Đề thi thử THPTQG sở GDĐT thanh hóa thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

9 36 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017- 2018 Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn khảo sát thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 04 trang) Họ, tên học sinh: Số báo danh: Mã đề: 324 Câu 1: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 0,9 m Người ta quan sát vân sáng, khoảng cách hai vân sáng xa 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,60 μm B 0,45 μm C 0,68 μm D 0,58 μm Câu 2: Với tượng phản xạ toàn phần, phát biểu sau không đúng? A Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng truyền theo chiều từ mơi trường có chiết suất lớn sang mơi trường có chiết suất bé góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần igh B Góc giới hạn phản xạ tồn phần xác định tỉ số chiết suất môi trường chiết quang với môi trường chiết quang C Phản xạ tồn phần khơng thể xảy ánh sáng từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang D Khi có phản xạ tồn phần tồn ánh sáng phản xạ trở lại mơi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q o cường độ dòng điện cực đại mạch Io Dao động điện từ tự mạch có chu kì A 3πQ0 I0 B 4πQ0 I0 C πQ0 2I0 D 2πQ0 I0 Câu 4: Một sóng học lan truyền với vận tốc v, chu kỳ T, tần số f bước sóng λ Hệ thức A λ = vT = v f B λ = vT = v.f C λ = v.f = v T D λ = v v = f T Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lò xo lên lần giảm khối lượng m vật lần tần số dao động vật A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 6: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha Câu 7: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động pha với tần số f = 25 Hz Giữa S1, S2 có 10 hypebol quỹ tích điểm đứng yên Khoảng cách hai đỉnh hai hypebol xa 18 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước A 0,25 m/s B m/s C 0,8 m/s D 0,5 m/s Câu 8: Chiếu xiên từ khơng khí vào nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, rℓ, rt góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam tia màu tím Mối liên hệ góc khúc xạ tia sáng đúng? A rt < rℓ < rđ B rℓ = rt = rđ C rđ < rℓ < rt D rt < rđ < rℓ Câu 9: Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A R ωL B ωL R C ωL R + (ωL) Câu 10: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = D R R + (ωL) 10-3 H tụ điện có điện dung C = π π nF Bước sóng sóng điện từ mà mạch phát A m B 600 m C 6000 m D 60 m Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng, từ thơng xun qua vòng dây cuộn cấp có biểu thức Φ = 2cos(100πt) mWb Cuộn thứ cấp máy biến áp có 1000 vòng dây, suất điện động xuất cuộn thứ cấp máy biến áp có giá trị Lời giải: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word B 100πcos(100πt – A 100πcos(100πt) V C 200πcos(100πt – π ) V π ) V D 200πcos(100πt) V Câu 12: Khi nói tượng quang dẫn, phát biểu sau sai? A Các lỗ trống tham gia vào trình dẫn điện B Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ giải phóng êlectron liên kết để trở thành êlectron dẫn C Là tượng giảm mạnh điện trở bán dẫn có ánh sáng thích hợp chiếu vào D Năng lượng cần để bứt êlectrôn khỏi liên kết bán dẫn thường lớn nên phơtơn vùng tử ngoại gây tượng quang dẫn Câu 13: Có hai cầu giống mang điện tích q1 q2 có độ lớn (|q1| = |q2|), đưa chúng lại gần chúng hút Cho chúng tiếp xúc tách chúng khoảng nhỏ chúng A đẩy B hút đẩy C hút D không tương tác với Câu 14: Henry (H) đơn vị A điện dung B dung kháng C cảm kháng D độ tự cảm Câu 15: Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  dòng hạt nhân nguyên tử heli  He  B Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s C Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện D Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng Câu 16: Giới hạn quang điện natri 0,5 m Cơng kẽm lớn cơng natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm xấp xỉ A 0, 63 m B 0,9 m C 0,36 m D 0, m  Câu 17: Hạt nhân 14 C phóng xạ  Hạt nhân sinh có A prơtơn nơtron B prơtơn nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn nơtron Câu 18: Một nguồn điện có suất điện động = 12 V điện trở Ω Nối điện trở R vào hai cực nguồn điện thành mạch kín cơng suất tiêu thụ điện điện trở R 16 W Biết R > Ω, giá tri điện trở R A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 19: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln C có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch D lệch pha π so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 20: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v vận tốc vật vật li độ x Biên độ dao động vật A x + v2 ω2 B x + v4 ω2 C x + v2 ω4 D x + v2 ω2 210 Câu 21: Hạt nhân 84 Po đứng n phóng xạ  Ngay sau đó, động hạt  A động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C không D lớn động hạt nhân Câu 22: Trong chân không, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Biết số Plăng h, tốc độ ánh sáng chân không c, lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc A cλ h B h C hλ c D hc λ Câu 23: Một vật dao động điều hòa, chu kì dao động vật qua vị trí cân A lần B hai lần C ba lần D bốn lần Câu 24: Trong mẫu nguyên tử Bo, êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r n = n2r0 (r0 bán kính Bo, n  N*) Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng thứ m quỹ đạo dừng thứ n bán kính giảm bớt 21ro nhận thấy chu kỳ quay êlectron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6% Bán kính quỹ đạo dừng thứ m có giá trị A 16r0 B 36r0 C 25r0 D 4r0 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (ω thay đổi được), vào hai đầu đoạn mạch R, C, L nối tiếp (cuộn dây cảm) Khi ω = ω0 cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại, ω = ωL = 48π (rad/s) ULmax Ngắt mạch khỏi điện áp xoay chiều nói nối mạch vào hai cực máy phát điện xoay chiều pha có điện trở khơng đáng kể, phần cảm nam châm có cặp cực Khi tốc độ quay rôto n = 20 (vòng/s) n2 = 60 (vòng/s) điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Giá trị ω0 gần với giá trị sau đây? A 161,52 rad/s B 172,3 rad/s C 156,1 rad/s D 149,37 rad/s Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng, cố định ảnh, mặt phẳng chứa hai khe sáng tiến hành hai lần thí nghiệm sau: - Lần 1: Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp cách mm - Lần 2: Chiếu hai khe ánh sáng đa sắc gồm hai xạ có bước sóng λ λ2 người ta thấy M cách vân trung tâm 10,8 mm có vân sáng màu vân sáng trung tâm, khoảng M vân sáng trung tâm có vân sáng có màu giống vân trung tâm Bước sóng xạ λ2 A 0,65 μm B 0,76 μm C 0,4 μm D 0,38 μm Câu 27: Một tụ điện phẳng có đặt nằm ngang hiệu điện hai 300 V Một hạt bụi nằm lơ lửng khoảng hai tụ điện cách khoảng 0,8 cm Lấy g = 10 m/s Nếu hiệu điện hai đột ngột giảm bớt 60 V thời gian hạt bụi rơi xuống gần với giá trị sau đây? A 0,05 s B 0,01 s C 0,02 s D 0,09 s Câu 28: Một vòng dây tròn bán kính r = 10 cm, có điện trở R = 0,2 Ω đặt từ trường cho mặt phẳng vòng dây nghiêng góc 300 so với đường sức từ, cảm ứng từ từ trường có độ lớn B = 0,02 T Trong khoảng thời gian 0,01 s từ trường giảm xuống đến độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng suất vòng dây A 0,0157 A B 15,7 A C 1,57 A D 0,157 A 26 Câu 29: Công suất xạ toàn phần Mặt Trời P 3,9.10 W Phản ứng hạt nhân lòng Mặt Trời phản ứng tổng hợp hiđrô thành heli lượng heli tạo thành năm (365 ngày) 1,945.1019 kg Khối lượng hiđrô tiêu thụ năm Mặt Trời xấp xỉ A 1,958.1019 kg B 0,9725.1019 kg C 3,89.1019 kg D 1,945.1019 kg Câu 30: Khi nói phóng xạ, phát biểu sau sai? A Tổng khối lượng hạt tạo thành lớn khối lượng hạt nhân mẹ B Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng C Sự phóng xạ khơng phụ thuộc vào tác động bên nhiệt độ, áp suất, D Hạt nhân bền vững hạt nhân mẹ Câu 31: Trong hình đồ thị biểu diễn biến đổi điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện u;i chạy đoạn mạch theo thời gian Kết luận sau nói độ lệch pha u(t) i(t)? π rad π B u(t) nhanh pha so với i(t) góc rad 2π C u(t) chậm pha so với i(t) góc rad 2π D u(t) nhanh pha so với i(t) góc rad u(t) i(t) A u(t) chậm pha so với i(t) góc t Câu 32: Một sóng truyền sợi dây dài từ đầu dây với biên độ không đổi mm, tốc độ truyền sóng dây 2,4 m/s, tần số sóng 20 Hz Hai điểm M N dây cách 37 cm, sóng truyền từ M đến N Tại thời 89 điểm t, sóng M có li độ -2 mm M vị trí cân Vận tốc dao động điểm N thời điểm (t ) s 80 A - 8 cm/s B - 3 cm/s C 80 3 mm/s D 16π cm/s Câu 33: Một pin điện thoại có ghi (3,6 V- 900 mAh) Điện thoại sau sạc đầy, pin dùng để nghe gọi liên tục 4,5 h Bỏ qua hao phí Cơng suất tiêu thụ điện trung bình điện thoại q trình A 0,36 W B 3,60 W C 0,72 W D 7,20 W Câu 34: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách 16 cm, dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt chất lỏng với phương trình u A  2cos  40t  cm u B  2cos  40t    cm Tốc độ truyền sóng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word mặt chất lỏng 40 cm/s Gọi M điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm đường thẳng Ax vng góc với AB, cách A đoạn ngắn mà phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại Khoảng cách AM A 2,14 cm B 2,07 cm C 1,03 cm D 1,42 cm Câu 35: Điện truyền từ trạm phát điện có điện áp kV, đến nơi tiêu thụ cách trạm phát 7,5 km (theo chiều dài đường dây) dây tải điện pha Biết công suất điện truyền 100 kW, dây dẫn điện làm kim loại có điện trở suất 1,7.10-8 Ωm, khối lượng riêng 8800 kg/m3, hiệu suất trình truyền tải điện 90% hệ số công suất mạch điện Khối lượng kim loại dùng để làm dây tải điện A 467,5 kg B 2805,0 kg C 935,0 kg D 1401,9 kg Câu 36: Một vật thực đồng thời ba dao động điều hòa phương, tần số, gọi tương ứng (1), (2) (3) Dao động (1) ngược pha có lượng gấp đơi dao động (2) Dao động tổng hợp (1 3) có lượng 3W Dao động tổng hợp (2 3) có lượng W vng pha với dao động (1) Dao động tổng hợp vật có lượng gần với giá trị sau đây? A 2,3W B 2,7W C 1,7W D 3,3W Câu 37: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm tụ điện, cuộn dây biến trở R mắc nối tiếp, điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch ổn định Cho R thay đổi ta thấy: Khi R  R1  76 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở có giá trị lớn P0; Khi R  R cơng suất tiêu thụ mạch AB có giá trị lớn 2P0 Giá trị R A 45,6 Ω B 60,8 Ω C 15,2 Ω D 12,4 Ω Câu 38: Các điểm sáng M (màu đỏ) N (màu lục) dao động điều hòa biên độ trục Ox quanh gốc tọa độ O Chu kỳ dao động M gấp lần N Ban đầu M N xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động chiều Khi gặp lần đầu tiên, M 10 cm Quãng đường N thời gian A (20 - 10) cm B 50 cm C (30 - 10) cm D 30 cm Câu 39: Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, nhóm học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đầu tiên đặt vật sáng song song với màn, sau đặt thấu kính vào khoảng vật cho vật, thấu kính song song với Điều chỉnh vị trí vật đến thu ảnh rõ nét vật Tiếp theo học sinh cố định thấu kính, cho vật dịch chuyển dọc theo trục chính, lại gần thấu kính cm, lúc để lại thu ảnh vật rõ nét màn, phải dịch chuyển dọc theo trục đoạn 30 cm, độ cao ảnh thu lúc độ cao ảnh lúc trước Giá trị f A 15 cm B 24 cm C 10 cm D 20 cm Câu 40: Một lắc đơn dao động điều hòa, mốc trọng trường chọn mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân vật nặng Khi lực căng dây treo có độ lớn trọng lực tác dụng lên vật nặng A gấp ba lần động vật nặng B gấp hai lần động vật nặng C động vật đạt giá trị cực đại D động vật nặng - HẾT Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017- 2018 Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn khảo sát thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 04 trang) Họ, tên học sinh: Số báo danh: Mã đề: 324 Câu 1: A D a  3, 6mm    0, 6 m Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: A Câu 5: B f 2 2k  m 2 k 4f m Câu 6: B Câu 7: B (10  1)   0,18m  v  1m / s Câu 8: A  nd  nl  nt   sin i nnc sin i   rd  rl  rt    n  s inr  s inr nkk n   Câu 9: D Câu 10: B   v.2 LC  600m Câu 11: C  1vongthucap  1vongsocap  Thucap  Nthucap 1vongthucap  N thucap 01vong cos( t+ )   ethucap  Thucap  01vong sin ( t+ )=01vong cos( t+  Câu 12: D Câu 13: D Câu 14: D Câu 15: B Câu 16: C A hc 0  0    )= 200 cos(100 t – ) V 2  hc hc hc  0     0,36 m A A 1, A 1, Câu 17: A Câu 18: A I  Rr  P  I R  16  122 R  R  4 ( R  2) ( R  2)2 Câu 19: A Câu 20: D Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: B Câu 24: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  m r0  n r0  21r0  m  n  21 (1) e2 4 4 4 4  m r  T  m r  m r  T  m r e e e e r2 T2 ke2 ke2 ke2  Tn  0, 064 Tm  n3  0, 064m3 (2) k (1), (2) : m   rm  25r0 Câu 25: C 1     L2C  (1) LC 0 LC 1 1  U L (max ) :L    L     LC  R 2C (2) 2 2 L R RC C L R  L C (  ) LC   C 2 C  Pmax : 0  + Mắc mạch vào máy phát điện: U L  U  NBS ZL  Z NBS 1 2L 1  (  R )  L2 2 C  C   L  2L R  L   C  2C 1 2L Đặt x  , Xét hàm mẫu: y  x3  (  R ).x  L2 x  C C 2 Áp dụng Vi-et cho hàm bậc ba: 2L  R2 b 1 C  x1  x2  x3        LC  R 2C a 1 2 3 C2 1 Thay (2) : LC  R 2C      (3)  L 1 2 3  L c 1 1 1 L2   2  2    L2C a 1 2 2 3 1 3 C2 1 1 1 1 Thay (1) : L2C    2  2  (4)  x1.x2  x1 x3  x2 x3   1 2 2 3 1 3  n1  20  1  40  rad / s  3  238, 43  rad / s   Thay n2  60  2  120  rad / s  v¯o  3 v ta được: 156,12  rad / s   L  48  rad / s  Câu 26:C 1 D D  3000 a a  3itrungnhau  10,8mm  itrungnhau  3, 6mm  (6  1)  A 1 D a  9mm   3, 6mm  A   x1  x2  k1 2 A 0,38  m  2  0,76  m    2  1    2  0, 4 m k2 1 B B Câu 27: D Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  mg  q a  h  U U  m  q d dg mg  q U  60  d  m q U  60  U q q 60 60.g d d    2m / s U m U q d dg at  t  0, 08944s Câu 28: D    (90  30)  600 e    t  I  Câu 29: A e  0,157 A R  D  D  He  W1Phanung  mC  m  W1Phanung C   m  W pu C  Pt C2 + Năng lượng tạo khối lượng hidro bị hụt khối tạo nên khối lượng hidro là: mhidro  mheli   m  mheli  Pt  1,958.1019 kg C2 Câu 30: A Câu 31: B  T  16.t0 (t0  o vuong nho)  u _ nhanhhon _ i : 4.t0  T  Câu 32: B    12 cm  uM  4.cos(40 t)mm => u N  4.cos(40 t- 2 37 )mm 12 2  89  2 37  vN  4.40 sin (40  t-  )mm = -80 3 mm / s = -8 3 cm / s  80  12 +uM  2mm; vM   40 t   Câu 33: C  900 mmAh  0,9 Ah  A  q P  A  0, 72W t Câu 34: C    cm  AB AB  k    8,5  k  7,5  kmax  2 2 1  d  d1  (k  )  d1min  162  d1min  (kmax  )  d1min  1, 03cm 2  Câu 35: C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  m  s  2l   s  R   m 2l 2l 2l 4l   m s m 2l  P  UI  I  P P  P  I R    R U U  4l P  P  0,1P      0,1P  m  935kg m U  Câu 36: C  A1  A2 ; A13  A23 + Vì dao động (2,3) vng pha với dao động (1) mà dao động (1) ngược pha dao động (2) nên dao động (2,3) vuông pha với dao động (2) + Chuẩn hóa: A23   A13  , biểu diễn vec tơ quay   3  12  ( A2  A2 )  A2  0,5857864  x23  x1 : A123  A12  A232  Vì A23  1; W   A2   12  1, 29857 kA 23  A123  1, 29857 A23 =>W123  1, 298572 kA2 23  1, 686W 2 Câu 37: C  R  R1  76 : Pcuonday ( max )  R  r  Z  r  Z  762 LC LC   U U2  Pday  2( R  r )  2(76  762  Z LC )   R  R2 : Pmax  U2 U2  P  2( R2  r ) 2Z LC  R  r  Z LC   P  Pday  U2 U2   Z LC  60,8  r  45,   R2  15, 2 2Z LC 2(76  762  Z LC ) Câu 38: A + T1  3T2  2  31 + Giả sử vật qua vị trí cân theo chiều (+)   x M  A cos  1t    A sin 1t  2    xN  A cos  21t    A sin  31t   A A sin 1t   A sin 1t  2    Hai vật gặp nhau: Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word x M  xN  sin 1t   sin 1t   1 A   sin 1t    x M1  xN1  (1)   A    sin 1t     x M1  xN  (2) 2   sin 1t    x M1  xN  (3)     Vì ban đầu vật xuất phát từ VTCB theo chiều dương lần gặp nên x1  x2  sM  A  A  10 2cm; sN  A  (A A  A thỏa mãn  )  20  10  cm  Câu 39: A f f  k2  k1      d1  f  (1) d  f d1  f d1   f d1  f  d1   d 2  d1 f d1  f  d  2 f d2 f  d  f d1   f  d 2  d1  30   d1   f d1   f  d1 f  30 (2) d1  f (1);(2) : f 15 cm Câu 40: B T  mg  mg (3cos   cos  )  mg  3cos   cos     3cos    cos   3mg (1  cos  )  2mg (1  cos  )  3Wt  2W     Wt  2Wd   Wd  W-Wt  W   Wt  W - HẾT Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Bài khảo sát: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn khảo... hai khe sáng tiến hành hai lần thí nghiệm sau: - Lần 1: Chi u hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm quan sát, ta thấy có vân sáng liên tiếp cách mm - Lần 2: Chi u hai khe ánh sáng đa... lượng heli tạo thành năm (365 ngày) 1,945. 1019 kg Khối lượng hiđrô tiêu thụ năm Mặt Trời xấp xỉ A 1,958. 1019 kg B 0,9725. 1019 kg C 3,89. 1019 kg D 1,945. 1019 kg Câu 30: Khi nói phóng xạ, phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT thanh hóa thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT thanh hóa thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay