KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI

62 40 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ơ TÔ CỦ CHI Họ tên sinh viên: LƯỜNG THÀNH PHƯỢNG Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2007 - 2011 Tháng 7/2011     KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI Tác giả LƯỜNG THÀNH PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn ThS Đặng Hải Bình Tháng năm 2011     Kiểm sốt nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình LỜI CẢM ƠN Trong thời gian bốn năm học trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ, quan tâm gia đình, thầy cô bạn bè, tiếp thu nhiều kiến thức kinh nghiệm cho sống tương lai sau Tôi xin chân thành cảm ơn đến: Quý thầy cô trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, q thầy khoa Mơi trường Tài nguyên tận tình dạy dỗ truyền đạt cho nhiều kiến thức suốt thời gian học trường Anh Hải Bình, người tận tình hướng dẫn, bảo để tơi hồn thành khóa luận Ban giám đốc tồn cán cơng nhân viên Nhà máy ô tô Củ chi tạo điều kiện cho tơi thực tập làm khóa luận nhà máy Đặc biệt giúp đỡ An, Túy, chị Nhị, chị Oanh thời gian thực tập Các bạn lớp DH07QM bạn cung khoa quan tâm, động viên, góp ý để tơi thực tốt đề tài Và cuối gia đình ln động viên, ủng hộ mặt Q trình làm đề tài khơng tránh sai sót Rất mong thơng cảm góp ý thầy bạn bè để hồn thiện khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Lường Thành Phượng SVTH: Lường Thành Phượng  i  Kiểm sốt nhiễm nhà máy tơ Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài “ Kiểm sốt nhiễm Nhà máy ô tô Củ Chi” thực nhà máy tơ Củ Chi thuộc Xí nghiệp khí tơ An Lạc, từ tháng đến tháng năm 2011 Đề tài tìm hiểu tình hình hoạt động nhà máy, kết hợp nghiên cứu lý thuyết kiểm sốt nhiễm, từ nhận diện vấn đề môi trường phát sinh tồn đọng nhà máy Dựa lý thuyết tài liệu nhà máy cung cấp, với trạng môi trường nhà máy để đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường nhà máy Nội dung củ thể đề tài gồm chương sau: Chương 1: Mở đầu, giới thiệu chung đề tài Chương 2: Lý thuyết kiểm sốt nhiễm mơi trường, tìm hiểu sở lý thuyết kiểm sốt ô nhiễm môi trường lý thuyết khác cần thiết cho q trình làm khóa luận Chương 3: Tổng quan nhà máy tơ Củ Chi, tìm hiểu cấu tổ chức, trang thiết bị, tình hình sản xuất nhà máy Chương 4: Hiện trạng môi trường giải pháp thực nhà máy, từ tình sản xuất nhà máy tìm hiểu trạng môi trường nhà máy Chương 5: Các vấn đề mơi trường tồn đề xuất biện pháp tổng hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, dựa vào nội dung chương để xác định vấn đề tồn đề xuất giải pháp Chương 6: Kết luận kiến nghị SVTH: Lường Thành Phượng  ii  Kiểm sốt nhiễm nhà máy tơ Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình MỤC LỤC   LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT KHÓA LUẬN .ii  MỤC LỤC iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii  DANH MỤC SƠ ĐỒ vii Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1  1.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2  1.3.1 Nội dung đề tài 2  1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 2  1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 2  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 2  Chương LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 3  2.1 KHÁI NIỆM KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3  2.2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 3  2.3 CÁC BIỆN PHÁP KỶ THUẬT THỰC HIỆN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP 5  2.3.2 Các biện pháp giảm thiểu nguồn 6  2.3.3 Tái sinh, tái chế chất thải 6  2.3.4 Cải tiến công nghệ, thay đổi nguyên liệu 6  2.3.5 Biện pháp xử lý cuối đường ống 7  2.4 CÁC CÔNG CỤ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM 9  2.4.1 Giải pháp hành – cơng cụ huy kiểm sốt 9  2.4.2 Công cụ kinh tế 9  2.4.3 Công cụ thông tin 9  2.5 LỢI ÍCH CỦA KIỂM SỐT Ơ NHIỄM 10  2.5.1 Lợi ích môi trường 10  2.5.2 Lợi ích kinh tế 10  Chương TỔNG QUAN NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI 11  SVTH: Lường Thành Phượng  iii  Kiểm sốt nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH Ô TÔ 11  3.2 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI 12  3.2.1 Vị trí hoạt động nhà máy 12  3.2.2 Lịch sử hình thành phát triển nhà máy 13  3.2.3 Sơ đồ tổ chức,bố trí nhân nhà máy 14  3.2.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 14  3.3 QUI TRÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 14  3.3.1 Cơ sở vật chất: 14  3.3.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy 15  3.3.3 Nguyên liệu, nhiên liệu,điện nước 16  3.3.4 Các loại máy móc thiết bị dùng sản xuất 17  3.3.5 Nhu cầu lao động 18  Chương HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI 19  4.1 MÔI TRƯỜNG VI KHÍ HẬU 19  4.1.1 Nguồn phát sinh 19  4.1.2 Biện pháp giảm thiểu 20  4.2 KHƠNG KHÍ 21  4.2.1 Mơi trường khơng khí xung quanh 21  4.2.2 Khí thải 21  4.2.3 Tiếng ồn 23  4.3 CHẤT THẢI RẮN 24  4.3.1 Nguồn phát sinh 24  4.3.2 Biện pháp giảm thiểu 25  4.4 CHẤT THẢI NGUY HẠI 25  4.4.1 Nguồn phát sinh 25  4.4.2 Biện pháp giảm thiểu 26  4.5 NƯỚC THẢI 26  4.5.1 Nguồn phát sinh 26  4.5.2 Biện pháp giảm thiểu 27  4.6 CƠNG TÁC PHỊNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 30  4.6.1 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy 30  4.6.2 Các biện pháp an toàn lao động 31  Chương CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TỔNG HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 32  SVTH: Lường Thành Phượng  iv  Kiểm sốt nhiễm nhà máy tơ Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình 5.1 CÁC VẤN ĐỀ CỊN TỒN TẠI TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY 32  5.1.1 Môi trường vi khí hậu 32  5.1.2 Khơng khí 32  5.1.3 Chất thải rắn 33  5.1.4 Chất thải nguy hại 33  5.1.5 Nước thải 34  5.1.6 Cơng tác phòng cháy, chữa cháy vệ sinh an toàn lao động 34  5.2 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TỔNG HỢP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 34  5.2.1 Mơi trường vi khí hậu 34  5.2.2 Khơng khí 35  5.2.3 Chất thải rắn 37  5.2.4 Chất thải nguy hại 38  5.2.5 Nước thải 38  5.2.6 Cơng tác phòng cháy, chữa cháy vệ sinh an toàn lao động 39  5.2.7 Chương trình giám sát mơi trường 40  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42  6.1 KẾT LUẬN 42  6.2 KIẾN NGHỊ 43  SVTH: Lường Thành Phượng  v  Kiểm sốt nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD (Biological Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy sinh học CO : Oxit Cacbon CO2 : Khí cacbonic COD (Chemical Oxygen Demand) : Nhu cầu oxy hóa học GTVT : Giao thơng vận tải CTR : Chất thải rắn CTNH : Chất thải nguy hại KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm KSON : Kiểm sốt nhiễm PCCC : Phòng cháy chữa cháy QLCL : Quản lý chất lượng TSS (Total Suspended Soils) : Chất rắn lơ lửng SVTH: Lường Thành Phượng  vi  Kiểm sốt nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Nguyên liệu sử dụng nhà máy 16  Bảng 3.2: Nhiên liệu sử dụng nhà máy 17  Bảng 3.3: Các loại máy móc trang thiết bị sử dụng nhà máy 17  Bảng 4.1: Kết đo vi khí hậu 20  Bảng 4.2: Kết môi trường không xung quanh 21  Bảng 4.3: Kết đo chất lượng không khí nhà máy( đơn vị mg/ m3) 22  Bảng 4.4: Kết đo độ ồn 24  Bảng 4.5: Tên chất thải rắn phát sinh nhà máy 25  Bảng 4.6: Tên số lượng CTNH phát sinh trình sản xuất 25  Bảng 4.7: Kết phân tích nước thải sau xử lý 30  DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Các bước thực kiểm sốt nhiễm 4  Sơ đồ 2.2: Các kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 5  Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức nhà máy Ơ Tơ Củ Chi 14  Sơ đồ 3.2: Sơ đồ sản xuất nhà máy 15  Sơ đồ 4.1: Sơ đồ xử lý khí thải 23  Sơ đồ 4.2: Sơ đồ xử lý nước thải 28  Sơ đồ 5.1: Sơ đồ xử lý khí thải cải tiến 36  SVTH: Lường Thành Phượng  vii  Kiểm soát ô nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Quá trình phát triển kinh tế xã hội thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Đảng Nhà nước ta trọng đẩy mạnh phát triển nhiều ngành cơng nghiêp mũi nhọn ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô ngành khơng giữ vai trò đạm bảo nhu cầu giao thông vận tải cấp thiết nước ta đặc biệt nhu cầu phương tiện giao thông công cộng xe buýt, mà góp phần phát triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao nhờ sản xuất sản phẩm chất lượng… Ngồi lợi ích mà ngành cơng nghiệp sản xuất lắp ráp tơ mang lại thi gây vấn đề môi trường như: Ơ nhiễm khơng khi, tiếng ồn, nhiễm nước…Vì để hạn chế vấn đề cần thực chương trình kiểm sốt nhiễm nhà máy hoạt động lĩnh vực Xuất phát từ thực tế với đồng ý hướng dẫn ThS Đặng Hải Bình người viết thực đề tài “Kiểm sốt nhiễm Nhà máy ô tô Củ Chi” đại diện cho ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam Nhà máy ô tô Củ Chi nhà máy chuyên sản xuất loại xe buýt, xe khách với nhiều chủng loại 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Phát vấn đề gây ô nhiễm môi trường nhà máy Đề xuất giải pháp kiểm sốt mơi trường giảm thiểu chất nhiễm, góp phần giải tốt công tác quản lý môi trường nhà máy Xây dựng chương trình kiểm sốt nhiễm nhà máy SVTH: Lường Thành Phượng  1  Kiểm soát ô nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình  Bố trí nhân viên theo dõi thường xuyên hoạt động trạm xử lý, cần có biện pháp ứng phó phát cố trình vận hành để kịp thời khắc phục  Bảo hành thường xuyên bể hiếu khí để bảo đảm hoạt động tốt  Thường xuyên đo đạc thơng số nước thải sau xử lý  Ngồi cần thực số biện pháp nhằm tiết kiệm lượng nước sử dụng: Thay sữa chữa van bị hỏng, đóng chặt van khóa sau sử dụng để giảm lượng nước rò rỉ 5.2.6 Cơng tác phòng cháy, chữa cháy vệ sinh an tồn lao động 5.2.6.1 Phòng chống cháy nổ  Trong nhà máy nhiều dụng cụ sản xuất sử dụng điện để hoạt động hệ thống dây điện, chỗ tiếp xúc, cầu dao điện gây tia lửa phải bao cách điện đảm bảo an toàn  Thực tập huấn cơng tác phòng cháy chữa cháy  Sắp xếp vật dụng, vật liệu sử dụng cho trình sản xuất gọn gàng, khoảng cách an tồn để có cố sảy đễ dàng thực công tác cứu hộ  Bể chứa nước cứu hỏa đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa dẫn đến họng lấy nước cứu hỏa tình trạng sẵn sàng làm viêc 5.2.6.2 An tồn lao động  Cơng nhân trước vào xưởng phải học quy tắc vận hành máy móc thiết bị sản xuất  Bảo quản riêng chất gây cháy, chất dễ cháy, axit  Kiểm tra định kỳ độ an toàn dây điện  Nâng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, nhắc nhở công nhân không ăn uống làm việc  Nhà máy phải định kỳ mở lớp tập huấn an tồn lao động cho cơng nhân, giám sát việc chấp hành biện pháp an toàn với tất công nhân nhà máy SVTH: Lường Thành Phượng  39  Kiểm sốt nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình  Thực thường xuyên công tác kiểm tra nhằm đảm bảo hóa chất lưu trữ, bảo quản cách tốt nhất, an tồn mơi trường người xung quanh  Bồn chứa dầu DO cần phải kiểm tra hàng tháng để tránh trường hợp bị rò rỉ, thất  Cơng nhân tiếp xúc với dung mơi hóa chất phải tuyệt đối chấp hành việc mang thiết bị bảo hộ lao động, thực biện pháp an tồn  Các hóa chất dung môi đổ tràn cần phải xử lý  Tổ chức bồi dưỡng ca làm việc để ngăn ngừa bệnh tật bảo đảm sức khỏe cho người lao động làm việc mơi trường có yếu tố độc hại  Khám sức khỏe định kỳ cho cơng nhân 5.2.7 Chương trình giám sát mơi trường Việc giám sát chất lượng môi trường chức hành động công tác quản lý môi trường công tác đành giá chất lượng môi trường Vì ngồi giải pháp giảm thiểu nhiễm nhà máy cần phải thực công tác giám sát chất lượng mơi trường q trình sản xuất nhà máy.Việc giám sát hiểu trình lập lập lại công tác quan trắc đo đạc 5.2.7.1 Đối với mơi trường khơng khí bên nhà máy  Khu vực giám sát: Trong phân xưởng sản xuất  Chỉ tiêu giám sát: Bụi, SO2, NO2, CO2, tiếng ồn…  Ngồi đo độ ồn máy móc thiết bị gây ồn  Tần suất lần/năm  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19 – 2009/BTNMT quy chuẩn khí thải cơng nghiệp bụi chất vô cơ, QĐ-3733/2002/BYT tiêu chuẩn vệ sinh lao động 5.2.7.2 Đối với môi trường khơng khí xung quanh  Một điểm cổng bảo vệ: bụi, khí SO2, NO2, CO, tiếng ồn  Một điểm tường rào bảo vệ nhà máy với cơng ty xung quanh: bụi, khí SOx, NOx, CO, tiếng ồn  Tần suất lần/năm SVTH: Lường Thành Phượng  40  Kiểm sốt nhiễm nhà máy tơ Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05: 2009/BTNMT quy chuẩn quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh 5.2.7.3 Đối với khí thải phòng sơn sấy  Sau hệ thống xử lý khí thải: bụi, toluen, xylen, n-hexan, butyl acetate…  Tần suất lần/năm  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 20-2009/BTNMT quy chuẩn quốc gia khí thải công nghiệp số chất hữu cơ, TCVS 3733/2002/QĐ – BYT 5.2.7.4 Đối với cơng trình xử lý nước thải  Một điểm đầu hệ thống xử lý nước thải: pH, BOD5, COD, SS, coliform, tổng N, P, dầu mỡ  Tần suất lần/năm  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 24:2009/BTNMT quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp 5.2.7.5 Đối với nước ngầm  Nước giếng chưa qua xử lý  Nước giếng sau xử lý  Chỉ tiêu giám sát: độ màu, pH, độ đục, độ cứng, độ oxy hóa, Fe, Cl, NO3, NO2, Mn, coliform…  Tần suất lần/năm  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm SVTH: Lường Thành Phượng  41  Kiểm sốt nhiễm nhà máy tơ Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Nhà máy ô tô Củ Chi vào hoạt động ổn định cung cấp cho thị trường lượng lớn ô tơ khách, tơ bt hàng năm, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội huyện Củ Chi nói riêng nước ta nói chung Giải chi phí nhập xe buýt từ nước ngồi, vấn đề phương tiện giao thơng cơng cộng … đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho 205 công nhân viên Trong trình hoạt động, nhà máy ln trọng cơng tác bảo vệ môi trường sức khỏe người lao động, nhà máy thực hiện:  Hàng năm nhà máy thực tốt cơng tác đóng phí mơi trường thực báo cáo giám sát định kỳ  Công tác thu gom lưu trữ rác thải sinh hoạt rác thải sản xuất, hợp đồng với đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển xử lý chất thải  Các biện pháp xử lý khí thải, nước thải thực đầy đủ  Thực tốt cơng tác vệ sinh, an tồn lao động, PCCC… Qua nỗ lực bảo vệ môi trường đội ngũ cán nhân viên nhà máy hiệu hệ thống xử lý trì đồng thời chất lượng mơi trường nhà máy nhìn chung đảm bảo Tuy nhiên số vấn đề cần phải lưu ý: Việc thực phân loại chất thải rắn chưa triệt để, tiếng ồn từ gia cơng khí cao, xưởng sơn dung mơi mùi sơn ảnh hưởng tới sức khỏe cơng nhân… SVTH: Lường Thành Phượng  42  Kiểm sốt ô nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình 6.2 KIẾN NGHỊ Để nâng cao chất lượng môi trường nhà máy, hiệu công tác quản lý môi trường nhà máy tăng lên Một số biện pháp đề suất sau:  Cần kết hợp chặt chẽ đồng từ nhiều phía quyền địa phương, nhà sản xuất, người tiêu dùng  Thực đo đạc tiêu môi trường định kỳ, công tác thu gom lưu trữ chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất phải thực quy định  Duy trì phát huy cơng tác bảo vệ mơi trường có nhà máy Đồng thời có kế hoạch khắc phục vấn đề tồn  Cơng tác ATLĐ PCCC phải thực chặt chẽ đặc biệt nơi chứa nguyên vật liệu dễ gây cháy nổ  Có chế độ khen thưởng đới với cá nhân, tập thể thực tốt quy định đề như: bảo vệ mơi trường, phòng cháy chữa cháy…  Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe lao động môi trường thông qua buổi họp SVTH: Lường Thành Phượng  43  Kiểm soát ô nhiễm nhà máy ô tô Củ Chi GVHD: ThS Đặng Hải Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Vũ Thị Hồng Thủy, 2008, Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp, ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bộ lao động thương binh xã hội, Cục an toàn lao động, 2008, Sổ tay hướng dẫn thực công tác an toàn – vệ sinh lao động doanh nghiệp, Nhà xuất lao động – xã hội Sở khoa học công nghệ môi trường TPHCM, 1999, Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu trình diễn chương trình ngăn ngừa nhiễm cơng nghiệp bảo vệ môi trường TP HCM TS Phạm Tiến Dũng, 2008, Bài giảng Kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh PGS TS Bùi Sỹ Lý, GVC, Hoàng Thị Hiền, 2007, Bảo vệ mơi trường khơng khí, Nhà xuất xây dựng Hà Nội Công ty Môi trường Nông Lâm (12/2009), Báo cáo đánh giá chất lượng môi trường Nhà máy ôtô Củ Chi Nhà máy ô tô Củ Chi (01/2011), Tài liệu đào tạo an toàn lao động – phòng cháy chữa cháy SVTH: Lường Thành Phượng  44  PHỤ LỤC Phụ lục 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC GIẾNG TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI Chỉ tiêu QCVN09:2008/BTNMT(đối Đơn vị K1 K2 Pt-Co 0 6.3 7.58 5.5-8.5 mg/l 182 155 1500 mg/l 18.2 11.5 500 Cl- mg/l 8.5 3.5 250 Fe mg/l 0.08 0.025 Mn mg/l 0.04 0.01 0.5 Pb mg/l 0.0014 0.0004 0.01 Cu mg/l 0.038 0.015 1.0 Zn mg/l 0.029 0.017 3.0 SO42- mg/l 16.9 5.2 400 Hg mg/l 0.0001
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỦ CHI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay