật dao động với biên độ bao nhiêu? A 6cm B 3cm C 4cm D 2cm   Câu 3: Hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1  15cos  2 t   2    x1  15cos  2 t   Độ lệch pha hai dao động có độ lớn 3   5   A B C D 6 x  Câu 4: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u  cos  20 t   (mm) Tần số dao động   sóng A 20Hz B 5Hz C 10Hz D 40Hz 10 3 H Dung kháng tụ Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt vào tụ điện có điện dung C   A 100Ω B 200Ω C 10Ω D 1000Ω Câu 6: Chọn phát biểu sai A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ lan truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng dọc D Sóng điện từ lan truyền chất rắn Câu 7: Một vật dao động điều hòa có phương trìnhx = Acos(ωt + φ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức đúng? v2 a2  a2 v2 a2 v2 a2 2 A   A B   A C   A D   A2   v      Câu 8: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân Cơ lắc 1 A mωA2 B mωA2 C mω2A2 D mω2A2 2 Câu 9: Một sóng dọc theo phương Ox có phương trình u = 5cos(ωt - 2πx)(cm) Biên độ sóng A 5cm B 2cm C 10cm D 4cm Câu 10: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng A nhiễu xạ ánh sáng C giao thoa ánh sáng B tăng cường độ chùm sáng D Tán sắc ánh sáng Câu 11: Pin quang điện nguồn điện biến đổi trực tiếp quang thành A Nhiệt B Hóa C Điện D Quang Facebook: Trương Văn Thanh LUYỆN THI THPT QG MÔN VẬT LÍ THẦY THANH- TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN –KM11 – QUẢNG YÊN ĐT: 0974.810.957 Câu 12: Số nuclon 23 11 Na A 23 B 11 C 22 D 34 Câu 13: Đại lượng sau đặc trưng cho mức độ bền vững hạt nhân? A lượng nghỉ B lượng liên kết Câu 14: Hiện tượng giao thoa tượng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất hạt B có tính chất sóng C sóng siêu âm D sóng dọc Câu 15: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10-5(H) tụ điện có điện dung 2,5.106 (F) Lấy π = 3,14 Chu kì dao động riêng mạch A 1,57.10-5(s) B 1,57.10-10(s) C 6,28.10-10(s) D 3,14.10-6(s) Câu 16: Thí nghiệm giao thoa Y-âng dùng để xác định: A cường độ chùm sáng B bước sóng ánh sáng C vận tốc ánh sáng D tính đơn sắc ánh sáng Câu 17: Bước sóng khoảng cách hai điểm A gần mà dao động hai điểm pha B phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha C phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha D gần phương truyền sóng mà chúng dao động pha Câu 18: Đặt điện áp xoay chiềuu = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Tổng trở mạch 1 A Z  R  B Z  R  C Z  R  (C )2 D Z  R  2 C (C ) (C ) Câu 19: Trong phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử hydro, người ta thấy có ba vạch màu Quang phổ phát xạ có vạch A B C 10 D 15 Câu 20: Phát biểu sau sai nói tính chất tác dụng tia X (tia Rơn-ghen)? A Tia X có khả đâm xuyên B Tia X khơng có khả ion hóa khơng khí C Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang số chất D Tia X có tác dụng sinh Câu 21: Điều sau điều kiện để xảy phản ứng nhiệt hạch? A Hệ số nhân nơtron phải lớn B Mật độ hạt nhân đủ lớn C Nhiệt độ phản ứng đủ cao D Thời gian trì nhiệt độ cao đủ dài Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 104 104 ( F ) ( F ) điện áp điện dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị Giá trị 4 2 độ tự cảm L bao nhiêu? (H ) (H ) A B ( H ) C ( H ) D 2   3 Câu 23: Gọi λα λβ lượt bước sóng vạch Hα Hβ dãy Banme Gọi λ1 bước sóng dãy Pasen Mối liên hệ λα,λβ, λ1 đúng? 1 1 1     A B 1     C 1     D 1   1   Câu 24: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ khối lượng m treo sợi dây cách điện có chiều dài l, tích cho vật nặng điện tích q > Con lắc dao động điều hòa điện trường có E hướng thẳng đứng xuống Chu kì dao động lắc xác định biểu thức đây? l l A T  2 B T  2 2  qE   qE  g2   g    m   m    Facebook: Trương Văn Thanh LUYỆN THI THPT QG MÔN VẬT LÍ THẦY THANH- TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN –KM11 – QUẢNG YÊN ĐT: 0974.810.957 C T  2 l D T  2 l qE qE g m m -8 226 Câu 25: Một hạt bụi 88 Ra có khối lượng 1,8.10 g nằm cách huỳnh quang 1cm Màn có diện tích 0,03cm2 Hỏi thời gian phút xuất chấm sáng màn, biết chu kì bán rã Ra 1590 năm? A 50 B 100 C 95 D 150 Câu 26: Hai lắc đơn làm hai bi có chất liệu, kích thước hình dạng bên ngồi, có khối lượng m1 = 2m2 treo hai sợi dây có chiều dài tương ứng l1 = l2 Hai lắc dao động môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ Nhận xét sau đúng? A Thời gian dao động tắt dần hai lắc không khối lượng khác B Thời gian dao động tắt dần m1 nhỏ m2 bốn lần C Thời gian dao động tắt dần m2 nhỏ m1 hai lần D Thời gian dao động tắt dần hai lắc chiều dài Câu 27: Sợi dây AB có đầu A cố định, đầu B kích thích dao động nhỏ với tần số 20Hz Sợi dây có chiều dài 80cm, dây có bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây có giá trị A 80 cm/s B 1,6 m/s C 16cm/s D m/s Câu 28: Đồ thị li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4π (cm/s) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ A 4,0 s B 3,25 s C 3,75 s D 3,5 s Câu 29: Dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức I = 4cos2ωt(A) Giá trị hiệu dụng dòng điện bao nhiêu? A 2 A B A C A D A Câu 30: Hai nguồn sóng kết hợp đặt hai điểm S1, S2 mặt nước dao động ngược pha với tần số 20Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Hai điểm M, N mặt nước có vị trí xác định bới khoảng cách MS1 = cm, MS2 = 10 cm NS1 = cm, NS2 = 10 cm Số đường dao động với biên độ cực đại khoảng MN bao nhiêu? A B C D Câu 31: Một đoạn mạch xoay chiều có điện trở R = 32 Ω tụ C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz Kí hiệu UR, UC tương ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R C Biết 625u R2  256uC2  (1600) (V ) Điện dung tụ bao nhiêu? g 103 104 103 104 F F F F B C D 2 2 5 5 Câu 32: Đoạn mạch R, L C nối tiếp đặt điện áp xoay chiều, độ tự cảm L thay đổi Khi điều A chỉnh độ tự cảm cuộn cảm L1 L2 pha ban đầu dòng điện qua mạch    cường độ dòng điện hiệu dụng khơng thay đổi Hệ số công suất mạch độ tự cảm L1 A B C 0,5 D 2 Câu 33: Khi chùm sang đơn sắc truyền từ khơng khí vào thủy tinh phát biểu đúng? A tần số tăng, bước sóng giảm B tần số giảm, bước sóng tăng C tần số khơng đổi, bước sóng giảm D tần số khơng đổi, bước sóng tăng Câu 34: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A T   LC B T  2 LC C T  LC D T  2 LC Câu 35: Máy quang phổ tốt, chiết suất chất làm lăng kính có đặc điểm đây? A lớn B biến thiên cành nhanh theo bước sóng ánh sáng C nhỏ D biến thiên cành chậm theo bước sóng ánh sáng Facebook: Trương Văn Thanh LUYỆN THI THPT QG MƠN VẬT LÍ THẦY THANH- TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN –KM11 – QUẢNG YÊN ĐT: 0974.810.957 Câu 36: Một lắc lò xo gồm vật nặng lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ cm, tần số góc   10 rad/s Cho g = 10 m/s2 Trong chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo có độ lớn │Fđh│không vượt 1,5 N bao nhiêu?    2 s s s s A B C D 15 60 30 15 Câu 37: Xét tượng quang điện xảy tế bào quang điện Khi UAK = 2V tốc độ cực đại quang điện tử đến anốt lớn gấp 1,5 lần tốc độ cực đại quang điện tử rời ca tốt v0max Xác định giá trị hiệu điện hãm Uh A 2,5 V B 1,0 V C 1,6 V D 4,0 V Câu 38: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương chu kì T có trục tọa độ Oxt có phương trình dao động điều hòa x1 = A1cos(ωt + φ1) (cm) x2 = v1T (cm) biểu diễn đồ thị hình vẽ Biết tốc độ dao động cực đại chất điểm 53,4 (cm/s) Giá trị t1 gần với giá trị sau đây? A 0,56 B 0,52 C 0,75 D 0,64 Câu 39: Lò vi sóng (còn gọi lò viba) thiết bị sử dụng sóng điện từ để làm nóng nấu chín thức ăn Loại sóng dùng lò A tia hồng ngoại B sóng ngắn C sóng cực ngắn D tia tử ngoại Câu 40: Tia hồng ngoại tia tử ngoại A gây số phản ứng hóa học B có tác dụng nhiệt giống C gây tượng quang điện chất D bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh HẾT Facebook: Trương Văn Thanh LUYỆN THI THPT QG MƠN VẬT LÍ THẦY THANH- TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN –KM11 – QUẢNG YÊN ĐT: 0974.810.957 1A 11C 21A 31C 2A 12A 22C 32B 3B 13D 23D 33C 4C 14B 24D 34D Đáp án 5C 6C 15D 16B 25C 26A 35B 36A 7A 17D 27D 37C 8D 18A 28D 38A 9A 19B 29B 39C 10D 20B 30A 40A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho Câu 2: Đáp án A mức độ bền vững hạt nhân Năng Câu 3: Đáp án B lượng liên kết riêng lớn hạt nhân Độ lệch pha bền vững Câu 14: Đáp án B 5   2  1  Câu 15: Đáp án D Áp dụng công thức: T = 2π LC Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án C Câu 16: Đáp án B Câu 6: Đáp án C Thí nghiệm giao thoa Y-âng dùng để xác Sóng điện từ sóng ngang lan truyền định bước sóng ánh sáng mơi trường rắn, lỏng, khí Câu 17: Đáp án D chân khơng Bước sóng khoảng cách hai điểm Câu 7: Đáp án A gần phương Với bạn làm quen với tốn truyền sóng mà chúng dao động pha khơng khó để giải nhanh gọn Câu 18: Đáp án A Tuy nhiên, vài dòng Câu 19: Đáp án B phía đây, chúng tơi đưa số Phổ phát xạ đầy đủ nguyên tử hydro chứng minh cho cơng thức có bốn vạch màu (đỏ, lam, chàm, tím) 2 tương ứng với bốn dịch chuyển từ mức v a   A có đáp án tốn kích thích thứ hai, ba, bốn năm mức 2 4 kích thích thứ Ở có ba vạch Một vật dao động điều hòa có phương màu tức có vạch bị thiếu Đó trình x = Acos(ωt + φ) theo định nghĩa khơng có ngun tử kích thích phương trình vận tốc: lên mức cao mức n = Vì số vạch v  x '   A sin(t   ) quang phổ nói là: Mà ta ln có: N = n(n-1)/2 = 10 sin2(ωt + φ) + cos2(ωt + φ) = nên ta có Câu 20: Đáp án B sin (t   )  cos (t   )  A.Đúng Tia X có khả đâm xuyên, tia 2 v x  v  2 X xuyên qua giấy, vải, gỗ,       x   A (1)   A    A  chí kim loại Mặt khác từ phương trình vận tốc B.Sai Tia X có khả ion hóa không v  x '   A sin(t   ) , theo định nghĩa gia tốc ta có: khí a a  v '   A cos(t   )   x  x  C.Đúng Tia X tác dụng mạnh lên kính  ảnh, làm phát quang số chất Thay điều vào (1) ta có điều phải chứng minh Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án C Pin quang điện nguồn điện biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D Facebook: Trương Văn Thanh D.Đúng Tia X có tác dụng sinh lý: hủy diệt tế bào, tiêu diệt vi khuẩn Câu 21: Đáp án A + Điều kiện để xảy phản ứng nhiệt hạch mật độ hạt nhân đủ lớn, nhiệt độ phản ứng đủ cao thời gian trì nhiệt độ cao đủ dài Lớp Luyện Thi Đại Học Môn Vật Chất Lượng Cao – Thầy: TRƯƠNG VĂN THANH THPT DÂN LẬP TRẦN QUỐC TUẤN-QUẢNG YÊN + Điều kiện hệ số nhân nơtron phải lớn điều kiện để phản ứng phân hạch xảy Câu 22: Đáp án C Theo thay đổi C để UL1 = UL2 I1 = I2 tức Z1 = Z2, điều suy R2 + (ZL – ZC1)2 = R2 + (ZL – ZC2)2 Z  ZC  Z L  C1  300  L  ( H )  Nhận xét: Đây kết giá trị L thay đổi C để mạch có cường độ dòng điện chạy qua mạch, công suất điện mà vạch tiêu thụ lớn Câu 23: Đáp án D 1   (f  fβ  f α ) Ta có: λ1 λ β λ α Câu 24: Đáp án D Vật nặng tích điện tích q > Con lắc dao động điều hòa điện trường có E hướng thẳng đứng xuống dưới, theo qE l g' g a  g  T  2 qE m g m Câu 25: Đáp án C Số hạt phát thời gian t: N  N 0 t 1,8.10 8 ln  6.02.10 23 .60  39768 226 1590.365.86400 Với khoảng cách tới cm số N S  95 chấm sáng n  4 r Câu 26: Đáp án A Theo giả thiết lắc đơn làm hai bi có chất liệu, kích thước hình dạng bên ngồi, chúng chịu tác dụng lực cản môi trường Giả thiết cho ta biết hai lắc dao động mơi trường với li độ góc ban đầu nhỏ nhau, có khối lượng m1 = 2m2 treo hai sợi dây có chiều dài tương ứng l1 = l2 Do lắc thứ có lượng tồn phần lớn (gấp đôi) lắc thứ hai Như vậy, với lực cản lắc thứ tắt dần chậm lắc thứ hai Câu 27: Đáp án D Sóng dừng với hai đầu cố định chiều dài dây l  k  , áp dụng cho tốn ta có:   40(cm)  v   f  8(m / s) Câu 28: Đáp án D v 4 2  (rad/s) -Ta có 2  2max  A -Nhìn đồ thị ta có T2 = 2T1 suy 1  22  4 (rad / s ) -Chất điểm 1: Tại t = vật qua cân theo chiều dương, nên phương trình dao động chất điểm là:   4 x1  6cos  t   (cm) 2  -Chất điểm 2: Tại t = vật qua cân theo chiều dương, nên phương trình dao động chất điểm là:   2 x2  6cos  t   (cm) 2  -Hai chất điểm có li độ x1 = x2 tương đương    4  2 cos  t    cos  t  2 2    2   4  t  t t  3k    4 t      2 t     m2 t  0,5  m    2  -Nhìn đồ thị, ta thấy khoảng thời gian từ  t  T2  T2    3, 75s 4 hai đồ thị cắt lần   t  3k  3, 75 Do đó:    t  0,5  m  3, 75 0  k  1, 25 k     0,5  m  3, 25  m  0;1; 2;3 ĐT: 0974.810.957 facebook :Trương Văn Thanh Lớp Luyện Thi Đại Học Môn Vật Chất Lượng Cao – Thầy: TRƯƠNG VĂN THANH THPT DÂN LẬP TRẦN QUỐC TUẤN-QUẢNG YÊN -Thời điểm hai chất điểm có li độ lần    u    u  u    1    cos 1  12 Câu 33: Đáp án C Ngồi ra, nhìn đồ thị, tinh ý, Ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường thấy điểm cắt lần thứ ứng với thời điểm sang mơi trường khơng bị tán T T sắc hay đổi màu, tức tần số nằm khoảng 2T1   t  2T2  4 không đổi bước sóng giảm tức 3,375 < t < 3,75, dựa vào đáp án ta truyền từ khơng khí vào thủy tinh chọn D v c Ta có    , truyền ánh sáng từ Câu 29: Đáp án B f nf Ta viết lại i = 4cosω ωt = + 2cos2ωt (A) nước vào thủy tinh chiết suất n tăng lên Cường độ dòng điện tổng hợp gồm hai làm λ giảm thành phần: thành phần không đổi có Câu 34: Đáp án D cường độ 2A thành phần xoay chiều có Câu 35: Đáp án B cường độ hiệu dụng (A) Câu 36: Đáp án A Có Gọi l độ biến dạng lò xo vị trí 2 2 Q  I Rt  I Rt  I Rt  I  I  I  6( A ) cân bằng; theo định luật Húc: mg  k l  2 Theo định nghĩa Câu 30: Đáp án A k g    l  2(cm)  MS2  MS1 m l    Ta có │Fđh│=k(∆l+│x│), mà theo Ta có  , mà hai nguồn bài│Fđh│≤ 1,5 nên│x│≤ NS  NS  1 Từ đường tròn lượng giác ta có thời gian   tương ứng ngược pha nên M thuộc đường cực tiểu số  3, N số T  Mà M, N bên so với trung trực t  4t    ( s) 2 15 S1S2 M N có điểm dao động với biên độ cực đại T Câu 31: Đáp án C Câu 37: Đáp án C Đối với mạch có R C mắc nối tiếp Theo định luật bảo tồn ta có uR uC vuông pha với nên 2 mv  mv0max  eU AK 2 2  uR   uC      1 1 2  u R   u 0C   m.1,52 v0max  mv0max  eU AK 2 Đối chiếu với giả thiết ta có  1,52 e U h  e U h  eU AK  U h  1, 6V u R2 uC2 R UC 4096 16   1    4096 10000 Z U 10000 25 Câu 38: Đáp án A ứng với m = 3, tức t = 0,5 + = 3,5 s C 0C 3  ZC  50  C  10 (F ) 5 Câu 32: Đáp án B     u   1 1   u Ta có             u 2 u 3   Do I1 = I2 nên φ1 = - φ2 ĐT: 0974.810.957 facebook :Trương Văn Thanh 2 Lớp Luyện Thi Đại Học Môn Vật Chất Lượng Cao – Thầy: TRƯƠNG VĂN THANH THPT DÂN LẬP TRẦN QUỐC TUẤN-QUẢNG YÊN Ta tóm lược kiện đề từ đồ thị phương trình: Phương trình dao động vật:  x1  A1 cos( t   )   x2  v1T  ( x1 ) ' T  2 A1 A sin(t  1 ) Nhìn vào đồ thị: thời điểm t1, hai vật gặp tọa độ x = -3,95, thời điểm t = 2,5(s) vật vị trí cân theo chiều dương, vật vị trí biên dương Xét thời điểm t x1 = x2 Điều tương đương A1 cos(t1  1 )  2 A1 sin( t1  1 )       t1  1  arctan     k k  Z   2  Tại thời điểm t = 2,5(s)  x1    t  1    v1  Từ ta có hệ phương trình:    t1  1  arctan   2   k    t            (t1  t )  arctan      k  2  Ta thấy hai thời điểmn t t hai thời điểm gần t1 < t = 2,5 nên ta tìm k = 1 Từ ta có:    arctan    2   t1   2,5  Mặt khác ta có vmax = ωAth Hai dao động vuông pha với nên Ath  A12  A22  A1  4 Do nên: vmax   A1  4  A1  vmax   4 x  2 v max   sin  arctan    2    4     3, 95     2 v max.sin  arctan     2      3, 95  4k Bằng máy tính ta tính ω ≈ 2,1 (rad/s)  T ≈ 2,99 (s) Thay vào phương trình tính t ta tính t1 ≈ 1,636 (s) t Từ ta có tỉ lệ    0,546 T Từ ta có đáp án A Nhận xét: Bài toán câu đồ thị hay, theo xu hướng đề gần Lời giải khác gọn hơn: x1  x2  A cos   2 A sin   3, 95  o  tan   2    Ta có:    A  3,95  4(cm)  cos 9o Mặt khác hai dao động vuông pha nên 2 vmax  A  4  53,  T  3( s ) T Từ t1 đến t2 vec-tơ quay quét góc 99o đường tròn lượng giác 2  (2,1  t1 )  1, 73  t1  1, 675( s ) T t   0,56 T Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án A Đặc trưng tia hồng ngoại tác dụng nhiệt tia tử ngoại bị nước thủy tinh hấp thụ mạnh Cả hai tia gây số phản ứng hóa học, gây tượng quang điện với số kim loại, khơng phải tất Thay vào phương trình x2 ta suy ra: ĐT: 0974.810.957 facebook :Trương Văn Thanh ... 0974.810.957 facebook :Trương Văn Thanh 2 Lớp Luyện Thi Đại Học Môn Vật Lý Chất Lượng Cao – Thầy: TRƯƠNG VĂN THANH THPT DÂN LẬP TRẦN QUỐC TUẤN-QUẢNG YÊN Ta tóm lược kiện đề từ đồ thị phương trình:...  m  0;1; 2;3 ĐT: 0974.810.957 facebook :Trương Văn Thanh Lớp Luyện Thi Đại Học Môn Vật Lý Chất Lượng Cao – Thầy: TRƯƠNG VĂN THANH THPT DÂN LẬP TRẦN QUỐC TUẤN-QUẢNG YÊN -Thời điểm hai chất điểm... B biến thi n cành nhanh theo bước sóng ánh sáng C nhỏ D biến thi n cành chậm theo bước sóng ánh sáng Facebook: Trương Văn Thanh LUYỆN THI THPT QG MÔN VẬT LÍ THẦY THANH- TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý 2017 trương văn thanh , Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý 2017 trương văn thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay