Đề thi thử THPTQG sở GDĐT ninh bình thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

15 30 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Đ THI TH TRUNG H C PH TH NG QU C GI CHO H C SINH/H C VIÊN LỚP 12 THPT, BT THPT H C Ì I - NĂM H C 2017-2018 Bài thi: HO H C T NHIÊN M n thi thành ph n: V T L Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC Tổng trở đoạn mạch A R  ( Z L  ZC )2 B R  ( Z L  ZC )2 C R  ( Z L  ZC )2 D R  ( Z L  ZC )2 Câu 2: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu mạch điện Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 400 V B 200 V C 200 V D 100 V Câu 3: Sóng dừng dây hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10 cm; bước sóng   cm số bụng sóng A B 11 C 10 D Câu 4: Một electron bay vng góc với đường sức vào từ trường độ lớn 100 (mT) chịu lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.10-14 N Vận tốc electron A 1,6.106 m/s B 109 m/s C 1,6.109 m/s D 106 m/s Câu 5: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc    (m) Chu kì dao động nhỏ T  T  T (s), bỏ qua sai số số π Sai số gia tốc trọng trường g A g T 2 g T  B     g g T T C g 2T 2 g 2T  D     g g T T Câu 6: Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường: A phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 7: Một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Mắt người bị tật A lão thị B loạn thị C viễn thị D cận thị Khoảng nhìn rõ ngắn nhỏ nhiều so với 25cm Câu 8: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,85 Biết cơng suất hao phí động W Hiệu suất động (tỉ số công suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 92,5% B 90,4% C 87,5 % D 80% Câu 9: Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới B góc khúc xạ ln bé góc tới C góc tới tăng góc khúc xạ tăng D góc khúc xạ ln lớn góc tới Câu 10: Máy biến áp lý tưởng có U N U N U U A  N1  N B  N1  N C  D  U N1 U N2 U2 U2 Câu 11: Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần A cm B cm C 1,2 cm D 1,5 cm Câu 12: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng  Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A k  với k  0,1,2, C (k+ 0,5)  với k  0,1,2, B 2k  với k  0,1,2, D (2k +1)  với k  0,1,2, Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài động lắc   g A 2π B C 2π g g  dao động điều hòa Chu kỳ dao D g  Câu 14: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, u (mm) hình dạng đoạn dây hình vẽ Các vị trí cân phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng 36 A 16 cm B cm x (cm) C cm -4 D 32 cm Câu 15: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với k m m k tần số góc A B C D 2 m 2 k m k Câu 16: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = Lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây A 1,08 g B 1,08 Kg C 0,54 g D 1,08 mg Câu 17: Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức I I P P A B C 10 log D 10 log 2 I0 I R 4 R Câu 18: Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì khơng đổi, tăng lần C chu kì lắc có giá trị khơng đổi D chu kì tăng lần, tăng lần Câu 19: Tai người nghe âm có tần số nằm khoảng A từ 16 kHz đến 20000 kHz B từ 16 kHz đến 20000 Hz C từ 16 Hz đến 20000 kHz D từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 20: Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện mạch A A B 4,5 A C A D 0,5 A Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt(cm) Phát biểu kh ng A Chu kì T = s B Pha ban đầu φ = 2πt rad C Biên độ A = 10 cm D Pha ban đầu φ = rad Câu 22: Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí P đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây (với n>1), nơi phát điện người ta n sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 1 A B n C D n n n Câu 23: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng khơng đổi A Biên độ sóng B Tốc độ truyền sóng C Tần số sóng D Bước sóng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 24: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả thực công nguồn điện C khả tích điện cho hai cực D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 25: Điện tích điểm Q gây M cường độ điện trường có độ lớn E Nếu tăng khoảng cách từ điện tích tới M lên lần độ lớn cường độ điện trường M A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 26: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,075 J B 0,0375 J C 0,035 J D 0,045 J Câu 27: Đặt điện áp u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu điện trở 50  Công suất tiêu thụ điện trở A 500 W B 400 W C 200 W D 100 W Câu 28: Một lắc đơn dao động tắt dần Cứ sau chu kì, biên độ giảm 1% Phần lượng lắc sau dao động toàn phần A 1% B 2% C 3% D 1,5% Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị 2R Hệ số công suất đoạn mạch A 0,71 B C 0,5 D 0,45 Câu 30: Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Câu 31: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A giao thoa sóng điện B cộng hưởng điện C cảm ứng điện từ D tự cảm Câu 32: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm, dao động điều hòa với biên độ góc 0,08 rad Biên độ dài vật dao động A cm B cm C cm D cm E; r Câu 33: Cho mạch điện có đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R= Ω; nguồn điện có suất điện động E điện trở r = Ω Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi L R dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10 -2 T Giá trị E A 8V B 24 V C V D 12V Câu 34: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n1 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch I(A); hệ số công suất đoạn mạch AB Khi rôto máy quay với tốc độ n2 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2I Mối liên hệ n2 so với n1 1 2 A n1  B n1  n2 C n2  D n2  n1 n2 n1 2 3 Câu 35: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định có sóng dừng Trong phần tử  dây mà có sóng tới sóng phản xạ lệch pha   2k ( k số nguyên) hai phần tử dao động ngược pha cách gần cm Trên dây, khoảng cách xa hai phân tử dao động pha với biên độ nửa biên độ bụng sóng Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word A 60cm B 56 cm C 64 cm D 68 cm Câu 36: Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương 5     trình x1  sin  20t   cm x2  2cos  20t   cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật thời  2    điểm t  A N B 0,2 N C 0,4 N D N s 120 Câu 37: Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết AB có 15 vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Số vị trí CD tối đa dao động với biên độ cực đại A B C D Câu 38: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m kg lò xo có độ cứng k N/m Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Tại thời điểm lò xo dãn a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a m tốc độ vật b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: A 0,8 B 1,25 C 0,75 D Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u  U 0cos t vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ ( tụ điện có C thay đổi được) Điều chỉnh C đến giá trị C0 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp tức thời A M có giá trị cực đại 84,5 V Giữ nguyên giá trị C0 tụ điện Ở thời điểm t0, điện áp hai đầu: tụ điện; cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V; 30 V uR Giá trị uR A 50 V B 60 V C 30 V D 40 V Câu 40: Cho mạch điện RLC khơng phân nhánh, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz Cho điện dung C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây tụ điện hình vẽ bên Điện trở r có giá trị A 80 (Ω) B 100 (Ω) C 50 (Ω) D 60 (Ω) - HẾT Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Đ THI TH TRUNG H C PH TH NG QU C GI CHO H C SINH/H C VIÊN LỚP 12 THPT, BT THPT H C Ì I - NĂM H C 2017-2018 Bài thi: HO H C T NHIÊN M n thi thành ph n: V T L Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: C ln  Câu 4: D f  e vB sin   e vB =>v=106m/s Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: D Khoảng nhìn rõ ngắn nhỏ nhiều so với 25cm Câu 8: B   H  1   100%  UIcos  Câu 9: C Câu 10: D Câu 11: B  Câu 12: C Câu 13: C Câu 14: A  2   36 Câu 15: D Câu 16: A A m It 96500 n Câu 17: C Câu 18: B d= Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng: w= mgl o2 Câu 19: D Câu 20: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word I  R Câu 21: B Câu 22: A P giảm n lần U tăng n lần Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: A Q EM  9.109 r Câu 26: A l l A  max  4cm ; x=1cm; w d  k ( A2  x ) 2 Câu 27: U2 = 200 W P R Câu 28: b 1-0,992  1,99% r Câu 29: A Câu 30: B Câu 31: C Câu 32: A So   o l = cm Câu 33: D B  4 107 N N  I  4 107 l l Rr Câu 34: C  n1  I  R  n12 L2   R     2 2 =>  R  n1 L  2I n2    R  n22 L2  n22 R n12 n n2 R R2  Câu 35: B Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Các phần tử dây mà có sóng tới sóng phản xạ lệch pha    2k ( k số nguyên), có 2 d    a  a  2a.a.cos    a  2asin( )  sin ; hai phần tử dao động ngược pha cách  3 2 d   gần cm đối xứng hai bên nút sóng ta có d=4cm;   d      24cm  biên độ Xét phần tử dao động với biên độ nửa biên độ bụng sóng cách nút sóng gần khoảng d=    24cm  d  AB    12cm    12 12 Câu 36: D x=x1+x2=cos(20t+   AB  => dây có bó sóng với hai đầu AB nút, vẽ hình ta thấy 12  56cm 3   )=>a=4cos(20t+ )m/s2, thay t  s vào tính F=ma=2N 120 Câu 37: A Theo  a  k a  => a  8  a a a ; Xét CD ta thấy k '   k '  3,31 tính đối xứng a 8 => 3.31  k '  3,31 Câu 38: B  8b 6b 2 a   l   a   l      o o  2 2  8b 2b  2  a  lo     3a  lo   giải hệ     6b 2b 2 2 a   l   a   l       o o 2 2   l  180  2sin 1  o  a  2lo t gian  A   1, 222493888  =>  tnen  l   A  41lo 180  2sin 1  o   A  Câu 39: C Vì uL uC ngược pha nên uC U oC U o2 2   6, 76 ; thay đổi C để UC(max) ta có U oCm  U  U oL  (1) ax  oR uL U oL U oR U o2  U oR  U oL  U oC  (2) ; từ (1) (2) tìm UoL=32,5V; UoR=78V Áp dụng biểu thức uL2 uR2   tìm uR=30V 2 U oL U oR Câu 40: C Từ đồ thị ta thấy UrLC nhỏ Z L  100 ; UrLC lớn U hai đầu đọan mạch =87V Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  12  87 87r   Rr  =>r=50Ω  87 r  1002   145   R+r 2  1002  - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Đ THI TH TRUNG H C PH TH NG QU C GIA CHO H C SINH/H C VIÊN LỚP 12 THPT, BT THPT H C Ì I - NĂM H C 2017-2018 Bài thi: HO H C T NHIÊN M n thi thành ph n: V T L Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC Tổng trở đoạn mạch A R  ( Z L  ZC )2 B R  ( Z L  ZC )2 C R  ( Z L  ZC )2 D R  ( Z L  ZC )2 Câu 2: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu mạch điện Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 400 V B 200 V C 200 V D 100 V Câu 3: Sóng dừng dây hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10 cm; bước sóng   cm số bụng sóng A B 11 C 10 D ln  Câu 4: Một electron bay vng góc với đường sức vào từ trường độ lớn 100 (mT) chịu lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.10-14 N Vận tốc electron A 1,6.106 m/s B 109 m/s C 1,6.109 m/s D 106 m/s f  e vB sin   e vB =>v=106m/s Câu 5: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc    (m) Chu kì dao động nhỏ T  T  T (s), bỏ qua sai số số π Sai số gia tốc trọng trường g A g T 2 g T  g 2T  g 2T 2 B C D         g T g T g T g T Câu 6: Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường: A phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 7: Một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Mắt người bị tật A lão thị B loạn thị C viễn thị D cận thị Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Khoảng nhìn rõ ngắn nhỏ nhiều so với 25cm Câu 8: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,85 Biết cơng suất hao phí động W Hiệu suất động (tỉ số công suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 92,5% B 90,4% C 87,5 % D 80%   H  1   100%  UIcos  Câu 9: Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới C góc tới tăng góc khúc xạ tăng Câu 10: Máy biến áp lý tưởng có U U A  N1  N B  N1  N U2 U2 B góc khúc xạ ln bé góc tới D góc khúc xạ ln lớn góc tới C U1 N  U N1 D U1 N1  U N2 Câu 11: Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần A cm B cm C 1,2 cm D 1,5 cm  Câu 12: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng  Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới A k  với k  0,1,2, B 2k  với k  0,1,2, C (k+ 0,5)  với k  0,1,2, D (2k +1)  với k  0,1,2, d= Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài động lắc   g A 2π B C 2π g g  Câu 14: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, hình dạng đoạn dây hình vẽ Các vị trí cân phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng A 16 cm B cm C cm D 32 cm 2  dao động điều hòa Chu kỳ dao D g  u (mm) 36 x (cm) -4   36 Câu 15: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với k m m k tần số góc A B C D 2 m 2 k k m Câu 16: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = Lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây A 1,08 g B 1,08 Kg C 0,54 g D 1,08 mg A m It 96500 n Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 17: Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức I I P P A B C 10 log D 10 log 2 I0 I R 4 R Câu 18: Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì khơng đổi, tăng lần C chu kì lắc có giá trị khơng đổi D chu kì tăng lần, tăng lần Chu kỳ dao động lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng; w= mgl o2 Câu 19: Tai người nghe âm có tần số nằm khoảng A từ 16 kHz đến 20000 kHz B từ 16 kHz đến 20000 Hz C từ 16 Hz đến 20000 kHz D từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 20: Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện mạch A A B 4,5 A C A D 0,5 A I  R Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt(cm) Phát biểu kh ng A Chu kì T = s B Pha ban đầu φ = 2πt rad C Biên độ A = 10 cm D Pha ban đầu φ = rad Câu 22: Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí P đường dây ∆P Để cho công suất hao phí đường dây (với n>1), nơi phát điện người ta n sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 1 A B n C D n n n r P giảm n lần U tăng n lần Câu 23: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng khơng đổi A Biên độ sóng B Tốc độ truyền sóng C Tần số sóng D Bước sóng Câu 24: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả thực công nguồn điện C khả tích điện cho hai cực D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 25: Điện tích điểm Q gây M cường độ điện trường có độ lớn E Nếu tăng khoảng cách từ điện tích tới M lên lần độ lớn cường độ điện trường M A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Q EM  9.109 r Câu 26: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,075 J B 0,0375 J C 0,035 J D 0,045 J l l A  max  4cm ; x=1cm; w ®  k ( A2  x ) 2 Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 27: Đặt điện áp u = 100 cos100πt (V) vào hai đầu điện trở 50  Công suất tiêu thụ điện trở A 500 W B 400 W C 200 W D 100 W U P R Câu 28: Một lắc đơn dao động tắt dần Cứ sau chu kì, biên độ giảm 1% Phần lượng lắc sau dao động toàn phần A 1% B 2% C 3% D 1,5% 1-0,99  1,99% Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị 2R Hệ số công suất đoạn mạch A 0,71 B C 0,5 D 0,45 Câu 30: Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Câu 31: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A giao thoa sóng điện B cộng hưởng điện C cảm ứng điện từ D tự cảm Câu 32: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm, dao động điều hòa với biên độ góc 0,08 rad Biên độ dài vật dao động A cm B cm C cm D cm So   o l Câu 33: Cho mạch điện có đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R= Ω; nguồn điện có suất điện động E điện trở r = Ω Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10 -2 T E; r R L Giá trị E A 8V B 24 V C V D 12V N N  B  4 107 I  4 107 l l Rr Câu 34: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n1 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch I(A); hệ số công suất đoạn mạch AB Khi rôto máy quay với tốc độ n2 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2I Mối liên hệ n2 so với n1 1 2 A n1  B n1  n2 C n2  D n2  n1 n2 n1 2 3 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  n1  I  R  n12 L2   R     2 2 R  n L =>   2I n2    R  n22 L2  n22 R n12 n n2 R R2  Câu 35: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định có sóng dừng Trong phần tử  dây mà có sóng tới sóng phản xạ lệch pha   2k ( k số nguyên) hai phần tử dao động ngược pha cách gần cm Trên dây, khoảng cách xa hai phân tử dao động pha với biên độ nửa biên độ bụng sóng A 60cm B 56 cm C 64 cm D 68 cm  Các phần tử dây mà có sóng tới sóng phản xạ lệch pha   2k ( k số nguyên), có 2 d    a  a  2a.a.cos    a  2asin( )  sin ; hai phần tử dao động ngược pha cách  3 2 d   gần cm đối xứng hai bên nút sóng ta có d=4cm;   d      24cm  biên độ Xét phần tử dao động với biên độ nửa biên độ bụng sóng cách nút sóng gần khoảng d=   24cm  d  AB     12cm       12 AB  => dây có bó sóng với hai đầu AB nút, vẽ hình ta thấy 12  56cm 12 12 Câu 36: Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương  5    trình x1  sin  20t   cm x2  2cos  20t   cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật thời 2     điểm t  A N B 0,2 N C 0,4 N D N s 120 3   x=x1+x2=cos(20t+ )=>a=4cos(20t+ )m/s2, thay t  s vào tính F=ma=2N 120 Câu 37: Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết AB có 15 vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Số vị trí CD tối đa dao động với biên độ cực đại A B C D a a a a a a  k '  3,31 tính đối xứng Theo   k  =>     ; Xét CD ta thấy k '  a    8 => 3.31  k '  3,31 Câu 38: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m kg lò xo có độ cứng k N/m Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Tại Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word thời điểm lò xo dãn a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a m tốc độ vật b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: A 0,8 B 1,25 C 0,75 D 2  8b 6b 2  a  lo      2a  lo     l   180  2sin 1  o  2 a   l  t 8b 2b  o 2   A   1, 222493888 => gian   a  lo     3a  lo   giải hệ    tnen  l   A  41lo  180  2sin 1  o  2  6b 2b 2  A   2a  lo     3a  lo      Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u  U 0cos t vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ ( tụ điện có C thay đổi được) Điều chỉnh C đến giá trị C0 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp tức thời A M có giá trị cực đại 84,5 V Giữ nguyên giá trị C0 tụ điện Ở thời điểm t0, điện áp hai đầu: tụ điện; cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V; 30 V uR Giá trị uR A 50 V B 60 V C 30 V D 40 V Vì uL uC ngược pha nên uC U oC U o2 2   6, 76 ; thay đổi C để UC(max) ta có U oCm  U  U oL  (1) ax  oR uL U oL U oR U o2  U oR  U oL  U oC  (2) ; từ (1) (2) tìm UoL=32,5V; UoR=78V Áp dụng biểu thức uL2 uR2   tìm uR=30V 2 U oL U oR Câu 40: Cho mạch điện RLC khơng phân nhánh, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz Cho điện dung C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây tụ điện hình vẽ bên Điện trở r có giá trị A 80 (Ω) B 100 (Ω) C 50 (Ω) D 60 (Ω) Từ đồ thị ta thấy UrLC nhỏ Z L  100 ; UrLC lớn U hai đầu đọan mạch =87V  87 87r   Rr  =>r=50Ω  87 r  1002   145   R+r 2  1002  - HẾT Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ĐÁP ÁN Đ THI TH TRUNG H C PH TH NG QU C GI CHO H C SINH/H C VIÊN LỚP 12 THPT, BT THPT H C Ì I - NĂM H C 2017-2018 Bài thi: HO H C T NHIÊN M n thi thành ph n: V T L (Đáp án gồm 03 trang) Mã đề thi 004 005 001 002 003 006 007 008 A B C D D D C C A C A A D B C B A A A B C A A D D D D A B D B B A D C D C D B C B D B C D D C C A D A C B D A B A C D A B D D B D A A D B C A B D D C B C B B D B C C C A B D A C D D B B B D D D C B A B A A C D A C B C B B D B A A A D B A D D A B B C C C C B A A A A C C D C B B D A B C D A A D C A A D C C D A B B C B B A C A A D D D A A C B A A C B B B B C D C A D A A D C B A D D C C B C C B B C D C C D B B C B B A D A B B D C C D A A B A D C D Trang 14 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B C A D C B C A D B C D A C C D A C B A B C B C D A A C B D A C B C A C A D B D D A C D A B C C A D B D A B D B C C B A C D B A B D B B B C C B C C C C B C B C B C C C C B C B C B C C C B C Trang 15 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Đ THI TH TRUNG H C PH... NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Đ THI TH TRUNG H C PH TH NG QU C GIA CHO H C SINH/H C VIÊN LỚP 12 THPT, BT THPT H C Ì I - NĂM H C 2017 - 2018 Bài thi: HO H C T NHIÊN M n thi. .. http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ĐÁP ÁN Đ THI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT ninh bình thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT ninh bình thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay