Đề thi học sinh giỏi năm 2018 môn vật lý lớp 11 chuyên trần phú, hải phòng

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MÔN: VẬT 11 (Đề thi gồm 02 trang) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Người đề: Nguyễn Ngọc Thiết – SĐT 0904216337 Bài 1: Tụ điện phẳng có diện tích S, khoảng cách = d Chọn trục Ox hình vẽ Người ta lấp đầy tụ điện mơi có   1 1  x Tụ mắc vào U0 hình vẽ C=? Mật độ điện tích tụ điện trường điểm tụ có tọa độ x? Cơng để đưa nửa điện khỏi tụ =? Bỏ qua ma sát, g Bài 2: Một tụ phẳng gồm có diện tích S khoảng cách d Ban đầu tụ chưa tích điện, nối với cuộn cảm L Đặt tụ chân không đặt vào bên trong, sát mỏng có diện tích S, mang điện tích Q Cho chuyển động với theo phương vng góc Bỏ qua trở dây nối Tìm phụ thuộc I theo t Biết phương trình vi phân: x ''  x  k  có nghiệm: x  k cos(t   )  k Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài 3: Tại xưởng sản xuất ấm đun, sợi đốt làm dây dẫn hình trụ dài l, biến thiên tuyến tính từ theo chiều dài Nguồn E, r Xác định đường hình sợi đốt để Pmax Bài 4: Hai điện tích m, q1= - q2 = q > đặt nằm ngang Từ trường B hình vẽ Ban đầu điện tích đứng yên sau thả Hỏi khoảng cách ban đầu để chúng không va chạm Bài 5: Thấu kính mỏng mặt lồi R1, R2 làm từ thủy tinh Bề dày thấu kính d = mm Đường kính D = cm Đặt thấu kính cho trục thẳng đứng, phần ngập nước với quang tâm nằm mặt nước Khi mặt trời lên đỉnh đầu, ảnh qua thấu kính xuất độ sâu h1= 20cm so với mặt nước Nếu đảo ngược thấu kính lại h 2= 20 cm Biết nH  Xác định nTK; R1; R2 ? 3 - Hết -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng cần giải thích thêm) Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Họ tên học sinh: , Số báo danh: Họ tên giám thị 1: , Họ tên giám thị 2:… KỲ THI HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 02 trang) ĐỀ THI MÔN: VẬT 11 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tụ điện phẳng có diện tích S, khoảng cách = d Chọn trục Ox hình vẽ Người ta lấp đầy tụ điện mơi có   1 1  x Tụ mắc vào U0 hình vẽ C=? Mật độ điện tích tụ điện trường điểm tụ có tọa độ x? Công để đưa nửa điện khỏi tụ =? Bỏ qua ma sát, g Giải Chia tụ thành phần nhỏ dày dx Có : dC    S   1.S dx (1   x)dx Các tụ nối tiếp => C => (1   x)dx   1.S dC (1   x)dx 2d   d   C  1.S 2 1.S 2 01S 2d   d 2 01SU 2d   d Q 2  U =>    02 S 2d   d Q 2  SU (1   x)dx 2U (1   x)dx Có : U x   20  dC 2d   d  1.S 2d   d 2 Có Q  C.U  => E  U x 2U (1   x)  dx 2d   d Khi nửa điện khỏi tụ => hình thành tụ song song có: Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  S  c    S  2d => c '  c1  c2      d  2 d  c   1.S 2 2d   d  A =>  U 2c U 2c ' U   2 1 S 2 01S    0S    2d 2d   d 2d   d   U 02   S  0 S      2d 2d   d  Bài 2: Một tụ phẳng gồm có diện tích S khoảng cách d Ban đầu tụ chưa tích điện, nối với cuộn cảm L Đặt tụ chân không đặt vào bên trong, sát mỏng có diện tích S, mang điện tích Q Cho chuyển động với theo phương vuông góc Bỏ qua trở dây nối Tìm phụ thuộc I theo t Biết phương trình vi phân: x ''  x  k  có nghiệm: x  k cos(t   )  k Giải Xét thời điểm t mang điện q Có: Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Do i = q’ Với w = * Khi t = i=0 Với w = Bài 3: Tại xưởng sản xuất ấm đun, sợi đốt làm dây dẫn hình trụ dài l, biến thiên tuyến tính từ theo chiều dài Nguồn E, r Xác định đường hình sợi đốt để Pmax Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giải: Có * Xét phân tử d : dr = = R = r  d 2( 1   )l r.r Khi Pmax E2  4r Bài 4: Hai điện tích m, q1= - q2 = q > đặt nằm ngang Từ trường B hình vẽ Ban đầu điện tích đứng n sau thả Hỏi khoảng cách ban đầu để chúng khơng va chạm Giải: Do tính chất đối xứng nên quỹ đạo hạt đường cong đối xứng => Fđy=0 Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Có : m.a y  FLY  m  vy  d v y dt  qB dx  mv y  qBx dt qB x m Có: mv y kq kq   L r 1 q2 B2 21  kq     m  X m r L  1  B  k   ( L  r )  r L  4m B2  k  ( L  r ) L.r 4m  4mk  B L( L  r )r  B L ( Lr  r )  B L.r  B L2 r  4mk  0(*)  (*) có nghiệm 0 0  B L4  16mkB L   B L3  16mk L 16mk B2 Bài 5: Thấu kính mỏng mặt lồi R1, R2 làm từ thủy tinh Bề dày thấu kính d = mm Đường kính D = cm Đặt thấu kính cho trục thẳng đứng, phần ngập nước với quang tâm nằm mặt nước Khi mặt trời lên đỉnh đầu, ảnh qua thấu kính xuất độ sâu h1= 20cm so với mặt nước Nếu đảo ngược thấu kính lại h 2= 20 cm Biết nH  Xác định nTK; R1; R2 ? 3 Giải: Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Có : x y d D2  ( R1  x)  R12 D2  ( R2  y )  R2  D2   R1.x  x    D  2R y  y    D2  D2  x  8R   R1.x 1 8d  2     Do x , y nhỏ nên  2 R R D D D   R2 y  y    R2 Sơ đồ tạo ảnh: S lcc S1 lcc S2 d1 kk-TK d1’,d2 TK-H2O d2’ Có: n 1 1 d  d '  R  1   n  nH 2O  nH 2O  n  d d '  R2 Mà d1    d1 '  R1  d  d1 '  R1 n n 1 n (do thấu kính mỏng) n 1 Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  d2 '  nH 2O n  nH 2O R2 n 1  R1  20(cm) Tương tự đảo ngược lại: d3 '  nH 2O n  nH 2O R1  n 1 R2  40 (cm)  n  nH 2O n  nH 2O    R1 20  R2   n  nH 2O  n   3nH 2O  R1 R2 40   1 1   n       R2 R1  3R2 R1 15  n         R R  3R R 10     1 1 1      3R2 3R1 30 R2 R1 10  R1  20(cm)   20  R2  (cm) 19 n 12 Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thiết – Trường PTTH Chuyên Trần Phú ... tên học sinh: , Số báo danh: Họ tên giám thị 1: , Họ tên giám thị 2:… KỲ THI HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 02 trang) ĐỀ THI MÔN:... - Hết -( Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng cần giải thích thêm) Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thi t – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com... l, biến thi n tuyến tính từ theo chiều dài Nguồn E, r Xác định đường hình sợi đốt để Pmax Người soạn đề: Nguyễn Ngọc Thi t – Trường PTTH Chuyên Trần Phú Tải file Word website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi năm 2018 môn vật lý lớp 11 chuyên trần phú, hải phòng , Đề thi học sinh giỏi năm 2018 môn vật lý lớp 11 chuyên trần phú, hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay