NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

86 33 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THANH THẢO Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Khóa: 2007 - 2011 Tháng / 2011 NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Tác giả LÊ THỊ THANH THẢO Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản Lý Môi Trường Và Du Lịch Sinh Thái Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VINH QUY Tháng 07 năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI SVTH GVHD LÊ THỊ THANH THẢO TS NGUYỄN VINH QUY LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Vinh Quy, người thầy tận tình hướng dẫn em suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Môi Trường Tài Nguyên, trường ĐH Nông Lâm Tp HCM, tận tình truyền đạt kiến thức dạy bảo em năm học Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quí báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty Sơn Đồng Nai cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Công ty Em xin gởi lời cảm ơn đến Bác Trương, trưởng phòng hành anh Hà, nhân viên phòng hành chính, kiêm phụ trách bên an tồn lao động Cơng ty tận tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu Cuối em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Cơ, Chú, Bác, Anh, Chị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp cơng việc Trân trọng kính chào! SVTH: Lê Thị Thanh Thảo i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai”, thực Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, thời gian thực từ tháng đến tháng năm 2011 Đề tài thực nhằm nghiên cứu, đánh giá tiềm áp dụng thực SXSH Công ty, từ đề giải pháp phù hợp với tình hình sản xuất thực tế Cơng ty Trong trình thực đề tài nghiên cứu, phương pháp tổng hợp tài liệu, điều tra thu thập số liệu thực tế, điều tra vấn, phương pháp chuyên gia, phương pháp ma trận, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp trọng số sử dụng Kết nghiên cứu Công ty cho thấy Công ty có tiềm tiết kiệm điện, nước, nguyên liệu giảm phát sinh chất thải thông qua áp dụng SXSH công đoạn muối ủ, nghiền lớn Quá trình nghiên cứu đưa 27 giải pháp SXSH Hầu hết giải pháp có tính khả thi cao kinh tế môi trường Dự kiến thực tốt 27 giải pháp SXSH đề xuất Công ty tiết kiệm 50,4 KW điện, 14,42 m nước giảm phát thải môi trường khoảng 7,02kg bụi, 41,76kg dung môi, 16,2 kg bùn thải, 1,05 giẻ lau Ngoài việc thực giải pháp SXSH đề xuất có tác dụng nâng cao ý thức tiết kiệm bảo vệ môi trường cán công nhân viên Công ty ii DANG MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXSH: Sản xuất CB –CNV: Cán - công nhân viên CP: Chi phí HTXL: Hệ thống xử lý HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải KCN: Khu công nghiệp ĐVT: Đơn vị tính BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa(Biochemical Oxygen Demand) COD: Nhu cầu Oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) SS: Chất rắn lơ lửng (Suspended Solids) VNĐ: Việt Nam đồng TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 05, 06: 2009 / BTNMT: Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh TCVN 5949 – 2008: Tiêu chuẩn tiếng ồn khu vực công cộng dân cư TCVS 3733 / 2002/QĐ – BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động Bộ y tế QCVN 24:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số doanh nghiệp sản xuất sơn Việt Nam Bảng 2.2 Năng lực sản xuất loại hình doanh nghiệp ngành sơn Việt Nam………… Bảng 3.1 Tình hình sản xuất tháng 10 năm 2010 14 Bảng 3.2 Máy móc thiết bị sử dụng 15 Bảng 3.3 Hóa chất, nguyên nhiên vật liệu Cơng ty sử dụng trung bình tháng 16 Bảng 3.4 Năng lượng điện sử dụng trung bình tháng 16 Bảng 3.5 Lượng nước sử dụng trung bình ngày 17 Bảng 3.6 Đặc tính mơi trường khơng khí xung quanh xưởng sản xuất 18 Bảng 3.7 Kết đo tiếng ồn .19 Bảng 3.8 Tính chất nước thải sinh hoạt 19 Bảng 3.9 Tính chất nước thải sản xuất 20 Bảng 3.10 Lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình tháng .21 Bảng 4.1 Cân vật liệu cho ngày sản xuất 29 Bảng 4.2 Định giá dòng thải đặc tính dòng thải 30 Bảng 4.3 Giá thành nguyên vật liệu 31 Bảng 4.4 Chi phí xử lý chất thải 31 Bảng 4.5 Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp SXSH .32 Bảng 4.6 Sàng lọc giải pháp SXSH 36 Bảng 4.7 Kết sàng lọc giải pháp SXSH .38 Bảng 4.8 Đánh giá tính khả thi kỹ thuật giải pháp SXSH 44 Bảng 4.9 Đánh giá tính khả thi kinh tế giải pháp SXSH 47 Bảng 4.10 Đánh giá tính khả thi mặt mơi trường giải pháp SXSH 49 Bảng 4.11 Sắp xếp thứ tự ưu tiên giải pháp SXSH 52 Bảng 4.12 Kế hoạch thực theo thứ tự ưu tiên giải pháp SXSH 55 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sự phát triển logic tiến trình ứng phó với nhiễm .4 Hình 2.2 Kỹ thuật thực sản xuất Hình 2.4 Tỷ lệ loại sơn Việt Nam Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai .13 Hình 3.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất sơn 17 Hình 3.3 Quy trình xử lý nước thải 23 Hình 4.1 Quy trình công nghệ muối ủ sơn .27 Hình 4.2 Quy trình cơng nghệ nghiền sơn .28 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i TÓM TẮT .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH .v Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu đề tài .1 1.3 Nội dung nghiên cứu đề tài 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Tổng quan SXSH 2.1.1 Sự hình thành phát triển ý tưởng SXSH 2.1.2 Khái niệm SXSH 2.1.3 Kỹ thuật thực SXSH 2.1.4 Lợi ích rào cản áp dụng SXSH 2.1.4.1 Lợi ích áp dụng SXSH 2.1.4.2 Rào cản áp dụng SXSH .7 2.2 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất sơn Việt Nam 2.2.1 Quy mô 2.2.2 Nguyên liệu 2.2.3 Máy móc thiết bị trình độ cơng nghệ .9 2.2.4 Sản phẩm .10 2.3 Các vấn đề môi trường ngành sản xuất sơn 10 2.4 Tiềm áp dụng SXSH ngành sản xuất sơn 11 Chương KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI 12 3.1 Khái quát Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 12 3.1.1 Giới thiệu chung 12 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển .12 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 13 3.1.4 Tình hình sản xuất Cơng ty 14 3.1.4.1 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 14 3.1.4.2 Máy móc thiết bị sử dụng 15 3.1.4.3 Hóa chất, nguyên nhiên vật liệu 15 3.1.4.4 Sử dụng điện, nước 16 3.1.4.5 Quy trình cơng nghệ sản xuất sơn Công ty 17 3.2 Hiện trạng môi trường công tác bảo vệ môi trường Công ty 18 3.2.1 Hiện trạng môi trường Công ty .18 3.2.1.1 Khí thải 18 3.2.1.2 Tiếng ồn 19 3.2.1.3 Nước thải 19 3.2.1.4 Chất thải rắn 21 3.2.1.5 Chất thải nguy hại 21 3.2.2 Công tác bảo vệ môi trường Công ty 21 vi 3.3 Đánh giá chất lượng môi trường Công ty lựa chọn công đoạn thực SXSH 25 3.3.1 Đánh giá chất lượng môi trường Công ty .25 3.3.2 Lựa chọn công đoạn thực SXSH 26 Chương ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH ÁP DỤNG CHO CÔNG ĐOẠN MUỐI Ủ, NGHIỀN 27 4.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất công đoạn muối ủ, nghiền 27 4.2 Cân vật liệu 29 4.3 Định giá dòng thải .30 4.4 Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp SXSH 31 4.5 Sàng lọc giải pháp SXSH 35 4.6 Đánh giá tính khả thi cho giải pháp SXSH 38 4.6.1 Mô tả giải pháp SXSH 39 4.6.2 Đánh giá tính khả thi mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trường giải pháp SXSH 43 4.6.2.1 Đánh giá tính khả thi kỹ thuật 43 4.6.2.2 Đánh giá tính khả thi kinh tế .47 4.6.2.3 Đánh giá tính khả thi môi trường 49 4.7 Lựa chọn xếp thứ tự ưu tiên giải pháp SXSH 51 4.8 Kế hoạch thực giải pháp SXSH 54 Chương KIẾN LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 60 PHỤ LỤC 63 PHỤ LỤC .75 vii Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai 52 Nopco 309A kg 40 53 SN5040 kg 185 54 Cellulose kg 154 55 DSX kg 65 56 DSX1550 kg 15 57 Vinapas kg 460 58 Propylen kg 510 59 PolyAlcohol kg 255 60 Antitetra 204 kg 61 Tego 610 kg 10 62 Soyalecithine kg 10 63 Tego 700 kg 70 64 CAB kg 64 Tego 410 kg 20 66 BYK 101 kg 67 Wax kg 68 Effka kg 69 6700 kg 70 Calalyst kg 71 DOP kg 10 72 BYK066 kg 73 AntiSkin kg 35 74 Troykyd kg 282 75 Aerosil kg 25 76 Bentonite kg 330 77 Dầu cọ kg 78 WackerHDK kg 25 Nhiên liệu 79 Mỡ bơi trơn lít 80 Nhớt bơi trơn lít 10 SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 62 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai PHỤ LỤC CHI TIẾT TÍNH TỐN TIỀN VỐN ĐẦU TƯ, TIẾT KIỆM VÀ THỜI GIAN HOÀN VỐN CỦA CÁC GIẢI PHÁP SXSH Giải pháp Dùng máy tạo áp lực để hút dung môi  Đầu tư: máy tạo áp lực Giá tiền máy 500.000 vnđ/ I = 1.000.000 vnđ/ năm  Giảm: Ước tính giảm kg ( 83,3%) dung mơi bị đổ ngày q trình định lượng  Tiết kiệm: Tiền mua dung môi: kg / ngày x 15.000vnđ = 75.000vnđ/ ngày Số tiền tiết kiệm ngày 75.000vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 75.000vnđ x 300 = 22.500.000vnđ/ năm  Thời gian hoàn vốn P = I / S = 1.000.000vnđ / 22.500.000vnđ / năm = 0,5tháng Giải pháp Huấn luyện công nhân thực thao tác bốc dở nạp liệu  Đầu tư: − Đào tạo 10 công nhân − Tiền công nhân không làm việc : 10 người x 15.000vnđ/giờ/người = 150.000vnđ I = 150.000vnđ  Giảm: Ước tính 0,36 kg ( 20 %) bụi phát sinh ngày  Tiết kiệm − Tiền mua nguyên liệu: 0,36 kg x 10.000vnđ = 3.600vnđ − Chi phí xử lý bụi: 0,36 x 6.500vnđ = 2.340vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 3.600vnđ + 2.340vnđ = 5.940vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 5.940vnđ x 300 ngày = 1.182.000vnđ  Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 150.000vnđ / 1.182.000vnđ = 1,5 tháng Giải pháp Lắp đặt nắp đậy thùng trung gian, thùng nạp liệu  Đầu tư: 10 nắp đậy, giá tiền nắp ước tính 1.000.000vnđ I = 1.000.000vnđ x 10 = 10.000.000 vnđ  Giảm: Ước tính giảm 41,76 kg ( 60 %) dung môi ngày SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 63 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai  Tiết kiệm tiền mua dung môi: 41,76 kg x 15.000vnđ = 626.400vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 626.400vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 626.400 vnđ x 300 ngày = 187.920.000 vnđ  Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 10.000.000 vnđ / 187.920.000 vnđ = 0,6 tháng Giải pháp Kiểm soát thời gian ủ, khuấy, nghiền  Đầu tư: 0vnđ I = vnđ  Giảm: Thời gian ủ, khuấy, nghiền để sản xuất sản phẩm khoảng Nếu kiểm soát tốt thời gian ủ, khuấy, nghiền rút ngắn thời gian sản xuất xuống khoảng 45 phút Sản xuất (420 phút) tiêu thụ 95 KW điện, phát thải 69 kg dung môi Do 45 phút tiêu thụ 10,2 KW điện, phát thải 7,4 kg dung môi giảm (10,7%)  Tiết kiệm: − Tiền mua dung môi: 7,4 kg x 15.000vnđ = 111.000vnđ − Tiết kiệm tiền điện: 10,2 KW x 2.000vnđ = 20.400 vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 111.000vnđ + 20.400 vnđ = 131.400vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 131.400vnđ x 300 ngày = 39.420.000vnđ Giải pháp Dùng dung mơi có độ bay thấp EP 92 Đầu tư: I =  Giảm: Theo tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành sơn, dùng dung mơi EP 92 ước tính giảm 90 % lượng dung môi bay hơi, ước khoảng 11,8 kg dung môi / sơn Giá thành dung môi EP 92 cao giá thành dung môi mà Công ty sử dụng 500vnđ / kg Sản xuất sơn ước tính cần 269,5 kg dung môi Số tiền chênh lệch dùng dung môi EP 92 là: 500 x 269,5 = 134.750 vnđ  Tiết kiệm: Tiền mua nguyên liệu: 11,8 kg x 15.000vnđ = 177.000vnđ / Trừ khoảng tiền chênh lệch giá thành mua dung mơi khoảng tiền tiết kiệm lại là: 177.000vnđ – 134.750vnđ = 42.250vnđ / Một ngày ước tính cơng ty sản xuất khoảng sơn SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 64 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Số tiền tiết kiệm1 ngày: 42.250vnđ x = 253.500 vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 253.500 vnđ x 300 ngày = 76.050.000 vnđ Giải pháp Dùng dung môi rửa lại nhiều lần với mẻ sơn có màu giống từ nhạt tới đậm  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: Ước tính giảm 14,4 kg (80 %) lượng dung môi thải ngày  Tiết kiệm − Tiền mua dung môi: 14,4 kg x 15.000vnđ = 216.000vnđ − Tiết kiệm tiền xử lý dung môi dơ: 14,4 kg x 10.000vnđ = 144.000vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 216.000vnđ + 144.000vnđ = 360.000vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 360.000vnđ x 300 ngày = 108.000.000vnđ Giải pháp Cần vệ sinh thiết bị sau mẻ sản xuất  Đầu tư: I = vnđ  Giảm : Qua trình quan sát thực nghiệm Ước tính giảm 0,9m (50 %) nước rửa thiết bị, dụng cụ ngày  Tiết kiệm: − Tiền mua nước: 0,9m x 5.000vnđ = 4.500vnđ − Tiết kiệm tiền xử lý nước thải: 0,9 x 3.500vnđ = 3.150vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 4.500vnđ + 3.150vnđ = 7.650vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 7.650vnđ x 300 ngày = 2.295.000vnđ Giải pháp 8: Đặt hệ thống ống bơm liên tục trực tiếp hỗn hợp từ công đoạn sang công đoạn khác  Đầu tư: Lắp đặt đường ống 10 ngày, cần kỹ sư điện hệ thống cần mua máy bơm − Chi phí đường ống: 100.000.000vnđ − Tiền công lắp đặt: 120.000 x 10 x = 6.000.000vnđ − Máy bơm: 2.000.000vnđ I = 100.000.000vnđ + 6.000.000vnđ + 2.000.000vnđ = 108.000.000vnđ − Điện chạy máy bơm ngày : 20 KWh, phí tiền điện là: 20 KW x 2.000vnđ = 40.000vnđ  Giảm ngày SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 65 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Dùng hệ thống ống bơm trực tiếp ta không dùng tới thùng chứa trung gian chuyển sơn từ hệ thống lọc sang bể pha Do đó, ngày ta rửa 12 thùng chứa Như giảm được: − 46,2 kg ( 51,3% ) sơn dính lại thùng chứa bị đổ vận chuyển − 0,6 m3 ( 33,3 %) nước vệ sinh thùng − 6,4 kg ( 33,3 %) bùn thải  Tiết kiệm: − Chi phí xử lý sơn: 46,2 kg x 6.000 vnđ = 277.200vnđ − Chi phí mát sản phẩm: 46,2 kg x 30.000vnđ = 1.386.000vnđ − Tiết kiệm tiền nước: 0,6 m3 x 5.000vnđ = 3.000vnđ − Tiết kiệm tiền xử lý nước thải: 0,6 m3 x 3.500vnđ = 2.100vnđ − Chi phí xử lý bùn thải: 6,4 kg x 6.500vnđ = 41.600vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 277.200vnđ + 1.386.000vnđ + 3.000vnđ + 2.100vnđ + 41.600vnđ – 40.000vnđ = 1.669.900vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 1669.900vnđ x 300.000vnđ = 500.970.000vnđ  Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 108.000.000vnđ / 500.970.000vnđ = 2,6 tháng Giải pháp Xử lý lại thành sản phẩm khác ( màu tương tự)  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: Qua theo dõi số lượng sơn thải bỏ tháng nên ước tính giảm 100 kg ( 50%) sơn bị thải bỏ tháng bị pha màu sai  Tiết kiệm: − Tiền bỏ sản phẩm: 100 kg x 30.000vnđ = 3.000.000vnđ − Tiết kiệm chi phí xử lý sơn hư: 100 kg x 6.000vnđ = 600.000vnđ Số tiền tiết kiệm tháng: 3.000.000vnđ + 600.000vnđ = 3.600.000vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 3.600.000vnđ x 12 = 43.200.000vnđ Giải pháp 10 Chà, cọ khô trước xịt nước  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: Theo thực nghiệm ước tính giảm khoảng 0,72 m3(40 %) nước dùng để vệ sinh thiết bị, dụng cụ ngày  Tiết kiệm SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 66 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai − Tiền mát sản phẩm: 0,72 m3 x 5.000vnđ = 3.600vnđ − Tiết kiệm tiền xử lý nước thải: 0,72 m3 x 3.500vnđ = 2.520vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 3.600vnđ + 2.520vnđ = 6.120vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 6.120vnđ x 300 ngày = 1.836.000vnđ Giải pháp 11 Dùng bàn cào cao su giảm lượng sơn dính lại thành  Đầu tư: Giá bàn cào ước tính khoảng 120.00vnđ / Đầu tư năm 36 cái, nên tiền đầu tư là: 36 x 120.000vnđ = 4.320.000vnđ I = 4.320.000vnđ / năm  Giảm Dựa quan sát thực nghiệm ước tính giảm: − 31,5kg ( 70 %) lượng sơn dính lại thùng ngày − 0,54 m3 ( 30 %) nước dùng vệ sinh thiết bị, dụng cụ ngày − 12,6 kg ( 70 %) lượng bùn thải ngày  Tiết kiệm: − Chi phí xử lý sơn: 31,5kg x 6.000 vnđ = 189.000vnđ − Tiền mát sản phẩm: 31,5 kg x 30.000vnđ = 945.000vnđ − Tiết kiệm tiền nước: 0,54 m3 x 5.000vnđ = 2.700vnđ − Tiết kiệm tiền xử lý nước thải: 0,54 m3 x 3.500vnđ = 1.890vnđ − Chi phí xử lý bùn thải: 12,6 kg x 6.500vnđ = 81.900vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 189.000vnđ + 945.000vnđ + 2.700vnđ + 1.890vnđ + 81.900vnđ = 1.220.490vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 1.220.490vnđ x 300 ngày = 366.147.000vnđ  Thời gian hoàn vốn P = I / S = 4.320.000vnđ / 366.147.000vnđ = 0,1 tháng Giải pháp 12 Sử dụng thùng có tráng teflon thành  Đầu tư: Giá thùng tráng teflon ước tính khoảng 5.000.000vnđ Đầu tư 10 thùng, nên tiền đầu tư là: 10 x 5.000.000vnđ = 50.000.000vnđ I = 50.000.000vnđ  Giảm ước tính − 40,5 kg ( 90 %) lượng sơn dính lại thùng ngày − 0,9m3 ( 50 %) nước dùng vệ sinh thiết bị, dụng cụ ngày − 16,2 kg ( 90 %) lượng bùn thải ngày  Tiết kiệm: SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 67 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai − Chi phí xử lý sơn: 40,5 kg x 6.000 vnđ = 243.000vnđ − Tiền mát sản phẩm : 40,5 kg x 30.000vnđ = 1.215.000vnđ − Tiết kiệm tiền nước: 0,9 m3 x 5.000vnđ = 4.500vnđ − Tiết kiệm tiền xử lý nước thải: 0,9 m3 x 3.500vnđ = 3.150vnđ − Chi phí xử lý bùn thải: 16,2 kg x 6.500vnđ = 105.300vnđ Số tiền tiết kiêm ngày: 243.000vnđ + 1.215.000vnđ + 4.500vnđ + 3.150vnđ + 105.300vnđ = 1.570.950 vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 1.570.950 vnđ x 300 ngày = 471.285.000vnđ  Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 50.000.000vnđ / 471.285.000vnđ = 1,3 tháng Giải pháp 13 Mở lớp nâng cao ý thức tiết kiệm điện nước  Đầu tư: năm mở lớp nâng cao ý thức tiết kiệm điện, nước Thời gian học ngày − Tiền thuê giảng viên 1.000.000vnđ / ngày − Tài liệu phục vụ cho việc giảng: 200.000vnđ − Tiền công công nhân viên không làm việc: 150 người x 120.000vnđ / người = 1.800.000vnđ Số tiền đầu tư năm: I = 1.000.000vnđ + 200.000vnđ + 1.800.000vnđ = 2.000.000vnđ  Giảm qua trình quan sát việc sử dụng nước, điện sinh hoạt công nhân nhận thấy công nhân xả nước việc giặt đồ khơng để vòi nước chảy khơng sử dụng hay tắt quạt, đèn khơng sử dụng ước tính giảm: − m3( 20 %) lượng nước sử dụng / ngày − 14,9 KW điện tiêu thụ/ ngày  Tiết kiệm: − Tiền nước: x 5.000vnđ = 30.000vnđ − Tiền xử lý nước thải : x 3.5000 = 21.000vnđ − Tiền điện: 14,9 KW x 2.000vnđ = 29.800vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 30.000vnđ + 21.000vnđ + 29.800vnđ = 80.800vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 80.800vnđ x 300 ngày = 24.240.000vnđ  Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 2.000.000vnđ /24.240.000vnđ = tháng SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 68 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Giải pháp 14 Lắp đặt biển thơng báo đóng chặt vòi nước sau sử dụng  Đầu tư 10 biển, giá biển thông báo 50.000vnđ/ biển I = 10 x 50.000vnđ = 500.000vnđ  Giảm: Cơng ty có khoảng 30 vòi nước Ước tính vòi nước nhỏ giọt 24h làm thất 50 lít nước Vậy 30 vòi lượng nước thất thoát 1,5 m3( %) lượng nước sử dụng/ ngày  Tiết kiệm: − Tiền nước 1, m3 x 5.000vnđ = 7.500vnđ − Tiền xử lý nước thải: 1,5 m3 x 3.500vnđ = 5.250vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 7.500vnđ + 5.250vnđ = 12.750vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 12.750vnđ x 300 ngày = 3.825.000vnđ  Thời gian hoàn vốn P = I / S = 500.000vnđ / 3.825.000vnđ = 1,6 tháng Giải pháp 15 Lắp đặt đồng hồ nước nhà vệ sinh để tổ chức thi đua tiết kiệm nước theo phân xưởng  Đầu tư: − Giá đồng hồ: 70.000vnđ − Đầu tư đồng hồ nước: x 70.000vnđ = 420.000vnđ − Chi phí lắp đặt 150.000vnđ I = 70.000vnđ + 420.000vnđ + 150.000vnđ = 640.000vnđ  Giảm : m3 ( 10 % ) lượng nước sử dụng/ ngày  Tiết kiệm: − Tiền nước m3 x 5.000vnđ = 15.000vnđ − Tiền xử lý nước thải: 3m3 x 3.500vnđ = 10.500vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 15.000vnđ + 10.500vnđ = 25.500vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 25.500vnđ x 300 ngày = 7.650.000vnđ  Thời gian hoàn vốn P = I / S = 640.000 / 7.650.000vnđ = tháng Giải pháp 16 Lắp vòi hoa sen phòng tắm để tiết kiệm nước  Đầu tư: − Giá vòi nước hoa sen: 200.000vnđ − Đầu tư cái: x 200.000vnđ = 1.200.000vnđ − Chi phí lắp đặt: 150.000vnđ SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 69 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai I = 200.000vnđ + 1.200.000vnđ + 150.000vnđ = 1.550.000vnđ  Giảm : vòi nước có đường kính 15mm, lưu lượng nước xả khoảng 0,04 m 3/ phút Lắp vòi hoa sen, lưu lượng nước xả 0,02 m3/ phút Giả sử, ngày thời gian xả vòi nước để tắm Như vậy, lắp đặt vòi hoa sen tiết kiệm nước ngày là: (0,04 – 0,02) x x 60 = 7,2 m3 ( 28,8%)  Tiết kiệm: − Tiền nước 7,2 m3 x 5.000vnđ = 36.000vnđ − Tiền xử lý nước thải: 7,2m3 x 3.500vnđ = 25.200vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 36.000vnđ + 25.200vnđ = 61.200vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 61.200vnđ x 300 ngày = 18.360.000vnđ  Thời gian hoàn vốn P = I / S = 1.550.000vnđ / 18.360.000vnđ = tháng Giải pháp 17 Thay nguyên liệu dạng bột nhão  Đầu tư: vnđ  Giảm: theo tài liệu sản xuất ngành sơn ước tính giảm 90 % Do đó, Cơng ty giảm 7,02 kg bụi phát sinh ngày  Tiết kiệm: − Tiền mua nguyên liệu: 7,02 x 10.000 = 70.200vnđ − Tiền xử lý bụi: 7,02 kg x 6.500vnđ = 45.630vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 70.200vnđ + 45.630vnđ = 115.830vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 115.830vnđ x 300 ngày = 34.749.000vnđ Giải pháp 18 Sử dụng lại lượng bụi nguyên liệu bột màu, bột độn sau thu hút hệ thống hút bụi  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: Dựa lượng bụi thu ngày hệ thống hút bụi ước tính giảm 1,71 kg ( 95 % ) bụi thải bỏ ngày  Tiết kiệm: − Tiền mua nguyên liệu: 1,71 x 10.000 = 17.100vnđ − Tiền xử lý bụi: 1,71 kg x 6.500vnđ = 11.115vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 17.100vnđ + 11.115vnđ = 28.215vnđ SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 70 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Số tiền tiết kiệm năm: S = 28.215vnđ x 300 ngày = 8.464.500vnđ Giải pháp 19 Lên kế hoạch sản xuất mẻ sơn theo màu giống từ nhạt tới đậm dận  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: Tính tháng, lượng sơn thải bỏ 216 kg Nếu lên kế hoạch sản xuất ước tính giảm 120 kg ( 55%) lượng sơn thải bỏ bị hỏng lâu ngày không kịp xử lý Ngoài ra, sản xuất theo màu nhạt đến đậm ngày sản xuất Cơng ty sử dụng rửa 10 thùng chứa nên giảm thùng chứa đựng Trung bình ngày, rửa 18 thùng, dùng 1,8 m3 nước thải 19,2 kg bùn thải Rửa 10 thùng dùng m3 nước thải 10,67 kg bùn thải Do vậy, ngày sản xuất Công ty giảm được: − 4,6 kg sơn thải bỏ − 0,8 3( 44,4%) nước − 8,53 kg ( 44,4%)bùn thải  Tiết kiệm: − Tiền mát sản phẩm: 4,6 kg x 30.000vnđ = 138.000vnđ − Chi phí xử lý sơn hỏng: 4,6 kg x 6.000vnđ = 27.600vnđ − Chi phí tiền nước: 0,8 m3 x 5.000vnđ = 4.000vnđ − Chi phí xử lý nước thải: 0,8 m3 x 3.500vnđ = 2.800vnđ − Chi phí xử lý bùn thải: 8,53 kg x 6.500vnđ = 55.445vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 138.000vnđ + 27.600vnđ + 4.000vnđ + 2.800vnđ + 55.445vnđ = 227.845vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 227.845vnđ x 300 = 68.353.500vnđ Giải pháp 20 Xếp gọn bao bì để dùng lại lần sau  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: ước tính khoảng 36 kg ( 70 %) lượng bao bì thải bỏ hàng tháng  Tiết kiệm : − Chi phí xử lý chất thải nguy hại: 36 kg x 5.500vnđ = 198.000vnđ − Chi phí mua bao bì mới: 36 kg x 20.000vnđ = 720.000vnđ SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 71 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Số tiền tiết kiệm tháng: 198.000vnđ + 720.000vnđ = 918.000vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 918.000vnđ x 12 tháng = 11.016.000vnđ Giải pháp 21 Thay bao bì xơ nhựa để sử dụng lâu  Đầu tư: Giá xô nhựa 15.000vnđ năm mua 45 45 xô nhựa: 45 x 15.000vnđ = 675.000vnđ I = 675.000vnđ  Giảm 46,3 kg ( 90 %) bao bì thải bỏ hàng tháng  Tiết kiệm : − Chi phí xử lý chất thải nguy hại: 46,3 kg x 5.500vnđ = 254.650vnđ − Chi phí mua bao bì mới: 46,3 kg x 20.000vnđ =926.000vnđ Số tiền tiết kiệm tháng: 254.650vnđ + 926.000vnđ = 1.180.650vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 1.180.650vnđ x 12 tháng = 14.167.800vnđ  Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 675.000vnđ / 14.167.800vnđ = 0,57 tháng Giải pháp 22 Phân phát lượng giẻ lau theo ngày  Đầu tư: I = 0vnđ  Giảm: Nếu quản lý chặt chẽ lượng giẻ lau dùng ngày 1,95 kg Do giảm 1,05 kg ( 35 %) lượng giẻ lau phát thải ngày  Tiết kiệm: − Chi phí mua giẻ lau: 1,05 kg x 10.000vnđ = 10.500vnđ − Chi phí xử lý chất thải nguy hại: 1,05 kg x 5.500vnđ = 5.775vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 10.500vnđ + 5.775vnđ = 16.275vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 16.275vnđ x 300 ngày = 4.882.500vnđ Giải pháp 23 Kiểm tra đường ống khí nén lần/ ngày  Đầu tư: Trưởng phòng điện cần nhắc nhở cơng nhân phận kiểm tra ngày nên không cần vốn đầu tư I = 0vnđ  Tiết kiệm Kiểm tra đường ống khí nén ngày phát sữa chữa kịp thời cố rò rĩ khí nén, tránh tổn thất điện Dưới ví dụ tổn thất điện rò rỉ khí nén (áp lực khí bar) SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 72 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Kích thước lỗ l/s KWh / ngày 1 6,2 19 74,4 27 199 Như vậy, việc thường xun kiểm tra đường ống khí nén ước tính tiết kiệm 10 % điện tiêu thụ sản xuất tháng Công ty Điện tiết kiệm: 10 % x 4.000 KW / tháng = 400 KW/tháng Số tiền tiết kiệm tháng: 400 KW x 2.000vnđ = 8.00.000vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 8.00.000vnđ x 12 = 9.600.000vnđ Giải pháp 24 Kiểm tra vận hành máy nén khí – bar  Đầu tư: 0vnđ  Giảm % mức tiêu thụ điện máy.( Theo tài liệu sản xuất ngành sản xuất sơn) Mức tiêu thụ điện máy nén khí 11 KW Ước tính máy nén khí hoạt động / ngày Mức tiêu thụ điện giảm: 11 KW x % x = 3,08 KW/ ngày  Tiết kiệm: tiền điện 3,08 KW x 2.000vnđ = 6.160vnđ /ngà.y Số tiền tiết kiệm ngày: 6.160vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 6.160vnđ x 300 ngày = 1.848.000vnđ Giải pháp 25 Lắp kính để lấy ánh sáng nhà vệ sinh, kho lưu mẫu, nhà ăn…  Đầu tư: − Giá kính 40cm x 50cm khoảng 30.000vnđ/ − Lắp đặt 10 tấm: 10 x 30.000vnđ = 300.000vnđ − Tiền công lắp đặt 150.000vnđ I = 300.000vnđ + 150.000vnđ = 450.000vnđ  Giảm: Nếu lắp 10 kính khơng sử dụng 10 bóng đèn 60W để chiếu sáng Điện tiêu thụ 10 bóng đèn 60W giờlà: 10 x 60 x x 10 -3 = 4,8 KW ( %)  Tiết kiệm tiền điện: 4,8 KW x 2.000vnđ = 9.600vnđ SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 73 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Số tiền tiết kiệm ngày: 9.600vnđ Số tiền tiết kiệm năm: 9.600vnđ x 300 ngày = 2.880.000vnđ Thời gian hoàn vốn: P = I / S = 450.000vnđ / 2.880.000vnđ = 1,9 tháng Giải pháp 26 Cho cán kiểm tra toàn hệ thống sử dụng điện Cơng ty trước trước đóng cổng  Đầu tư: 0vnđ  Giảm ước tính 51 KW ( 1,7 %) điện tiêu thụ sinh hoạt tháng quên tắt thiết bị điện  Tiết kiệm 51 KW x 2.000vnđ = 102.000vnđ / tháng Số tiền tiết kiệm tháng: 102.000vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 102.000vnđ x 12 tháng = 1.224.000vnđ Giải pháp 27 Lắp đặt bảng mica nhắc nhở công nhân tắt đèn quạt bảng điện  Đầu tư: − Giá bảng mica 50.000vnđ − Lắp đặt 50 cái: 50 x 50.000vnđ = 2.500.000vnđ − Chi phí lắp đặt 150.000vnđ I = 50.000vnđ + 2.500.000vnđ + 150.000vnđ =2.700.000vnđ  Giảm Điện tiêu thụ sinh hoạt công nhân ngày 119,23 KW điện Nếu công nhân tắt quạt, đèn, máy lạnh …trong ăn trưa khoảng 60 phút ước tính tiết kiệm 14,9 KW điện( 12,5 %)  Tiết kiệm tiền điện: 14,9 KW x 2.000vnđ = 29.800vnđ Số tiền tiết kiệm ngày: 29.800vnđ Số tiền tiết kiệm năm: S = 29.800vnđ x 300 ngày = 8.940.000vnđ  Thời gian hoàn vốn P = I / S = 2.700.000vnđ / 8.940.000vnđ = 3,6 tháng SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 74 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA 1.Kho chứa nguyên vật liệu Kho thành phẩm Kho chứa chất thải nguy hại SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 75 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Hệ thống XLNT Hệ thống xử lí bụi SVTH: Lê Thị Thanh Thảo 76 ... có, cải thi n thay đổi công nghệ − SXSH áp dụng cho doanh nghiệp quy mơ lớn tốn nhiều kinh phí  Thái độ chưa cởi mở trình đánh giá SXSH sở sản xuất  Thi u trang thi t bị tối thi u  Thi u vốn... 43 4.6.2.1 Đánh giá tính khả thi kỹ thuật 43 4.6.2.2 Đánh giá tính khả thi kinh tế .47 4.6.2.3 Đánh giá tính khả thi mơi trường 49 4.7 Lựa chọn xếp thứ... triển khai chương trình SXSH rào cản mà doanh nghiệp gặp phải là:  Thi u quan tâm cam kết doanh nghiệp  Thi u thông tin cần thi t: Trong nhiều trường hợp, Cơng ty khơng có đủ cán chun mơn kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI, NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay