Đề thi thử THPTQG sở GDĐT hà nội thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:14

UBND THÀNH PHỐ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ (Đề kiểm tra có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một sóng có tần số f lan truyền mơi trường đàn hồi với vận tốc v, bước sóng tính theo cơng thức A   2v f B   v f C   v f D   2vf Câu 2: Tương tác từ không xảy A than năm châm dòng điện khơng đổi đặt gần B.một nam châm sắt non đặt gần C nam châm đồng đặt gần D.hai nam châm đặt gần Câu 3: Một điện áp xoay chiều có biểu thức 220cos100 t (V) , giá trị điện áp hiệu dụng A.100V B 220 V C.220V D 110 2V Câu 4: Sóng điện từ dùng để truyền thơng tin nước A.sóng điện B sóng trung C sóng cực ngắn D sóng dài Câu 5: Một lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây không dãn có chiều dài Cho lắc dao động diều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động tính A 2 g l B 2 l g C g l D l g Câu 6: Điện tích tụ mạch dao động điện từ có phương trình q  Qo cos4 104t (C) t tính theo giây Tần số dao động mạch A 10kHz B.20kHz C 40kHz D 200kHz f   2 Câu 7: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số góc  thay đổi Khi mạch xảy tượng cộng hưởng A   RC B   LC C   LC D   LR Câu 8: Đặc điểm tia tử ngoại A.không truyền chân khơng B.phát từ vật bị nung nóng tới 1000oC C.có bước sóng lớn bước sóng tia tử ngoại D.bị nước thủy tinh hấp thụ Câu 9: Đặc điểm sau sóng cơ? A Sóng giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ B Sóng khơng lan truyền chân khơng C Sóng truyền chất khí nhanh truyền chất rắn D Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng Câu 10: Nhận định sau không tượng tán sắc ánh sáng? A Ánh sáng mặt trời gồm vơ số ánh sáng đơn sắc có dải màu nối liền từ đỏ đến tím B Tốc độ ánh sáng đơn sắc lăng kinh phụ thuộc vào màu C Ánh sáng Mặt Trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục , lam, chàm, tím) D Chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu ánh sáng đơn sắc Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x  4cos4 t(cm) Biên độ dao động A cm B cm C cm D 4π cm Câu 12: Điều sau khơng đúng? A Điện tích êlectron prơtơn có độ lớn B Đơn vị đo điện tích Cu-lơng (trong hệ SI) Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word C Điện tích có hai loại điện tích dương điện tích âm D Dụng cụ để đo điện tích vật ampe kế Câu 13: Sóng vơ tuyến dùng thơng tin liên lạc có tần số 900 MHz Coi tốc độ truyền sóng 3.108m s/ Sóng điện từ thuộc loại A sóng cực ngắn B sóng ngắn C sóng dài D sóng trung Câu 14: Đặt điện áp u  U 2cos t(V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện có điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện mạch U cos t C C i  UC 2cos( t+0,5 ) D i  UC 2cos( t-0,5 ) Câu 15: Một sóng có phương trình u  2cos  20 t-5 x  (mm), t tính theo giây, x tính theo A i  UC 2cost B i  cm Trong thời gian giây, sóng truyền quãng đường dài A 20 cm B 32 cm C 18 cm D 40 cm Câu 16: Dòng điện có cường độ A chạy qua vật dẫn có điện trở 200 Ω Nhiệt lượng tỏa vật dẫn 40 s A 20 kJ B 16 kJ C 30 kJ D 32 kJ Câu 17: Cho chiết suất tuyệt đối thủy tinh nước 1,5 Nếu ánh sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,06µm ánh sáng truyền nước có bước sóng A 0,675µm B 0,55µm C 0,90µm D 0,60µm Câu 18: Một lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, cầu nhỏ có khối lượng m dao động tự với chu kì T = 0,1πs Khối lượng cầu A m = 400g B m = 300g C m = 100g D m = 200g Câu 19: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự đường thẳng với AM = MN Đặt điện tích Q điểm A cường độ điện trường M có đọ lớn E Cường độ điện trường N có độ lớn A.2E B E C E D.4E Câu 20: Tính chất sau đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh? A Chỗ từ trường (điện trường) mạnh phân bố đường sức mau B Qua điểm từ trường (điện trường) vẽ đường sức C Chiều đường sức tuân theo qui tắc xác định D Các đường sức đường cong khép kín Câu 21: Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Để nhìn rõ vật xa mà mắt điều tiết, người cần đeo sát mắt kính có độ tụ A – dp B – 0,5 dp C 0,5 dp D dp Câu 22: Trên sợi dây dài 1,2 m có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây hai nút dây có bụng sóng Bước sóng có giá trị A 2,4 m B 1,2 m C 4,,8 m D 0,6 m Câu 23: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện dung C cuộn dây có hệ số tự cảm L Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức i  0,04cos2.107t ( A) Điện tích cực đại tụ có giá trị A 2.10-9C B 4.10-9C C 8.10-9C D 10-9C Câu 24: Một tia sáng đơn sắc từ không khí có chiết suất tuyệt đối tới khối thủy tinh có chiết suất tuyệt đối 1,5 Tại mặt phân cách xảy tượng phản xạ khúc xạ, tia phản xạ tia khúc xạ hợp với góc 120° Góc tới tia sáng A 66,3° B 36,6° C 23,4° D 24,3° Câu 25: Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa, hiệu điện hai tụ u1 =8V cường độ dòng điện i1 = 0,16A, hiệu điện hai tụ u2 = 4V cường độ dòng điện i2 = 0,20A Biết hệ số tự cảm L =50mH , điện dung tụ điện A 15µF B 20µF C 150µF D 50=F Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 26: Một lắc lò xò gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên A tần số A động vật m A2 2m A2 B C góc  Khi vật vị trí có li độ x  A m A2 D 3m A2 Câu 27: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số góc  khơng đổi cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Nếu nối tắt hai tụ điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Điều sau đúng? A  LC    RC B  LC    RC D  LC  D  LC  0,5 Câu 28: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác ABC, góc chiết quang A = 30° Chiếu tia sảng đon sắc tới lăng kính theo phương vng góc với mặt bên AB Tia sáng khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC Chiết suất lăng kính A 1,33 B 2,0 C 1,5 D 1,41 Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 3cos8 t (cm), đố t tính theo giây Thời gian ngắn vật từ điểm M có li độ xM =-6cm đến vị trí N có li độ xN =6cm A s 24 B s 16 C s D s 12 Câu 30: Một tụ điện có điện dung khơng đổi mắc vào mạng điện 110V - 60 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 1,5 A Khi mắc tụ điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 1,8 A B 3,0 A C 0,9 A D 2,5 A Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp pha đặt hai điểm A B cách 16 cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Gọi  đường thẳng nằm mặt nước, qua A vng góc với AB Coi biên độ sóng q trình lan truyền khơng đổi Số điểm dao động với biên độ cực đại nằm  A 22 B 10 C 20 D 12 Câu 32: Từ thông qua khung dây dẫn tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb thời gian 0,1 s Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn A V B 10 V C 22V D 16V Câu 33: Hai nguồn kết hợp đặt A B mặt thoáng chất lỏng, dao động theo phương vng góc với mặt thống có phương trình uA =2cos40πt( cm), uB = 4cos40πt (cm) với t tính theo giây Tốc độ truyền sóng 90 cm/s Gọi M điểm mặt thoáng với MA = 10,5 cm; MB = cm Coi biên độ khơng thay đổi q trình truyền sóng Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A.6cm B cm C.2cm D cm Câu 34: Đoạn mạch A, B mắc nối thứ tự, cuộn dây với hệ số tự cảm L  H , biến trở 5 102 F Điểm M điểm nối R C Nếu mắc vào hai đầu A, M 25 ắc quy có suất điện động 12V điện trở 4Ω điều chỉnh R= R1 có dòng điện cường độ 0,1875A Mắc vào A, B hiệu điện u  120 2cos 100 t  (V) điều chỉnh R= R2 cơng suất tiêu thụ biến R tụ điện có điện dụng C  trở đạt cực đại 160W Tỷ số R1:R2 A 0,45 B 0,125 C 1,6 D 0,25 Câu 35: Một nguồn sóng đặt điểm O mặt nước, dao động theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u =acos40πt (cm), t tính theo giây Gọi M N hai điểm nằm mặt nước cho OM vng góc với ON Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s Khoảng cách từ O đến M N 34 cm 50 cm Số phần tử đoạn MN dao động pha với nguồn A B C D Câu 36: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp Trên đoạn AM chứa điện trở R  30 3 tụ điện, đoạn MB chứa cuộn dây cảm có hệ số tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu A, B điện áp u  U 2cos100 t (V) điều chỉnh hệ số tự cảm cho điện áp hiệu dụng hai đầu Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word cuộn cảm đạt cực đại Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB Điện dung tụ có giá trị A 103 F 3 B 2.10 3 F 3 C 103 F 3 D 103 F 6 Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng Ánh sáng đơn có bước sóng   0,6µm, khoảng cách hai khe a = mm Khi khoảng cách từ chắn chứa hai khe đến ảnh D quan sát thấy đoạn MN dài 12 mm ảnh có n vân sáng, kể hai vân sáng M N Tịnh tiến ảnh theo hướng xa chắn chứa hai khe đoạn 50 cm đoạn MN bớt vân sáng (tại M N có vân sáng) Giá trị D A.2m B.1m C.1,5m D.2,5m    (cm) (cm) x2  A2cos   t-  (cm) hai phương trình hai dao 4 3  động điều hòa phương Biết phương trình dao động tổng hợp x  5cos  t+  cm Để tổng biên   Câu 38: Cho x1  A1cos   t+  độ  A1  A2  dao động thành phần cực đại  có giá trị A  12 B 5 12 C  D  24 Câu 39: Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định Biết độ cứng lò xo khối lượng cầu k = 80 N/m, m = 200 g Kéo cầu thẳng đứng xuống cho lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy mốc vị trí cân cầu, gia tốc trọng trường g=10m/s Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, đàn hồi lò xo có giá trị A 0,075J B 0,025 J C 0,10 J D Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos t(V) , U khơng đổi,  thay đổi vào đoạn mạch gồm có điện trở R, tụ điện cuộn cảm có hệ số tự cảm L  1, H mắc nối tiếp Khi    o cơng suất đoạn mạch đạt cực đại 732 W Khi   1   2 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 300 W Biết 1  2  120 (rad/s) Giá trị R A 160 Ω B 240 Ω C 400 Ω …….Hết…… D 133,3 Ω Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word UBND THÀNH PHỐ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ (Đề kiểm tra có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: D Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: D Câu 9: F Câu 10: C Câu 11: A Câu 12: D Câu 13: A  Mã đề kiểm tra 964 v  0,33m  10m f Câu 14: C Trong mạch điện có tụ điện i ln sớm pha u góc 0,5π rad Câu 15: A 5s=50.0,1s=50T=> S  50 Câu 16: D Q  RI 2t Câu 17: A Do tần số khơng đổi ta có c c  1,51  Câu 18: C T  2 m k Câu 19: B + rN=2rM + Ek Q Q  k ;  rN  rM Câu 20: D Câu 21: A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word f= - OCV=-50cm = -0,5m; D  f Câu 22: A   1, 2m Câu 23: A Qo  Io  Câu 24: B sin i  1,5 => i= 36,58677555o sin 180  120  i  Câu 25: A  i12 u12 I2  U 1 1  o o =>Uo=12,2204 (V) I o2  0,0448 ; áp dụng LI o2  CU o2 =>C=1,500004955.10-5F  2 2  i2  u2   I o2 U o2 Câu 26: A wd x2 1  1   wd  w w A 2 Câu 27: d Z L  Z C   Z L  Z C  2Z L   2 L C Câu 28: B Tia tới vng góc với mặt bên AB tới thẳng mặt AC với góc tới i, ta có sin i sin 30o    s inr n sin 90o n Câu 29: D    cos Thời gian ngắn vật từ điểm M có li độ xM =-6cm đến vị trí N có li độ xN =6cm ứng với góc quay 1200=T/3 Câu 30: D 1,5  2 60.110.C ; I  2 50.220.C  1,5 2 50.220 2 60.110 Câu 31: B 16 16  k   k       ; trừ đường trung trực AB xét phía A có 3 đường ứng với điểm dao động với biên độ cực đại, đường cắt đường thẳng  hai điểm Số cực đại AB Câu 32: B Câu 33: B Tính   v 2 MM  2 AM     4,5cm ; u AM  2cos  40 t ; uBM  2cos  40 tf       uM = uAM + uBM= 3 Câu 34: C ZL=40Ω; ZC=25Ω; giả sử cuộn dây có r=0 Pmax  U2 U2   480w khác 160W nên r#0 R2  Z L  ZC  U2 12 2  160 (3) Ta có 0,1875  (1); R2  r   Z L  ZC  (2); 2( R2  r ) R1  r  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Từ (2) (3) tìm R2 r; thay r vào (1) tìm R1 Câu 35: C Trong tam giác vuông MON hạ đường cao OH xuống MN tính OH=28cm; xét khoảng MH ta có OH   n1  OM  khoảng NH ta có OH   n2  ON  ; với n1 n2 số nguyên dương ta tìm n1=2 n2=4, tổng cộng MN có điểm dao động pha với nguồn Câu 36: D Vẽ giản đồ véc tơ U AB  U AM  U MB xác định góc U R U C  Z  => tan  C =>ZC R Câu 37: A D  12   n  1 a Giải hệ  12   n   1   D  500   a Câu 38: D Vẽ giản đồ véc tơ A  A1  A2 ,  góc A trục ox ta có A1   sin     4   A2   sin     3   A1  A2 A , với A=5cm, để              sin      sin     sin              4  3  3  4   A1+A2 lớn nhất, biện luận theo điều kiện ta tìm  Câu 39: B mg  2,5cm ; A=7,5-2,5=5cm; A  lo nên lực đàn hồi có độ lớn nhỏ k x  lo  2,5cm  0,025m ; đàn hồi lò xo w t  k l =0J lo  Câu 40: A U2  732 (1) 12  o2 ; R U R U 2R U 2R U 2R + 300  (2)    2 2 2 R   L   L R  120  L         1 R   1 L     1C   R   1 L   o   C  2   +   o P= Giải hệ (1) (2) ta tìm R = 160 Ω …….Hết…… Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án C C D D C B B D C 10 C 11 A 12 D 13 A 14 C 15 A 16 D 17 A 18 C 19 B 20 D 21 A 22 A 23 A 24 B 25 A 26 A 27 D 28 B 29 D 30 D 31 B 32 B 33 B 34 C 35 C 36 C 37 B 38 D 39 B 40 A UBND THÀNH PHỐ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ (Đề kiểm tra có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: đề kiểm tra 964 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Một sóng có tần số f lan truyền môi trường đàn hồi với vận tốc v, bước sóng tính theo cơng thức A   2v f B   v f C   v f D   2vf Câu 2: Tương tác từ không xảy A than năm châm dòng điện không đổi đặt gần B.một nam châm sắt non đặt gần C nam châm đồng đặt gần D.hai nam châm đặt gần Câu 3: Một điện áp xoay chiều có biểu thức 220cos100 t (V) , giá trị điện áp hiệu dụng A.100V B 220 V C.220V D 110 2V Câu 4: Sóng điện từ dùng để truyền thơng tin nước A.sóng điện B sóng trung C sóng cực ngắn D sóng dài Câu 5: Một lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây khơng dãn có chiều dài Cho lắc dao động diều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động tính A 2 g l B 2 l g C g l D l g Câu 6: Điện tích tụ mạch dao động điện từ có phương trình q  Qo cos4 104t (C) t tính theo giây Tần số dao động mạch A 10kHz B.20kHz C 40kHz D 200kHz f   2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 7: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số góc  thay đổi Khi mạch xảy tượng cộng hưởng A   RC B   LC C   LC D   LR Câu 8: Đặc điểm tia tử ngoại A.không truyền chân không B.phát từ vật bị nung nóng tới 1000oC C.có bước sóng lớn bước sóng tia tử ngoại D.bị nước thủy tinh hấp thụ Câu 9: Đặc điểm sau khơng phải sóng cơ? A Sóng giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ E Sóng khơng lan truyền chân khơng F Sóng truyền chất khí nhanh truyền chất rắn G Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng Câu 10: Nhận định sau không tượng tán sắc ánh sáng? E Ánh sáng mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc có dải màu nối liền từ đỏ đến tím F Tốc độ ánh sáng đơn sắc lăng kinh phụ thuộc vào màu G Ánh sáng Mặt Trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục , lam, chàm, tím) H Chiết suất lăng kính phụ thuộc vào màu ánh sáng đơn sắc Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x  4cos4 t(cm) Biên độ dao động A cm B cm C cm D 4π cm Câu 12: Điều sau không đúng? E Điện tích êlectron prơtơn có độ lớn F Đơn vị đo điện tích Cu-lơng (trong hệ SI) G Điện tích có hai loại điện tích dương điện tích âm H Dụng cụ để đo điện tích vật ampe kế Câu 13: Sóng vơ tuyến dùng thơng tin liên lạc có tần số 900 MHz Coi tốc độ truyền sóng 3.108m s/ Sóng điện từ thuộc loại A sóng cực ngắn B sóng ngắn C sóng dài D sóng trung  v  0.3333m  10m f Câu 14: Đặt điện áp u  U 2cos t(V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện có điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i  UC 2cost U cos t C D i  UC 2cos( t-0,5 ) B i  C i  UC 2cos( t+0,5 ) Trong mạch điện có tụ điện i ln sớm pha u góc 0,5π rad Câu 15: Một sóng có phương trình u  2cos  20 t-5 x  (mm), t tính theo giây, x tính theo cm Trong thời gian giây, sóng truyền quãng đường dài A 20 cm B 32 cm C 18 cm D 40 cm 5s=50.0,1s=50T=> S  50 Câu 16: Dòng điện có cường độ A chạy qua vật dẫn có điện trở 200 Ω Nhiệt lượng tỏa vật dẫn 40 s A 20 kJ B 16 kJ C 30 kJ D 32 kJ Q  RI 2t Câu 17: Cho chiết suất tuyệt đối thủy tinh nước 1,5 Nếu ánh sáng đơn sắc truyền thủy tinh có bước sóng 0,06µm ánh sáng truyền nước có bước sóng A 0,675µm B 0,55µm C 0,90µm D 0,60µm Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Do tần số không đổi ta có c c  1,51  Câu 18: Một lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, cầu nhỏ có khối lượng m dao động tự với chu kì T = 0,1πs Khối lượng cầu A m = 400g B m = 300g C m = 100g D m = 200g T  2 m k Câu 19: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự đường thẳng với AM = MN Đặt điện tích Q điểm A cường độ điện trường M có đọ lớn E Cường độ điện trường N có độ lớn A.2E B E C E D.4E E  9.109 Q ; rN=2rM  r2 Câu 20: Tính chất sau đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh? A Chỗ từ trường (điện trường) mạnh phân bố đường sức mau E Qua điểm từ trường (điện trường) vẽ đường sức F Chiều đường sức tuân theo qui tắc xác định G Các đường sức đường cong khép kín Câu 21: Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm Để nhìn rõ vật xa mà mắt điều tiết, người cần đeo sát mắt kính có độ tụ A – dp B – 0,5 dp C 0,5 dp D dp f=-MCV=-50cm=-0,5m; D  f Câu 22: Trên sợi dây dài 1,2 m có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây hai nút dây có bụng sóng Bước sóng có giá trị A 2,4 m B 1,2 m C 4,,8 m D 0,6 m   1, 2m Câu 23: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện dung C cuộn dây có hệ số tự cảm L Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức i  0,04cos2.107t ( A) Điện tích cực đại tụ có giá trị A 2.10-9C B 4.10-9C C 8.10-9C D 10-9C Qo  Io  Câu 24: Một tia sáng đơn sắc từ khơng khí có chiết suất tuyệt đối tới khối thủy tinh có chiết suất tuyệt đối 1,5 Tại mặt phân cách xảy tượng phản xạ khúc xạ, tia phản xạ tia khúc xạ hợp với góc 120° Góc tới tia sáng A 66,3° B 36,6° C 23,4° D 24,3° sin i  1,5 =>i=36,58677555o sin 180  120  i  Câu 25: Dao động điện từ mạch LC dao động điều hòa, hiệu điện hai tụ u1 =8V cường độ dòng điện i1 = 0,16A, hiệu điện hai tụ u2 = 4V cường độ dòng điện i2 = 0,20A Biết hệ số tự cảm L =50mH , điện dung tụ điện A 15µF B 20µF C 150µF D 50=F 2  i1 u1 I2  U 1  o o LI o  CU o2 =>C=1,500004955.10-5F Giải hệ  =>U o=12,2204 (V) I o  0,0448 ; áp dụng 2  i2  u2   I o2 U o2 Câu 26: Một lắc lò xò gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên A tần số A động vật m A2 2m A2 B C góc  Khi vật vị trí có li độ x  m A2 A 3m A2 D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word w® x2 1  1   w®  w w A 2 Câu 27: Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số góc  khơng đổi cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Nếu nối tắt hai tụ điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch I Điều sau đúng? A  LC    RC B  LC    RC D  LC  D  LC  0,5 Z L  Z C   Z L  Z C  2Z L   2 L C Câu 28: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác ABC, góc chiết quang A = 30° Chiếu tia sảng đon sắc tới lăng kính theo phương vng góc với mặt bên AB Tia sáng khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC Chiết suất lăng kính A 1,33 B 2,0 C 1,5 D 1,41 Tia tới vuông góc với mặt bên AB tới thẳng mặt AC với góc tới i, ta có sin i sin 30o    s inr n sin 90o n Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 3cos8 t (cm), đố t tính theo giây Thời gian ngắn vật từ điểm M có li độ xM =-6cm đến vị trí N có li độ xN =6cm 1 1 s B s C s D s 16 12 24  Ta có   cos , Thời gian ngắn vật từ điểm M có li độ xM =-6cm đến vị trí N có li độ xN =6cm ứng với góc quay 120 =T/3 A Câu 30: Một tụ điện có điện dung khơng đổi mắc vào mạng điện 110V - 60 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 1,5 A Khi mắc tụ điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A 1,8 A B 3,0 A C 0,9 A D 2,5 A 1,5  2 60.110.C ; I  2 50.220.C  1,5 2 50.220 2 60.110 Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp pha đặt hai điểm A B cách 16 cm Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Gọi  đường thẳng nằm mặt nước, qua A vuông góc với AB Coi biên độ sóng q trình lan truyền không đổi Số điểm dao động với biên độ cực đại nằm  A 22 B 10 C 20 D 12 16 16  k   k       ; trừ đường trung trực AB xét phía 3 A có đường ứng với điểm dao động với biên độ cực đại, đường cắt đường thẳng  hai điểm Số cực đại AB Câu 32: Từ thông qua khung dây dẫn tăng từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb thời gian 0,1 s Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn A V B 10 V C 22V D 16V  tc   t Câu 33: Hai nguồn kết hợp đặt A B mặt thống chất lỏng, dao động theo phương vng góc với mặt thống có phương trình uA =2cos40πt( cm), uB = 4cos40πt (cm) với t tính theo giây Tốc độ truyền sóng 90 cm/s Gọi M điểm mặt thoáng với MA = 10,5 cm; MB = cm Coi biên độ không thay đổi trình truyền sóng Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A.6cm Tính   B cm C.2cm D cm v 2 AM  2 MM     4,5cm ; u AM  2cos  40 t ; uBM  2cos  40 tf       uM=uAM+uBM= 3 Trang 11 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 34: Đoạn mạch A, B mắc nối thứ tự, cuộn dây với hệ số tự cảm L  H , biến trở 5 102 F Điểm M điểm nối R C Nếu mắc vào hai đầu A, M 25 ắc quy có suất điện động 12V điện trở 4Ω điều chỉnh R= R1 có dòng điện cường độ 0,1875A Mắc vào A, B hiệu điện u  120 2cos 100 t  (V) điều chỉnh R= R2 cơng suất tiêu thụ biến R tụ điện có điện dụng C  trở đạt cực đại 160W Tỷ số R1:R2 A 0,45 B 0,125 C 1,6 ZL=40Ω; ZC=25Ω; giả sử cuộn dây có r=0 Pmax  D 0,25 U U   480w khác 160W nên r#0 R2  Z L  ZC  U2 12 2 Ta có 0,1875  (1); R2  r   Z L  ZC  (2);  160 (3) 2( R2  r ) R1  r  Từ (2) (3) tìm R2 r; thay r vào (1) tìm R1 Câu 35: Một nguồn sóng đặt điểm O mặt nước, dao động theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u =acos40πt (cm), t tính theo giây Gọi M N hai điểm nằm mặt nước cho OM vng góc với ON Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s Khoảng cách từ O đến M N 34 cm 50 cm Số phần tử đoạn MN dao động pha với nguồn A B C D Trong tam giác vng MON hạ đường cao OH xuống MN tính OH=28cm; xét khoảng MH ta có OH   n1  OM  khoảng NH ta có OH   n2  ON  ; với n1 n2 số nguyên dương ta tìm n1=2 n2=4, tổng cộng MN có điểm dao động pha với nguồn Câu 36: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB nối tiếp Trên đoạn AM chứa điện trở R  30 3 tụ điện, đoạn MB chứa cuộn dây cảm có hệ số tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu A, B điện áp u  U 2cos100 t (V) điều chỉnh hệ số tự cảm cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB Điện dung tụ có giá trị A 103 F 3 B 2.10 3 F 3 C 103 F 3 D 103 F 6  Z  => tan  C =>ZC R Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng Ánh sáng đơn có bước sóng   0,6µm, Vẽ giản đồ véc tơ U AB  U AM  U MB xác định góc U R U C khoảng cách hai khe a = mm Khi khoảng cách từ chắn chứa hai khe đến ảnh D quan sát thấy đoạn MN dài 12 mm ảnh có n vân sáng, kể hai vân sáng M N Tịnh tiến ảnh theo hướng xa chắn chứa hai khe đoạn 50 cm đoạn MN bớt vân sáng (tại M N có vân sáng) Giá trị D A.2m B.1m C.1,5m D.2,5m D  12   n  1 a Giải hệ  12   n   1   D  500   a     Câu 38: Cho x1  A1cos   t+  (cm) (cm) x2  A2cos   t-  (cm) hai phương trình hai dao 4 3   động điều hòa phương Biết phương trình dao động tổng hợp x  5cos  t+  cm Để tổng biên độ  A1  A2  dao động thành phần cực đại  có giá trị Trang 12 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 5   C D 12 24 Vẽ giản đồ véc tơ A  A1  A2 ,  góc A trục ox ta có A1 A2 A1  A2 A , với A=5cm, để                    sin     sin     sin      sin     sin              4  3  4  3  3  4   A  12 B A1+A2 lớn nhất, biện luận theo điều kiện ta tìm  Câu 39: Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định Biết độ cứng lò xo khối lượng cầu k = 80 N/m, m = 200 g Kéo cầu thẳng đứng xuống cho lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy mốc vị trí cân cầu, gia tốc trọng trường g=10m/s Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, đàn hồi lò xo có giá trị A 0,075J B 0,025 J C 0,10 J D mg  2,5cm ; A=7,5-2,5=5cm; A  lo nên lực đàn hồi có độ lớn nhỏ k x  lo  2,5cm  0,025m ; đàn hồi lò xo w t  k l =0J Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos t(V) , U khơng đổi,  thay đổi vào 1, đoạn mạch gồm có điện trở R, tụ điện cuộn cảm có hệ số tự cảm L  H mắc nối tiếp Khi lo     o cơng suất đoạn mạch đạt cực đại 732 W Khi   1   2 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 300 W Biết 1  2  120 (rad/s) Giá trị R A 160 Ω Theo ta có: B 240 Ω C 400 Ω D 133,3 Ω U2  732 (1) 12  o2 ; R U 2R U 2R U 2R U 2R    + 300  (2) 2 2 2 R   L   L R  120  L         1 R   1 L     1C   R   1 L   o   C  2   +   o P= Giải hệ (1) (2) ta tìm R …….Hết…… Đáp án C C D D C B B D C 10 C 11 A 12 D 13 A 14 C 15 A 16 D 17 A 18 C 19 B 20 D 21 A 22 A 23 A 24 B 25 A 26 A 27 D 28 B 29 D 30 D 31 B 32 B 33 B 34 C 35 C 36 C 37 B 38 D 39 B 40 A Trang 13 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word ... http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Bài kiểm... UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 Bài kiểm tra: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn kiểm tra thành phần: VẬT LÝ (Đề kiểm... o   C  2   +   o P= Giải hệ (1) (2) ta tìm R = 160 Ω …….Hết…… Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Đáp án C C D D C B B D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG sở GDĐT hà nội thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG sở GDĐT hà nội thanh hóa lần 01 2018, file word, lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay