Đề thi học sinh giỏi năm 2018 môn vật lý lớp 11 chuyên thái bình

7 47 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 TRƯỜNG THPT CHUN THÁI BÌNH ĐỀ THI MƠN VẬT LỚP 11 Thời gian làm bài:180 phút (Đề thi gồm có 03 trang) ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Bài 1: ( 4,0 điểm) h i h g i g h i h g g > i h i h i g i h- < i h i i g - h g hh g h i h g h i g g h g i h h g h i h g h h g X ị h g i gg i h i h h he h ẽ hị h i h g g i hi g hi h i h i ? g gh hời gi h i Bài 2: ( 4,0 điểm) R h h x hi (H 3) i A i L g i u = 12 πt (V) i i i g C 10 4  F i R = 100 Ω gi g hi L = L1 , i ị h g h i A h h i h ị M B Hv3 i i ? hỉ h i gi ị L1 C hi i gi h i i hi gh i hi Bài 3: ( 4,0 điểm) M i g A ị h h h hh i g i f i h g O i i h h F h h i hời i = Hình g ời h A h g ò x g hF h hẳ g xO h h h h (Hình 4) Vi h g h ĩ h A/ A / hA hị hậ xé h h ị i f=2  = 2 / ị hi A ắ h g hi ị i gh i hi gh i gi hi ? y A  F  P O x i g h g i  i Ox h h Vẽ hị i iễ ĩ / h A he ị A / ậ h A hời i gi Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bài : M g g g g i h i g điểm) Y h h h h g h i gM h i h h h ị h Z gg i g gi i g gi M h h h h h g h i g h h g h g g M; g i OZ ) X ị h h i g ) M g hi h Hã h h hi g h h g i Vi hi M ị ắ he ( h g ị ắ h h g g) g h g R X O r g h O g M g Bài (4 điểm) g è 5V – 1W g h h ù g g : i h g ời i 5V i i h g g Hã x - V i h - h h i h ý h - 3 V i h h cho dòng hi hò g i i A i  3μA g g i è h hx ghi i h h : ghi ghi h h h ghi xử ý i Hết -H h i h: ……………………………………………… S D:……………………… H gi hị 1: ……………………………………………………………………… H gi hị 2: ……………………………………………………………………… Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LỚP 11 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Nội dung đáp án Câu điểm a ( điểm) Mậ i  E h h i Q 3Q  V 4 R h R): h i : g ị h ý O-G, G h h h ( q  E.4 r    r3 0 i E h i m: Q 4 r b ( 1,5 điểm) i g h : F  qE  i R g g: – K0 =   F.dr   → c ( 1,5 điểm) h ị h →hời gi r  r 3 g i gi g h ị h ý R 0 →E= g he ậ II e –q ch R  r.dr q qQ R  6 8 R h hi :-F= g i = q 3 hò ” → r " i h g q r 3 gh g g i: q r0 3m = 2 3m q :  mR T  3m t=   q qQ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4đ 1.(2 điểm) Vẽ gi vecto U IC I ) φ1 IR I )α ) φ1 U1 UL UR Ta có: Z AM  1  2 R Zc θ => Z AM  50 Ω I R Z AM     1  I R U U U U sin   L   L => U L  U (2) sin  sin  cos1 sin  cos1 (1) cos1  Từ gi Từ gi NX: (U L )max  => U LM  i α=1 V i α = => α = π/2 => ΔAM U = 2U = 24V cos1 g iA 2  U LM  U  U AM  U AM  U LM  U  12 (V) ò g i n: I  g C m kháng: Z L  U AM Z AM U MB 2UZ AM (H)   Z AM  100 => L  L0   I U 3 2.( điểm) Khi L = L1 h U  U L2  U AM i  2U AMU Lcos (*) Mà cos  sin 1  g i u chỉnh R mà UL1 h  1 Câu điểm Z L1 ZC i I C U AM Z L1  I ZC U L Thay vào (*) U  U L2  U AM  2U AM U L  g h U AM Z L1 ZC U L Z L1   U  U L2  U AM 1   UL không ph thu c vào R ZC     ZL  ZC (H)  50  L  L1  2 hi UL = U = 12V a (2điểm) OH  x1 , OH /  x , HA  y1 , H / A /  y , OF /  f Xé y  y1 gi AOH g g gi A/OH/ ta có : H / A/ OH /  hay HA OH x (1) x1 Xét tam giác F/ I g g gi F/H/A/ ta có : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 H / A/ OH /  OF /  OI OF / hay y  y1 y I A  f x (2) f F  H F O P H / x /  (1) (2) / A f (3) x1  f f (4) , y  y1 x1  f x  x1 G i  =  AFO = t ta có x1= f f cos   f y1= sin  thay vào ta có 2 h A/ : y = f tg (5) f x= 1 (5) (6) h (6) cos   g h ĩ h (x  f ) y   (7) 4f f Chú ý : h ù g + hị iễ iễ (7) g h gh e hh g i gi i i C A F F/ O 3f x D : Nhận xét B A2 A3 F A1 A4 hi A h g A1 A2 h h ừF A ù g hi A h g A2 A3 h ù g ị 3f hi A h g A3 A4 h h g ị 3f ù g hi A h g A4 A1 h h ù gD F h h h h h h h g hậ h h h h g h hậ h h h g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 b (2 điểm) g (5 6) y = f tg (5) f x= 1 (6) cos   h he hời gi ậ h sin t vx = 2f (8) vy= f (9) cos t cos t ậ h he hời gi = vx  v y v = f Câu 4 điểm sin t  (10) cos t Áp dụng i = h  = 3 thay vào ta có x = 3f = 60cm, y= 0, Vx= v = vy = f = 40 cm/s a ( điểm) Xé i hời i gi h h M g  g  h h h h OZ V h h h g i h R  r  (R  r)    - h g hời D  ''  (1) V h h gg i M i  h ID  g  h mr  mr  mr , 2 thay 2g , 3(R  r) vào (2) g chu kì R 3(R  r) T  2 2g b ( điểm) Xé i hời i gi h h  g OZ h h góc  h tâm C c h h V h h i  g i g Y  (R  r)  2g  ''  mg.r   ''     2 r 3(R  r)  Vậ h h i hò ( i (2) R R r  ''  '' r r h h g OZ h h g  (1) g h h h hẳ g gi ) ID ''  mg.r sin  (R  r)  '    ''    ''   '' r V i R R r   r r h O X   f C D f M h N mg g h g  i h h OZ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 R  r  (R  r)    R R r   r r g ị h ậ II i g h g h h g i i : mg sin   f  m(R  r) '' h h h ( h h h g mr  ''  fr hẳ g gi ) : g h g (1) g h h hẳ g gi ) g h h h (2) g (3) M( O g (4) IO ''  fR  MR 2 ''  fR  f  MR '' R R r (1) : (5)  ''   ''  '' r r R R r  mr   ''  ''  MR '' r r   h (5) (4) (3) : m R r   ''  ( ) '' 2M  m r mM Thay vào (2) : mg  (R  r) '' m(R  r) '' 2M  m g (2M  m)   ''  (R  r) (3M  m) g (2M  m) Vậ h h g i hò i g 2   (R  r) (3M  m) , chu kì T  2 Câu điểm (R  r) (3M  m) g (2M  m) h g h i = U/I è g h h i ẽ h i g i h i hỉ hi hị - Ta có P = B( T – Tf ) = UI i α(T – Tf)) = U/I -  U/I = Rf ( + α UI/ ) = U/I g hẳ g gi ị gứ gU I ậ + g i hị g h é h h gi ị f - S h i h h h ẽ - y=U/I Rf - h h h ữ I g hẳ g h g h i x = UI h hị h U U h g = f.( I 1+ he x g ẽ hị (x) i g hẳ ắ i h A E V X=UI o R Hết ... ……………………………………………………………………… Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ LỚP 11 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Nội dung đáp án Câu điểm a ( điểm)... i g i h i hỉ hi hị - Ta có P = B( T – Tf ) = UI i α(T – Tf)) = U/I -  U/I = Rf ( + α UI/ ) = U/I g hẳ g gi ị gứ gU I ậ + g i hị g h é h h gi ị f - S h i h h h ẽ - y=U/I Rf - h h h ữ I g hẳ g... i h g ời i 5V i i h g g Hã x - V i h - h h i h ý h - 3 V i h h cho dòng hi hò g i i A i  3μA g g i è h hx ghi i h h : ghi ghi h h h ghi xử ý i Hết -H h i h: ………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi năm 2018 môn vật lý lớp 11 chuyên thái bình , Đề thi học sinh giỏi năm 2018 môn vật lý lớp 11 chuyên thái bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay