KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KDL LONG HẢI HUYỆN LONG ĐIỀN – TỈNH BRVT

67 41 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Khóa luận tốt nghiệp KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KDL LONG HẢI HUYỆN LONG ĐIỀN – TỈNH BRVT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN MAI THỊ TÁM LỚP: DH07DL MSSV:07157162 TS NGÔ AN Tháng 7/2011 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực ñề tài khóa luận tốt nghiệp năm học tập giảng đường Đại học tơi nhận ñược nhiều giúp ñỡ, ñộng viên từ gia đình,thầy cơ, quan ban ngành, bạn Tơi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc ñến: - Gia ñình, chổ dựa tinh thần vật chất suốt trình học tập - Thầy cô Khoa Môi Trường & Tài Nguyên, trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM hướng dẫn, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi năm vừa qua - Thầy Ngơ An nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ tơi suốt q trình thực ñề tài - Ban quản lý khu du lịch huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạo ñiều kiện thực tập cung cấp tài liệu phục vụ cho đề tài Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn ñến bạn sinh viên lớp DH07DL tất người bạn khác Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực Mai Thị Tám ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát, ñánh giá trạng đề xuất biện pháp quản lý mơi trường KDL Long Hải – Huyện Long Điền – Tỉnh BRVT” ñược tiến hành khu du lịch Long Hải, từ tháng 03/2011 đến 07/2011, với nội dung: Tìm hiểu hoạt ñộng kinh doanh du lịch KDL Long Hải Đánh giá trạng công tác quản lý môi trường KDL Đề xuất giải pháp quản lý mơi trường KDL Qua q trình thu thập số liệu, ñiều tra thực tế kết hợp phát phiếu vấn du khách nhân viên du lịch ñã thu ñược số kết sau: Loại hình du lịch chủ yếu KDL Long Hải du lịch biển Hoạt ñộng du lịch tác ñộng tiêu cực tới mơi trường biển Vấn đề rác thải từ hoạt động vui chơi giải trí; vấn đề nước thải từ sở kinh doanh dọc bờ biển Từ trạng trên, ñề số biện pháp kỹ thuật, kinh tế, giáo dục nhận thức ñể quản lý môi trường KDL Long Hải Các biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần cải thiện mơi trường biển đảm bảo lợi ích kinh tế cho người dân địa phương cho tỉnh nhà iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Đối tượng nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Giới hạn ñề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm liên quan đến mơi trường 2.1.2 Mối quan hệ du lịch môi trường 2.1.3 Vấn ñề môi trường du lịch biển 2.2 Tổng quan khu du lịch Long Hải 10 2.2.1 Vị trí địa lý 10 2.2.2 Điều kiện tự nhiên 11 2.2.2.1 Chế ñộ nhiệt 11 2.2.2.2 Độ ẩm khơng khí 11 2.2.2.3 Lượng mưa 12 2.2.2.4 Đặc ñiểm thủy triều 12 2.2.3 Đặc ñiểm kinh tế - xã hội 12 2.2.4 Tiềm du lịch 13 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Nội dung nghiên cứu 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 iv 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực ñịa 14 3.2.3 Phương pháp ñiều tra xã hội học 14 3.2.4 Phương pháp phân tích tổng hợp SWOT 15 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Hiện trạng kinh doanh DV-DL KDL Long Hải 16 4.1.1 Cơ cấu tổ chức 16 4.1.2 Hiện trạng hoạt ñộng du lịch 18 4.2 Hiện trạng môi trường KDL Long Hải 21 4.2.1 Đặc ñiểm chung 21 4.2.2 Các sở kinh doanh du lịch có nguồn thải biển 22 4.2.2.1 Khu vực Đồn an điều dưỡng 298 22 4.2.2.2 Khu du lịch Thái Thiết cũ 23 4.2.2.3 Khu vực bãi tắm Dinh Cô 23 4.3 Hiện trạng quản lý môi trường KDL Long Hải 27 4.4 Đánh giá trạng môi trường KDL Long Hải 27 4.4.1 Kết vấn bảng câu hỏi 27 4.4.1.1 Đối tượng vấn du khách 28 4.4.1.2 Đối tượng vấn nhân viên 31 4.4.2 Kết phân tích SWOT 32 4.5 Đề xuất biện pháp quản lý môi trường KDL Long Hải 35 4.5.1 Giải pháp quản lý tăng cường lực 35 4.5.2 Giải pháp kỹ thuật 36 4.5.3 Giải pháp kinh tế 36 4.5.4 Giải pháp giáo dục môi trường 37 Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 Phụ lục 43 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhiệt ñộ trung bình tháng 11 Bảng 2.2 Độ ẩm tương ñối trung bình theo tháng 12 Bảng 4.1 Tổng lượng khách tham quan KDL Long Hải 21 Bảng 4.2: Tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tính cho người thải mơi trường ngày ñêm 22 Bảng 4.3: Kết quan trắc chất lượng nước biển ven bờ khu vực bãi tắm Long Hải năm 2008 24 Bảng 4.4: Kết quan trắc chất lượng nước biển ven bờ khu vực bãi tắm Long Hải năm 2009 26 Bảng 4.5: Tóm tắt hoạt ñộng gây ô nhiễm môi trường biển Long Hải 29 Bảng 4.6: Ma trận tổng hợp mức ñộ tác ñộng hoạt ñộng du lịch ñến thành phần môi trường 30 Bảng 4.7: Mức ñộ ưu tiên giải pháp 34 vi DANH MỤC CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ Hình Phân Loại Phân Bổ Nước Trong Tự Nhiên Hình Sơ đồ vị trí huyện Long Điền 10 Hình Sơ đồ vị trí KDL Long Hải 11 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức BQL KDL huyện Long Điền 16 Hình 4.2 Khu du lịch Long Hải Beach Resort 19 Hình 4.3 Khu du lịch Annosis Beach Resort 20 Hình 4.4 Hầm tự hoại tin 23 Hình 4.5 Nước thải tin chảy biển 23 Hình 4.6 Du khách xã rác bãi biển 23 Hình 4.7 Hàng rong tự bn bán 24 Đồ thị Kết phân tích hàm lượng SS nước biển ven bờ bãi tắm Long Hải năm 2008 25 Đồ thị Kết phân tích hàm lượng T – Coliform nước biển ven bờ bãi tắm Long Hải năm 2009 26 Đồ thị Kết phân tích hàm lượng SS nước biển ven bờ bãi tắm Long Hải năm 2009 27 Biểu ñồ 4.1 Lượng du khách mang thức ăn, nước uống xuống bãi biển Long Hải 28 Biểu ñồ 4.2 Ý thức du khách việc xã rác bãi biển Long Hải 29 Biểu ñồ 4.3 Lượng rác thải bãi biển Long Hải 29 Biểu ñồ 4.4 Vấn ñề cần ưu tiên nhân viên phát triển KDL Long Hải 31 Biểu ñồ 4.5 Nhận ñịnh nhân viên KDL Long Hải nhiễm mơi trường hoạt động du lịch 31 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANTT: An ninh trật tự BR - VT: Bà Rịa - Vũng Tàu BQL: Ban quản lý BTNMT: Bộ tài nguyên môi trường BVMT: Bảo vệ môi trường DV - DL: Dịch vụ - du lịch ĐTM: Đánh giá tác động mơi trường KDL: Khu du lịch KT – XH: Kinh tế - xã hội QCVN: Quy chuẩn Việt Nam SS: Hàm lượng chất rắn lơ lửng SWOT : Phương pháp phân tích Điểm mạnh (Strengths) – Điểm yếu (Weaknesses) Cơ hội ( Oppoturnities) – Thách thức ( Threats) TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TNMT: Tài nguyên môi trường TNHH: Trách nhiệm hữu hạn THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh VSMT: Vệ sinh mơi trường viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề Khi xã hội phát triển, người tạo ñược nhiều cải vật chất nhu cầu người khơng ñơn ăn no mặc ấm mà ăn ngon mặc đẹp…Bên cạnh nhu cầu hưởng thụ hình thức vui chơi, giải trí, du lịch… Đó điều kiện để ngành du lịch ngày phát triển Đặc biệt người có xu hướng muốn ñi ñến nơi gần gũi với thiên nhiên để hòa vào thiên nhiên, giải tỏa áp lực công việc sống hàng ngày Việc khai thác, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên biển văn hố địa phương để phục vụ du lịch nhiều du khách ưa thích lựa chọn Hiện có nhiều chương trình tham quan du lịch lựa chọn Long Hải ñiểm ñến lý tưởng Theo qui hoạch tổng thể phát triển du lịch Trung Tâm Du Lịch TP Hồ Chí Minh phụ cận Tổng Cục Du Lịch Việt Nam xác ñịnh ñánh giá khu du lịch Long Hải khu vực có ý nghĩa quan trọng để tổ chức loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Đây khu vực có điều kiện tốt để đầu tư, thích hợp cho việc tổ chức loại hình du lịch cao cấp, đáp ứng cho nhu cầu thị trường khách Thành Phố khu vực lân cận Theo ñiều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh BR – VT ñến năm 2010 ñịnh hướng ñến năm 2020 cụm du lịch Long Hải – Phước Hải ñược xác ñịnh ñiểm du lịch Tỉnh gồm: Trung tâm du lịch TP Vũng Tàu phụ cận Cụm du lịch Bình Châu Cụm du lịch Cơn Đảo Cụm du lịch Núi Dinh Cụm du lịch Long Hải – Phước Hải Thế mạnh du lịch Long Hải tài nguyên biển phong phú, bãi tắm ñẹp nhiều hải sản tươi ngon Có kết hợp đa dạng với nhiều hoạt ñộng vui chơi, tắm biển tham quan nghĩ dưỡng Du lịch Long Hải phát triển thúc ñẩy nghành nghề khác phát triển tạo công ăn việc làm cho nhiều người,đóng góp phần cho việc phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung huyện Long Điền nói riêng Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực nêu khơng thể khơng đề cập đến mặt tiêu cực nghành Du lịch mang lại Các ảnh hưởng tiềm tàng du lịch chia theo tiêu chuẩn chung ( Môi trường biển Việt Nam, 1998) : Khách du lịch thải số lượng lớn chất thải rắn nước thải, nơi khơng có sở hạ tầng phù hợp thường dẫn tới tình trạng ô nhiễm biển nước Nghành du lịch phát triển thường làm thiệt hại môi trường môi trường sinh thái hay làm tính đa dạng sinh học cối bị phát quang để xây dựng khách sạn lớn, sân quần vợt, sân golf, ñường xá, bãi ñỗ xe, sở phụ nhằm giúp cho khách sạn nhà nghỉ Hơn nữa, không ñược lên kế hoạch tốt gây thiệt hại kinh tế cho hệ sinh thái nhạy cảm Du lịch, số trường hợp khuyến khích thị trường q lưu niệm đồi mồi vỏ sò, ốc Thêm vào nhiều du khách thu thập san hô, phá hủy rạng san hô Du lịch tác động tiêu cực xã hội Ví dụ, làm tăng tỷ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục Hiện nay, du lịch Long Hải ñang ñà phát triển bãi biển Long Hải lại có dấu hiệu nhiễm rác thải từ hoạt ñộng ăn uống, vui chơi du khách nước thải từ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tắm nước lân cận Vì việc đánh giá trạng mơi trường khu du lịch cần tiến hành để từ ñề xuất giải pháp quản lý môi trường nhằm trình phát huy tiềm du lịch biển Long Hải Đó lý tơi định chọn đề tài:” Khảo sát, ñánh giá trạng ñề xuất biện pháp quản lý môi trường khu du lịch Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” 1.2 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu trạng môi trường tự nhiên KDL Long Hải 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng ñến hai mục tiêu chính: Phụ lục Phiếu thăm dò ý kiến du khách Họ tên: Nghề nghiệp: Tuổi: Địa ñiểm khảo sát: Giới tính: Ngày khảo sát: Xin chào Anh/Chị, Tôi tên Mai Thị Tám sinh viên ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực khóa ln tốt nghiệp, q trình thực hiên cần tham khảo ý kiến du khách số vấn ñề sau Rất mong ñược giúp ñỡ Anh/Chị Câu 1: Anh/Chị ñã ñến khu du lịch Long Hải lần ? a Chưa b lần c lần d Nhiều lần Câu 2: Anh/Chị biết ñến khu du lịch Long Hải qua phương tiện thông tin ? a Tivi b Internet, báo chí c Ban bè, người thân d Khác Câu 3: Anh/Chị ñến khu du lịch Long Hải phương tiện giao thông ? a Đi b Xe đạp c Mơ tơ d Ơ tơ Câu 4: Theo Anh/Chị bãi biển Long Hải có rác thải khơng ? a Rất nhiều b Có rác d Tùy thời điểm c Khơng có Câu 5: Anh/Chị có mang thức ăn, nước uống xuống bãi biển không ? a Có b Khơng Câu 6: Sau sử dụng xong thức ăn, nước uống Anh/Chị làm ? a Bỏ chỗ c Mang nơi khác b Tìm sọt rác bỏ vào Câu 7: Anh/Chị có hài lòng với mơi trường khơng khí bãi biển Long Hải khơng ? a Rất hài lòng b.Hài lòng c Khơng hài lòng d Khơng có ý kiến Câu 8: Theo Anh/Chị việc bán hàng rong bãi biển Long Hải có thích hợp khơng ? a Có b Khơng 45 Câu 9: Theo Anh/Chị bãi biển Long Hải ô nhiễm hoạt ñộng gây ? a Dịch vụ-du lịch b.Tàu ñánh cá c Bán hàng rong d Khác Câu 10: Theo Anh/Chị hoạt động du lịch có gây ô nhiễm môi trường không ? a Rất ô nhiễm b Ơ nhiễm c Khơng nhiễm d Khơng có ý kiến Câu 10b: Theo Anh/Chị thành phần mơi trường bị nhiễm / tác động ? a Nước b Đất, bãi cát biển c Khơng khí d Sinh vật biển Câu 11: Theo Anh/Chị môi trường khu DL bị ô nhiễm ảnh nhiều tới a Sức khỏe cộng ñồng c Kinh tế ñịa phương b Sinh thái biển d Khác Câu 12: Anh/Chị có đồng ý trả thêm chi phí để bảo vệ mơi trường khơng ? a Có b Khơng Câu 13: Anh/Chị nhận thấy bảo vệ môi trường bãi biển Long Hải trách nhiệm ai? a Ban quản lý c Cộng ñồng dân ñịa phương b Du khách d Tất Câu 14: Anh/Chị có quay lại khu du lịch Long Hải khơng ? a Quay lại b Có c Khơng d Chưa biết Câu 15: Đóng góp ý kiến Anh/Chị biện pháp bảo vệ môi trường ñể bãi biển Long Hải ñược sạch, ñẹp hơn: Xin chân thành cảm ơn ! Chúc Anh/Chị may mắn vui vẻ 46 Phụ lục Phiếu thăm dò ý kiến nhân viên KDL Long Hải Họ tên: Chức vụ: Địa ñiểm khảo sát: Tuổi: Giới tính: Ngày khảo sát: Xin chào Anh/Chị, Tôi tên Mai Thị Tám sinh viên ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực khóa ln tốt nghiệp, q trình thực hiên tơi cần tham khảo ý kiến số vấn ñề sau Rất mong ñược giúp ñỡ Anh/Chị Câu 1: Theo Anh/Chị việc phát triển khu du lịch Long Hải cần ưu tiên vấn ñề ? a Lợi nhuận kinh tế b Lợi ích cộng đồng c Mơi trường d Không ưu tiên Câu 2: Anh/Chị nhận thấy hoạt động du lịch có gây nhiễm mơi trường khơng? a Có b Khơng Câu 3: Theo Anh/Chị mơi trường bãi biển Long Hải bị ô nhiễm ? a Dịch vụ du lịch b Tàu ñánh cá c Bán hàng rong d khác Câu 4: Việc bán hàng rong ỏ bãi biển Long Hải có thích hợp khơng ? a Có b Khơng Câu 5: Vấn đề môi trường cần quan tâm nhiều bãi biển Long Hải ? a Rác thải sinh hoạt du khách b Rác thải từ việc bán hàng rong c Nước thải từ tin d Tất Câu 6: Vấn đề mơi trường cần quan tâm nhiều resort, nhà nghỉ KDL Long Hải ? a Rác thải b Nước thải c chất khí, mùi d Tất Câu 7: Các sở kinh doanh ñạt tiêu chuẩn môi trường KDL chiếm tỷ lệ a.10% - 30% b.30% - 50% c.50% - 70% d Trên 70% Câu 8: Một số biện pháp bảo vệ mơi trường áp dụng KDL Long Hải 47 Câu 8b: Đơn vị triển khai biện pháp bảo vệ môi trường KDL Long Hải a Cơ quan nhà nước b Cộng đồng c.Cơng ty du lịch d Khác Câu 9: Anh/Chị gặp khó khăn cơng tác bảo vệ môi trường KDL ? Câu 10: Đóng góp ý kiến Anh/Chị để mơi trường KDL Long Hải tốt ñẹp hơn: Xin chân thành cảm ơn ! Chúc Anh/Chị may mắn vui vẻ Phụ lục Bảng thống kê phiếu vấn du khách KDL Long Hải 48 Câu hỏi Số phiếu Tỷ lệ % a Chưa 7 b lần 13 13 c lần 8 d Nhiều lần 72 72 Câu 2: Anh/Chị biết ñến khu du a Tivi 0 lịch Long Hải qua phương tiện b Internet, báo chí 7 thơng tin ? c Bạn bè, người thân 61 61 d Khác 32 32 Câu 3: Anh/Chị ñến khu du lịch a Đi 9 Long Hải phương tiện b Xe đạp 3 giao thơng nào? c Mơ tơ 41 41 d Ơ tơ 47 47 Câu 4: Theo Anh/Chị bãi biển a Rất nhiều 13 13 Long Hải có rác thải khơng ? b Có 44 44 c Khơng 10 10 d Tùy thời điểm 33 33 Câu 5: Anh/Chị có mang thức a Có 51 51 ăn, nước uống xuống bãi biển b Không 49 49 a Bỏ chỗ 37 37 Câu 1: Anh/Chị ñã ñến khu du lịch Long Hải lần Câu trả lời không ? Câu 6: Sau sử dụng xong 49 thức ăn, nước uống Anh/Chị b Tìm sọt rác bỏ vào 44 44 làm ? c Mang nơi khác 19 19 Câu 7: Anh/Chị có hài lòng với a Rất hài lòng 9 mơi trường khơng khí bãi biển b Hài lòng 49 49 Long Hải khơng ? c Khơng hài lòng 16 16 d Khơng có ý kiến 26 26 Câu 8: Theo Anh/Chị việc bán a Có 32 32 hàng rong bãi biển Long Hải b Không 68 68 Câu 9: Theo Anh/Chị bãi biển a Dịch vụ-Du lịch 6 Long Hải ô nhiễm hoạt b Tàu ñánh cá 10 10 ñộng gây ? c Bán hàng rong 65 65 d Hoạt ñộng khác 19 19 Câu 10: Theo Anh/Chị hoạt a Rất ô nhiễm 6 động du lịch có gây nhiễm b Ô nhiễm 36 36 môi trường không ? c Không ô nhiễm 31 31 d Không có ý kiến 27 27 Câu 11: Theo Anh/Chị thành a Nước 36 36 phần môi trường bị ô b Đất, bãi cát biển 29 29 nhiễm / tác ñộng ? c Khơng khí 24 24 d Sinh vật biển 11 11 có thích hợp khơng ? 50 Câu 12: Theo Anh/Chị mơi a Sức khỏe cộng đồng 53 53 trường khu DL bị ô nhiễm b Sinh thái biển 22 22 ảnh nhiều tới c Kinh tế ñịa phương 11 11 d Khác 14 14 Câu 13: Anh/Chị có đồng ý trả a Có 73 73 thêm chi phí ñể bảo vệ môi b Không 27 27 Câu 14: Anh/Chị nhận thấy bảo a Ban quản lý du lịch 9 vệ môi trường bãi biển Long b Du khách 3 Hải trách nhiệm ai? c Cộng ñồng ñịa phương8 d Tất 80 80 Câu 15: Anh/Chị có quay lại a Quay lại 5 khu du lịch Long Hải không ? b Có 63 63 c Khơng 0 d Chưa biết 22 22 trường khơng ? Câu 16: Đóng góp ý kiến Anh/Chị biện pháp bảo vệ môi trường ñể bãi biển Long Hải ñược sạch, ñẹp Phụ lục 51 Bảng thống kê phiếu vấn nhân viên KDL Long Hải Câu hỏi Câu trả lời Số phiếu Tỷ lệ % Câu 1: Theo Anh/Chị việc a Lợi nhuận kinh tế 19 47,5 phát triển khu du lịch Long b.Lợi ích cộng đồng 10 Hải cần ưu tiên vấn đề ? c Mơi trường 17 42,5 d Không ưu tiên 0 Câu 2: Anh/Chị nhận thấy a Có 26 65 hoạt động du lịch có gây b Khơng 14 35 Câu 3: Theo Anh/Chị môi a Dịch vụ du lịch 11 27,5 trường bãi biển Long Hải b Tàu ñánh cá 12,5 bị ô nhiễm ? c Bán hàng rong 21 52,5 d khác 7,5 Câu 4: Việc bán hàng rong ỏ a Có 20 bãi biển Long Hải có thích b Khơng 32 80 Câu 5: Vấn đề mơi trường cần a Rác thải sinh hoạt 2,5 quan tâm nhiều bãi du khách biển Long Hải ? b Rác thải từ việc bán 0 37 92.5 nhiễm môi trường không? hợp không ? hàng rong c Nước thải từ tin d Tất Câu 6: Vấn ñề môi trường cần a Rác thải 11 27,5 quan tâm nhiều b Nước thải 10 resort, nhà nghỉ KDL Long c chất khí, mùi 0 52 Hải ? d Tất 25 62,5 Câu 7: Các sở kinh doanh a.10% - 30% đạt tiêu chuẩn mơi trường b.30% - 50% 18 45 KDL chiếm tỷ lệ ? c.50% - 70% 15 37,5 d Trên 70% 12,5 Câu 9: Đơn vị triển khai a Cơ quan nhà nước 17 42,5 biện pháp bảo vệ môi b Cộng ñồng 0 trường KDL Long Hải c.Công ty du lịch 23 57,5 d Khác 0 Câu 8: Một số biện pháp bảo vệ mơi trường áp dụng KDL Long Hải Câu 10: Anh/Chị gặp khó khăn cơng tác bảo vệ mơi trường KDL ? Đóng góp ý kiến Anh/Chị để mơi trường KDL Long Hải ñược tốt ñẹp 53 Phụ lục QCVN 10 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ Giá trị giới hạn thông số nước biển ven bờ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Thông số Nhiệt độ pH Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Ơxy hồ tan (DO) COD (KMnO4) Amơni (NH+4) (tính theo N) Florua (F-) Sulfua (S2-) Xianua (CN-) Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom III (Cr3+) Crom VI (Cr6+) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Mangan (Mn) Sắt (Fe) Thuỷ ngân (Hg) Váng dầu, mỡ Dầu mỡ khoáng Phenol tổng số Hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu Aldrin/Diedrin Endrin B.H.C Đơnvị C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 54 Giá trị giới hạn Vùng nuôi Vùng bãi Các nơi trồng thuỷ tắm, thể khác sản, bảo tồn thao thủy sinh nước 30 30 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 50 50 ³5 0,1 ³4 0,5 1,5 1,5 0,005 0,01 0,005 0,005 0,01 0,04 0,005 0,005 0,05 0,02 0,1 0,1 0,02 0,05 0,03 0,5 0,05 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,001 0,002 Khơng có Khơng có Khơng phát 0,1 thấy 0,001 0,001 0,008 0,014 0,13 0,008 0,014 0,13 0,5 1,5 0,01 0,01 0,05 0,005 0,1 0,2 0,05 2,0 0,1 0,3 0,005 0,2 0,002 - 24 DDT Endosulfan Lindan Clordan Heptaclo Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu cơParation mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/lmg/l 0,004 0,01 0,38 0,02 0,06 0,400,32 0,004 0,01 0,38 0,02 0,06 0,400,32 0,45 0,16 1,80 0,1 1,0 1000 0,45 0,16 1,80 0,1 1,0 1000 0,1 1,0 1000 Malation 25 26 27 28 Hóa chất trừ cỏ 2,4D mg/l 2,4,5T mg/l Paraquat mg/l Tổng hoạt độ phóng xạ a Bq/l Tổng hoạt độ phóng xạ b Bq/l Coliform MPN/100ml Ghi chú: Dấu (-) khơng quy định 55 ... xu hướng muốn ñi ñến nơi gần gũi với thi n nhiên để hòa vào thi n nhiên, giải tỏa áp lực công việc sống hàng ngày Việc khai thác, phát huy giá trị tài nguyên thi n nhiên biển văn hố địa phương... tài ñược thực từ tháng – 2011 ñến tháng 2011) Khả kinh tế có hạn, thi u thi t bị kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu Đồng thời thi u nguồn tài liệu, số liệu tham khảo (vì có báo cáo nghiên cứu... trường, giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ cảnh quan thi n nhiên đa dạng sinh học Bảo vệ sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thi n nhiên Giảm thi u, thu gom, tái chế tái sử dụng chất thải Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KDL LONG HẢI HUYỆN LONG ĐIỀN – TỈNH BRVT , KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI KDL LONG HẢI HUYỆN LONG ĐIỀN – TỈNH BRVT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay