NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÂY CHUỐI HOA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO

67 33 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÂY CHUỐI HOA TRÊN MƠ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO Họ tên sinh viên : LƯU THỊ BÍCH NGÂN Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 TP.HCM, Tháng 07/2011 i Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ******* NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÂY CHUỐI HOA TRÊN MƠ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO Tác giả: Lưu Thị Bích Ngân LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Gíao viên hướng dẫn: TS Lê Quốc Tuấn Tp.HCM , Tháng 07/2011 i Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình nghiên cứu để hồn thành đề tài này:  Thầy khoa Mơi trường & Tài ngun tình dạy bảo, trình đạt kiến thức suốt năm học vừa qua  Thầy Lê Quốc Tuấn tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm suốt trình nghiên cứu để hồn thành đề tài  Thầy Huỳnh Tấn Nhựt thầy Hoàng Bảo Phú giúp đỡ nhiều công tác kiểm tra mẫu kinh nghiệm thao tác phòng thí nghiệm  Thầy cô viện nghiên cứu công nghệ sinh học môi trường, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện để tơi tiến hành thí nghiệm với dụng cụ cần thiết  Bạn Phạm Công Danh, bạn Đỗ Ngọc Hải, bạn Trần Thanh Vĩnh, bạn Huỳnh Đức Thiện toàn thể bạn lớp DH07MT đóng góp kiến thức giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu  Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn, anh chị làm việc phòng thí nghiệm Khoa Mơi trường Tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chia kinh nghiệm khó khăn lúc tơi thực đề tài Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế nên đề tài tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý q giá thầy bạn để đề tài hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! ii Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo TĨM TẮT Đề tài “Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước” hướng tới công nghệ xử lý nước thải kinh tế hơn, hiệu tạo cảnh quan đẹp so với công nghệ xử lý trước Đề tài thực Khoa Môi trường Tài ngun, trường ĐH Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, từ 15/02/2011 - 15/06/2011 dựa mơ hình đất ngập nước nhân tạo có dòng chảy đứng Mơ hình gồm nghiệm thức trồng chuối hoa bể đối chứng không trồng Cả bể bố trí vật liệu đệm gồm: đá, sỏi, cát đất Và tiến hành tới nước thải sinh hoạt tai Ký túc xá Trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh làm nghiên cứu Kết thu cho thấy hiệu xử lý đạt cao, hiệu xử lý COD đạt từ 93 – 97%; N từ 94 – 96%; P từ 86 – 90% tiêu khác đạt loại A QCVN14:2008/BTNMT iii Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC - iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - vii DANH MỤC HÌNH ẢNH - viii DANH MỤC BẢNG - ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ - x Chương MỞ ĐẦU - 1.1 Đ ẶT VẤN ĐỀ 1.2 T ÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - 1.3 M ỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - 1.4 N ỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4.1 T ìm hiểu thơng tin thu thập số liệu 1.4.2 T ham quan, khảo sát thực tế 1.4.3 T hiết lập nghiên cứu mơ hình 1.4.4 P hân tích mẫu - 1.4.5 X lý, đánh giá số liệu chuyên tải thông tin - 1.4.6 Đ ề xuất công nghệ - iv Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mô hình đất ngập nước nhân tạo 1.5 G IỚI HẠN ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN - Chương TỔNG QUAN - 2.1 ĐẤT NGẬP NƯỚC 2.1.1 KHÁI NIỆM ĐẤT NGẬP NƯỚC - BÃI LỌC CÂY TRỒNG 2.1.2 CƠ CHẾ XỬ LÝ 2.1.2.1 Cơ chế lý học 2.1.2.2 Cơ chế hóa học 2.1.2.3 Cơ chế sinh học 10 2.1.3 PHÂN LOẠI 10 2.1.3.1 Bãi lọc trồng ngập nước (FWS) 11 2.1.3.2 Bãi lọc trồng ngầm (SSF) - 11 2.1.4 THỦY HỌC VÀ THỦY LỰC TRONG ĐẤT NGẬP NƯỚC – BÃI LỌC CÂY TRỒNG 13 2.1.5 KHẢ NĂNG XỬ LÝ - 14 2.1.6 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI - 15 2.1.6.1 Thế giới - 15 2.1.6.2 Việt Nam 17 2.2 CÂY CHUỐI HOA VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA THỰC VẬT - 18 2.2.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN THỰC VẬT - 18 2.2.2 GIỚI THIỆU VỀ CÂY CHUỐI HOA - 19 2.2.3 NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CƠ CHẾ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA THỰC VẬT - 20 2.2.3.1 Nước thải sinh hoạt 20 2.2.3.2 Cơ chế xử lý nước thải thực vật - 22 Chương MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 25 3.1 MỤC ĐÍCH - 25 3.2 NGUYÊN TẮC TIẾN HÀNH 25 3.3 ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH 25 v Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo 3.3.1 Nguồn nước thải 25 3.3.2 Cây vật liệu 27 3.3.3 Khía hậu thời tiết 28 3.4 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 28 3.4.1 Chi tiết mô hình - 28 3.4.2 Hoàn chỉnh thiết kế chạy mơ hình 30 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu 31 3.4.3 Phương pháp phân tích 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO - 33 4.2 NƯỚC THẢI ĐẦU RA - 34 4.2.1 Kết COD 34 4.2.2 Kết BOD 35 4.2.3 Kết SS - 35 4.2.4 Kết Nitơ ammoniac 36 4.2.5 Kết Nitơ nitrat 37 4.2.6 Kết Photpho 37 4.2.7 Kết pH - 38 4.2.8 Kết Coliform - 39 4.2.9 Kết sinh khối - 39 4.2.10 Kết kết xử lý trước sau 41 4.3 ĐỀ XUẤT TẢI TRỌNG 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 KẾT LUẬN - 43 5.2 KIẾN NGHỊ - 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC - 46 vi Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD (Biochemical Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường COD (Chemical Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy hóa học SSF : Bãi lọc trồng dòng chảy ngầm FWS (Free Water Surface) : Bãi lọc trồng ngập nước K : Kali N : Nitơ P : Photpho PTN : Phòng thí nghiệm QCVN : Quy Chuẩn Việt Nam SS (Suspension Solid) : Chất rắn lơ lững TCVN : Tiêu Chuẩn Việt Nam TSS (Total Suspension Solid) : Tổng chất rắn lơ lững UV (Ultraviolet radiation) : Tia tử ngoại VSV : Vi Sinh Vật vii Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ thấm lọc thị trấn Me - Hình 2.2: Một bãi lọc trồng Đức Hình 2.3: Bãi lọc ngầm trồng có dòng chảy ngang 12 Hình 2.4: Bãi lọc ngầm trồng có dòng chảy đứng - 12 Hình 2.5: Cây chuối hoa 19 Hình 2.6: Gốc, lá, hoa hạt chuối hoa 19 Hình 2.7: Cây chuối hoa non trưởng thành - 20 Hình 2.8: Quá trình chuyển hóa chất hữu nhờ vi sinh vật thực vật - 23 Hình 2.9: Sự hấp thụ chất dinh dưỡng trồng - 23 Hình 3.1: Cư xá E nơi sinh hoạt vệ sinh tập thể sinh viên 26 Hình 3.2: Địa điểm lấy mẫu nước thải - 26 Hình 3.3: Cây chuối bứng trồng vào bể để thích nghi - 27 Hình 3.4: Mặt cắt lớp vật liệu lọc - 29 Hình 3.5: Cách bố trí trồng (Ảnh ngày 24/02/2011) - 29 Hình 3.6: Sơ đồ biểu diễn thiết kế mơ hình 30 Hình 3.7: Mơ hình thực tế (Ảnh ngày 24/02/2011) - 30 Hình 4.1: Hình ảnh chuối giai đoạn tuần, tuần tuần - 40 Hình 4.2: Hình ảnh chuối hoa giai đoạn tuần kết thúc thí nghiệm 40 Hình 4.3: Mẫu nước trước sau xử lý (Ảnh ngày 23/06/2011) - 41 viii Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các chế xử lý ô nhiễm bãi lọc ngập nước - Bảng 3.1: Thành phần trung bình nước thải sinh hoạt - 21 Bảng 5.1: Bảng kết phân tích nhiễm đầu vào - 33 ix Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo 4.3 ĐỀ XUẤT TẢI TRỌNG XỬ LÝ HIỆU QUẢ: Dựa vào kết phân tích tiêu cho thấy, hiệu xử lý chất ô nhiễm tải trọng đạt cao so với tải trọng nghiên cứu Tuy nhiên so sánh với tiêu chuẩn đầu tải trọng lại đạt yêu cầy theo loại A QCVN 14 : 2008/BTNMT Nên tiếp tục nghiên cứu tăng dần tải trọng nữa, hiệu xử lý hẳn đạt yêu cầu xả thải đầu loại A loại B Nhưng thời gian khóa luận khơng cho phép tiếp tục nghiên cứu, giới hạn đề tài dừng lại tải trọng 18 kg/m2.h, tiền đề cho nghiên cứu Với nghiên cứu tại, dựa vào điều kiện kinh tế hiệu xử lý theo QCVN 14 : 2008/BTNMT, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa (có lớp vật liệu lọc đá, sỏi, cát đất) mơ hình đất ngập nước nhân tạo với tải trọng 18kg/m2.h mang lại hiệu xử lý nước thải sinh hoạt tối ưu 42 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu Khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa cho thấy khả xử lý chuối hoa mang lại hiệu suất cao, cụ thể:  Hiệu suất xử lý COD đạt: 93 - 97%  Hiệu suất xử lý BOD đạt: 90 - 95%  Hiệu suất xử lý SS đạt: 89 - 92%  Hiệu suất xử lý N ammoniac đạt: 94 - 96%  Hiệu suất xử lý P đạt: 86 – 90%  Hiệu suất xử lý Coliform đạt: 93 -94% Theo nghiên cứu tại, tải trọng COD cao mà mơ hình xử lý tốt 18kg/m2.h Và tiếp tục xử lý tải trọng cao mà đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT loại A loại B Mơ hình cho kết xử lý cao, tất tiêu nghiên cứu đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT 5.2 KIẾN NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu đề tài để tìm tải trọng cao mà hệ thống xử lý 43 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Nghiên cứu phát triển mơ hình xử lý nước thải công nghiệp, đặc biệt loại nước thải có nhiễm kim loại nặng Từ đó, đưa vào ứng dụng nghiên cứu học tập, ứng dụng mơ hình vào thực tế để xử lý nước thải mang lại cảnh quan đẹp cho công nghệ xử lý nước thải 44 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương Công nghệ sinh học môi trường Tập 1- Công nghệ xử lý nước thải NXB ĐHQG TP.HCM TS Lê Quốc Tuấn Bài giảng Xử lý sinh học chất thải Đại học Nông Lâm TP HCM Lê Văn Cát, Xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ Phôtpho Nhà Xuất Bản Khoa học tự nhiên công nghệ, 2007 Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam NXB Trẻ, 2001 Lương Đức Phẩm, Công nghệ Xử lý nước thải phương pháp sinh học, NXB Giáo Dục, 2003 Lê Văn Khoa, Đất ngập nước NXB Giáo Dục, 2005 Trần Đức Hạ Xử lý nước thải đô thị NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2006 PGS TS Nguyễn Văn Phước Giáo Trình Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Sinh Học NXB Xây dựng Doãn Bá Nhựt Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt rau nhút Trường CĐ Công Nghệ Thực Phẩm TP.HCM 10 Le Anh Tuan Wetland_Introduction… Catholic University of Leuven, Belgium December 2003 11 Nghiên cứu Liên hiệp hội khoa học - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Xử lý nước thải thực vật 12 PGS TS Nguyễn Việt Anh Xử lý nước thải sinh hoạt bãi lọc ngầm trồng dòng chảy thẳng đứng điều kiện Việt Nam Trường Đại học Xây dựng 13 Nghiên cứu Liên hiệp hội khoa học - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Xử lý nước thải thực vật (http://www.baomoi.com/Xu-ly-nuoc-thai-bang-thuc-vat/79/3321503.epi) 14 Akavo pedia Vertical Flow Constructed Wetland (http://www.akvo.org/wiki/index.php/Vertical_Flow_Constructed_Wetland) 15 Bodenfilter About constructed Wetland Construction and method of operation (http://www.bodenfilter.de/englbofilter.htm) 45 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo PHỤ LỤC: Phụ lục 1: Số liệu xử lý tiêu nghiên cứu Bảng 1: Số liệu xử lý COD Lưu lượng 1l/h Lưu lượng 5l/h Lưu lượng 10l/h Lưu lượng 30l/h Ngày thu Bể A Bể B Bể C mẫu (mg/l) (mg/l) (mg/l) Bể đối chứng (mg/l) COD sau xử lý (mg/l) Hiệu xuất xử lý (%) 14/03/2011 10 32 97.18 17/03/2011 29 97.87 21/03/2011 39 98.10 24/03/2011 10 28 97.44 27/03/2011 16 11 10 42 12 95.91 30/03/2011 10 23 24 43 19 93.74 01/04/2011 10 44 97.39 04/04/2011 9 29 97.26 08/04/2011 10 10 10 26 10 96.55 12/04/2011 13 30 97.24 16/04/2011 15 15 14 36 15 95.11 19/04/2011 13 10 18 39 13 95.53 21/04/2011 10 25 97.55 24/04/2011 10 10 14 40 11 96.24 29/04/2011 10 10 29 10 96.76 02/05/2011 41 98.07 05/05/2011 12 8 44 10 96.78 10/05/2011 5 41 98.29 15/05/2011 13 18 20 38 17 94.39 19/05/2011 15 18 16 34 16 94.63 24/05/2011 18 14 14 37 15 94.91 29/05/2011 29 31 30 49 30 90.00 03/06/2011 17 18 25 38 20 93.33 06/06/2011 24 21 23 47 23 92.47 Bảng 2: Số liệu xử lý NH3 46 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Lưu lượng 1l/h Lưu lượng 5l/h Lưu lượng 10l/h Lưu lượng 30l/h Ngày thu Bể A Bể B Bể C mẫu (mg/l) (mg/l) (mg/l) Bể đối chứng (mg/l) NH3 NH3 sau xử đầu lý vào (mg/l) (%) 14/03/2011 1 10 0.67 10 17/03/2011 1 1.00 10 21/03/2011 0.33 10 24/03/2011 0 0.00 10 27/03/2011 0 10 0.00 10 30/03/2011 1 10 1.00 10 01/04/2011 0 10 0.00 10 04/04/2011 0 0.33 10 08/04/2011 1 10 0.67 10 12/04/2011 0 13 0.00 10 16/04/2011 0 10 0.33 10 19/04/2011 1 10 1.00 10 21/04/2011 0 10 0.00 10 24/04/2011 0 10 0.33 10 29/04/2011 0 10 0.33 10 02/05/2011 0.33 10 05/05/2011 10 0.33 10 10/05/2011 1 10 0.67 10 15/05/2011 0.5 0.5 10 0.67 10 19/05/2011 0 10 0.33 10 24/05/2011 0.5 10 0.50 10 29/05/2011 1 10 1.00 10 03/06/2011 0 10 0.00 10 06/06/2011 1 10 0.67 10 Bảng 3: Số liệu xử lý Photpho 47 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo P Ngày thu mẫu Bể A Bể B Bể C Bể đối sau Pđầu chứng xử vào lý Lưu lượng 1l/h Lưu lượng 5l/h Lưu lượng 10l/h Lưu lượng 30l/h 14/03/2011 1 1.00 10 17/03/2011 0.5 1.17 21/03/2011 0.5 0.5 0.67 10 24/03/2011 1 1.00 27/03/2011 0.5 1.17 10 30/03/2011 1 1.00 10 01/04/2011 1 1.00 10 04/04/2011 1 0.5 0.83 10 08/04/2011 0.5 0.83 12/04/2011 0.5 0.5 0.67 10 16/04/2011 0.5 0.5 0.67 19/04/2011 0.5 0.5 0.67 10 21/04/2011 1 0.5 0.83 24/04/2011 0.5 1 0.83 10 29/04/2011 1 1.00 10 02/05/2011 0.5 0.5 0.5 0.50 05/05/2011 0.5 0.5 0.67 10 10/05/2011 0.5 0.5 0.67 10 15/05/2011 1 0.5 0.83 19/05/2011 1 1.00 10 24/05/2011 0.5 1 0.83 10 29/05/2011 1 1.00 03/06/2011 1 0.5 0.83 06/06/2011 0.5 0.5 0.67 10 Bảng 4: Số liệu xử lý pH 48 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mô hình đất ngập nước nhân tạo Bể đối pH sau pH đầu chứng xử lý vào 7.7 7.7 7.23 7.5 7.7 7.7 7.9 7.47 7.6 7.5 7 7.9 7.17 7.6 24/03/2011 7.8 7.7 7.50 27/03/2011 7.5 7.7 7.8 7.67 30/03/2011 7.7 7.8 7.23 01/04/2011 7.9 7.7 7.9 7.53 04/04/2011 7 7.7 7.9 7.23 7.6 08/04/2011 7.9 7 7.30 7.9 12/04/2011 7.5 7.8 7.8 7.70 7.9 16/04/2011 7.40 7.7 7.47 19/04/2011 7.8 7.7 7.7 7.7 7.73 7.5 21/04/2011 7.8 7.9 7.7 7.80 24/04/2011 7.7 7.8 7.57 29/04/2011 7 7 7.00 02/05/2011 7.7 7.7 7.8 7.47 7.7 05/05/2011 7.8 7.7 7 7.50 7.6 10/05/2011 7.6 7.4 7.4 7.33 7.5 15/05/2011 7 7.9 7.00 19/05/2011 7.8 7.5 7.8 7.7 7.70 7.8 24/05/2011 7 7.5 7.9 7.17 7.8 29/05/2011 7.5 7 7.17 7.7 03/06/2011 7.5 7.6 7.6 7.4 7.57 7.8 06/06/2011 7.8 7.3 7.4 7.37 7.3 Ngày thu Bể A Bể B Bể C 14/03/2011 7 17/03/2011 21/03/2011 mẫu Lưu lượng 1l/h Lưu lượng 5l/h Lưu lượng 10l/h Lưu lượng 30l/h Bảng 5: Số liệu xử lý SS 49 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Bể đối SS sau SS đầu chứng xử lý vào 10 360 380 5 300 24/03/2011 15 400 27/03/2011 7 366 30/03/2011 7 357 01/04/2011 13 11 10 396 04/04/2011 10 401 08/04/2011 360 12/04/2011 15 356 16/04/2011 367 19/04/2011 8 421 21/04/2011 7 326 24/04/2011 340 29/04/2011 11 352 02/05/2011 10 10 10 10 378 05/05/2011 13 12 11 387 10/05/2011 7 6 398 15/05/2011 7 400 19/05/2011 9 312 24/05/2011 7 13 359 29/05/2011 8 403 03/06/2011 6 362 06/06/2011 4 369 Ngày thu Bể A Bể B Bể C 14/03/2011 17/03/2011 21/03/2011 mẫu Lưu lượng 1l/h Lưu lượng 5l/h Lưu lượng 10l/h Lưu lượng 30l/h Bảng 6: Nồng độ COD hiệu suất xử lý theo tải trọng 50 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Tải trọng Kg/m2.h COD đầu vào (mg/l) COD bể COD bể COD bể COD bể đối (mg/l) (mg/l) (mg/l) chứng(mg/l) Hiệu suất xử lý H(%) 0,6 300 10 11 36 96,71 300 10 10 11 34 96,51 300 8 37 97,28 18 300 19 20 21 40 93,27 Bảng 7: Nồng độ COD hiệu suất xử lý tải trọng Tải trọng Kg/m2.h BOD đầu vào (mg/l) BOD bể BOD bể BOD bể BOD bể đối (mg/l) (mg/l) (mg/l) chứng(mg/l) Hiệu suất xử lý H(%) 0,6 240 8 30 94,23 240 28 94,78 240 31 95,44 18 240 10 15 16 34 90,47 QCVN 14:2008/BTNMT: A (30 mg/l), B (50 mg/l) Bảng 8: Nồng độ SS hiệu suất xử lý tải trọng Tải trọng Kg/m2.h SS đầu vào (mg/l) SS bể SS bể SS bể SS bể đối (mg/l) (mg/l) (mg/l) chứng(mg/l) Hiệu suất xử lý H(%) 0,6 360 92,51 383 7 8 91,14 363 8 7 89,12 18 367 7 91,07 Bảng 9: Nồng độ N tơ amoniac hiệu suất xử lý tải trọng Tải trọng Nitơ Nitơ Nitơ Nitơ 51 Nitơ (NH3+) Hiệu suất xử Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Kg/m2.h (NH3+) (NH3+) (NH3+) (NH3+) bể đối đầu vào bể bể bể chứng(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 0,6 10 1 95 10 0 10 96,1 10 96,7 18 10 1 10 94,7 lý H(%) QCVN 14:2008/BTNMT: A (5 mg/l); B (10 mg/l) Bảng 10: Nồng độ Nitơ nitrat hiệu suất xử lý tải trọng Nitơ Nitơ Nitơ Nitơ Nitơ (NO3-) Hiệu suất (NO3) đầu (NO3-) bể (NO3) bể (NO3) bể bể đối xử lý vào (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) chứng(mg/l) H(%) 0,6 1 12 0 1 20 1 10 18 0 0 10 Tải trọng Kg/m h QCVN 14:2008/BTNMT: A (30 mg/l); B (50 mg/l) Bảng 11: Nồng độ Photpho hiệu suất xử lý tải trọng Tải trọng Kg/m2.h P đầu vào (mg/l) P bể P bể P bể P bể đối (mg/l) (mg/l) (mg/l) chứng(mg/l) Hiệu suất xử lý H(%) 0,6 8,3 1 87,95 8,1 1 87,95 8,3 1 90,6 18 7,5 1 86,66 QCVN 14:2008/BTNMT: A (6 mg/l); B (10 mg/l) Bảng 12: Nồng độ Coliform hiệu suất xử lý tải trọng 52 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Tải Coliform Coliform Coliform Coliform Coliform trọng đầu vào bể bể bể bể đối Kg/m2 (MNP/10 (MPN/100 (MPN/100 (MPN/100 chứng(MP h 0ml) ml) ml) ml) N/100ml) 0,6 14000 860 680 870 800 94,26 15000 690 870 940 890 94,04 14000 880 790 660 900 94,82 18 14000 900 930 850 1000 93,62 Hiệu suất xử lý H(%) QCVN 14:2008/BTNMT: A (3000MPN/100ml); B (5000MPN/100l) Bảng 13: Tốc độ nước mơ hình tải trọng Tải trọng Đất bể đối chứng Đất trồng chuối Độ thoát nước Kg/m2.h (ml/ngày/m2) hoa (ml/ngày/m2) (ml/ngày/m2) 0,6 12.560 9.319 5.732 16.977 12.598 6.430 18.900 16.574 6.697 18 23.679 19.679 8.640 Bảng 14: Bảng nồng độ tiêu sau xử lý tải trọng Tải trọng BOD COD SS N (NH3) N (NO3) Kg/m2.h (mg/l) (mg/l) (mg/l ) (mg/l) (mg/l) 0,6 9,88 6,78 0.5 10,46 7,89 10 8,16 18 31 20,13 P (mg/l) pH 0,47 7,38 0,39 0,5 0,78 7,49 7,88 0,33 0,47 0,75 7,44 0,53 0,33 0,86 7,33 Phụ lục 2: Hình ảnh chuối hoa 53 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Hình 1: Chuối hoa trước sau sấy khơ Hình 2: Cây chuối hoa phát triển tải trọng 54 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Hình 3: Cây chuối hoa phát triển tải trọng Hình 4: Nước thải sinh hoạt Ký túc xá ĐH Nông Lâm TP.HCM 55 Nghiên cứu khả xử lý nước thải sinh hoạt chuối hoa mơ hình đất ngập nước nhân tạo Hình 5: Hệ thống ống dẫn nước vào mơ hình Hình 6: Mẫu nước thải trước sau xử lý nhìn từ 56 ... chảy có dạng chảy từ lên, từ xuống hay chảy theo phương nằm ngang Kiểu dòng chảy phổ biến bãi lọc ngầm dòng chảy ngang Hầu hết hệ thống thi t kế với độ dốc 1% Khi chảy qua lớp vật liệu lọc, nước... gốc, tính chất nước thải đầu 1.4.3 Thi t lập nghiên cứu mơ hình • Chọn vị trí lấy mẫu nước thải • Chọn vị trí đặt mơ hình (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm…) • Tiến hành thi t lập mơ hình: tiến hành xây... nước thải chảy ngang bề mặt lớp vật liệu lọc Hình dạng bãi lọc thường kênh dài hẹp, chiều sâu lớp nước nhỏ, vận tốc dòng chảy chậm thân trồng nhô lên khỏi bãi lọc điều kiện cần thi t để tạo nên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÂY CHUỐI HOA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO , NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÂY CHUỐI HOA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay